Lớp String trong Lập trình C# căn bản

Khóa học lập trình C# căn bản

5.0 (4 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:43 20-07-2020 77.342 lượt xem 18 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Lớp String trong Lập trình C# căn bản

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về CẤU TRÚC LẶP FOREACH TRONG C# . Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về String trong C#.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Lớp String trong C#
 • Ứng dụng lớp String vào việc xử lý chuỗi.
 • Lớp StringBuilder trong C#

Lớp String trong C#

String là một kiểu dữ liệu tham chiếu được dùng để lưu trữ chuỗi ký tự. Vì là một kiểu dữ liệu nên cách khai báo và sử dụng hoàn toàn tương tự các kiểu dữ liệu khác (đã trình bày trong bài KIỂU DỮ LIỆU BIẾN)

Hôm nay mình sẽ không bàn đến khai báo của nó nữa mà đi sâu vào các thuộc tính và phương thức mà lớp String hỗ trợ.

 • Thuộc tính trong lớp String:

Lớp String trong Lập trình C# căn bản,  C# cơ bản, tự học C#, Kteam, HowKteam

 • Một số phương thức thường dùng trong lớp String:

Lớp String trong Lập trình C# căn bản,  C# cơ bản, tự học C#, Kteam, HowKteam

​​​​​​​Lớp String trong Lập trình C# căn bản,  C# cơ bản, tự học C#, Kteam, HowKteam

Lưu ý:

 • Các phương thức mà mình có ghi String phía trước là các phương thức gọi thông qua tên lớp. Các phương thức còn lại được gọi thông qua đối tượng.
 • Các phương thức khi gọi sẽ tạo ra đối tượng mới rồi thao tác trên đối tượng đó chứ không thao tác trực tiếp với đối tượng đang xét. Vì thế nếu như các bạn gọi
 string a = "HowKteam";

            a.Substring(3, 1);

Thì biến a sau khi thực hiện lệnh Substring vẫn mang giá trị là “HowKteam” .

Nếu muốn biến a mang giá trị mới khi thực hiện Substring thì bạn phải gán ngược lại giá trị mới đó cho biến a:

  a = a.Substring(3, 1);
 • Bạn có thể xem 1 chuỗi là 1 mảng các ký tự. Như vậy ta hoàn toàn có thể truy xuất đến từng ký tự như truy xuất đền phần tử của mảng (Truy xuất đến một phần tử của mảng đã trình bày trong bài MẢNG 1 CHIỀU TRONG C#)
 • Ở trên chỉ là các phương thức hay dùng ngoài ra còn rất nhiều phương thức khác các bạn có thể tự khám phá thêm.

Ứng dụng lớp String vào việc xử lý chuỗi

Để hiểu rõ cách sử dụng các phương thức trên. Chúng ta cùng thực hiện chuẩn hoá một chuỗi họ tên của người dùng với các yêu cầu:

 • Cắt bỏ hết các khoảng trắng dư ở đầu cuối chuỗi. Các từ cách nhau một khoảng trắng nếu phát hiện có nhiều hơn 1 khoảng trắng thì thực hiện cắt bỏ.
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, các chữ cái tiếp theo thì viết thường.

Ý tưởng:

 • Cắt khoảng trắng dư ở đầu và cuối chuỗi thì ta có thể sử dụng phương thức Trim.
 • Khoảng trắng ở giữa thì ta sẽ duyệt cả chuỗi nếu phát hiện có 2 khoảng trắng thì thay thế nó bằng 1 một khoảng trắng. Để làm điều này ta có thể dùng:
  •  IndexOf để phát hiện khoảng trắng.
  •  Replace để thay thế 2 khoảng trắng thành 1 khoảng trắng.
 • Viết hoa chữ cái đầu và viết thường các chữ cái còn lại thì ta có thể cắt chuỗi họ tên ra thành các từ và ứng với mỗi từ ta thực hiện như yêu cầu đề bài. Để làm điều này ta có thể sử dụng:
  •  Split để cắt ra các từ.
  •  Substring để cắt ra các chữ cái mong muốn.
  •  ToUpper để viết hoa và ToLower để viết thường.

Bây giờ các bạn hãy làm thử trước khi xem code tham khảo của mình nào!

Sau đây là code tham khảo để giải quyết các vấn đề trên:

 /*
       * Khai báo 1 biến kiểu chuỗi tên là FullName
       * Khai báo 1 biến Result chứa kết quả chuẩn hoá chuỗi.
       * Giá trị biến FullName được nhập từ bàn phím.
       */
      string FullName;
      string Result = "";

      Console.Write(" Moi ban nhap ho va ten: ");
      FullName = Console.ReadLine();

      /* Cắt các khoảng trắng dư ở đầu và cuối chuỗi */
      FullName = FullName.Trim();

