Tính tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.

Bài tập Python tự luyện

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 21:20 11-07-2021 4.378 lượt xem 11 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Tính tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n 

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị kết quả cần tính

Lưu ý: Nếu n nhỏ hơn 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap so tu nhien!

              Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
164768
 • Output 1:
192

 • Input 2:
13579
 • Output 2:
0

 • Input 3:
-1457
 • Output 3:
Vui long nhap so tu nhien!

 • Input 4:
Kteam
 • Output 4:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số thực và số nguyên tương ứng, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n âm. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp while để lặp với điều kiện n vẫn còn lớn hơn 0:
  • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh xử lý trường hợp chữ số chẵn và chữ số lẻ để tính tổng cho hợp lý
 • Dùng hàm print() để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap gia tri tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  n = int(input())
  
  #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop n < 0
  if n < 0:
    print("Vui long nhap so tu nhien!")
  else:
    tongChuSoChan = 0
    tongChuSoLe = 0
    #Su dung vong while de tach cac chu so
    while n > 0:
      #Kiem tra chu so cuoi la chan hay le
      if n % 2 == 0:
        tongChuSoChan += n % 10
      else:
        tongChuSoLe += n % 10
      n = n // 10

    ketQua = tongChuSoChan * tongChuSoLe
    print(ketQua)
    
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Dựa trên gợi ý và ví dụ đã được nêu, bạn hoàn toàn có thể tự viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình TÍNH VÀ HIỂN THỊ RA MÀN HÌNH SỐ FIBONACCI THỨ N. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

AnonyN đã đánh giá 15:07 24-08-2021

TankAnk đã đánh giá 11:34 17-08-2021

Darkles đã đánh giá 16:08 22-02-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
parkho2003 đã bình luận 19:39 03-09-2021
thoa_man = 0
try:
  # Nhập n (int)
  n = int(input('Nhập số tự nhiên n: '))
  thoa_man = 1
except:
  print('Định dạng đầu vào không hợp lệ!')
if thoa_man == 1:
  # Loại n<0
  if n<0:
    print('Vui lòng nhập n là số tự nhiên.')
  else:
  # Khi n>0
    # Ép data từ int -> str và dùng list constructor đồng thời ép data lại thành int
    danh_sach_chung = list(map(int,(i for i in str(n))))

    # phân chia các số chẵn lẻ vào 2 list
    so_chan = [chan for chan in danh_sach_chung if (chan % 2 == 0)]
    so_le = [le for le in danh_sach_chung if (le % 2 == 1)]

    # Dùng sum cộng các phần từ của list lại và tính tich
    print(f'Tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của {n} là:',sum(so_chan) * sum(so_le))

 

Bố Già đã bình luận 17:51 30-08-2021

Ad duyệt giúp mình ạ:


#Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình tích của tổng các chữ số chẵn 
# và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.
print('Nhập vào một số tự nhiên có nhiều chữ số')
while True:
  try:
    n=input('--> Nhập số tự nhiên n= ',)
    if 0<int(n):
      break
    else:
      print('Nhập số tự nhiên lớn hơn 0')
  except:
    print('Định dạng đầu vào không đúng. Nhập lại')
sumchan=0
sumle=0
for i in list(n):
  if int(i)%2==0:
    sumchan+=int(i)
  elif int(i)%2!=0:
    sumle+=int(i)
tong=sumchan*sumle
print('Tích của tổng chẵn và tổng lẻ của số {} là: {}'.format(n,tong))
print('-----Kết thúc chương trình-----')

 

Nguyễn Hưng đã bình luận 10:11 19-08-2021

n = input()
if not(n.isdigit()) or int(n) < 0: 
    print('Loi nhap du lieu')
else:
    dc = 0; dl = 0
    for i in range(len(n)):
        if int(n[i]) % 2 ==0: dc += int(n[i]) 
        else:
            dl += int(n[i])
    print(dc*dl)

f1rst - the potato đã bình luận 13:34 09-08-2021
n = input('Nhập số cần tính tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ: ')
try:
  x=int(n)
  if x <0:
    print('Vui lòng nhập số tự nhiên!!!')
  else:
    le = 0
    chan = 0 
    while x > 0:
      socuoi = x % 10
      if socuoi % 2 ==0:
        chan += socuoi
      elif socuoi % 2 != 0:
        le += socuoi
      x//= 10
    tich = chan * le
    print('Tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của {} là:'.format(n), tich)
except:
  print('Sai định dạng đầu vào!!!')

 

HEX Pythoner đã bình luận 02:58 15-06-2021
try:
  n = 0
  while n <= 0:
    n = int(input("Enter the number: "))
    if n <=0:
      print("n > 0")

  lst = list(str(n))
  even_num = 0
  odd_num = 0
  for i in lst:
    # Là số chẵn 
    if int(i) % 2 == 0:
      even_num += int(i)
    # Là số lẻ
    else:
      odd_num += int(i)

  print(f"Result = {even_num * odd_num}") 
except ValueError:
  print("Value error !")

 

Không có video.