Khóa học lập trình C# căn bản

Serial tutorial hướng dẫn lập trình C# cơ bản

Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# 5/5 (294 reviews)

Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#

Đã đăng 2016-09-13 07:43:51 bởi Trần Thành Vi Thanh
87 bình luận 31733 lượt xem
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# 5 /5 stars (6 reviews)
 

Dẫn nhập

Ở bài TOÁN TỬ TRONG C# chúng ta đã tìm hiểu về toán tử 3 ngôi (? :). Đó có thể xem là một cấu trúc rẽ nhánh đơn giản. Vậy “cấu trúc rẽ nhánh” là gì? Sử dụng chúng như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này – Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

 Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Cấu trúc rẽ nhánh là gì? Có mấy loại cấu trúc rẽ nhánh?
 • Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ.
 • Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc If else.

Cấu trúc rẽ nhánh là gì? Có mấy loại cấu trúc rẽ nhánh

Xét 2 mệnh đề sau:

 • Mệnh đề 1: “Nếu trời mưa thì đường trơn”.
 • Mệnh đề 2: “Nếu bạn rảnh thì đi chơi ngược lại thì thôi”

Các bạn để ý những chữ in đậm trong 2 mệnh đề trên. Cấu trúc Nếu. . . thì. . . hoặc Nếu. . . thì. . . ngược lại thì. . . được gọi là cấu trúc rẽ nhánh.

Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có loại cấu trúc rẽ nhánh:

Cấu trúc rẽ nhánh If. . . else. . . còn có tên gọi khác là “câu lệnh điều kiện”.


Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ

Dạng thiếu

Cú pháp:

If ([Biểu thức điều kiện]) <Câu lệnh thực hiện>

 • If là từ khóa bắt buộc.
 • <Biểu thức điều kiện> là biểu trức dạng boolean (trả về true hoặc false).
 • <Câu lệnh thực hiện> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều kiện> là đúng.

Ý nghĩa:

Nếu <Biểu thức điều kiện> trả về true thì thực hiện <Câu lệnh thực hiện> ngược lại thì không làm gì cả.

Ví dụ:

string K = "Kteam";
if (K == "Kteam") 
// Biểu thức điều kiện sử dụng toán tử == đề so sánh xem giá trị biến K có bằng “Kteam” hay không. Nếu bằng trả thì trả về true ngược lại thì trả về false.
 Console.WriteLine("Free Education"); // In ra màn hình chữ “Free Education” nếu biểu thức trên đúng.

 

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

Kteam


Dạng đủ

Cú pháp:

If <Biểu thức điều kiện>

              <Câu lệnh thực hiện 1>

else

              <Câu lệnh thực hiện 2>

 • If, else là từ khóa bắt buộc.
 • <Biểu thức điều kiện> là biểu trức dạng boolean (trả về true hoặc false).
 • <Câu lệnh thực hiện 1> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều kiện> là đúng.
 • <Câu lệnh thực hiện 2> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều kiện> là sai.

Ý nghĩa:

Nếu <Biểu thức điều kiện> trả về true thì thực hiện <Câu lệnh thực hiện 1> ngược lại thì thực hiện <Câu lệnh thực hiện 2>.

Ví dụ:

string K = "Kteam";

if (K == "Kteam") // Nếu giá trị K bằng “Kteam” thì
  Console.WriteLine("Free Education"); // In ra màn hình “Free Education”
else // Ngược lại thì
        Console.WriteLine("Connecting to HowKteam. . ."); // In ra màn hình “Connecting to HowKteam. . .”

 Kết quả khi chạy chương trình trên là:

Kteam

 • Vì biểu thức điều kiện K == “Kteam” là đúng nên màn hình vẫn in ra “Free Education”.

Một số lưu ý khi sử dụng câu lệnh điều kiện

<Biểu thức điều kiện> có thể chứa nhiều biểu thức con bên trong và các biểu thức con liên kết với nhau bằng các toán tử quan hệ (toán tử quan hệ đã được trình bày trong bài  TOÁN TỬ TRONG C#) nhưng tất cả phải trả về kiểu boolean (true hoặc false).

Nếu muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì ta có thể nhóm chúng vào trong cặp ngoặc nhọn { }.

Ví dụ:

If <Biểu thức điều kiện>
{
             <Câu lệnh thực hiện>
}

Hoặc

If <Biểu thức điều kiện>
{
             <Câu lệnh thực hiện 1>
}

Else
{
             <Câu lệnh thực hiện 2>
}

Lời khuyên là cho dù chỉ thực hiện 1 câu lệnh vẫn để trong cặp ngoặc nhọn { } để code rõ ràng, dễ đọc, dễ nâng cấp sữa chữa.

Trong câu lệnh có thể chứa một câu lệnh điều kiện con nữa. Bạn có thể vận dụng điều này để làm giải quyết những vấn đề phức tạp.

Ví dụ:

If <Biểu thức điều kiện 1>
{
           If <Biểu thức điều kiện 2>
           {
                       <Câu lệnh thực hiện 1>
            }

            else
           {
                        <Câu lệnh thực hiện 2>
            } 
            <Câu lệnh thực hiện 3>
}

Else
{
            If <Biểu thức điều kiện 3>
           {
                        <Câu lệnh thực hiện 4>
           }            
           If <Biểu thức điều kiện 4>
          {
                        <Câu lệnh thực hiện 5>
          } 
          <Câu lệnh thực hiện 6>
}

Ngoài cấu trúc If. . . else. . . cơ bản trên còn có cấu trúc nhỏ khác là If. . . else if. . . else. Ví dụ:I

If <Biểu thức điều kiện 1>
{
           <Câu lệnh thực hiện 1> //Thực hiện khi <biểu thức điều kiện 1> đúng
}

ezlse if <Biểu thức điều kiện 2>
{
            <Câu lệnh thực hiện 2> // Thực hiện khi <biểu thức điều kiện 1> sai và <biểu thức điều kiện 2> đúng
}

else
{
            <Câu lệnh thực hiện 3> //Thực hiện khi cả 2 biểu thức điều kiện trên đều sai (các trường hợp còn lại)
}
 • Có thể hiểu ngắn gọn là “Nếu. . . thì. . . Ngược lại, nếu. . . thì. . . Trường hợp khác. . .”.
 • Các biểu thức điều kiện được kiểm tra từ trên xuống dưới và không kiểm tra lại.
 • Nếu biểu thức điều kiện đang kiểm tra trả về true thì
  • Thực hiện khối lệnh bên trong nó.
  • Thoát ra khỏi cấu trúc.
  • Không kiểm tra các biểu thức điều kiện còn lại.

So với toán tử 3 ngôi thì:

 • Câu lệnh điều kiện nhìn trực quan hơn và có thể thực hiện nhiều câu lệnh hơn.
 • Nhưng nếu chỉ thực hiện 1 câu lệnh điều kiện đơn giản thì dùng toán tử 3 ngôi sẽ làm cho code ngắn gọn và viết nhanh hơn.

Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc If else

Ví dụ: Viết chương trình giải phương trình bậc 1: Ax + B = 0.

string strA, strB;
      int A, B;
      double Nghiem;

      Console.WriteLine("     ***************************************************");
      Console.WriteLine("     *                    			    *");
      Console.WriteLine("     *  Chuong trinh giai phuong trinh Ax + B = 0 *");
      Console.WriteLine("     *                         		    *");
      Console.WriteLine("     ***************************************************");

      Console.Write(" Moi nhap so A: ");
      strA = Console.ReadLine();
      Console.Write(" Moi nhap so B: ");
      strB = Console.ReadLine();

      if (int.TryParse(strA, out A) == false || int.TryParse(strB, out B) == false) // kiểm tra người dùng có thực sự nhập số nguyên vào hay không. Nếu ép kiểu thành công sẽ trả về true, ngược lại trả về false
      {
        Console.WriteLine(" Du lieu nhap sai !"); 
        return; // Lệnh này tạm hiểu là dừng và thoát chương trình mà không thực hiện những câu lệnh sau nó nữa. Sẽ được tìm hiểu chi tiết trong bài 16 Hàm
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n Phuong trinh cua ban vua nhap la: {0}x + {1} = 0", A, B);

        if (A == 0)
        {
          Console.WriteLine("\n Phuong trinh co vo so nghiem !");
        }
        else if (B == 0)
        {
          Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem x = 0");
        }
        else
        {
          Nghiem = (double)-B / A; // Ép kiểu để cho ra kết quả chính xác
          Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem x = {0}", Nghiem);
        }
      }

 

Trong ví dụ mình đã sử dụng cả 2 dạng câu lệnh điều kiện là:

 • . . else. . .
 • . . else if. . . else. . .

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

kteam

 • Các bạn thử test khi nhập dữ liệu sai chương trình sẽ như thế nào nhé !

Bài tập tự luyện

 1. Viết chương trình nhập vào một số tương ứng là năm. Xuất ra màn hình năm vừa nhập và tuổi của một người tương ứng với năm vừa nhập đó.
 2. Từ câu 1. Thêm chức năng:

- Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi vị thành niên.

- Nếu tuổi người đó >= 16 và <18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi trưởng thành.

Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, già rồi.

 1. Viết trò chơi Kéo Búa Bao với cách chơi: Người dùng sẽ nhập vào các số 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với kéo hoặc búa hoặc bao. Máy sẽ ngẫu nhiên sinh ra một số trong 3 số và tính toán máy hoặc người chiến thắng. Nhớ phải in kết quả ra màn hình.

Hãy khoe thành quả của bạn vào fanpage hoặc phần bình luận nhé!


Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

 • Khái niệm về cấu trúc rẽ nhánh. Các loại cấu trúc rẽ nhánh.
 • Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ.
 • Viết chương trình sử dụng cấu trúc If else.

Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khái niệm tiếp theo đó là CẤU TRÚC RẼ NHÀNH SWITCH - CASE TRONG C#.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 

 Tài liệu 

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
hanoicuatoi1 2019-01-22 11:33:56
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace App_Minh
{
  class _09_BT2
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("     *************************************************    ");
      Console.WriteLine("     *                        *    ");
      Console.WriteLine("     *  09 - BT2(game oan tu ti)          *    ");
      Console.WriteLine("     *                        *    ");
      Console.WriteLine("     *************************************************    ");

      string strA;
      int Number;
      int computerNumber;
      bool checkNhap;

      Console.WriteLine("Vui long nhap so....\n 1 la keo\n 2 la bua\n 3 la dao\n");
      Console.Write("Ban nhap:");
      strA = Console.ReadLine();
      checkNhap = int.TryParse(strA, out Number);

      Random rdComputerNumber = new Random();
      computerNumber = rdComputerNumber.Next(1, 3);
      Console.WriteLine("May nhap: {0}", computerNumber);

      if (checkNhap == false && (Number != 1 || Number != 2 || Number != 3))
      {
        Console.WriteLine("Ban nhap chua dung");
        return;
      } else
      {
        if (Number == computerNumber)
        {
          Console.WriteLine("Hoa nhau");
        } else if((Number == 1 && computerNumber == 2) || (Number == 2 && computerNumber == 3) || (Number == 2 && computerNumber == 1))
        {
          Console.WriteLine("Ban thua");
        } else
        {
          Console.WriteLine("Ban thang");
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
hanoicuatoi1 2019-01-22 10:58:16
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace App_Minh
{
  class _09___BT1
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("     *************************************************    ");
      Console.WriteLine("     *                        *    ");
      Console.WriteLine("     *  09 - BT1                  *    ");
      Console.WriteLine("     *                        *    ");
      Console.WriteLine("     *************************************************    ");

      string strA, strB;
      int nam, tuoi;

      Console.Write("Nhap nam: ");
      strA = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap tuoi: ");
      strB = Console.ReadLine();

      if (int.TryParse(strA, out nam) == true && int.TryParse(strB, out tuoi) == true)
      {
        if (tuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, Tuoi vi thanh nien", tuoi);
        } else if (tuoi < 18 && tuoi >= 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, Tuoi truong thanh", tuoi);
        } else
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, Gia roi", tuoi);
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
pvanquyen1610 2019-01-04 23:54:30

namespace ifelse
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int NamSinh, NamNay = 2019, Tuoi;
            string strNamSinh;

            Console.Write("Vui long nhap nam sinh cua ban: ");
            strNamSinh = Console.ReadLine();

            if (int.TryParse(strNamSinh, out NamSinh) == false)
            {
                Console.Write("Vui long nhap so!");
            }
            else
            {
                Tuoi = NamNay - NamSinh;
                Console.WriteLine("Ban sinh Nam {0}", NamSinh);
                if (Tuoi < 16)
                {
                    Console.Write("Ban {0} tuoi, vi thanh nien", Tuoi);
                }
                else if (Tuoi >= 16 && Tuoi < 18)
                {
                    Console.Write("Ban {0} tuoi, truong thanh", Tuoi);
                }
                else
                {
                    Console.Write("Ban {0} tuoi, gia roi", Tuoi);
                }
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
cụ già cute 2018-12-09 23:52:44

int yearnow = 2018;
            int enteryear;
            int tuoihientai;
            Console.WriteLine("vui long nhap nam sinh:");
            enteryear = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (enteryear > 0 && enteryear <= 2018)
            {
                tuoihientai = yearnow - enteryear;
                Console.WriteLine("nam ban da nhap la: {0} ", enteryear);
                Console.WriteLine("tuoi hien tai cua ban la: {0}", tuoihientai);
                if (tuoihientai < 16)
                {
                    Console.WriteLine("ban <{0}> tuoi, vi thanh nien", tuoihientai);
                }
                    if (tuoihientai >= 16 && tuoihientai < 18)
                    {
                        Console.WriteLine("ban <{0}> tuoi ,truong thanh", tuoihientai);
                    }
                        if (tuoihientai >= 18)
                        {
                            Console.WriteLine("ban <{0}>tuoi, gia roi ^^ ", tuoihientai);
                        }

                        else
                        {
                            Console.WriteLine("please  enter other year and try again ");

                        }
                Console.ReadKey();

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
quyenvanboqmak 2018-11-25 16:18:33
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace howKteam_bai9 //cau truc re nhanh if else trong c#
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //if (<bieu thuc dieu kien>) {<...>} else {<...>}
      //BaiTap
      //1
      Console.Write("vui long nhap nam sinh cua ban: ");
      int year = int.Parse(Console.ReadLine());
      int age = 2018 - year;
      Console.WriteLine("Nam ban vua nhap la: {0}, va tuoi cua ban la: {1}", year, age);
      //2
      if (age < 16)
      {
        Console.WriteLine("Tuoi vi thanh nien");
      }
      else
      {
        if (age < 18)
        {
          Console.WriteLine("Tuoi truong thanh");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Gia roi");
        }
      }
      Console.WriteLine("-------------------------\nNhap g de choi game: ");
      string inputkey = Console.ReadLine();
      if (inputkey=="g")
      {
        Console.WriteLine("Chao mung ban den voi game keo bua bao...\n1 = Keo, 2 = Bua, 3= Bao\nBan hay nhap so tuong ung");
        int kbb = int.Parse(Console.ReadLine());
        Random rnd = new Random();
        int kbbm = rnd.Next(1, 4);
        if (kbbm == kbb)
        {
          Console.WriteLine("Hoa");
        }
        else
        {
          if (((kbb == 1) && (kbbm == 2)) || ((kbb == 2) && (kbbm == 3)) || ((kbb == 3) && (kbbm == 1)))
          {
            Console.WriteLine("May thang");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Ban thang");
          }
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Khu VuVan 2018-11-21 13:53:35

Code báo lỗi ( Error    CS1513    } expected )  ở câu điều kiện else:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String strTen;
      String strDiaChi;
      int Tuoi;
      int intNam;
      Console.WriteLine("***************************");
      Console.WriteLine("   Phan Loai Do Tuoi   ");
      Console.WriteLine("***************************");

      Console.WriteLine("Moi ban nhap ten: ");
      strTen = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Moi ban nhap dia chi:");
      strDiaChi =Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Moi ban nhap nam sinh:");
      intNam = int.Parse(Console.ReadLine());

      Tuoi = (DateTime.Now.Year - intNam);

      Console.WriteLine(" Ban {0} que o {1}, nam nay {2} tuoi ",strTen,strDiaChi,Tuoi);
      if (Tuoi < 16) ;
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi vi thanh nien", strTen);
      }
      else if (Tuoi >= 16 && Tuoi < 18) ;
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi truong thanh", strTen);
      }
      else 
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi gia", strTen);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Khu VuVan 2018-11-21 13:45:35

Chào mọi người

Mình viết xong code nó báo lỗi
Error    CS1513    } expected             là ntn vậy ? 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String strTen;
      String strDiaChi;
      int Tuoi;
      int intNam;
      Console.WriteLine("***************************");
      Console.WriteLine("   Phan Loai Do Tuoi   ");
      Console.WriteLine("***************************");

      Console.WriteLine("Moi ban nhap ten: ");
      strTen = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Moi ban nhap dia chi:");
      strDiaChi =Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Moi ban nhap nam sinh:");
      intNam = int.Parse(Console.ReadLine());

      Tuoi = (DateTime.Now.Year - intNam);

      Console.WriteLine(" Ban {0} que o {1}, nam nay {2} tuoi ",strTen,strDiaChi,Tuoi);
      if (Tuoi < 16) ;
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi vi thanh nien", strTen);
      }
      else if (Tuoi >= 16 && Tuoi < 18) ;
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi truong thanh", strTen);
      }
      else 
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi gia", strTen);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Vũ Minh Công 2018-11-19 13:28:31

Bài 1: 

      short thisYear = (short)DateTime.Today.Year, //Biến lưu năm hiện tại
        userYear;                //Biến lưu năm sinh của người dùng
      string strUserYear;             //Biến lưu năm sinh người dùng dạng string
      Console.WriteLine("Nhập vào năm sinh: ");
      strUserYear = Console.ReadLine();
      if (short.TryParse(strUserYear, out userYear))//Kiểm tra hợp lệ giá trị người dùng nhập
      {
        Console.WriteLine("Giá trị vừa nhập: {0}", userYear);
        short userAge = (short)(thisYear - userYear);
        if (userAge < 16)
          Console.WriteLine("Bạn {0}, tuổi vị thành niên", userAge);
        else if (userAge >= 16 && userAge < 18)
          Console.WriteLine("Bạn {0}, tuổi trưởng thành", userAge);
        else
          Console.WriteLine("Bạn {0}, già rồi", userAge);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Giá trị được nhập không phải là số");
      }

Bài 2:
 

byte userNumber;                  //Biến lưu trữ giá trị người chơi nhập
      string strUserNumber;             //Biến lưu trữ giá trị người chơi nhập dạng chuỗi
      Console.WriteLine("Mời nhập lựa chọn: 1 hoặc 2 hoặc 3");
      strUserNumber = Console.ReadLine();
      if(byte.TryParse(strUserNumber, out userNumber))
      {
        Random rdComputerNumber = new Random();
        int computerNumber = rdComputerNumber.Next(1, 3);
        if(userNumber < computerNumber)
        {
          Console.WriteLine("Người chơi thua");
        }
        else if(userNumber > computerNumber)
        {
          Console.WriteLine("Người chơi thắng");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Hoà");
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Giá trị được nhập không phải là số");
      }

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Lê Văn Vượng 2018-10-14 21:20:01
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HamrenhanhIF
{
  class HamIF
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      #region vidu 1
      //string strx;
      //int x;
      ////bool xacnhan;

      //Console.Write("Nhap gia tri x = ");
      //strx = Console.ReadLine();
      //Console.WriteLine(int.TryParse(strx, out x));


      //  if (x == 20)
      //{
      //  Console.WriteLine("So nay lon hon 20");
      //}
      //else if (x >= 21 && x <= 30)
      //{
      //  Console.WriteLine("So nay trong khoang 21 -30");
      //}
      //else if (x >= 31 && x <= 40)
      //{
      //  Console.WriteLine(" so nay trong khoang 31-40");
      //}
      //else if (x >= 41 && x <= 50)
      //{
      //  Console.WriteLine("so nay trong khoang 41 - 50");
      //}
      //else
      //{
      //  Console.WriteLine("Khong thuoc truong hop nao !\nXin cam on !");
      //}


