App nghe nhạc MP3 crawl data từ mp3.zing...

App nghe nhạc MP3 crawl data từ mp3.zing.vn

Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 5/5 (12 reviews)

Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3

Đã đăng 2017-06-04 21:05:17 bởi Kteam
18 bình luận 4755 lượt xem
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3 5 /5 stars (1 reviews)
 
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3

Rất tiếc!

Bạn cần đạt đủ 100 điểm uy tín để xem bài viết này.

Điểm uy tín thể hiện mức độ đóng góp của thành viên đối với cộng đồng.
Điểm uy tín có được khi hoạt động của thành viên được cộng đồng đánh giá tốt (vote up ), và bị mất đi nếu hoạt động của thành viên bị cộng đồng phản đối (vote down ).

Share bài học (facebook): cộng 5 điểm
Share câu hỏi (facebook): cộng 5 điểm
Được vote câu hỏi: cộng 10 điểm
Được vote câu trả lời: cộng 20 điểm
Được vote comment của câu trả lời: cộng 1 điểm
Được vote comment của câu hỏi: cộng 1 điểm
Được vote comment của câu hỏi: cộng 1 điểm

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
langtutieudao113 2018-04-11 18:18:24

ai vote cho minh cai

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
langtutieudao113 2018-04-11 18:20:04
kho nhi
0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
stevenjobs1996 2018-03-25 13:34:02

hy vọng đủ điểm để xem dc bài viết,, Đạt Quốc

0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Anh Thư 2018-01-06 11:51:50

Giải đáp thắc mắc vài cái là có ngay 100 điểm.

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
langtutieudao113 2018-04-11 18:19:17
vay ha ban
0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Dinh Tona 2017-12-03 16:37:06

Có ai đủ 100 điểm chưa @@

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Khang 2018-01-10 19:23:41
chưa lol
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Dinh Tona 2018-08-11 09:46:18
Vô hỏi đáp trả lời cài câu hỏi, hoặc tạo ra một topic gì đó hay hay, người ta vote cho thì lên nhanh thôi :3 Giúp Howkteam đạt view cao thì mấy ảnh sẽ xem xét giảm giá :v
0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
nakiet1911 2017-09-11 21:22:04

Help me !

giúp e lấy source trang này 

http://vuighe.net/dragon-ball-super/tap-0-su-song-con-cua-vu-tru-trailer

với.Bó tay trang này rồi ko lấy được đúng cái source mà xem trên trình duyệt .
e định lấy cái Danh Sách tập mà crawl về ko thấy .... 1 tuần rồi ko ra ...  @@

0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
trandinhquy97 2017-07-23 12:46:47

biết đời nào mới được 100đ :(

0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Lê Tuấn Anh 2017-06-12 19:05:33
public string GET()
    {
      try
      {
        string responseContent;
        HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        request.Method = "GET";
        request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) coc_coc_browser/61.4.114 Chrome/55.4.2883.114 Safari/537.36";
        using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
        {
          Stream responseStream = response.GetResponseStream();
          if (response.ContentEncoding.ToLower().Contains("gzip"))
          {
            responseStream = new GZipStream(responseStream, CompressionMode.Decompress);
          }
          else if (response.ContentEncoding.ToLower().Contains("deflate"))
          {
            responseStream = new DeflateStream(responseStream, CompressionMode.Decompress);
          }
          using (StreamReader sr = new StreamReader(responseStream))
            responseContent = sr.ReadToEnd();
        }
        return responseContent;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Error handling
        return "";
      }
    }

còn HttpClient

HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler()
{
  AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate
};

using (var client = new HttpClient(handler))
{
  // your code
}

mấy cái đó website nó đóng gói cho nhẹ mà

1 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Lê Tuấn Anh 2017-06-12 19:07:23
Full cái mình hay dùng: https://github.com/letuananh035/GWEB
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
noiyeuthoi_dungnoiyeumaimai 2017-07-09 16:34:48
GWEB k get được link này bác ơi http://mp3.zing.vn/json/song/get-source/ZHxHyZmahFhnaWitZvJtFHZ
0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Khánh Nguyễn 2017-06-06 12:58:25

