Khóa học lập trình C# căn bản

Serial tutorial hướng dẫn lập trình C# cơ bản

Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application 4.3/5 (279 reviews)

Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application

Đã đăng 2016-09-10 15:06:54 bởi Trần Thành Vi Thanh
47 bình luận 63171 lượt xem
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application 4.3 /5 stars (18 reviews)
 

Dẫn nhập

Ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình, khi mới tiếp cận điều đầu tiên chúng ta quan tâm tới đó là làm sao để nhập dữ liệu từ bàn phím và làm sao để xuất dữ liệu ra màn hình. Như trong bài CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN chúng ta đã xuất dòng chữ “Kteam” lên màn hình console. Vậy thì cấu trúc của các lệnh nhập xuất này là gì và sử dụng chúng như thế nào ?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay – CẤU TRÚC NHẬP XUẤT CƠ BẢN TRONG C#.


Nội dung

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Cấu trúc cơ bản của các lệnh nhập xuất và ý nghĩa của chúng trong C#.
 • Ví dụ demo chương trình nhập xuất bằng C#.

Cấu trúc cơ bản của các lệnh nhập xuất và ý nghĩa của chúng trong C#

 Trong C# có 5 lệnh dùng để nhập xuất đó là:

Console.Write();

Console.WriteLine();

Console.Read();

Console.ReadLine();

Console.ReadKey();

Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt các lệnh trên. 


Console.Write();

Cú pháp:

Console.Write(<giá trị cần in ra màn hình>);

Ý nghĩa: In giá trị ra màn hình console. Giá trị này có thể là 1 ký tự, 1 chuỗi, một giá trị có thể chuyển về kiểu chuỗi (Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở bài ÉP KIỂU TRONG C# và bài CLASS TRONG C#). 

Ví dụ:

Các bạn tạo mới một Project Console Application (cách tạo project các bạn xem lại bài CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN) và thử đoạn lệnh sau: 

static void Main(string[] args)
    {
// In ra màn hình dòng chữ Kteam
      Console.Write("Kteam"); 

// In ra màn hình số 10
      Console.Write(10); 

// In ra màn hình số 10.9 (f biểu thị cho kiểu dữ liệu float sẽ được trình bày chi tiết ở bài 5)
      Console.Write(10.9f); 

// In ra màn hình chữ true của kiểu dữ liệu bool(sẽ được trình bày chi tiết ở bài 5)
      Console.Write(true); 
    }

Thực hiện chạy chương trình thì ta thấy màn hình console vừa hiện lên đã tắt. Vậy làm sao để xem được kết quả?

Để giải quyết vấn đề này chúng ta có nhiều cách:

 • Sử dụng sự trợ giúp của công cụ hỗ trợ lập trình (cụ thể ở đây là Visual Studio):
 • Ta thực hiện chạy chương trình bằng cách vào Debug > Run Without Debugging.
 • Phím tắt Ctrl + F5.

Kteam 

Sử dụng mẹo nhỏ để giải quyết:

 • Ý tưởng: ta sẽ dùng một lệnh nào đó là cho chương trình phải dừng lại đợi mình nhấn một phím bất kỳ mới kết thúc như vậy trước khi chúng ta nhấn một phím bất kỳ thì chúng ta có thể quan sát được kết quả trên màn hình console.
 • Lệnh để thực hiện điều này:
Console.Read();

Console.ReadLine();

Console.ReadKey();

Chúng ta chỉ cần thêm 1 trong 3 lệnh trên vào cuối chương trình là xong. Ý nghĩa của 3 lệnh trên sẽ được giải thích chi tiết ở phần sau trong bài học này.

