Các thao tác trên Mảng một chiều

Khóa học lập trình C++ căn bản

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:04 26-05-2020 48.552 lượt xem 9 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Các thao tác trên Mảng một chiều

Dẫn nhập

Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về khái niệm và cách sử dụng MẢNG MỘT CHIỀU TRONG C++ (Arrays).

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Các thao tác trên mảng một chiều trong C++.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)
 • Nhập và xuất mảng 1 chiều
 • Sao chép mảng 1 chiều
 • Tìm kiếm phần tử trong mảng
 • Sắp xếp mảng 1 chiều
 • Thêm và xóa một phần tử trong mảng

Truyền mảng vào hàm (passing arrays to functions)

Trong bài TRUYỀN GIÁ TRỊ CHO HÀM (Passing Arguments by Value), bạn đã biết khi một biến truyền vào hàm theo phương pháp truyền giá trị, C++ sẽ sao chép giá trị của đối số vào tham số của hàm. Vì tham số hàm là 1 bản sao, nên việc thay đổi giá trị tham số không làm thay đổi giá trị đối số ban đầu.

Đối với kiểu dữ liệu mảng, việc sao chép 1 số lượng lớn các phần tử sẽ gây tốn rất nhiều vùng nhớgiảm hiệu suất. Nên khi truyền mảng vào hàm, tham số của hàm chính là địa chỉ vùng nhớ của phần tử đầu tiên trong mảng. Vì vậy, mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm

Lưu ý khi truyền mảng vào hàm:

 • Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng.
void NhapMang(int a[100]);
 • Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng.
  • Có thể bỏ số lượng phần tử hoặc sử dụng con trỏ.
  • Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm.
void NhapMang(int a[]);
void NhapMang(int *a);
 • Số lượng phần tử thực sự truyền qua biến khác.
void NhapMang(int a[100], int n);
void NhapMang(int a[], int n);
void NhapMang(int *a, int n);

Tất cả các ví dụ bên dưới sẽ sử dụng phương pháp truyền mảng vào hàm.


Nhập và xuất mảng 1 chiều

Bên dưới là ví dụ về nhập, xuất dữ liệu cho mảng 1 chiều:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(myArray, nSize);
	xuatMang(myArray, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "arr[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

Output:

howkteam


Sao chép mảng 1 chiều

Ý tưởng: Để tạo ra một bản sao từ một mảng, bạn cần khai báo thêm 1 mảng khác có cùng kích thước với mảng ban đầu.

Chương trình:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
#include <string>
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);
void saoChepMangMotChieu(int arrDest[], int arrSource[], int n);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập mảng myArray tự động
	nhapMang(myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	int myArray2[MAX]; // mảng myArray2 có MAX phần tử
	
	// sao chép mảng myArray sang myArray2
	saoChepMangMotChieu(myArray2, myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray2 sau khi sao chép
	cout << "myArray2: " << endl;
	xuatMang(myArray2, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "array[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

// sao chép mảng nguồn sang mảng đích
void saoChepMangMotChieu(int arrDest[], int arrSource[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arrDest[i] = arrSource[i];
	}
}

Output:

howkteam


Tìm kiếm phần tử trong mảng

Yêu cầu: Tìm xem phần tử x có nằm trong mảng myArray kích thước n hay không? Nếu có thì nó nằm ở vị trí đầu tiên nào?

Ý tưởng: Xét từng phần của mảng myArray. Nếu phần tử đang xét bằng x thì trả về vị trí đó. Nếu không tìm được thì trả về -1.

Chương trình:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
#include <string>
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);
int timKiemPhanTuDauTien(int arr[], int n, int x);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập mảng myArray tự động
	nhapMang(myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	int x;
	cout << "Nhap phan tu x can tim: ";
	cin >> x;

	// tìm kiếm phần tử x đầu tiên trong mảng
	int idx = timKiemPhanTuDauTien(myArray, nSize, x);
	if (idx != -1)
		cout << "x nam tai vi tri thu " << idx << endl;

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "array[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

// tìm kiếm phần tử x đầu tiên trong mảng
int timKiemPhanTuDauTien(int arr[], int n, int x)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		if (arr[i] == x)
			return i;
	}
	
	return -1;
}

Output 1:

howkteam

Output 2:

howkteam


Sắp xếp mảng 1 chiều

Yêu cầu: Cho trước mảng myArray kích thước n. Hãy sắp xếp mảng a đó sao cho các phần tử có giá trị tăng dần.

Ý tưởng: Sử dụng 2 biến ij để so sánh tất cả cặp phần tử với nhau và hoán vị các cặp nghịch thế (sai thứ tự).

Chương trình:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
#include <string>
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);
void hoanVi(int &a, int &b);
void sapXepTang(int arr[], int n);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập mảng myArray tự động
	nhapMang(myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	// sắp xếp mảng tăng
	sapXepTang(myArray, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "array[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

// hoán vị giá trị 2 biến số
void hoanVi(int &a, int &b)
{
	int temp = a;
	a = b; 
	b = temp;
}

// sắp xếp mảng tăng dần bằng thuật toán interchange sort
void sapXepTang(int arr[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n - 1; i++)
	{
		for (int j = i + 1; j < n; j++)
		{
			if (arr[i] > arr[j])
				hoanVi(arr[i], arr[j]);
		}
	}
}

Output:

howkteam


Thêm và xóa một phần tử trong mảng

Thêm một phần tử vào mảng

Yêu cầu: Thêm phần tử x vào mảng myArray kích thước n tại vị trí idx.

