75

Viết hàm trả về trung bình cộng của danh sách đó. (Với tham số là danh sách số thực).

Không có video.