 • Cuối cùng ta được kết quả:

Kteam

 

Có vẻ như kết quả in ra không như chúng ta mong muốn thì phải. Vấn đề đặt ra bây giờ là “chúng ta muốn in mỗi giá trị trên một dòng thì phải làm sao?” Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng qua phần tiếp theo 


Console.WriteLine();

Cú pháp:

Console.WriteLine(<giá trị cần in ra màn hình>);

Ý nghĩa:

Lệnh này cũng tượng tự như Console.Write()

Khác: khi in giá trị ra màn hình xong nó sẽ tự động đưa con trỏ xuống dòng. Điều này giúp ta có thể giải quyết được vấn đề đã đặt ra ở phần trên.

Ngoài ra, để xuống dòng ta còn có nhiều cách khác như:

 • Sử dụng ký tự đặc biệt: chúng ta sử dụng ký tự \n trong chuỗi in ra màn hình thì trình biên dịch sẽ tự động đổi nó thành ký tự xuống dòng.
  • Như vậy thay vì dùng Console.WriteLine(“K team”)  ta có thể dùng Console.Write (“K team \n”)
  • Các ký tự đặc biệt sẽ được giới thiệu trong phần sau của bài học.
 • Sử dụng lệnh xuống dòng: ta sử dụng thêm 1 lệnh xuống dòng là
  Environment.NewLine
  Như vậy thay vì dùng 2 cách trên ta sẽ viết
  Console.Write(Environment.NewLine);

Cách này khá dài dòng so với 2 cách trên và cũng rất ít người sử dụng. Hầu hết khi xuống dòng ta sử dụng Console.WriteLine()  hoặc “\n”

Ví dụ:

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("K team \n"); // Sử dụng ký tự đặc biệt để xuống dòng
  Console.WriteLine(5); // Sử dụng lệnh in ra màn hình có xuống dòng
  Console.Write(6.5f); // In ra giá trị nhưng không xuống dòng
  Console.Write(Environment.NewLine); // sử dụng lệnh xuống dòng
  Console.Write(true); 
      
  Console.ReadLine();
}

 Kết quả khi chạy chương trình là:

Kteam

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua 2 lệnh xuất dữ liệu ra màn hình rồi. Điểm khác biệt cơ bản giữa 2 lệnh là:

 • Console.Write(<giá trị cần in ra màn hình>): in giá trị ra màn hình nhưng không đưa con trỏ xuống dòng.
 • Console.WriteLine(<giá trị cần in ra màn hình>): in giá trị ra màn hình và đưa con trỏ xuống dòng.

 

Lưu ý: Giá trị in ra màn hình có thể được cộng dồn và có thể in ra giá trị của biến (khái niệm và ý nghĩa của biến sẽ được trình bày chi tiết trong bài BIẾN TRONG C# ).


Cộng dồn chuỗi in ra màn hình:

Thay vì chúng ta viết:

int a = 5; // khai báo biến kiểu nguyên có tên là a và khởi tạo giá trị là 5.
Console.Write("a = "); // In ra màn hình giá trị "a = ".
Console.Write(a); // In ra giá trị của a là 5
      
// Kết quả màn hình là: a = 5

Thì ta có thể viết gọn lại là Console.Write("a =  “ + a); vẫn in ra màn hình a = 5.

Như vậy để cho chương trình ngắn gọn, trực quan ta có thể cộng trực tiếp như vậy thay vì viết ra nhiều dòng Console.Write().


In ra giá trị của biến:

Cộng dồn là một cách in ra giá trị của biến.

Ngoài ra ta cũng có thể chỉ định vị trí in ra giá trị của biến trong chuỗi bằng cú pháp {<số đếm>}.

Ví dụ:

int a = 5; // khai báo biến kiểu nguyên có tên là a và khởi tạo giá trị là 5.
Console.Write("a = {0}", a); // In ra màn hình giá trị "a = 5".

Cú pháp chung:

Console.Write("{0} {1} {2} {...}", <giá trị 0>, <giá trị 1>, <giá trị 2>, <giá trị n>);

Trong đó:

 • <giá trị 0> sẽ được điền tương ứng vào vị trí số 0 tương tự như vậy cho các giá trị còn lại.

Với 2 cách trên ta đã có thể thao tác biến hóa làm cho code trở nên gọn gàng, trực quan hơn rồi. 


