Viết chương trình giải phương trình bậc hai

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:10 23-11-2018 16.441 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết chương trình giải phương trình bậc hai

 

Yêu cầu bài toán

Viết chương trình giải phương trình bậc hai:  Ax2 + Bx +C = 0

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CA

Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên xem qua bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Source code tham khảo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharp_Bai13
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào A: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhập vào B: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhập vào C: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float delta = (b/2) * (b/2) - a * c;

      Console.WriteLine("Phương trình nhập vào là:\n {0}x*x + {1}x + {2} = 0", a,b,c);

      Console.WriteLine("Delta phẩy = {0}", delta);
      /*
      if (delta < 0)
      {
        Console.WriteLine("Chương trình vô nghiệm");
      }
      else if (delta == 0)
      {
        float x = (-b/2)/a;
        Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = {0}", x);
      }
      else
      {
        double x1 = 0;
        double x2 = 0;

        x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(delta)) / a;
        x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(delta)) / a;

        Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: ");
        Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
        Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
      }
      */

      switch (delta <0)
      {
        case true:
          Console.WriteLine("Chương trình vô nghiệm");
          break;
        case false:
          switch (delta == 0)
          {
            case true:
              float x = (-b / 2) / a;
              Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = {0}", x);
              break;
            default:
              double x1 = 0;
              double x2 = 0;

              x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(delta)) / a;
              x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(delta)) / a;

              Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: ");
              Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
              Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
              break;
          }
          break;
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Tải project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
chiennx96 đã bình luận 15:32 11-10-2019

Mình mới code C#, chỉ làm đc như vậy!

float a, b, c;
            string stra, strb, strc;
            float delta;

            label_try:
            Console.Write("Nhap gia tri a: ");
            stra = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap gia tri b: ");
            strb = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap gia tri c: ");
            strc = Console.ReadLine();

            if (float.TryParse(stra, out a) == false || float.TryParse(strb, out b) == false || float.TryParse(strc, out c) == false)
            {
                Console.WriteLine("Gia tri nhap vao phai la so");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("a= {0} - b= {1} - c= {2}", a, b, c);
                Console.WriteLine("Phuong trinh co dang: {0}x^2 + {1}x + {2} = 0", a,b,c);
                delta = (float)b * b - (4 * a * c);
                if (a == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Gia tri a phai khac 0");
                    goto label_try;
                }
                else
                {
                    //trường hợp if - else
                    //if (delta < 0)
                    //{
                    //    Console.WriteLine("delta= " + delta + "< 0");
                    //    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem!");
                    //}

                    //else if (delta > 0)
                    //{
                    //    Console.WriteLine("delta= " + delta + "> 0");
                    //    double Nghiem1 = (double)(-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    //    double Nghiem2 = (double)(-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    //    Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1= {0}; x2= {1}", Nghiem1, Nghiem2);
                    //}
                    //else
                    //{
                    //    Console.WriteLine("delta = " + delta + "= 0");
                    //    float Nghiem3 = (float)-b / (2 * a);
                    //    Console.WriteLine("Phương trinh co nghiem kep x1 = x2 = " + Nghiem3);
                    //}

                    //trường hợp switch - case
            //        switch (a == 0)
            //        {
            //            case true:
            //                Console.WriteLine("Gia tri nhap vao phai khac 0");
            //                break;
            //        }

            //        switch (delta > 0)
            //        {
            //            case true:
            //                double Nghiem1 = (double)(-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            //                double Nghiem2 = (double)(-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            //                Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1= {0}; x2= {1}", Nghiem1, Nghiem2);
            //                break;

            //            case false:                       
            //                        float Nghiem3 = (float)-b / (2 * a);
            //                        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = " + Nghiem3);
            //                        break;
            //        }

            //        switch (delta < 0)
            //        {
            //            case true:
            //                Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
            //                break;
            //        }
            //    }
            //        goto label_try;
            //}
            Console.ReadKey();

khoavoit đã bình luận 13:33 15-08-2019

Thêm 2 trường hợp đặc biệt 

 

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("Giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx + c = 0");
            Console.WriteLine("Nhập vào 3 số a,b,c");
            Console.Write("a = ");
            float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            Console.Write("b = ");
            float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            Console.Write("c = ");
            float c = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            float D = b * b - 4 * a * c;
            //cách 1: if else         
            //if (a == 0)
            //{
            //    Console.WriteLine("Phương Trình Vô Nghiệm");
            //}
            //else if (a + b + c == 0)
            //{
            //    Console.Write("Phương trình có nghiệm:\nX1 = 1 \nX2 = {0}", c / a);
            //}
            //else if (a - b + c == 0)
            //{
            //    Console.Write("Phương trình có nghiệm:\nX1 = -1 \nX2 = {0}", -c / a);
            //}
            //else
            //{               
            //    if (D < 0)
            //    {
            //        Console.WriteLine("Phương Trình Vô Nghiệm");
            //    }
            //    else if (D > 0)
            //    {
            //        Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt");
            //        Console.Write("X1 = {0}", (-b + Math.Sqrt(D)) / 2 * a);
            //        Console.Write("X2 = {0}", (-b - Math.Sqrt(D)) / 2 * a);
            //    }
            //    else
            //    {
            //        Console.Write("Phương trình có nghiệp kép:\nX1 = X2 = {0}", -b / 2 * a);
            //    }
            //}

            //Cách 2 : Switch
           

            switch (a == 0)
            {
                case true: Console.WriteLine("Phương Trình Vô Nghiệm");
                    break;
                case false:switch (a + b + c == 0)
                    {
                        case true:Console.Write("Phương trình có nghiệm:\nX1 = 1 \nX2 = {0}", c / a);
                            break;
                        case false: switch (a - b + c == 0)
                            {
                                case true: Console.Write("Phương trình có nghiệm:\nX1 = -1 \nX2 = {0}", -c / a);
                                    break;
                                case false: switch (D == 0)
                                    {
                                        case true: Console.Write("Phương trình có nghiệp kép:\nX1 = X2 = {0}", -b / 2 * a);
                                            break;
                                        case false: switch (D > 0)
                                            {
                                                case true:
                                                    Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt");
                                                    Console.Write("X1 = {0}", (-b + Math.Sqrt(D)) / 2 * a);
                                                    Console.Write("X2 = {0}", (-b - Math.Sqrt(D)) / 2 * a);
                                                    break;

                                                case false: Console.WriteLine("Phương Trình Vô Nghiệm");
                                                    break;
                                            }
                                            break;
                                    }
                                    break;
                            }
                            break;            
                    }
                    break;
            }


            Console.ReadKey();
        }
    }

Không có video.