      //Console.WriteLine("gia tri cua x= {0}", x);
      //Console.ReadKey();
      #endregion
      #region vidu2: phuong trinh ax+b=0
      //int A, B;
      //double x;
      //String strA, strB;

      //Console.WriteLine("---- Giai phuong trinh Ax + B = 0 ---- ");
      //Console.WriteLine("------------------------------");
      //Console.Write("Xin hay nhap so A = ");
      //strA = Console.ReadLine();
      //Console.Write("Xin hay nhap so B = ");
      //strB = Console.ReadLine();

      //if (int.TryParse(strA, out A) == false || int.TryParse(strB, out B)== false )
      //  {
      //  Console.WriteLine("Nhap sai du lieu !");
      //  }
      //else 
      //{
      //  Console.WriteLine("Phuong trinh {0}x + {1} = 0", A, B);
      //  if (A == 0)
      //  {
      //    Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
      //  }
      //  else if (B == 0)
      //  {
      //    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      //  }
      //  else
      //  {

      //    x = (double)-B / A;
      //    Console.WriteLine("Ket qua x = " + x);
      //  }

      //  Console.WriteLine("\nXin cam on !");

      //}
      //Console.ReadKey();
      #endregion
      #region vidu3:
      int namsinh;
      string strnam;
      int tuoi;

      Console.Write("Nhap vao so nam sinh : ");
      strnam = Console.ReadLine();
      if (int.TryParse(strnam, out namsinh) == false)
      {
        Console.WriteLine("Nhap sai roi !");
      }
      else
      {
        tuoi = 2018 - namsinh;
        if (tuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Tuoi: {0}, tuoi vi thanh nien ",tuoi);
        }
        else if (tuoi >=16 && tuoi < 18)
        {
          Console.WriteLine("Tuoi: {0}, tuoi truong thanh", tuoi);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tuoi: {0}, gia roi !", tuoi);
        }
      }

      Console.ReadKey();

#endregion
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
lê vũ 2018-09-29 23:38:53

câu lệnh Random học ở bài nào vậy, sao mọi ng có thể làm được hay vậy? chỉ cho mình với

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2018-10-02 16:38:39
Cứ code theo thôi là ra bạn
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
vandiepat001 2018-09-28 12:49:44
static void NhapThongTin()
    {
      string ten, diachi;
      int tuoi;
      Console.WriteLine("Moi ban nhap thong tin:\t");
      Console.WriteLine("Moi ban nhap ten:\t");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Moi ban nhap tuoi:\t");
      tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Moi ban nhap dia chi:\t");
      diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ban ten " + ten + ", " + tuoi + " tuoi " + ", o dia chi: " + diachi);
      
    }
    static void TinhTuoi()
    {
      DateTime now = DateTime.Now;
      Console.Write("Nhap vao nam sinh: ");
      int year = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(year);
      int tuoi = now.Year - year;
      if (tuoi < 16)
      {
        Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi vi thanh nien", tuoi);
      }
      else
      {
        if (tuoi >= 16 && tuoi < 18)
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi truong thanh", tuoi);
        else
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, ban gia roi", tuoi);
      }
    }

    static bool KeoBuaBao(int n)
    {
      if (n < 1 || n > 3)
        return false;
      Random r = new Random();
      int NPC = r.Next(1, 4);
      if (n == 1)
      {
        if (NPC == 2)
          return false;
        else return true;
      }
      else
      {
        if(n==2)
        {
          if (NPC == 3)
            return false;
          else return true;
        }
        else
        {
          if (NPC == 1)
            return false;
          else return true;
        }
      }
    }
 
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Kay 2018-09-21 16:49:06
 int     year, namnay, tuoi;
      string  stryear, strnamnay;
      Console.WriteLine("Xin moi nhap nam hien tai: ");
        strnamnay = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Xin moi ban nhap nam mong muon: ");
        stryear = Console.ReadLine();
      if (int.TryParse(stryear, out year) == false || int.TryParse(strnamnay, out namnay) == false || year > namnay)
      {
        Console.WriteLine("Xin moi nhap lai so nam !!!");
      }
      else
      {
        tuoi = namnay - year;
        Console.WriteLine("So nam ban nhap la: {0} va so tuoi cua ban la: {1}",year,tuoi);
        if (tuoi < 16 && tuoi >10)
        {
          Console.WriteLine("Ban: {0} tuoi, tuoi vi thanh nien ", tuoi);
        }
        else if (tuoi >= 16 && year < 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban: {0} tuoi, tuoi truong thanh", tuoi);
        }
        else
          if ((tuoi >= 18))
        {
          Console.WriteLine("Ban:{0} tuoi , tuoi da gia", tuoi);
        }
          
         if (tuoi < 10)
          {
            Console.WriteLine("Ban:{0} tuoi , ban con nho tuoi", tuoi);
          }
 
      }

      Console.ReadKey();

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
palladium88 2018-09-20 18:44:46
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KeoBuaBao
{
  class KeoBuaBao
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x;
      bool kt;
      string X;

      Console.WriteLine("..........................");
      Console.WriteLine(".            .");
      Console.WriteLine(".  Game OneTwoThree  .");
      Console.WriteLine(".            .");
      Console.WriteLine("..........................");
      Console.WriteLine("Luat choi: Keo thang Bao. Bao thang Bua. Bua thang Keo.");

      Random z = new Random();
      int y = z.Next(1,4); //Loai tru can tren

      Console.Write("Moi ban chon 1.Keo...2.Bao...3.Bua... : ");
      X = Console.ReadLine();
      kt = int.TryParse(X, out x);

      Console.WriteLine("May chon {0}",+y);

      if (y == 1)
        Console.WriteLine("May chon Keo");
      else if (y == 2)
        Console.WriteLine("May chon Bao");
      else
        Console.WriteLine("May chon Bua");


      if (kt == false||x>3)
      {
        Console.WriteLine("Ban nhap sai du lieu");
        Console.ReadKey();
        return;
      }
      if (x == 1)
        Console.WriteLine("Ban chon Keo");
      else if (x == 2)
        Console.WriteLine("Ban chon Bao");
      else
        Console.WriteLine("Ban chon Bua");

      if(x-y == 0)
        Console.WriteLine("Hoa");
      else if(x-y == -1||x-y == 2)
        Console.WriteLine("Ban thang");
      else
        Console.WriteLine("Ban thua");


      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
demenphieudu 2018-09-18 18:59:14
using System;

namespace game
{
  class KimYoungKen
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 0, i = 0, you = 0, bot = 0;
      string nhap;
      bool check;
      
      do
      {
        //kiem tra so dau vao thao man :kieu int, gia tri 1-3
        
        do
        {
          Console.WriteLine("GAME KEO, BUA, BAO\nHuong dan choi: Nhap so tuong ung voi lua chon cua ban.\nKeo-1\nBua-2\nBao-3");
          nhap = Console.ReadLine();
          check = Int32.TryParse(nhap, out x);
          Console.Clear();
        }
        while (check == false && (x != 1 || x != 2 || x != 3));
        //kiem tra so dau vao thao man :kieu int, gia tri 1-3

        //tao so y ngau nhien trong khoang tu 999 - 9999
        Random r = new Random();
        int y = r.Next(999, 9999);
        //tao so y ngau nhien trong khoang tu 999 - 9999

        int keo = 1, bua = 2, bao = 3, auto = 0;
        if (y % 2 == 0)
        { if ((y % 2) == ((y / 2) % 2)) auto = bao; else auto = keo; }
        else { if ((y % 2) == ((y / 2) % 2)) auto = bao; else auto = bua; }

        //x=1
        if (x == 1)
        {
          if (auto == 1) Console.WriteLine("Draw!");
          else
          {
            if (auto == 2) { Console.WriteLine("Bot win!"); ++bot; }
            else { Console.WriteLine("You win!"); ++you; }
          }
        }
        //x=1

        //x=2
        if (x == 2)
        {
          if (auto == 2) Console.WriteLine("Draw!");
          else
          {
            if (auto == 3) { Console.WriteLine("Bot win!"); ++bot; }
            else { Console.WriteLine("You win!"); ++you; }
          }
        }
        //x=2

        //x=3
        if (x == 3)
        {
          if (auto == 3) Console.WriteLine("Draw!");
          else
          {
            if (auto == 1) { Console.WriteLine("Bot win!"); ++bot; }
            else { Console.WriteLine("You win!"); ++you; }
          }
        }
        //x=3
        Console.WriteLine("\nTi so: You {0} - Bot {1}\n\n", you, bot);
        Console.WriteLine("Tiep tuc-1\nThoat-2");
        nhap = Console.ReadLine();
        check = Int32.TryParse(nhap, out x);
        Console.Clear();      }

      while (check == true && (x==1));
    }
  }
}


  

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
phuongcf1998 2018-09-18 09:12:55

