Các thao tác trên Mảng 2 chiều

Khóa học lập trình C++ căn bản

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:09 26-05-2020 45.749 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Các thao tác trên Mảng 2 chiều

Dẫn nhập

Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về MẢNG HAI CHIỀU (Two-dimensional arrays) trong C++.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Các thao tác trên Mảng 2 chiều trong C++.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)
 • Nhập và xuất mảng 2 chiều
 • Tính tổng các phần tử trong mảng
 • Tìm giá trị lớn nhất của mảng 2 chiều

Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)

Lưu ý khi truyền mảng vào hàm:

Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng.

void NhapMang(int a[100][100]);
 • Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng.
  • Có thể bỏ số lượng phần tử dòng hoặc sử dụng con trỏ.
  • Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm.
void NhapMang(int a[][100]);
void NhapMang(int (*a)[100]);
 • Số lượng phần tử thực sự truyền qua biến khác.
void NhapMang(int a[100][100], int m, int n);
void NhapMang(int a[][100], int m, int n);
void NhapMang(int (*a)[100], int m, int n);

Tất cả các ví dụ bên dưới sẽ sử dụng phương pháp truyền mảng vào hàm.


Nhập và xuất mảng 2 chiều

Bên dưới là ví dụ về nhập, xuất dữ liệu cho mảng 1 chiều:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define ROW 100
#define COL 100

// khai báo prototype
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n);
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n);

int main()
{
	int mt[ROW][COL]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nRow, nCol; // số phần tử dòng và cột được sử dụng

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(mt, nRow, nCol);
	xuatMang(mt, nRow, nCol);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so dong : ";
	cin >> m;
	cout << "Nhap so cot : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ [0][0] đến [m-1][n-1].
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			mt[i][j] = rand() % 100;
		}
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << mt[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
}

Output:

howkteam


Tính tổng các phần tử trong mảng

Yêu cầu: cho trước ma trận mt, kích thước mxn. Tính tổng các phần tử trên dòng d, cột c.

Ý tưởng: duyệt ma trận và cộng dồn các phần tử có tọa độ (dòng, cột) thỏa yêu cầu.

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define ROW 100
#define COL 100

// khai báo prototype
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n);
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n);
int tongDong(int mt[][COL], int n, int d);
int tongCot(int mt[][COL], int m, int c);


int main()
{
	int mt[ROW][COL]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nRow, nCol; // số phần tử dòng và cột được sử dụng

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(mt, nRow, nCol);
	xuatMang(mt, nRow, nCol);

	// tính tổng dòng d, cột c
	int d;
	cout << "Nhap dong can tinh tong: ";
	cin >> d;
	cout << "Tong dong: " << tongDong(mt, nCol, d) << endl;

	// tính tổng cột c
	int c;
	cout << "Nhap dong can tinh tong: ";
	cin >> c;
	cout << "Tong dong: " << tongCot(mt, nRow, c) << endl;

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so dong : ";
	cin >> m;
	cout << "Nhap so cot : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ [0][0] đến [m-1][n-1].
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			mt[i][j] = rand() % 100;
		}
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << mt[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
}

// tính tổng trên dòng d
int tongDong(int mt[][COL], int n, int d)
{
	int sum(0);
	for (int j = 0; j < n; j++) // Duyệt các cột
		sum += mt[d][j];

	return sum;
}

// tính tổng trên cột c
int tongCot(int mt[][COL], int m, int c)
{
	int sum(0);
	for (int i = 0; i < m; i++) // Duyệt các dòng
		sum += mt[i][c];

	return sum;
}

Output:

howkteam


Tìm giá trị lớn nhất của mảng 2 chiều

Yêu cầu: Cho trước ma trận mt, kích thước mxn. Tìm giá trị lớn nhất trong ma trận mt (gọi là max)

Ý tưởng:

 • Giả sử giá trị max hiện tại là giá trị phần tử đầu tiên mt[0][0]
 • Lần lượt kiểm tra các phần tử còn lại để cập nhật max.
#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define ROW 100
#define COL 100

// khai báo prototype
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n);
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n);
int timMax(int mt[][COL], int m, int n);

int main()
{
	int mt[ROW][COL]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nRow, nCol; // số phần tử dòng và cột được sử dụng

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(mt, nRow, nCol);
	xuatMang(mt, nRow, nCol);

	// tìm max
	int max = timMax(mt, nRow, nCol);
	cout << "Max = " << max << endl;

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int mt[][COL], int &m, int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so dong : ";
	cin >> m;
	cout << "Nhap so cot : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo mảng ngẫu nhiên từ [0][0] đến [m-1][n-1].
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			mt[i][j] = rand() % 100;
		}
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int mt[][COL], int m, int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << mt[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
}

// tìm giá trị max của mảng 2 chiều
int timMax(int mt[][COL], int m, int n)
{
	int i, j, max;
	max = mt[0][0];
	for (i = 0; i < m; i++)
		for (j = 0; j < n; j++)
			if (mt[i][j] > max)
				max = mt[i][j];
	return max;
}

Output:

lập trình c/c++


Kết luận

Qua bài học này, bạn đã biết được Các thao tác trên Mảng 2 chiều trong C++. Còn rất nhiều thao tác khác trên mảng 2 chiều, trong phạm vi bài học không thể đề cập hết được, các bạn hãy tự mình tìm hiểu và bình luận bên dưới để chia sẻ cho mọi người nhé.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn MẢNG KÝ TỰ (C-type strings) trong C++.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Các thao tác trên Mảng 2 chiều dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C++ căn bản

Hiện nay, C++ đã là cái tên rất quen thuộc trong ngành lập trình. Mặc dù C++ là ngôn ngữ lập trình đã ra đời khá lâu, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu về nó.

Vì vậy, Kteam đã xây dựng lên khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN để cung cấp một lượng kiến thức về ngôn ngữ C++ nói riêng, và các khái niệm khác trong lập trình nói chung.

Nội dung khóa học sẽ được phân tách một cách chi tiết, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay. Serial dành cho những bạn chưa có bất kỳ kiến thức gì về lập trình, hoặc những bạn mất căn bản muốn lấy lại kiến thức nền tảng lập trình, cụ thể là C++.

Đánh giá

Efrement đã đánh giá 10:06 20-04-2020

Phạm Tuấn đã đánh giá 16:15 27-06-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Tantitnomashi đã bình luận 11:40 17-08-2017

ad có thể giảng về Mảng cộng dồn trên bảng 2 chiều không ?
 f(i,j)=f(i−1,j)+f(i,j−1)−f(i−1,j−1)+A(i,j)f(i,j)=f(i−1,j)+f(i,j−1)−f(i−1,j−1)+A(i,j).

Không có video.