Console.Read();

Cú pháp:

 Console.Read();

Ý nghĩa:

Đọc 1 ký tự từ bàn phím và trả về kiểu số nguyên (sẽ được trình bày chi tiết ở bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG C#) là mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kì,là bộ kí tự và bộ mã kí tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác) của ký tự đó.

Chú ý: lệnh này không đọc được các phím chức năng như Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock, Tab, . . .

Ví dụ:

Để biết chắc rằng máy tính có đọc được ký tự mình vừa nhấn hay không thì chúng ta sẽ thử viết chương trình đọc 1 ký tự và in ký tự đó ra màn hình như sau:

static void Main(string[] args)
{
   Console.WriteLine(Console.Read()); // đọc 1 ký tự từ bàn phím bằng lệnh Console.Read() sau đó in ra ký tự vừa đọc được.
   Console.ReadKey(); // lệnh này dùng với mục đích dừng màn hình để xem kết quả.
}

Kết quả khi chạy chương trình ta được:

 

Kteam

Như đã giải thích lệnh Console.Read() dùng để đọc 1 ký tự và trả về 1 số nguyên là mã ASCII của ký tự đó nên khi ta nhập a thì màn hình sẽ in ra số 97 (là mã ASCII của ký tự a). 


Console.ReadLine();

Cú pháp:

Console.ReadLine();

Ý nghĩa: Đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến khi gặp ký tự xuống dòng thì dừng (Nói cách khác là đọc cho đến khi mình nhấn enter thì dừng) và giá trị đọc được luôn là một chuỗi.

Ví dụ:

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine(Console.ReadLine()); // đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến khi gặp ký tự xuống dòng thì dừng. Sau đó in giá trị đã nhập ra màn hình.
  Console.ReadKey(); // lệnh này dùng với mục đích dừng màn hình để xem kết quả.
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Kteam

 • Màn hình có 2 chữ “K team” là vì chữ đầu tiên do người dùng nhập từ bàn phím chữ thứ 2 là máy tính in ra bằng lệnh Console.WriteLine()

Console.ReadKey();

Cú pháp:

Console.ReadKey(<tham số kiểu bool>)

Ý nghĩa:

 • Lệnh này cũng dùng để đọc một ký tự từ bàn phím nhưng trả về kiểu ConsoleKeyInfo (là một kiểu dữ liệu có cấu trúc được định nghĩa sẵn để chứa những ký tự của bàn phím bao gồm các phím chức năng).
 • Tham số kiểu bool bao gồm 2 giá trị: true hoặc false. Nếu truyền vào true thì phím được ấn sẽ không hiển thị lên màn hình console mà được đọc ngầm ngược lại thì phím được ấn sẽ hiển thị lên màn hình console (kiểu bool sẽ được trình bày chi tiết ở bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG C# ). Nếu không truyền tham số vào thì mặc định sẽ là false.

Ứng dụng của lệnh này rất mạnh nhưng trong phạm vi bài học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu cú pháp và ý nghĩa cơ bản. Trong những bài học sau này sẽ giải thích chi tiết khi gặp lệnh trên. Vì thế phần ví dụ mình chỉ trình bày minh hoạ cho việc truyền tham số cho các bạn hiểu trước.

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("K team");

    Console.ReadKey(); // không truyền tham số vào thì mặc định là false.
    Console.ReadKey(false); // hiển thị phím ấn lên màn hình.
    Console.ReadKey(true); // Không hiển thị phím ấn lên màn hình.
}

Các bạn chạy chương trình bằng cách ấn Ctrl + F5. Kết quả khi chạy ta được:

Kteam

Khi chạy chương ta thử ấn 3 ký tự bất kỳ, ở đây mình ấn 3 lần phím ‘K’ nhưng trên màn hình chỉ có 2 chữ k được hiển thị.


