Viết hàm trả về trung bình cộng và hai danh sách số nhỏ hơn & số lớn hơn hoặc bằng TBC. (Tham số là hai danh sách số thực).

Bài tập Python tự luyện

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 06:26 21-05-2021 698 lượt xem 5 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về trung bình cộng và hai danh sách số nhỏ hơn & số lớn hơn hoặc bằng TBC. (Tham số là hai danh sách số thực).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách các số thực. Trả về trung bình cộng và hai danh sách: một danh sách gồm các số nhỏ hơn và một danh sách gồm các số lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của danh sách được truyền vào.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • sum()
 • List Comprehension

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa các phần tử là số thực của danh sách, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng


Định dạng đầu ra

Gồm ba dòng:

 • Dòng đầu tiên hiển thị trung bình cộng của danh sách
 • Dòng thứ hai hiển thị các phần tử nhỏ hơn trung bình cộng, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng
 • Dòng thứ ba hiển thị các phần tử lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Lưu ý: Nếu phần tử không phải là số thực thì xuất thông báo: Vui long nhap cac phan tu la so thuc!


Ví dụ

 • Input 1:
1 2 3 4 5 6 7 8
 • Output 1:
4.5
1.0 2.0 3.0 4.0
5.0 6.0 7.0 8.0
 • Input 2:
-5.6 2 -10 3 5.5 15
 • Output 2:
1.6500000000000001
-5.6 -10.0
2.0 3.0 5.5 15.0
 • Input 3:
5 5 5 5
 • Output 3:
5.0
5.0 5.0 5.0 5.0
 • Input 4:
10.10
 • Output 4:
10.10

10.10
 • Input 5:
4 3$ 5 kteam 8.9 3.3.4
 • Output 5:
Vui long nhap cac phan tu la so thuc!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm tach_danh_sach với tham số là danh sách số thực:
 • Sử dụng hàm sum() và hàm len() để tính trung bình cộng của danh sách
 • Sử dụng List Comprehension kết hợp với vòng lặp for và cấu trúc rẽ nhánh để khởi tạo 2 list theo điều kiện đề bài yêu cầu
 • Trả về các giá trị theo đề bài yêu cầu
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập dữ liệu từ bàn phím và cắt chúng thành danh sách các phần tử
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm list() map() để ép kiểu dữ liệu của các phần tử sang số thực và trả về danh sách các số thực
 • Gọi hàm tach_danh_sach và truyền vào tham số cần thiết.
 • Sử dụng hàm print() và kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

def tach_danh_sach(danhSachSo):
  trungBinhCong = sum(danhSachSo) / len(danhSachSo)  
  dsNhoHon = [so for so in danhSachSo if so < trungBinhCong]
  dsLonHon = [so for so in danhSachSo if so >= trungBinhCong]
  return trungBinhCong, dsNhoHon, dsLonHon

#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach = input().split()
#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Ep kieu du lieu sang so thuc
  danhSachSo = list(map(float, danhSach))
  #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
  trungBinhCong, dsNhoHon, dsLonHon = tach_danh_sach(danhSachSo)
  print(trungBinhCong)
  #Unpacking arguments
  print(*dsNhoHon)
  print(*dsLonHon)
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Vui long nhap cac phan tu la so thuc!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách các số thực. Trả về trung bình cộng và hai danh sách: một danh sách gồm các số nhỏ hơn và một danh sách gồm các số lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của danh sách được truyền vào. Trả về danh sách các phần tử lẻ. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ TRUNG BÌNH CỘNG VÀ HAI DANH SÁCH SỐ NHỎ HƠN & SỐ LỚN HƠN HOẶC BẰNG  TBC. (THAM SỐ LÀ HAI DANH SÁCH SỐ THỰC).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