chắc đợi năm sau mới học được quá...ko biết khi nào đủ 100 đ

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
System01_No2L 2017-06-30 20:05:14
Cách này củ chuối nhưng có lẽ bạn sẽ cần : using System; using System.Collections.Generic; using System.Collections.ObjectModel; using System.IO; using System.Linq; using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Windows.Foundation; using Windows.Foundation.Collections; using Windows.UI.Popups; using Windows.UI.Xaml; using Windows.UI.Xaml.Controls; using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives; using Windows.UI.Xaml.Data; using Windows.UI.Xaml.Input; using Windows.UI.Xaml.Media; using Windows.UI.Xaml.Navigation; using Windows.Web.Http; // The Blank Page item template is documented at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409 namespace Mp3ZingDownloader { /// /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame. /// public sealed partial class MainPage : Page { ObservableCollection listsong; public MainPage() { this.InitializeComponent(); } private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) { } async private void txtKeywords_QuerySubmitted(SearchBox sender, SearchBoxQuerySubmittedEventArgs args) { listsong = new ObservableCollection(); HttpClient client = new HttpClient(); try { string keywords = Uri.EscapeUriString(txtKeywords.QueryText); Uri uri = new Uri("http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=" + keywords); var response = await client.GetBufferAsync(uri); string html = Encoding.UTF8.GetString(response.ToArray()); string match = "item-song"; int pos = 0; while(html.IndexOf(match, pos) >= 0) { pos = html.IndexOf(match, pos) + match.Length; pos = html.IndexOf("data-id=\"", pos) + 9; string id = html.Substring(pos, html.IndexOf("\"", pos) - pos); pos = html.IndexOf("href=\"", pos) + 6; string link = html.Substring(pos, html.IndexOf("\"", pos) - pos); pos = html.IndexOf("title=\"", pos) + 7; string title = html.Substring(pos, html.IndexOf("\"", pos) - pos); pos = html.IndexOf("fn-number", pos) + 11; string info = html.Substring(pos, html.IndexOf(" GetMP3(string id) { string url = "http://m.mp3.zing.vn/json/html5/song/" + id + ".json"; Uri uri = new Uri(url); HttpClient client = new HttpClient(); try { var response = await client.GetBufferAsync(uri); string html = Encoding.UTF8.GetString(response.ToArray()).Replace("\\", ""); int pos = html.IndexOf("Audio128") + 11; return html.Substring(pos, html.IndexOf("\"", pos) - pos); } catch { } return ""; } async private void cmdPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { string id = (sender as AppBarButton).Tag.ToString(); Song song = listsong.FirstOrDefault(x => x.ID == id); if (song.MP3.Equals("")) { song.MP3 = await GetMP3(song.ID); } player.Source = new Uri(song.MP3); player.Play(); } async private void cmdDownload_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { string id = (sender as AppBarButton).Tag.ToString(); Song song = listsong.FirstOrDefault(x => x.ID == id); if (song.MP3.Equals("")) { song.MP3 = await GetMP3(song.ID); } await new MessageDialog(song.MP3).ShowAsync(); } } }
0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Khánh Nguyễn 2017-06-06 12:58:18

chắc đợi năm sau mới học được quá...ko biết khi nào đủ 100 đ

0 bình chọn
Reply
Crawl bảng xếp hạng app nghe nhạc MP3
Nguyen Minh 2017-06-04 22:06:03

hic @@ cộng đồng chưa đông mà ad bắt phải 100 đ kiểu này thì biết bao giờ mới được coi đây

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Khánh Nguyễn 2017-06-06 13:02:11
năm sau quay lại nhé :v
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education