Ví dụ chương trình nhập xuất cơ bản trong C#

Để hiểu kỹ hơn về các lệnh nhập xuất, chúng ta cùng xem thử ví dụ sau:

static void Main(string[] args)
{
   Console.WriteLine("     K team"); // In chữ "K team" sau đó xuống dòng.
   Console.Write(" Moi ban nhap ten cua minh: "); // In không xuống dòng.
   Console.WriteLine("Ten cua ban la: " + Console.ReadLine()); // Quy tắc chung trong thực hiện lệnh là lệnh bên trong thực hiện trước rồi đến lệnh bên ngoài chứa nó. Do đó chạy đến đây chương trình sẽ thực hiện lệnh Console.ReadLine() sau đó thực hiện cộng chuỗi và cuối cùng in chuỗi ra màn hình.
   Console.Write(" Moi ban nhap ngay sinh: ");
   Console.WriteLine(" Ngay sinh cua ban la: " + Console.ReadLine()); // Tương tự như trên
   Console.Write(" Moi ban nhap que quan: ");
   Console.WriteLine(" Que quan: " + Console.ReadLine()); // Tương tự như trên.

   Console.ReadKey();
}

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

 

Kteam


Bài tập củng cố

 1. Viết chương trình cho phép người dùng nhập tên của mình và hiển thị câu: HowKteam.com xin chào <Tên vừa nhập>.
 1. Viết chương trình nhập vào các thông tin:
 • Tên
 • Tuổi
 • Địa chỉ

Xuất ra màn hình theo định dạng: Bạn tên <Tên>, <Tuổi> tuổi, ở <Địa chỉ>

Hãy khoe kết quả của bạn với Kteam thông qua Fanpage hoặc tại phần bình luận nhé.


Kết luận

Nội dung bài học giúp các bạn nắm được:

 • Các lệnh nhập xuất trong Console của C#.
 • Hiểu được cú pháp và ý nghĩa của từng lệnh.
 • Viết chương trình thực hiện các lệnh nhập xuất và chạy thử.

Bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và chi tiết về BIẾN TRONG C# 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.Tài liệu 

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học NHẬP XUẤT CƠ BẢN TRONG C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Nguyễn Thu Trang 2018-12-10 19:27:00

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string a, b, c;
            Console.Write("Moi nguoi dung nhap ten cua minh: ");
            a = Console.ReadLine();
            Console.Write("Moi  nhap tuoi: ");
            b = Console.ReadLine();
            Console.Write("Moi  nhap dia chi: ");
            c = Console.ReadLine();
            Console.Write("Ten: {0}       Tuoi: {1}       Dia Chi: {2}", a, b, c);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
cụ già cute 2018-12-08 21:47:05

Console.WriteLine("              khao sat nhanh                                     ");
            Console.WriteLine("nhap vao ho ten :");
            Console.WriteLine("ho ten ban la : {0}", Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("***********************************************");
            Console.WriteLine("nhap vao que quan");
            Console.WriteLine("que quan cua ban la : {0}", Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("************************************************");
            Console.WriteLine(" nhap tuoi hien tai cua ban ");
            Console.WriteLine(" ngay thang nam sinh cua ban la: {0} ", Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("************************************************");
            Console.WriteLine(" cam on vi su hop tac cua ban ");
            Console.ReadLine();

 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
thuyquybis 2018-11-25 00:43:48

String a, b, c;
            Console.Write("You are here \n");
            Console.Write("What is your name?: ");
            a = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("How Kteam Xin Chao " + a);
           
            Console.Write(Environment.NewLine);
            Console.Write("May we know your ages?: ");
            b = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Oh It's nice to know that you are " + b);
       {     
            Console.Write(Environment.NewLine);
            Console.Write("Where do you live now?: ");
            c = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Wow a big city as " + c);
            Console.Write(Environment.NewLine);
            Console.WriteLine("So here is what we got from yours: ");
            Console.Write("{0} {1} {2}", a, b,c);
           
            Console.ReadKey();