vietnguyendang đã đánh giá 10:20 03-06-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 19:57 14-07-2021
# Dinh nghia ham
def tb_nho_lon(lis):
  # Tinh trung binh cong
  tb_cong = sum(lis) / len(lis)
  # List so nho hon trung binh cong
  list_nho = [so for so in lis if so < tb_cong]
  # List lon hon trung binh cong
  list_lon = [so for so in lis if so > tb_cong]
  if all(so == tb_cong for so in lis):
    return tb_cong, lis, ''
  return tb_cong, list_nho, list_lon
# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    # Chuyen doi chuoi sang cac phan tu chua trong list dng split
    # Va ep ve kieu float dung map de chuyen cac phan tu thanh so thuc
    # Sau do cho cac phan tu do thuoc vao List de xu dung cac phan tu trong do
    lis = list(map(float, input('Nhap vao danh sach cac so thuc: ').split()))
    if len(lis) == 0:
      print('List rong')
    else:
      # Hien thi lan luot so trung binh, list so nho, list so lon
      print(tb_nho_lon(lis)[0])
      print(*tb_nho_lon(lis)[1])
      print(*tb_nho_lon(lis)[2])
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

duongnguyen0510 đã bình luận 08:29 13-07-2021
while True:
  try:
    n=[float(i) for i in input().split()]
    if len(n)==0:
      print('Chuoi rong nhap lai')
    else: 
      break
  except:
    print('Vui long nhap cac phan tu la so thuc!')
def tinh(x):
  tbc=sum(x)/len(x)
  print(tbc)
  sonhohon=[so for so in x if so<tbc]
  print(*sonhohon)
  solonhon=[so for so in x if so>=tbc]
  print(*solonhon)
tinh(n)
  

 

HEX Pythoner đã bình luận 07:32 30-06-2021
def Input():
  while True:
    lst_num = tuple(map(float, input("Enter real numbers separated by space for the list: ").split()))
    if len(lst_num) != 0:
      break
    else:
      print("The list must have one element.")
  return lst_num

def Tow_list_compare_Avegare(lst):
  
  Ave = sum(lst) / len(lst)
  
  Less = (L for L in lst if L < Ave)
  More = (M for M in lst if M >= Ave)
  
  print(f"Average = {Ave}")
  return Less, More

if __name__ == "__main__":
  try:
    tup_result = (L, M) = Tow_list_compare_Avegare(Input())
    tup_str = ("Below average =", "Above or equal to average =")

    for idx in range(len(tup_result)):
      print(tup_str[idx], *tup_result[idx], end="\n")
  
  except ValueError:
    print("Value error!")

 

Trannha05 đã bình luận 22:06 29-06-2021
def tra_ve_TBC(danhsach):
  TBC = sum(danhsach) / len(danhsach)
  danhsach1 = danhsach[:int(TBC)]
  danhsach2 = danhsach[int(TBC):]
  return TBC , danhsach1, danhsach2

danhsachdauvao = input('Nhap day so thuc: ').split()
if len(danhsachdauvao) == 0:
  print('Danh sach trong!')
else:
  try:
    Danhsachso = list(map(float, danhsachdauvao))
    TBC, Ds1, Ds2 = tra_ve_TBC(Danhsachso)
    print('{:.2f}'.format(TBC))
    print(*Ds1)
    print(*Ds2)
  except:
    print('vui long nhap danh sach so thuc!', 'Nhap lai!' , sep = '\n')

 

xxxts2txxx đã bình luận 10:34 28-06-2021
# Viết hàm trả về trung bình cộng và hai danh sách số nhỏ hơn & số lớn hơn hoặc bằng TBC. (Tham số là hai danh sách số thực)

def NhapDanhSach():
  while True:
    try:
      DanhSach = [float(i) for i in input("Nhập danh sách số thực: ").split()]
      break
    except:
      print("Vui lòng nhập danh sách số thực")
  return DanhSach

def Bai88(ds):
  TrungBinh = sum(ds)/len(ds)
  LonHonTB = []
  NhoHonTB = []
  for i in ds:
    if i<TrungBinh:
      NhoHonTB.append(i)
    else:
      LonHonTB.append(i)
  return TrungBinh, NhoHonTB,LonHonTB

for i in Bai88(NhapDanhSach()):
  print(i)

 

Không có video.