           Bài 1

            int year;
            string stra, strb;
            int yearOld;
            Boolean checkYear;
            Console.WriteLine("Nhap nam ");
            stra = Console.ReadLine();
            
            checkYear = int.TryParse(stra, out year);
            if (checkYear == true)
            {
                Console.WriteLine("Nam vua nhap la " + stra);
                yearOld = 2018 - year;
                if (yearOld < 16)
                {
                    Console.WriteLine("Ban {0} tuoi , Vi thanh nien ", yearOld);
                }
                else if (yearOld >= 16 && year < 18)
                {
                    Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, Tuoi truong thanh", yearOld);
                }
                else
                    Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, Gia roi ", yearOld);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Nam khong hop le ");
            }
Bai 2

            int result;
            int userGuess;
            string stra;
            Boolean check;
            Console.WriteLine("Nhap so <1-Keo,2-Bua,3-Bao>");
            stra = Console.ReadLine();
            check = int.TryParse(stra, out userGuess);
            if (check == true)
            {
                Random ran = new Random();
                result = ran.Next(1,4);
                if (result == 1)
                {
                    Console.WriteLine("May ra keo");
                }

                if (result == 2)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bua");
                }
                else
                    Console.WriteLine("May ra bao");
                if (result == 1 && userGuess == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon keo', May ra keo' , Ban hoa` ");
                }

                if (result == 1 && userGuess == 2)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon bua', May ra keo , Ban Win ");
                }
                if (result == 1 && userGuess == 3)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon bao, May ra keo' , Ban thua ");
                }
                if (result == 2 && userGuess == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon keo', May ra bua' , Ban thua ");
                }
                if (result == 2 && userGuess == 2)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon keo', May ra keo' , Ban hoa ");
                }
                if (result == 2 && userGuess == 3)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon bao', May ra bua , Ban Win ");
                }
                if (result == 3 && userGuess == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon keo', May ra bao , Ban Win ");
                }
                if (result == 3 && userGuess == 2)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon bua', May ra bao , Ban Thua ");
                }
                if (result == 3 && userGuess == 3)
                {
                    Console.WriteLine("Ban chon bao , May ra bao , Ban Hoa ");
                }
            }
            else
                Console.WriteLine("Sai dinh dang");

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
RUN 2018-09-15 12:15:57

           Console.WriteLine("-------------------------------------------");
            int check;
            Console.Write("Nam=");
            string nam=Console.ReadLine();
            bool resoult = int.TryParse(nam, out check);
            //1.Console.WriteLine(resoult==true?check<2018?"Tuoi"+(2018-check):"Nhap sai!":"Nhap sai!");
            //2.Toan tu 3 ngoi
            //Console.WriteLine(resoult==false?"false":check>2018?"false":2018-check<16?"Ban"+(2018-check)+", tuổi vị thành niên"
            //    :(2018-check)>=16?(2018-check<=18)?"Ban"+(2018-check)+", tuổi trưởng thành.":(2018-check)>18?"Ban"+(2018-check)+", già rồi.":"?":"?"
            //    );
            //2-another if else
            if (resoult == true && check < 2018)
            {
                check = 2018 - check;
                if (check < 16) { Console.WriteLine("Ban"+check+",vi thanh nien"); }
                else if (check >= 16 && check <= 18) { Console.WriteLine("Ban"+check+",tuoi truong thanh"); }
                else Console.WriteLine("Ban" + check + ",gia roi");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Nhap sai");
            }
            //3
            int giatrinhap;
            Console.WriteLine("TRO CHOI KEO BUA BAO");
            Console.WriteLine("Nhap 1- KEO");
            Console.WriteLine("Nhap 2- BUA");
            Console.WriteLine("Nhap 3- BAO");
            Console.Write("Nhap: ");
            string giatri = Console.ReadLine();
            bool test=int.TryParse(giatri,out giatrinhap);
            if (test == true && giatrinhap<=3&&giatrinhap>=1)
            {
                Random rnd = new Random();
                int giatrimay = rnd.Next(1, 3);
                Console.WriteLine(giatrimay);
                if (giatrinhap == giatrimay) {
                    Console.WriteLine("Bang Nhau");
                }
                if (giatrinhap - giatrimay == -1) {
                    Console.WriteLine("May thang");
                }
                if (giatrinhap - giatrimay == -2)
                {
                    Console.WriteLine("Ngưoi thang");
                }
                if (giatrinhap - giatrimay == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Nguoi thang");
                }
                if (giatrinhap - giatrimay == 2)
                {
                    Console.WriteLine("May thang");
                }
            }
            else {
                Console.WriteLine("Nhap sai!");
            }

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
oai.nguyen.utc 2018-09-12 21:40:31

Bài 3 của mình mọi người cho góp ý với ạ . Nhập 1 2 3 Vào xuất ra màn hình Mình đã chọn kéo búa hay bao .Và xuất ra máy ra búa kéo hay bao và In ra mình thắng thua hay hòa.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      string stringA;
      int numA;
      bool kt;
      Random rnd = new Random();
      int numRandom = rnd.Next(1, 4);

      Console.WriteLine("***************************************************");
      Console.WriteLine("*                         *");
      Console.WriteLine("*        Tro Choi Bua,Bao,Keo       *");
      Console.WriteLine("*                         *");
      Console.WriteLine("***************************************************");
      Console.Write("Moi Ban Nhap 1 , 2 hoac 3 Tuong Ung voi Keo,Bua,Bao: ");
      stringA = Console.ReadLine();
      kt = int.TryParse(stringA , out numA);
      if(kt == false || numA > 3)
      {
        Console.WriteLine("Ban Nhap Sai Du Lieu");
        Console.ReadKey();
        return;
      }
     if(numA == 1 )
      {
      Console.WriteLine("Ban Chon Keo !");
      if( numRandom == 1 )
      {
        Console.WriteLine("May Ra Keo !");
        Console.WriteLine("Ban Hoa!");
      }
      else if (numRandom == 2)
      {
        Console.WriteLine("May Ra Bua");
        Console.WriteLine("Ban Thua!");

      }
      else
      {
        Console.WriteLine("May Ra Bao");
        Console.WriteLine("Ban Thang!");
      }
     }
     else if (numA == 2) // 
     {

       Console.WriteLine("Ban Chon Bua!");
       if (numRandom == 1)
       {
         Console.WriteLine("May Ra Keo !");
         Console.WriteLine("Ban Thang!");
       }
       else if (numRandom == 2)
       {
         Console.WriteLine("May Ra Bua");
         Console.WriteLine("Ban Hoa!");

       }
       else
       {
         Console.WriteLine("May Ra Bao");
         Console.WriteLine("Ban Thua!");
       }
     }
     else
     {
       Console.WriteLine("Ban Chon Bao");
       if (numRandom == 1)
       {
         Console.WriteLine("May Ra Keo !");
         Console.WriteLine("Ban Thua!");
       }
       else if (numRandom == 2)
       {
         Console.WriteLine("May Ra Bua");
         Console.WriteLine("Ban Thang!");

       }
       else
       {
         Console.WriteLine("May Ra Bao");
         Console.WriteLine("Ban Hoa!");

       }
     }
     Console.ReadKey();

     
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2018-09-13 14:19:57
ngon nè
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Lê Văn Vượng 2018-10-14 21:38:34
ok
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
ngokhanhngoc1999 2018-08-01 23:12:02

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Games_Keo_Bua_Bao
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
             
            Introduce();
            while(true)
            {
                PlayGames();
            }
           
            Console.ReadKey();


        
        }
        static void Introduce()
        {
            Console.WriteLine("                           **************************************");
            Console.WriteLine("                           **                                  **");
            Console.WriteLine("                           **        GAMES KEO-BUA-BAO!!!      **");
            Console.WriteLine("                           **                                  **");
            Console.WriteLine("                           **************************************");

            Console.WriteLine("*Note!!Games Rules*");
            Console.WriteLine("1- Choose KEO ");
            Console.WriteLine("2- Choose BUA ");
            Console.WriteLine("3- Choose BAO ");
        }
        static void PlayGames()
        {
            Again:
            string str;
            int number;
            Console.Write("Please you choose number: ");
            str = Console.ReadLine();
            Random rad = new Random();
            int may = rad.Next(1, 3);

            if (int.TryParse(str,out number))
            {
               if(number== 1 && may== 3||number==2 &&may==1||number== 3&& may==2)
                {
                    Console.WriteLine("Congratulations!!You win!!");
                    Console.WriteLine("Computer choose:{0}", may);
                }
               else if(number == 1 && may == 1 || number == 2 && may == 2 || number == 3 && may == 3)
                {
                    Console.WriteLine("You and Computer dickens");
                    Console.WriteLine("Computer choose:{0}", may);
                }
               else
                {
                    Console.WriteLine("Good lucky again!! You lost!");
                    Console.WriteLine("Computer choose:{0}", may);
                }

            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Data Input Error!!Please you input number again!");
                goto Again;
                
            }

            

        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2018-09-13 14:20:07
bạn test kỹ chưa
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
pvanquyen1610 2018-08-01 13:44:27
// Bài tập 1+2 = kết quả bên dưới (Cảm ơn Kteam nhé)
int SoTuoi, NamSinh, NamNay = 2018;
      string strNamSinh;


      Console.Write("Moi ban nhap nam sinh: ");
      strNamSinh = Console.ReadLine();

      if (int.TryParse(strNamSinh, out NamSinh))
      {
        SoTuoi = NamNay -= NamSinh;
        Console.WriteLine("Ban sinh nam: {0}", NamSinh);

        if (SoTuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi vi thanh nien", SoTuoi);
        }
        else if (SoTuoi >= 16 == SoTuoi < 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi truong thanh", SoTuoi);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, gia roi", SoTuoi);
        }
      
      }

      Console.ReadKey();

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
handicaphunter 2018-07-31 14:33:43

Sao em làm bài tập 1 mà bị lỗi chỗ tuổi vây? ai giải thích dùm e với. Cảm ơn
namespace bt9
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int Tuoi,A;
            String NamSinh;
            Console.Write("Moi ban nhap nam sinh: ");
            NamSinh = Console.ReadLine();
            if (int.TryParse(NamSinh, out A) == false)
                Console.WriteLine("Day khong phai la so nam");
            else
            Tuoi = 2018 - A;
            Console.Write("tuoi cua ban la: " + Tuoi);Console.WriteLine(" tuoi");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
lightghostt 2018-07-31 15:43:14
trong C# có phân biệt chữ hoa và chữ thường nên &quot;string&quot; và &quot;String&quot; khác hẳn nhau &quot;string&quot; là kiểu dữ liệu. &quot;&quot;String&quot; là một class chứa các thuộc tính (property) và các phương thức (methods) bạn sửa &quot;String&quot; thành &quot;string&quot; nhé
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
handicaphunter 2018-07-31 16:28:34
Cảm ơn b nhiều nhe. Zalo của minh là 0969048884, nếu có thể mình rất muốn kb với b để mình học tập.
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Hải Bliss 2018-07-21 01:36:35

BÀI 1, 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Bai9_1_2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int nam, tuoi;
      string strnam;
      bool ktra;

      Console.Write(" Nhap nam sinh: ");
      strnam = Console.ReadLine();

      ktra = int.TryParse(strnam, out nam);
      if (ktra == false)
      {
        Console.WriteLine("\n Du lieu nhap vao khong hop le!");
      }
      else
      {
        tuoi = DateTime.Now.Year - nam;
        Console.WriteLine("\n Ban sinh nam: {0}", nam);
        Console.WriteLine(" Tuoi cua ban la: {0} tuoi!\n", tuoi);

        if (tuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi vi thanh nien!", tuoi);
        }
        else
        {
          if (tuoi >= 16 && tuoi < 18)
          {
            Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi truong thanh!", tuoi);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, gia roi!", tuoi);
          }
        }
      }

      /*
       - Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi vị thành niên.