}

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Lão Đại 2018-10-31 00:36:53

static void Main(string[] args)
        {
            string a, b, c;
            Console.WriteLine("Nhap vao ten cua ban:");
            a=Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Nhap vao tuoi cua ban:");
            b=Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Nhap dia chi cua ban:");
            c = Console.ReadLine();
            Console.Write("Ban ten:" + a);
            Console.Write(","+b+" tuoi");
            Console.Write(",o "+c);
            Console.ReadKey();
        }

 

kết quả: ban ten:<     >, <     > tuoi, o <  >

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
dat 2018-10-18 16:50:09

  static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("nhap ten cua ban :  ");
            Console.WriteLine("ban ten la: " + Console.ReadLine());
            Console.Write("tuoi:  ");
            Console.WriteLine("tuoi cua ban la : " + Console.ReadLine());
            Console.Write("dia chi ");
            Console.WriteLine("dia chi cua ban la " + Console.ReadLine());
            Console.ReadKey();
          
    }

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
dat 2018-10-18 16:48:59

day la bai cua em 

static void Main(string[] args)
        {
            
            string ten, dia_chi, tuoi;
            Console.Write("Ten cua ban: ");
            ten = Console.ReadLine();
            Console.Write("Tuoi cua ban: ");
            tuoi = Console.ReadLine();
            Console.Write("Dia chi: ");
            dia_chi = Console.ReadLine();
            Console.Write("Ten cua ban la " + ten + ", " + "tuoi " + tuoi + ", " + "Nha o " + dia_chi);
        }

 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
phongsmod1 2018-10-11 13:46:32

   string ten, dia_chi, tuoi;
            Console.Write("Ten cua ban: ");
            ten = Console.ReadLine();
            Console.Write("Tuoi cua ban: ");
            tuoi = Console.ReadLine();
            Console.Write("Dia chi: ");
            dia_chi = Console.ReadLine();
            Console.Write("Ten cua ban la " + ten +", "+ "tuoi " + tuoi +", "+ "Nha o " + dia_chi);

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
vandiepat001 2018-09-27 20:47:02

class Program
    {
        static void NhapThongTin()
        {
            string ten, diachi;
            int tuoi;
            Console.WriteLine("Moi ban nhap thong tin:\t");
            Console.WriteLine("Moi ban nhap ten:\t");
            ten = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Moi ban nhap tuoi:\t");
            tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Moi ban nhap dia chi:\t");
            diachi = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Ban ten " + ten + ", " + tuoi + " tuoi " + ", o dia chi: " + diachi);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            NhapThongTin();

        }
    }

 
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Kay 2018-09-11 16:23:30

Mình nghĩ , nếu các bạn không có tiền đóng góp thì nên tắt ABP or nhấp vào quảng cáo để giúp web tồn tại.!

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Kay 2018-09-11 10:49:54

1. static void Main(string[] args)
        {
       Console.WriteLine("HowKTeam.com xin chao: " + Console.ReadLine());
            Console.ReadKey();
           
        }

2.

static void Main(string[] args)
        {
            String a, b, c;
            Console.Write("Moi ban nhap ten cua minh: ");
            a = Console.ReadLine();
            Console.Write("Moi ban nhap tuoi cua minh: ");
            b = Console.ReadLine();
            Console.Write("Moi ban nhap dia chi cua minh: ");
            c = Console.ReadLine();
            Console.Write("Ban ten:{0}, Tuoi:{1}, Dia chi:{2}",a,b,c);
            Console.ReadKey();
            
        }

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
is.9vnn 2018-08-03 20:59:40

Cảm ơn Kteam rất nhiều, Chúc Kteam thật nhiều sức khỏe!!!!

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
dangkhoi.tinhoc1 2018-05-21 11:49:09

Cảm ơn Kteam rất nhiều! Video rất hữu ích!