Ý tưởng:

 • “Đẩy” các phần tử bắt đầu tại vị trí idx sang phải 1 vị trí.
 • Đưa x vào vị trí idx trong mảng.
 • Tăng n lên 1 đơn vị.

Chương trình:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
#include <string>
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);
void themMotPhanTuVaoMang(int a[], int &n, int idx, int x);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập mảng myArray tự động
	nhapMang(myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	// thêm 1 phần tử vào mảng
	int idx;
	cout << "Nhap vi tri can them: ";
	cin >> idx;

	int x;
	cout << "Nhap gia tri can them: ";
	cin >> x;
	themMotPhanTuVaoMang(myArray, nSize, idx, x);

	// xuất mảng sau khi thêm
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "array[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

// thêm phần tử x vào mảng tại vị trí idx
void themMotPhanTuVaoMang(int a[], int &n, int idx, int x)
{
	if (idx >= 0 && idx <= n)
	{
		for (int i = n; i > idx; i--)
			a[i] = a[i - 1];
		a[idx] = x;
		n++;
	}
}

Output:

howkteam


Xóa một phần tử trong mảng

Yêu cầu: Xóa một phần tử trong mảng a kích thước n tại vị trí vt

Ý tưởng:

 • “Kéo” các phần tử bên phải vị trí idx sang trái 1 vị trí.
 • Giảm n xuống 1 đơn vị.

Chương trình:

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
#include <string>
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);
void xoaMotPhanTuTrongMang(int a[], int &n, int idx);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập mảng myArray tự động
	nhapMang(myArray, nSize);

	// xuất mảng myArray
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	// xóa một phần tử trong mảng tại vị trí idx
	int idx;
	cout << "Nhap vi tri can xoa: ";
	cin >> idx;

	xoaMotPhanTuTrongMang(myArray, nSize, idx);

	// xuất mảng sau khi xóa
	cout << "myArray: " << endl;
	xuatMang(myArray, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		arr[i] = rand();
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "array[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

// xóa một phần tử trong mảng tại vị trí idx
void xoaMotPhanTuTrongMang(int a[], int &n, int idx)
{
	if (idx >= 0 && idx < n)
	{
		for (int i = idx; i < n - 1; i++)
			a[i] = a[i + 1];
		n--;
	}
}

Output:

howkteam


Kết luận

Qua bài học này, bạn đã biết được Các thao tác trên Mảng một chiều trong C++. Còn rất nhiều thao tác khác trên mảng 1 chiều, trong phạm vi bài học không thể đề cập hết được, các bạn hãy tự mình tìm hiểu và bình luận bên dưới để chia sẻ cho mọi người nhé.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về MẢNG HAI CHIỀU (Multidimensional arrays) trong C++.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Các thao tác trên Mảng một chiều dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C++ căn bản

Hiện nay, C++ đã là cái tên rất quen thuộc trong ngành lập trình. Mặc dù C++ là ngôn ngữ lập trình đã ra đời khá lâu, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu về nó.

Vì vậy, Kteam đã xây dựng lên khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN để cung cấp một lượng kiến thức về ngôn ngữ C++ nói riêng, và các khái niệm khác trong lập trình nói chung.

Nội dung khóa học sẽ được phân tách một cách chi tiết, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay. Serial dành cho những bạn chưa có bất kỳ kiến thức gì về lập trình, hoặc những bạn mất căn bản muốn lấy lại kiến thức nền tảng lập trình, cụ thể là C++.

Đánh giá

Trung Kien đã đánh giá 14:37 06-06-2020

Efrement đã đánh giá 09:31 20-04-2020

peartbright đã đánh giá 04:48 11-03-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Bao Bui đã bình luận 20:53 19-05-2020

.

Efrement đã bình luận 14:37 21-04-2020

Cho mình hỏi (không liên quan đến nội dung bài lắm):

void nhapMang(int arr[], int &n);

void xuatMang(int arr[], int n);

dấu & trước n để làm gì vậy ạ? tại sao lúc có lúc không vậy ạ?

 

emberless đã bình luận 22:02 24-10-2019

cho em hỏi là dịch sang bên phải sao a[i] = a[i-1] ạ... em tưởng là a[i]=a[i+1[ chứ ạ... ad giải thích cho em đoạn này được không ạ..

huynhthanhcanh.top đã bình luận 12:51 09-12-2018

anh ơi cho em hỏi là,  mảng có dùng tham chiếu và tham trị được không ạ

xcotang đã bình luận 15:08 02-12-2017

làm sao để nhập độ dài của mảng mà không cần dùng đến max và hàm con ạ??? Xin pro chỉ giáo giúp e vs!!

Không có video.