      - Nếu tuổi người đó >= 16 và <18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi trưởng thành.

        Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, già rồi.
       */
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Hải Bliss 2018-07-21 01:35:08

BÀI LÀM CÂU 3:
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Oan_Tu_ti
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string strluachon;
      int luachon;
      Console.WriteLine("Moi nhap vao so tuong ung: ");
      Console.WriteLine("1.Keo");
      Console.WriteLine("2.Bua");
      Console.WriteLine("3.Bao");
      strluachon = Console.ReadLine();

      bool ktra;
      ktra = int.TryParse(strluachon, out luachon);
      if (ktra == false || (ktra == true && (luachon > 3 || luachon < 1)))
      {
        Console.WriteLine("\n Du lieu ban nhap vao khong phu hop!");
      }
      else
      {
        Random may = new Random();
        int maylc = may.Next(0, 4);
        if (luachon == maylc)
        {
          Console.WriteLine("\n Hai ban Hoa nhau");
        }
        else
        {
          if ((luachon == 1 && maylc == 2) || (luachon == 2 && maylc == 1) || (luachon == 3 && maylc == 2))
          {
            Console.WriteLine("\n Ban da gianh chien thang");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\n Ban Da thua");
          }
        }
        
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}  

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Minh Thuận 2018-05-07 08:21:32
string strNguoiChoi;
      int NguoiChoi;
      bool isNguoiChoi;

      Console.WriteLine("-----------------------------------------------");
      Console.WriteLine("-----------------------------------------------");
      Console.WriteLine("-------------Tro choi Keo Bua Bao--------------");
      Console.WriteLine("-----------------------------------------------");
      Console.WriteLine("-----------------------------------------------");
      Console.WriteLine("1 la Keo");
      Console.WriteLine("2 la Bua");
      Console.WriteLine("3 la Bao");

      for (int i = 0; i < 1; )
      {
        Console.Write("Moi ban chon mot so nhu tren: ");

        strNguoiChoi = Console.ReadLine();
        isNguoiChoi = int.TryParse(strNguoiChoi, out NguoiChoi);

        Random rnd = new Random();
        int May = rnd.Next(0, 4);

        if (isNguoiChoi == false || NguoiChoi > 3)
        {
          Console.WriteLine("Ban da nhap sai !");
          Console.WriteLine("Ban chi duoc phep nhap so 1 hoac 2 hoac 3 !");
        }
        else if (NguoiChoi == May)
        {
          Console.WriteLine("Wow !!!");
          Console.WriteLine("Hoa");
        }
        else if (NguoiChoi == 1 && May == 3 || NguoiChoi == 2 && May == 1 || NguoiChoi == 3 && May == 2)
        {
          Console.WriteLine("Ban da chien thang !!!");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Ban da thua ...");
        }
      }
      Console.ReadLine()

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
nhochn_sinh_ra_de_chem_gio 2018-04-24 18:49:36

sao em nhập dữ liệu sai từ bàn phím mà nó k hiện ra màn hình câu thông báo đã cài mà nó báo lỗi code ạ :(

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
nguyenkhoa 2018-05-08 20:22:32
bạn phải dùng ép kiểu trypase để khi nhập dữ liệu sai nó sẽ rẽ nhánh sang thông báo , còn kiểu pase thì nó báo lỗi chương trình luôn =))
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
hieu.master.17 2018-04-21 23:24:59
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Dao_keo_bua
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string strHuman;
      int Human;
      Console.WriteLine("Moi nhap vao so tuong ung ");
      Console.WriteLine("1.Keo");
      Console.WriteLine("2.Bua");
      Console.WriteLine("3.Bao");
      strHuman = Console.ReadLine();
      int.TryParse(strHuman, out Human);
      Random rnd = new Random();
      int Com = rnd.Next(0, 4);
      if(Human == Com)
      {
        Console.WriteLine("Hai ban Hoa nhau");
      }
      else if ((Human == 1 && Com == 2) || (Human ==2 && Com == 1) || (Human ==3 && Com == 2)) 
      {
        Console.WriteLine("Ban da gianh chien thang");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Ban Da thua");
      }
      Console.ReadKey();

      
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
shadowfake007 2018-03-25 16:56:54

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    /* keo bua bao
        1  2    3 
     */ 
    class KeoBuaBao
    {
        public void playMain(int a, int b) {
            
            if (a == b) {
                Console.WriteLine("Hoa");
            }else if(a  + b == 4 ){
                if (a < b)
                {
                    Console.WriteLine("Bot Win");
                }
                else {
                    Console.WriteLine("Player Win");
                }
            }
            else if (a > b)
            {
                Console.WriteLine("Bot Win");
            }
            else {
                Console.WriteLine("Player Win");
            }
        }
        public void hien(int a, int b) {
            switch (a) {
                case 1:
                    Console.Write("Bot ra Keo");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("Bot ra Bua");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("Bot ra Bao");
                    break;
            }
            Console.WriteLine();
            switch (b)
            {
                case 1:
                    Console.Write("Nguoi ra Keo");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("Nguoi ra Bua");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("Nguoi ra Bao");
                    break;
            }
            Console.WriteLine();
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            KeoBuaBao play = new KeoBuaBao();
            Random rd = new Random();
            int botNum = rd.Next(1,4);// Lay random trong 1,2,3
            int playerNum = 0;
            do{
                Console.Write("Moi chon KEO , BUA OR BAO (1 || 2 || 3 ):");
                playerNum = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            }while(playerNum != 1 && playerNum != 2 && playerNum != 3);
            play.hien(playerNum,botNum);
            play.playMain(playerNum,botNum);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Thanh Duy 2018-03-17 09:17:30

Bài 3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_Tap_3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Computer;
      string Player ;
      Console.WriteLine("*************************************************");
      Console.WriteLine("***    Tro Choi Keo Bua Bao        ***");
      Console.WriteLine("*************************************************");
      Console.WriteLine("Moi Ban Nhap 1 La Bua 2 La Keo 3 La Bao");
      Player = Console.ReadLine();
      if (Player == "1")
      {
        Console.WriteLine("Ban Chon Bua");
      }
      else if (Player == "2")
      {
        Console.WriteLine("Ban Chon Keo");

      }
      else if (Player == "3")
      {
        Console.WriteLine("Ban Chon Bao");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Ban Chi Duoc Nhap 1 , 2 ,3");
      }
      Random rd = new Random();
      Computer = rd.Next(1, 4);
      if (Computer == 1)
      {
        Console.WriteLine("May chon Bua");

      }
      else if (Computer == 2)
      {
        Console.WriteLine("May chon keo");
      }
      else if ( Computer == 3)
      {
        Console.WriteLine("May Chon Bao");
      }
        Console.ReadKey();

      
    }
  }
}

 

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
daoadung69 2018-05-07 20:25:14
Thế cuối cùng không chơi à?
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
thanhphuc.hong 2018-02-17 18:53:07
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string NamSinh;
      int NamSinh1, Tuoi;

      Console.Write("Nhap nam sinh: ");
      NamSinh = Console.ReadLine();
      bool CheckNamSinh = int.TryParse(NamSinh, out NamSinh1);
      Tuoi = 2018 - NamSinh1;
      if (CheckNamSinh == true && Tuoi >= 0)
      {
        Console.WriteLine("Nam sinh da nhap: " + NamSinh1);
        Console.WriteLine("Tuoi la " + Tuoi);
        if (Tuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, tuoi vi thanh nien");
        }
        else if (Tuoi >= 16 && Tuoi < 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, tuoi truong thanh");
        }
        else if (Tuoi >= 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, gia roi");
        }
      }
      else
        Console.WriteLine("Chua sinh ra doi");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
thanhphuc.hong 2018-02-17 18:52:49
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string NamSinh;
      int NamSinh1, Tuoi;

      Console.Write("Nhap nam sinh: ");
      NamSinh = Console.ReadLine();
      bool CheckNamSinh = int.TryParse(NamSinh, out NamSinh1);
      Tuoi = 2018 - NamSinh1;
      if (CheckNamSinh == true && Tuoi >= 0)
      {
        Console.WriteLine("Nam sinh da nhap: " + NamSinh1);
        Console.WriteLine("Tuoi la " + Tuoi);
        if (Tuoi < 16)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, tuoi vi thanh nien");
        }
        else if (Tuoi >= 16 && Tuoi < 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, tuoi truong thanh");
        }
        else if (Tuoi >= 18)
        {
          Console.WriteLine("Ban " + Tuoi + " tuoi, gia roi");
        }
      }
      else
        Console.WriteLine("Chua sinh ra doi");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
levantho93 2018-01-25 02:02:43

Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            int Namsinh, Tuoi;
            string Nsinh;
            Console.WriteLine("Mời bạn nhập vào năm sinh");
            Nsinh = Console.ReadLine();
            if (!int.TryParse(Nsinh, out Namsinh))
            {
                Console.WriteLine("Bạn hãy nhập năm sinh của mình dạng số");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Năm Sinh của bạn là: " + Namsinh);
                Console.WriteLine("Năm nay bạn " + (2018 - Namsinh) + " Tuổi");
            }
            Console.ReadLine();