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Alt 2018-03-15 15:37:30

Giải bài tập 2:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace HocLapTrinhC_Sap
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            Console.Write(" Ten : ");
            var ten = Console.ReadLine();

            Console.Write("Tuoi : ");
            var tuoi = Console.ReadLine();

            Console.Write("Dia chi : ");
            var dia_chi = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Ban ten: {0}, tuoi: {1}, dia chi: {2}", ten, tuoi, dia_chi);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
 

1 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
DTS 2018-03-09 21:45:56

Viết rất hay và chi tiết, thậm chí còn hơn cả 1 số video mất tiền, mong admin tiếp tục làm nhiều bài hay như thế này nữa. Với cả admin công bố đáp án 2 bài tập đi ạ, em thấy bài 2 khó quá :))

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
thiennc1107 2018-02-25 14:42:37

mình thấy Read hay ReadLine cũng đều phải có enter mà chỉ khác là ReadLine không trả về mả ascii thôi

 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Nguyễn Ngô Bảo Huỳnh 2018-02-25 00:47:45

Sao bài học không hướng dẫn nhập số nhỉ? hay ngụ ý phải tự tìm hiểu...

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
DTS 2018-03-09 21:48:16
Nhập số như chữ thôi mà bạn. Hình như chỉ cần Console.WriteLine(Console.ReadLine()); Colsole.ReadKey();
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
tungnguyenvn713 2018-02-13 19:03:22

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace thong_tin_ca_nhan
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Ten: ");
            Console.WriteLine("Ban ten la: " + Console.ReadLine());
            Console.Write("Tuoi: ");
            Console.WriteLine( Console.ReadLine() +"tuoi");
            Console.Write("Dia chi: ");
            Console.WriteLine("o: " + Console.ReadLine());

            Console.ReadKey();

        }
        
    }
}


bai 1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai_lap_trinh_C3_co_ban
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            Console.WriteLine("moi nhap ten cua ban: ");
            Console.WriteLine("how kteam.com xin chao " + Console.ReadLine());


            Console.ReadKey();
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
buiminh15 2017-11-20 15:09:40

bai 2 from M

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{/// <summary>
/// 
/// </summary>
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Viet chuong trinh nhap vao cac thong tin");// in gia tri kieu chuoi ra man hinh roi xuong dong
            Console.Write(" Ten : ");// in gia tri kieu chuoi ra man hinh 
            Console.WriteLine("Ban ten la :  " + Console.ReadLine());
            //thuc hien cau lenh console.readline (doc du lieu tu ban phim) truoc 
            // roi thuc hien viec ghep chuoi roi moi in gia tri ra man hinh roi xuong dong

            Console.Write("Tuoi : ");
            Console.WriteLine("Tuoi cua ban la : " + Console.ReadLine());// nhu tren

            Console.Write("Dia chi : ");
            Console.WriteLine("Dia chi cua ban la " + Console.ReadLine());// nhu tren

            Console.ReadKey();

    
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
buiminh15 2017-11-20 14:58:03

bai 1 From M

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{/// <summary>
/// 
/// </summary>
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Moi nhap ten cua ban : ");// in gia tri ra man hinh
            Console.WriteLine("HowKteam.com xin chao " + Console.ReadLine());
            // Quy tắc chung trong thực hiện 
            //lệnh là lệnh bên trong thực hiện trước rồi đến lệnh bên ngoài chứa nó. 
            //Do đó chạy đến đây chương trình sẽ thực hiện lệnh Console.ReadLine() sau đó 
            //thực hiện cộng chuỗi và cuối cùng in chuỗi ra màn hình.
            Console.ReadKey();
        

    
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
hungkun0704 2017-11-17 16:28:57


            Console.Write("nhap ten ban : ");
            Console.WriteLine("Xin chao : " + Console.ReadLine());
            string newstring = "ngay thang nam sinh cua ban : ";
            Console.Write(newstring);
            newstring = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("my birthday is : " + newstring);
            Console.Write("que cua ban o dau : " );
            Console.WriteLine("que toi o : " + Console.ReadLine());
            Console.ReadKey();
          cần gì nữa k ạ

