Tính S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)!

Bài tập Python tự luyện

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 21:15 11-07-2021 1.788 lượt xem 5 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Tính S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)!

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình kết quả của biểu thức sau: S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)! Với x là số thực và n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm hai dòng:
 • Dòng đầu tiên chứa số thực x
 • Dòng thứ hai chứa số tự nhiên n

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị kết quả S(n) (Làm tròn đến 5 chữ số thập phân)

Lưu ý: Nếu n nhỏ hơn 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap n la so tu nhien!

              Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
-10
3
 • Output 1:
2866.55556

 • Input 2:
0.12345
15
 • Output 2:
0.88387

 • Input 3:
-145.36
-10
 • Output 3:
Vui long nhap n la so tu nhien!

 • Input 4:
Kteam
 • Output 4:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n và x từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số thực và số nguyên tương ứng, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n âm. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các số từ 1 tới 2n
  • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý, tính toán theo công thức
 • Dùng hàm print() để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap gia tri tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  x = float(input())
  n = int(input())
  
  #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop n < 0
  if n<0:
    print("Vui long nhap n la so tu nhien!")
  elif n == 0:
    print(1)
  else:
    ketQua = 1
    giaiThua = 1
    #Su dung vong lap for duyet cac so tu 1 toi n
    for i in range(1, 2*n+1):
      giaiThua *= i
      if i % 2 == 0:
        ketQua += pow(x, i)/giaiThua
      else:
        ketQua -= pow(x, i)/giaiThua 
    print('{:.5f}'.format(ketQua))
    
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Dựa trên gợi ý và ví dụ đã được nêu, bạn hoàn toàn có thể tự viết chương trình tính S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)!. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình HIỂN THỊ SỐ ĐẢO NGƯỢC CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN N NHẬP TỪ BÀN PHÍM (KHÔNG DÙNG XỬ LÝ CHUỖI).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

dominhhieua1pro đã đánh giá 23:39 12-06-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 16:06 09-07-2021
# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    # S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)!
    x = float(input('Nhap so thuc x: '))
    n = int(input('Nhap so tu nhien n: '))
    # Voi n = 0 -> S_n = 1
    S_n = 1
    giai_thua = 1
    if n >= 0:
      # Bieu thuc di tu 1 den 2*n
      for i in range(1, 2*n + 1):
        # Tinh giai thu cua moi i
        for j in range(1, i+1):
          giai_thua *= j
        S_n += (-x)**i / giai_thua
        # Gan lai gia tri giai thua
        giai_thua = 1
      print(S_n)
    else:
      # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
      kt = True
      print('\nMoi nhap so tu nhien n lon hon hoac bang 0!Xin nhap lai!\n')
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

Thầy Giáo Ẹc (Khoa-88-F1) đã bình luận 09:48 19-06-2021
# Tính S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)!
while True:
  try:
    x = float(input("Nhap gia tri x: "))
    n = int(input("Nhap gia tri n: "))
    if n < 0:
      print("Vui long nhap gia tri n >= 0 !!!")
    else:
      break
  except:
    print("Dinh dang dau vao khong hop le!!!")
# Tính giai thừa
def tinhgiaithua(k):
  giai_thua = 1
  if (k == 0 or k == 1):
    return giai_thua
  else:
    for i in range(2, k + 1):
      giai_thua = giai_thua * i
    return giai_thua
Sum = 0
for i in range(0, 2*n + 1 ):
  #Mũ lẻ thì trừ, mũ chẵn thì cộng
  Sum += (-x)**i/tinhgiaithua(i)
print("Tong cua chuoi la: ", round(Sum, 5))

 

HEX Pythoner đã bình luận 07:17 14-06-2021
""" Tính S(n) = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + … - x^(2n-1)/(2n-1)! + x^(2n)/(2n)! """

def S(n, x):
  s = 1
  f = 1
  for i in range(1, 2*n+1):    
    # TÍnh giai thừa
    f *= i
    # Hàm pow(x, y) <=> x ** y
    # -x nếu mũ chẵn thì +, ngược lại thì -
    s += pow(-x, i) / f
  return s

if __name__ == "__main__":
  try:
    x = float(input("Enter the number x: "))
    n = int(input("Enter the number n: "))
    if n <= 0:
      print("n > 0")
    else:
      Resutl = round(S(n, x), 5)
      print(f"S({n}) = {Resutl}")
  except ValueError:
    print("Value error !")

 

vietnguyendang đã bình luận 19:10 02-04-2021
def tong(n,x):
  s = 1
  giaithua = 1
  for i in range(1,2*n+1):
    giaithua *=i
    s += (-x)**i / giaithua
  return s
try:
  n = int(input('Nhập số n: '))
  x = float(input('Nhập số x:'))
  if n < 1:
    raise ValueError;
  print(round(tong(n,x),5))
except ValueError:
  print('Nhập Số Nguyên Dương')
except:
  print('Định dạng Sai')

 

xxxts2txxx đã bình luận 22:19 28-02-2021
while True:
  try:
    x = float(input('Nhập số x: '))
    n = int(input('Nhập số tự nhiên n: '))
    if n > 0:
      break
    else:
      print("n là số tự nhiên, nhập lại")
  except:
    print('Sai định dạng, nhập lại...')
# Với n = 0 thì kết quả là 1
if n == 0:
  S_n = 1
else:
  S_n = 1
  giaithua = 1
  # i sẽ chạy từ 1 đến 2n
  for i in range(1,2*n+1):
    # Tính giai thừa cho mẫu số
    giaithua *= i
    # -1*x để mũ chẵn thì + mũ lẻ thì -
    S_n += (-x)**i/(giaithua)

print('Kết quả của S(%d) là: %.5f'%(n,S_n))

 

Không có video.