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Thiên Mộc 2018-01-19 17:06:12
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace CauTrucLenhCoBan
{
  
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      int Nam, Tuoi, NamMat;
      int NamHienTai = DateTime.Now.Year;
      Console.Write("Nhap Nam Sinh ");
      Nam = int.Parse(Console.ReadLine());
      Tuoi = NamHienTai - Nam;
      if (Tuoi < 0)
        Console.WriteLine("NHAP SAI !!!");
      else if (Nam < 1800)
      {
        Console.Write("Nhap Nam Mat");
        NamMat = int.Parse(Console.ReadLine());
        Tuoi = NamMat - Nam;
        if (Tuoi < 40)
          Console.WriteLine("Huong Duong " + Tuoi + " Tuoi");
        else if (Tuoi < 150)
          Console.WriteLine("Huong Tho " + Tuoi + " Tuoi");
        else Console.WriteLine("Thanh Quy? roi " + Tuoi + " Tuoi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("tuoi Cua ban la: " + Tuoi + " Tuoi");
        if (Tuoi < 16)
          Console.WriteLine("Tuoi vi thanh nien");
        else if (Tuoi < 18)
          Console.WriteLine("Tuoi Truong Thanh");
        else if (Tuoi < 100)
          Console.WriteLine("Gia Roi !!!");
        else Console.WriteLine("Chet duoc roi");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Thiên Mộc 2018-01-19 17:05:27

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace CauTrucLenhCoBan
{
   
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            int Nam, Tuoi, NamMat;
            int NamHienTai = DateTime.Now.Year;
            Console.Write("Nhap Nam Sinh ");
            Nam = int.Parse(Console.ReadLine());
            Tuoi = NamHienTai - Nam;
            if (Tuoi < 0)
                Console.WriteLine("NHAP SAI !!!");
            else if (Nam < 1800)
            {
                Console.Write("Nhap Nam Mat");
                NamMat = int.Parse(Console.ReadLine());
                Tuoi = NamMat - Nam;
                if (Tuoi < 40)
                    Console.WriteLine("Huong Duong " + Tuoi + " Tuoi");
                else if (Tuoi < 150)
                    Console.WriteLine("Huong Tho " + Tuoi + " Tuoi");
                else Console.WriteLine("Thanh Quy? roi " + Tuoi + " Tuoi");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("tuoi Cua ban la: " + Tuoi + " Tuoi");
                if (Tuoi < 16)
                    Console.WriteLine("Tuoi vi thanh nien");
                else if (Tuoi < 18)
                    Console.WriteLine("Tuoi Truong Thanh");
                else if (Tuoi < 100)
                    Console.WriteLine("Gia Roi !!!");
                else Console.WriteLine("Chet duoc roi");
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
chelbay 2018-01-08 21:04:53
      string strnam; int nam;
      do {
        Console.Write("nhap vao mot nam: "); strnam = Console.ReadLine();
      } while (int.TryParse(strnam,out nam)==false);
      Console.WriteLine("Nam ban vua nhap la " + nam);
      Console.WriteLine("Tuoi cua ban la " + (nam-1998));
      if((nam - 1998) < 16)
      {
        Console.WriteLine("Ban " + (nam - 1998) + ", tuoi vi thanh nien");
      }else if((nam - 1998)>=18)
      {
        Console.WriteLine("Ban " + (nam - 1998) + ", gia roi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Ban " + (nam - 1998) + ", tuoi truong thanh");
      }
      Console.ReadKey();

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
dthuong0712 2017-12-29 18:04:10
int nam;
      int tuoi;
      Console.Write("Nhap nam: ");
      String a = Console.ReadLine();
      if (int.TryParse(a, out nam) == false)
      { Console.Write("Du lieu sai! ");
        Console.ReadKey();
      }
      else {
        tuoi = nam - 1997;
        Console.Write("Nam vua nhap: " + nam);
        if (tuoi < 16) { Console.WriteLine("\nBan {0} tuoi, vi thanh nien", tuoi); }
        else if (tuoi >= 16 && tuoi < 18) { Console.WriteLine("\nBan {0} tuoi, tuoi truong thanh", tuoi); }
        else Console.WriteLine("\nBan {0} tuoi, gia roi !", tuoi);
        Console.ReadKey();
      }

 

1 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Trần Đình Tuấn 2017-12-18 10:41:05

Bài 1 + 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Year, Age;
      string strYear;

      while (true)
      {
        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

        Console.Write("Nhập vào năm sinh của bạn: ");
        strYear = Console.ReadLine();

        if (int.TryParse(strYear, out Year) == false)
        {
          Console.WriteLine("Sai rồi! Năm sinh bắt buộc phải là kiểu số.\n");
        }
        else if (strYear.Length == 4)
        {
          Year = int.Parse(strYear);
          Age = DateTime.Now.Year - Year;
          if (Age < 16)
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, còn non và xanh lắm.", Age);
          }
          else if (Age <= 22)
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, đủ tuổi chịch rồi.", Age);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, già rồi.", Age);
          }
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Sai rồi! Năm sinh phải có 4 chữ số.\n");
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bài 3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      int Computer;
      string Player;

      Console.WriteLine("****************************\n*  Trò chơi Kéo Búa Bao  *\n* 1: Kéo 2: Búa 3:  Bao *\n****************************");

      while (true)
      {
        Console.Write("\nMời bạn chọn Kéo hoặc Búa hoặc Bao theo số tương ứng: ");
        Player = Console.ReadLine();

        if (Player == "1" || Player == "2" || Player == "3")
        {
          Random rd = new Random();
          Computer = rd.Next(1, 4);

          if (Player == "1")
          {
            Console.WriteLine("\nBạn: Kéo");
          }
          else if (Player == "2")
          {
            Console.WriteLine("\nBạn: Búa");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nBạn: Bao");
          }

          if (Computer == 1)
          {
            Console.WriteLine("Máy: Kéo");
          }
          else if (Computer == 2)
          {
            Console.WriteLine("Máy: Búa");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Máy: Bao");
          }

          if ((Player == "1" && Computer == 3) || (Player == "2" && Computer == 1) || (Player == "3" && Computer == 2))
          {
            Console.WriteLine("\nKết quả: Bạn đã chiến thắng!");
          }
          else if ((Player == "1" && Computer == 1) || (Player == "2" && Computer == 2) || (Player == "3" && Computer == 3))
          {
            Console.WriteLine("\nKết quả: Hòa rồi!");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nKết quả: Bạn thùa rồi!");
          }
          break;
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

1 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Nguyễn Đăng Hùng 2017-10-23 00:16:10

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
       {

//Bai 1-2
            const int i = 2017;
            Console.WriteLine("Nhap vao nam sinh cua ban = ");
            int j = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Nam hien tai la: "+i);
            Console.WriteLine("Nam sinh cua ban la: {0}", j);
            Console.WriteLine("Tuoi cua ban la: {0}",(i-j));
            if((i-j) <16)
            {
                Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi vi thanh nien", (i - j));
            }
            else if((i-j) >= 16 && (i-j) < 18)
            {
                Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, tuoi truong thanh", (i - j));
            }
            else
                Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, gia roi", (i-j));

//Bai3
            Console.WriteLine("Tro choi Keo Bua Bao");
            Console.WriteLine("Nhap vao so 1 = Keo, 2 = Bua, 3 = bao");
            int Nguoi = int.Parse(Console.ReadLine());
            int May;
            Random rd = new Random();
            May = rd.Next(1, 3);
           if(Nguoi == May)
           {
                Console.WriteLine("Hoa");
            }
            elsef (Nguoi == 3 && May == 2)
            {
                Console.WriteLine("Mguoi Thang");
            }
            else if(Nguoi == 3 && May == 1)
            {
                Console.WriteLine("May thang");
            }
            else if( Nguoi == 2 && May ==1)
            {
                Console.WriteLine("Nguoi Thang");
            }
            else if( Nguoi == 2 && May ==3)
            {
                Console.WriteLine("May Thang");
            }
            else if( Nguoi == 1 && May == 3)
            {
                Console.WriteLine("Nguoi Thang");
            }
            else
                Console.WriteLine("May Thang");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

1 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
huynhlehoangduc 2017-09-19 20:04:41

ad ơi, hÌnh ảnh ví dụ chỗ If... else dạng đủ bị sai.

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
quanghuy1998kh 2017-08-14 09:20:18

ai giải thích hộ em đoạn này
Random rd = new Random(); may = rd.Next(1, 3);

1 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
DG 2017-08-14 09:26:30
tức là tạo 1 số ngẫu nhiên trong khoảng 1 đến 3 đó e
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
lightghostt 2018-07-19 11:14:12
ủa sao trên mạng nói là nằm trong đoạn [1,3 ] #DG
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
DucTuanmdt 2017-07-07 17:34:43

Bài 1 + 2:
 

      const int thisyear = 2017;
      int age, year;

      Console.Write("Nhap vao nam sinh: ");
      year = int.Parse(Console.ReadLine());

      age = thisyear - year;

      Console.WriteLine("Ban sinh nam {0}\nBan {1} tuoi, {2}\n", year, age, age < 16 ? "Tuoi thanh nien" : age < 18 ? "Tuoi truong thanh" : "Gia roi");

 

Bài 3: 

      int ban, may;

      Console.WriteLine("Moi ban chon(1 = keo, 2 = bua, 3 = bao): ");
      ban = int.Parse(Console.ReadLine());

      Random rd = new Random();
      may = rd.Next(1, 3);

      Console.WriteLine("May tinh chon {0}", may == 1 ? "keo" : may == 2 ? "bua" : "bao");
      Console.WriteLine("{0}", may == ban ? "Hoa" : (may - ban == 1) || (may - ban == -2) ? "May tinh thang" : "Ban thang");

 

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Ngocthanh06 2017-10-30 22:42:18
Có phải cách này là dùng phương pháp đệ qui không
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
lightghostt 2018-07-19 11:16:23
toán tử ba ngôi đó bạn #kunh0zdn
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
DucTuanmdt 2017-07-07 17:33:19