1 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
nhocklauca.laanh 2017-09-19 03:00:37

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai_1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        
            Console.Write("Nhap Ten Cua Ban :");
            String n = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("HowKteam.com xin chào {0} " , n );
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------");
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------");
            //Nhap ten tuoi dia chi
            //nhap
            Console.Write("nhap ten cua ban :");
            String s = Console.ReadLine();
            Console.Write("nhap tuoi cua ban :");
            int d = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("nhap dia chi cua ban :");
            String f = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------");
            //xuat
            Console.WriteLine("Ten cua ban la :{0}", s);
            Console.WriteLine("Tuoi cua ban la :{0}", d);
            Console.WriteLine("dia chi cua ban la :{0}", f);
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------");
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
quocdao.roy 2017-09-03 01:12:05

Có cách nào fix lỗi bấn F5 ra kết quả của project trước không ạ, nó dạng ntn 

Console.WriteLine("K Team");
            Console.Write("Moi ban nhap ngay sinh: ");
            Console.WriteLine("Ten cua ban la: " + Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap ngay sinh cua ban: ");
            Console.WriteLine("Ngay sinh cua ban la: " Console.ReadLine());
            Console.Write("Moi ban nhap que quan cua minh");
            Console.WriteLine("Que quan: " + Console.ReadLine());
            Console.ReadKey();

 Kết quả là ra K Team 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
vanhoivo 2017-09-20 23:43:03
Bạn có nhiều Projects trong 1 Solution hay sao? Nếu vậy thì nhấn chuột phải vô Project cần debug rồi chọn 'Set as StartUp Project' thử.
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
quocdao.roy 2017-09-01 05:31:57

 static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write()

            #region Console.Write()

            Console.Write("Kteam"); // In ra màn hình dòng chữ Kteam
            Console.Writeline(10); // In ra màn hình số 10, viết trên 1 dòng
            Console.Write(10,9f); // In ra màn hình số 10.9 ( f là biểu thị gì gì máu chó đó )
            Console.Write(Environment.NewLine); // Lệnh xuống dòng thôi mà ae
            Console.Write(true); // In ra màn hình chữ true của kiểu dữ liệu bool 
            Console.ReadLine()
            #endregion

            

Lệnh này của mình Ctr+F5 ra mỗi chữ Kteam, fix ntn admin 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
longk16haui 2017-09-02 09:31:55
đúng như thế này thì sai lệnh mà vẫn chạy được cơ
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
xmendp 2017-08-18 08:11:34

Cho mình hỏi muốn in ra chữ tiếng việt hoặc tiếng Hàn, Nhật ra màn hình như nào nhỉ ?

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
qui_pth 2017-08-12 16:15:30

Cảm ơn Kteam

            Console.WriteLine("Thong tin ca nhan");//viết chữ "Thong tin ca nhan"
            
            Console.Write("Nhap ten cua ban: ");//Viết chữ "Nhap ten cua ban: "
            string Ten = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Ten

            Console.Write("Nhap tuoi cua ban: ");//Viết chữ "Nhap tuoi cua ban: "
            string Tuoi = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Tuoi

            Console.Write("Nhap dia chi cua ban: ");//Viết chữ "Nhap dia chi cua ban: "
            string Diachi = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Diachi

            Console.WriteLine("Ban ten {0}, {1} tuoi, que quan o {2}", Ten, Tuoi, Diachi);//Viết dòng chữ, trong đó {0} sẽ là Ten, {1} sẽ là Tuoi, {2} sẽ là Diachi

            Console.WriteLine("Cam on Kteam");//viết chữ "Cam on Kteam"
            Console.ReadKey();//Dừng màn hình lại để xem kết quả

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
qui_pth 2017-08-12 16:14:13

Cảm ơn Kteam

Console.WriteLine("Thong tin ca nhan");//viết chữ "Thong tin ca nhan"
            
            Console.Write("Nhap ten cua ban: ");//Viết chữ "Nhap ten cua ban: "
            string Ten = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Name

            Console.Write("Nhap tuoi cua ban: ");//Viết chữ "Nhap tuoi cua ban: "
            string Tuoi = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Age

            Console.Write("Nhap dia chi cua ban: ");//Viết chữ "Nhap dia chi cua ban: "
            string Diachi = Console.ReadLine();//Đọc giá trị từ bán phím và gán vào string (chuỗi) Address

            Console.WriteLine("Ban ten {0}, {1} tuoi, que quan o {2}", Ten, Tuoi, Diachi );//Viết dòng chữ, trong đó {0} sẽ là Name, {1} sẽ là Age, {2} sẽ là Address

            Console.WriteLine("Cam on Kteam");//viết chữ "Cam on Kteam"
            Console.ReadKey();//Dừng màn hình lại để xem kết quả

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Kter 2017-08-03 01:53:38

Cam on anh.

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
DucTuanmdt 2017-06-29 22:57:57

Cám ơn ad

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Minh Duy Bùi Phạm 2017-06-01 08:56:35

            Console.Write("Nhap ten cua ban:");
            string Name = Console.ReadLine ();
            Console.Write("Nhap tuoi cua ban:");
            string Age = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap noi o cua ban: ");
            string Address = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Ban ten {0}, {1} tuoi, o {2}", Name, Age, Address);
            Console.ReadLine (); 
        

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Minh Duy Bùi Phạm 2017-06-01 08:56:35

            Console.Write("Nhap ten cua ban:");
            string Name = Console.ReadLine ();
            Console.Write("Nhap tuoi cua ban:");
            string Age = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap noi o cua ban: ");
            string Address = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Ban ten {0}, {1} tuoi, o {2}", Name, Age, Address);
            Console.ReadLine (); 
        

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
bathanhcorau 2017-05-26 14:44:06

Ad, Mọi Người Trong Phần Biến Của C# ah Có Ap1 Dụng Trong C# Winform Ko ah Thnk Mọi nG 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-26 21:58:48
sao k nhỉ
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
kimphuc.pleiku 2017-05-20 14:55:54

            Console.WriteLine("Bạn tên: " + Console.ReadLine()+", "+Console.ReadLine()+" tuổi,"+" ở "+Console.ReadLine());
            Console.ReadKey();

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-20 23:09:51
viết vầy nó củ chuối lắm bạn. lưu các giá trị được nhập vào thành các biến và cộng chuỗi nhé. dùng string.Format càng tốt nhé
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
kimphuc.pleiku 2017-05-21 20:07:33
hihi, mới học tới bài này thì biết như vậy thôi mà ạ,
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
hungnevermore1998 2017-05-13 11:45:22

Ko thấy ad reply comment của ae nhỉ

0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Nguyễn Minh Hiếu 2017-04-02 06:52:53
Dùng class string để lưu kq chuỗi đã nhập và xuất cuối cùng Console.Write("BAn ten gi : "); string ten = Console.ReadLine(); Console.Write("BAn sinh nam : "); string ns = Console.ReadLine(); Console.Write("Noi o: "); string diachi = Console.ReadLine(); Console.Write("Ban ten {0}, Tuoi {1}, o {2}", ten, ns, diachi); Console.ReadKey();
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
damvanphuong127 2017-02-09 19:38:03
Environment.NewLine cũng giống như \n à mọi người
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-05-14 04:02:51
đúng rồi bạn
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
Joker 2016-11-11 17:18:44
đã xong bài tập và học xong bài
1 bình chọn
Reply
View all 3 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2016-11-11 21:00:19
khoe hàng đê bạn ơi
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Joker 2016-11-11 22:00:53
khoe sao đây anh long
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
Joker 2016-11-11 22:01:59
em có up bên k9 với howkteam á mà chưa thấy nó lên trên cmt
0 bình chọn
Reply
Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
thanhtri44941 2016-11-03 01:12:52
1
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education