Bài 1 + 2:
 

const int thisyear = 2017;
      int age, year;

      Console.Write("Nhap vao nam sinh: ");
      year = int.Parse(Console.ReadLine());

      age = thisyear - year;

      Console.WriteLine("Ban sinh nam {0}\nBan {1} tuoi, {2}\n", year, age, age < 16 ? "Tuoi thanh nien" : age < 18 ? "Tuoi truong thanh" : "Gia roi");

 

Bài 3: 

int ban, may;

      Console.WriteLine("Moi ban chon(1 = keo, 2 = bua, 3 = bao): ");
      ban = int.Parse(Console.ReadLine());

      Random rd = new Random();
      may = rd.Next(1, 3);

      Console.WriteLine("May tinh chon {0}", may == 1 ? "keo" : may == 2 ? "bua" : "bao");
      Console.WriteLine("{0}", may == ban ? "Hoa" : (may - ban == 1) || (may - ban == -2) ? "May tinh thang" : "Ban thang");

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
MasterMind 2017-07-07 02:49:55
//Bài 1 - 2
      int Year; // Bien chua gia tri nam sinh nhap vao (kieu so)
      int Age; // Bien Chua gia tri tuoi (Kieu so)
      string strYear; // Bien chua du dieu nhap vao (kieu chuoi)
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Write("Nhập vào năm sinh của bạn: ");
      strYear = Console.ReadLine();
      if (int.TryParse(strYear, out Year) == false)
      {
        Console.WriteLine("Nhập Sai! Năm sinh bắt buộc phải là kiểu số.");
      }
      else
        if (strYear.Length == 4)
        {
          string NowYear = DateTime.Now.ToString();
          DateTime YearValue = Convert.ToDateTime(NowYear.ToString());
          String ExtractNowYear = YearValue.Year.ToString();
          Console.WriteLine("Tuổi của bạn là: {0}", Age = (int.Parse(ExtractNowYear)) - (int.Parse(strYear)));
          if (Age < 16)
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, tuổi vị thành niên.", Age);
          }
          else if (Age >= 16 && Age < 18)
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, tuổi trưởng thành.", Age);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Bạn {0} tuổi, bạn già CMNR =)))", Age);
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Bạn nhập sai! Năm sinh phải có bốn chữ số.");
        }
      Console.ReadKey();//Dừng màn hình để xem kết quả


     //Bài 3
      string strX; //Bien chua gia tri nhap vao (kieu chuoi)
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("************************************");
      Console.WriteLine("************** 1 : KÉO *************");
      Console.WriteLine("************** 2 : BÚA *************");
      Console.WriteLine("************** 3 : BAO *************");
      Console.WriteLine("************************************");
      Console.WriteLine("Nhập vào các số 1, 2, 3 tương ứng: ");
      strX = Console.ReadLine();
      if (strX == "1")
        {
          Console.WriteLine("Bạn Chọn Kéo");
        }
      else if (strX == "2")
        {
          Console.WriteLine("Bạn Chọn Búa");
        }
      else if (strX == "3")
        {
          Console.WriteLine("Bạn Chọn Bao");
        }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bạn đã nhập sai, chỉ được nhập các số 1, 2, 3");
      }
      
      Random rand = new Random();
      int a = rand.Next(1, 4);
      if (a == 1)
      {
        Console.WriteLine("Máy Chọn Kéo");
      }
      else if (a == 2)
      {
        Console.WriteLine("Máy Chọn Búa");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Máy Chọn Bao");
      }


      if ((int.Parse(strX) == 1 && a == 2) || (int.Parse(strX) == 2 && a == 3) || (int.Parse(strX) == 3 && a == 1))
        {
          Console.WriteLine("Bạn THUA Máy !!!");
        }
      else if ((int.Parse(strX) == 1 && a == 3) || (int.Parse(strX) == 2 && a == 1) || (int.Parse(strX) == 3 && a == 2))
        {
          Console.WriteLine("Bạn THẮNG Máy !!!");
        }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bạn và Máy hòa nhau !!!");
      }
         
      
      Console.ReadKey();//Dừng màn hình để xem kết quả

 

0 bình chọn
Reply
View all 4 comments
Kteam - Howkteam Free Education
MasterMind 2017-07-07 02:57:52
//Bài 3 Sửa lỗi nhập số khác 1,2,3 string strX; //Bien chua gia tri nhap vao (kieu chuoi) Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; Console.WriteLine(&quot;************************************&quot;); Console.WriteLine(&quot;************** 1 : KÉO *************&quot;); Console.WriteLine(&quot;************** 2 : BÚA *************&quot;); Console.WriteLine(&quot;************** 3 : BAO *************&quot;); Console.WriteLine(&quot;************************************&quot;); Console.WriteLine(&quot;Nhập vào các số 1, 2, 3 tương ứng: &quot;); strX = Console.ReadLine(); if (strX == &quot;1&quot;) { Console.WriteLine(&quot;Bạn Chọn Kéo&quot;); } else if (strX == &quot;2&quot;) { Console.WriteLine(&quot;Bạn Chọn Búa&quot;); } else if (strX == &quot;3&quot;) { Console.WriteLine(&quot;Bạn Chọn Bao&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;Bạn đã nhập sai, chỉ được nhập các số 1, 2, 3&quot;); } if (strX == &quot;1&quot; || strX == &quot;2&quot; || strX == &quot;3&quot;) { Random rand = new Random(); int a = rand.Next(1, 4); if (a == 1) { Console.WriteLine(&quot;Máy Chọn Kéo&quot;); } else if (a == 2) { Console.WriteLine(&quot;Máy Chọn Búa&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;Máy Chọn Bao&quot;); } if ((int.Parse(strX) == 1 &amp;&amp; a == 2) || (int.Parse(strX) == 2 &amp;&amp; a == 3) || (int.Parse(strX) == 3 &amp;&amp; a == 1)) { Console.WriteLine(&quot;Bạn THUA Máy !!!&quot;); } else if ((int.Parse(strX) == 1 &amp;&amp; a == 3) || (int.Parse(strX) == 2 &amp;&amp; a == 1) || (int.Parse(strX) == 3 &amp;&amp; a == 2)) { Console.WriteLine(&quot;Bạn THẮNG Máy !!!&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;Bạn và Máy hòa nhau !!!&quot;); } } Console.ReadKey();//Dừng màn hình để xem kết quả
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
DucTuanmdt 2017-07-07 17:40:01
Bạn ơi, sao mình copy code của bạn chạy mà lại ko hiển thị được tiếng Việt z
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
MasterMind 2017-07-09 01:46:32
Thêm dòng này vào là có nha bạn Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
ducnguyentrungg01 2017-10-18 16:25:00
if (strYear.Length == 4) { string NowYear = DateTime.Now.ToString(); DateTime YearValue = Convert.ToDateTime(NowYear.ToString()); String ExtractNowYear = YearValue.Year.ToString(); Console.WriteLine(&quot;Tuổi của bạn là: {0}&quot;, Age = (int.Parse(ExtractNowYear)) - (int.Parse(strYear))); đoạn này của bác có nghĩa là như thế nào ạ . giải thích cho em đoàn này với
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
DG 2017-06-27 03:25:33

.

1 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
An EightyTrain5751 2017-06-07 18:50:23

//Phân tích độ tuổi

using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            /*analyze age*/    
            int temp = 0;
            string yearInp = Console.ReadLine(), ageInp = Console.ReadLine();
            if (int.TryParse(yearInp, out temp) && int.TryParse(ageInp, out temp) == false) {
                Console.WriteLine("Please try again");
            }
            else {
                int year = int.Parse(yearInp);
                int age = int.Parse(ageInp);
                Console.WriteLine("The year now is {0} ", year);
                Console.Write("Your age is {0} ", age);
                if (age >= 18) {
                    Console.WriteLine("so you are old!");
                } else if (age >= 16) {
                    Console.WriteLine("so you are mature!");
                } else {
                    Console.WriteLine("so you are teenager!");
                }
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này là chơi 3 người nhá, mình làm màu vậy thui chứ đó cũng như 2 ng chơi với nhau à, he he :)), do việc gọi tên ng chiến thắng khá phức tạp nên mình làm vậy cho nhanh :))) \\ Rock, scissors and paper game

using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            //rock, sccisors, paper

            //Asking those people who are they
            Console.WriteLine("Fisrt person, your name is...");
            string person_1 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Second, what is your name?");
            string person_2 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("And you? What's your name?");
            string person_3 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine();

            //Asking about their choice
            Console.WriteLine("OK. Now, let's begin! And remember just choose 'Rock', 'Scissors' or 'Paper'.");
            Console.WriteLine("Anything else, your choice won't be accepted.");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Hey {0}", person_1 + " ,what is your choice?");
            string choice_1 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("And you {0}", person_2 + " ,how about yours?");
            string choice_2 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("And you, what do you think, {0}", person_3 + "?");
            string choice_3 = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine();

            //Start analyzing
            string rock = "Rock";
            string scissors = "Scissors";
            string paper = "Paper";
            string object_1 = null;
            string object_2 = null;
            bool confirm = true;

            //Seperate into groups
            if (choice_1 == choice_2) {
                object_1 = choice_1;
                object_2 = choice_3;
            } else if (choice_1 == choice_3) {
                object_1 = choice_1;
                object_2 = choice_2;
            } else if (choice_2 == choice_3) {
                object_1 = choice_2;
                object_2 = choice_1;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("I'm sorry but both of you just have 1 time to play this game.");
                confirm = false;
            }
            //Result
            if (confirm == true) {
                if (object_1 == rock) {
                    if (object_2 == scissors)
                    {
                        Console.WriteLine("The rocks are the winners!");
                    }
                    else {
                        Console.WriteLine("The papers are the winners!");
                    }
                }
                else if (object_1 == scissors)
                {
                    if (object_2 == paper)
                    {
                        Console.WriteLine("The scissors are the winners!");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("The rocks are the winners!");
                    }
                }
                if (object_1 == paper)
                {
                    if (object_2 == rock)
                    {
                        Console.WriteLine("The papers are the winners!");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("The scissors are the winners!");
                    }
                }
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
View all 4 comments
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-07 19:46:07
Có gì sai comment ở phía dưới cho mình bik, thanks các bạn ạ &lt;3
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Console.Write("Trung"); 2017-06-20 15:06:11
Bài 1 đề chỉ cho nhập vào năm thôi bạn ơi. Tuổi bạn phải tự tính. :))
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-21 15:12:41
Ok :))
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-21 15:14:54
Thanks :)) &lt;3
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
nkto 2017-05-23 00:02:53

Em nghĩ bài tập ví dụ thiếu 1 điều kiện ạ, nếu cho a = 0 mà ví dụ như b = 4 thì nó sẽ ra vô nghiệm .

Phải sửa như thế này phải không ạ : 

 if (a == 0 && b == 0)
                {
                    Console.Write("PT co vo so nghiem ! ");
                    Console.ReadKey();

                }
                else if (a == 0 && b != 0) 
                {
                    Console.WriteLine("PT vo nghiem ! ");
                    Console.ReadKey();

                }

                else if (b == 0)
                {
                    Console.Write("Phuong trinh co nghiem x = 0 ! ");
                    Console.ReadKey();

                }
                else
                {
                    nghiem = -(double)b / a;
                    Console.WriteLine("Pt co nghiem la {0}", nghiem);
                    Console.ReadKey();

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
nkto 2017-05-23 00:02:50

Em nghĩ bài tập ví dụ thiếu 1 điều kiện ạ, nếu cho a = 0 mà ví dụ như b = 4 thì nó sẽ ra vô nghiệm .

Phải sửa như thế này phải không ạ : 

 if (a == 0 && b == 0)
                {
                    Console.Write("PT co vo so nghiem ! ");
                    Console.ReadKey();

                }
                else if (a == 0 && b != 0) 
                {
                    Console.WriteLine("PT vo nghiem ! ");
                    Console.ReadKey();

                }

                else if (b == 0)
                {
                    Console.Write("Phuong trinh co nghiem x = 0 ! ");
                    Console.ReadKey();

                }
                else
                {
                    nghiem = -(double)b / a;
                    Console.WriteLine("Pt co nghiem la {0}", nghiem);
                    Console.ReadKey();

 

0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
trantrungkiet141 2017-05-15 00:47:44

            Anh em xem giúp em như vậy ổn chưa ạ.

Random ran = new Random();
            int computerRandom = ran.Next(1, 3);
            int a;
            string StrA;
            Console.WriteLine("Nhap tuong ung nhu sau: ");
            Console.WriteLine("1. Keo");
            Console.WriteLine("2. Bua");
            Console.WriteLine("3. Bao");
            StrA = Console.ReadLine();
            //Check input
            if (int.TryParse(StrA, out a) == false)
            {
                if (a < 0 && a > 3)
                {
                    Console.WriteLine("Nhap sai.");
                    return;
                }
            }

            //Processing
            if (a == 1)
            {
                Console.WriteLine("Nguoi ra keo");
                if (computerRandom == 1)
                {
                    Console.WriteLine("May ra keo");
                    Console.WriteLine("Draw");
                }
                else if (computerRandom == 2)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bua");
                    Console.WriteLine("You Lose");
                }
                else if (computerRandom == 3)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bao");
                    Console.WriteLine("You Win");
                }
            }

            if (a == 2)
            {
                Console.WriteLine("Nguoi ra bua");
                if (computerRandom == 1)
                {
                    Console.WriteLine("May ra keo");
                    Console.WriteLine("You Win");
                }
                else if (computerRandom == 2)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bua");
                    Console.WriteLine("Draw");
                }
                else if (computerRandom == 3)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bao");
                    Console.WriteLine("You Lose");
                }
            }

            if (a == 3)
            {
                Console.WriteLine("Nguoi ra bao");
                if (computerRandom == 1)
                {
                    Console.WriteLine("May ra keo");
                    Console.WriteLine("You Lose");
                }
                else if (computerRandom == 2)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bua");
                    Console.WriteLine("You Win");
                }
                else if (computerRandom == 3)
                {
                    Console.WriteLine("May ra bao");
                    Console.WriteLine("Draw");
                }

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-20 10:56:41
cũng ổn đó bạn. nhưng hình như cứ mỗi lần chạy lại chương trình là sẽ bị trùng đáp án đúng hem ta. với có nên cho phép chơi lại k hè
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Trần Việt Long 2017-05-06 23:24:46

        static void Main(string[] args)
        {
            int m, n;
            Console.WriteLine("Chon 1 so ba ky (1-3): ");
            m = int.Parse(Console.ReadLine());
            Random rn = new Random();
            n = rn.Next(1, 3);
            Console.WriteLine("May chon: {0}",n);
            if (m == n)
            {
                Console.WriteLine("Hoa nhau");
            }
            else if (m == 1 && n == 2)
            {
                Console.WriteLine("Rat tiec ban thua roi");
            }
            else if (m == 2 && n == 3)
            {
                Console.WriteLine("Rat tiec ban thua roi");
            }
            else if (m == 3 && n == 1) 
            {
                Console.WriteLine("Rat tiec ban thua roi");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Chuc mung ban da chien thang");
            }
            Console.ReadKey();
        }

Đây là bài 3 của mình. Nhưng mình vẫn thấy nó chưa được khoa học lắm, các bạn có cách làm nào đơn giản hơn không ạ?

0 bình chọn
Reply
View all 7 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-08 16:38:10
chịu ùi. z là ok ùi đó bạn
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Trần Việt Long 2017-05-08 22:30:25
Tks AD ^^
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Hung Hoang 2017-06-22 21:40:30
theo m làm như b sẽ thiếu mất các TH khác thì phải
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Hung Hoang 2017-06-22 21:42:14
m=1 &amp; n=3 thì sao????
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-23 10:23:08
//cho búa = 1, kéo = 2, bao = 3 if (m == n) { Console.WriteLine(&quot;Bằng nhau&quot;); } else if (m == 1) { if (n == 2) { Console.WriteLine(&quot;You Win&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;You lose&quot;); } } else if (m == 2) { if (n == 3) { Console.WriteLine(&quot;You Win&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;You lose&quot;); } else if (m == 3) { if (n == 1) { Console.WriteLine(&quot;You Win&quot;); } else { Console.WriteLine(&quot;You lose&quot;); } }
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-23 10:24:44
Bị lỗi rùi AD ơi :)) Bấm&quot;&quot; ra quot;
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
An EightyTrain5751 2017-06-23 10:29:59
Bạn Trần Việt Long có thể xem phần bài tham khảo của mình trong phần comment trên cùng nhá :))
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
Tantitnomashi 2017-05-02 02:56:20

Đáng lẽ chỗ này if (int.TryParse(strA, out A) == false || int.TryParse(strB, out B) == false) thầy phái dùng && chứ nhỉ, nếu dùng II thì nhập 1 trong hai cái sai nó vẫn trả về true, thì đâu có thực hiện lệnh Console.WriteLine(" Du lieu nhap sai !"); được đâu, hay là mình chuwa hiểu chỗ nào các bạn có thể nói lại giúp mình đc k 

0 bình chọn
Reply
View all 4 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-04 03:57:14
Nhiều khi code sai đó bạn. Não ông này hơi tồ tồ :p
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
A_men 2017-08-17 23:34:41
Sao em copy code vào nhập thử các trường hợp: A là số, B ko phải; B la số và A ko phải số; cả hai đều không phải là số thì vẫn ra Du lieu nhap sai !
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
lightghostt 2018-07-19 11:46:26
video hướng dẫn đúng rồi mà bạn #Tantitnomashi phương thức TryParse() trả về kiểu luận lí mà trong bài là cho int.TryParse(strA, out A) == false (nếu int.TryParse(strA, out A) trả về false thì int.TryParse(strA, out A) == false trả về true còn trả về true thì int.TryParse(strA, out A) == false , tương tự vs int.TryParse(strB, out B) == false ) phép OR U V U v V 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
lightghostt 2018-07-19 11:48:06
còn như the ý bạn nói thì phải vầy mới đúng !(int.TryParse(strA, out A) &amp;&amp; int.TryParse(strB, out B))
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
hangocthinh63 2017-04-27 16:05:05

  Random rd = new Random();
            int May;
            int Nguoi;
            Console.WriteLine("keo = 1; bua = 2; bao = 3");
            Console.Write("Nhap con so ban chon (tu 1-3): ");
            int.TryParse(Console.ReadLine(), out Nguoi);
            May = rd.Next(1, 4);
            Console.WriteLine(May);
            if (May - Nguoi == 0)
                Console.WriteLine("Hoa");
            else
                if ((May - Nguoi == -1) || (May - Nguoi == 2))
                Console.WriteLine("Nguoi chien thang");
            else
                Console.WriteLine("May chien thang");
            Console.ReadKey();

Bài 3 thế này chắc ok rồi mọi ng nhỉ?

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-04-27 21:37:06
thiếu các trường hợp còn lại mà bạn. falied :p
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
trieunguyenhcm 2017-03-21 09:20:12
làm sao để lấy được năm hiện tại để trừ cho năm sinh vậy ad
0 bình chọn
Reply
Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C#
tavanhoang056 2016-12-03 10:57:17
Cho mình hỏi làm sao để máy sinh ra 1 trong 3 số 1 cách ngẫu nhiên trong trò kéo búa bao với ?
0 bình chọn
Reply
View all 3 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2016-12-03 14:48:46
Random rand = new Random(); int a = rand.Next(0, 3);
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
love876748 2017-03-21 04:19:58
AD oi có thể giải thích 1 chúc về phần bài tập dc ko 1. Xuất ra màn hình năm vừa nhập và tuổi của một người tương ứng với năm vừa nhập đó. (câu này em ko hiểu ro~ ý cho lăm
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
duc13121997 2017-03-23 23:10:38
câu 1 theo mình nghĩ là ban nhập vào năm sinh xong cái chương trình xuất ra năm sinh của bạn với tuổi của bạn . ý vậy đó
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education