      /* 
       * Trong khi còn tìm thấy 2 khoảng trắng
       * thì thực hiện thay thế 2 khoảng trắng bằng 1 khoảng trắng
       */
      while (FullName.IndexOf(" ") != -1)
      {
        FullName = FullName.Replace(" ", " ");
      }
      /*
       * Cắt chuỗi họ tên ra thành mảng các từ.
       * Sau đó duyệt mảng để chuẩn hoá từng từ một.
       * Khi duyệt mỗi từ ta thực hiện cắt ra chữ cái đầu trên và lưu trong biến FirstChar
       * Cắt các chữ cái còn lại và lưu trong biến OtherChar.
       * Thực hiện viết hoa chữ cái đầu và viết thường các chữ cái còn lại.
       * Cuối cùng là lưu chữ vừa chuẩn hoá vào biến Result.
       */
      string[] SubName = FullName.Split(' ');

      for (int i = 0; i < SubName.Length; i++)
      {
        string FirstChar = SubName[i].Substring(0, 1);
        string OtherChar = SubName[i].Substring(1);
        SubName[i] = FirstChar.ToUpper() + OtherChar.ToLower();
        Result += SubName[i] + " ";
      }

      Console.WriteLine(" Ho ten cua ban la: " + Result);

Trong code mình đã chú thích rất rõ ý nghĩa của từng đoạn lệnh, các bạn xem qua để hiểu hơn. Ở đoạn:

for (int i = 0; i < SubName.Length; i++)
      {
        string FirstChar = SubName[i].Substring(0, 1);
        string OtherChar = SubName[i].Substring(1);
        SubName[i] = FirstChar.ToUpper() + OtherChar.ToLower();
        Result += SubName[i] + " ";
      }

Chúng ta có thể viết gọn lại thành:

for (int i = 0; i < SubName.Length; i++)
      {
        SubName[i] = SubName[i].Substring(0, 1).ToUpper() +SubName[i].Substring(1).ToLower();
        Result += SubName[i] + " ";
      }

Nhưng viết như vậy đôi khi gây khó hiểu cho những bạn mới bắt đầu nên mình cố tình viết tường minh để các bạn dễ hiểu hơn.

Kết quả khi chạy chương trình trên:

Lớp String trong Lập trình C# căn bản,  C# cơ bản, tự học C#, Kteam, HowKteam

Chương trình trên vẫn còn 1 lỗi nhỏ đó là nếu như bạn không nhấn phím space để tạo khoảng trắng mà nhấn phím Tab thì chương trình sẽ không ra kết quả như ý. Các bạn hãy thử vận dụng kiến thức đã học để giải quyết xem sao nhé!


Lớp StringBuilder trong C#

Đặc điểm

Lớp StringBuilder được .NET xây dựng sẵn giúp chúng ta thao tác trực tiếp với chuỗi gốc và giúp tiết kiệm bộ nhớ hơn so với lớp String.

Đặc điểm của StringBuilder là:

 • Cho phép thao tác trực tiếp trên chuỗi ban đầu.
 • Có khả năng tự mở rộng vùng nhớ khi cần thiết.
 • Không cho phép lớp khác kế thừa (khái niệm về kế thừa sẽ được trình bày trong bài KẾ THỪA TRONG C#).

Từ 2 đặc điểm này đã làm nổi bật lên ưu điểm của StringBuilder so với String đó là ít tốn bộ nhớ. Cụ thể qua ví dụ sau:           

string Value = "How";
      Value = Value + "Kteam";

Ở 2 dòng lệnh ta có thể thấy bộ nhớ sẽ được lưu trữ như sau:

 • Đầu tiên tạo 1 vùng nhớ đối tượng kiểu string tên là Value.
 • Tạo 1 vùng nhớ chứa giá trị “Kteam”.
 • Khi thực hiện toán tử cộng trên 2 chuỗi sẽ tạo ra 1 vùng nhớ nữa để chứa giá trị chuỗi mới sau khi cộng.
 • Cuối cùng là phép gán sẽ thực hiện trỏ đối tượng Value sang vùng nhớ chứa chuỗi kết quả của phép cộng.

Như vậy ta thấy sẽ có 1 vùng nhớ không sử dụng nhưng vẫn còn nằm trong bộ nhớ, đó là vùng nhớ chứa giá trị “How” – giá trị ban đầu của biến Value.

Đối với StringBuilder thì khác:

StringBuilder MutableValue = new StringBuilder("How");
 MutableValue.Append("Kteam");

Ở 2 câu lệnh trên bộ nhớ sẽ lưu trữ như sau:

 • Tạo một vùng nhớ cho đối tượng MutableValue chứa giá trị “How”.
 • Tạo một vùng nhớ chứa giá trị “Kteam”.
 • Mở rộng vùng nhớ của MutableValue để nối chuỗi “Kteam” vào sau chuỗi “How”.

Rõ ràng là ta không tạo ra quá nhiều vùng nhớ và cũng không lãng phí bất cứ vùng nhớ nào.


Sử dụng

Cách khởi tạo 1 đối tượng StringBuilder có đôi chút khác so với String.

Cú pháp:

 • Khởi tạo một đối tượng rỗng:

StringBuilder <tên biến> = new StringBuilder();

 • Khởi tạo một đối tượng chứa 1 chuỗi cho trước:

StringBuilder <tên biến> = new StringBuilder(<chuỗi giá trị>);

Trong lớp StringBuilder có các phương thức như: Remove, Insert, Replace được sử dụng hoàn toàn giống như lớp String.

Chỉ có vài phương thức mới các bạn cần chú ý:

Lớp String trong Lập trình C# căn bản,  C# cơ bản, tự học C#, Kteam, HowKteam​​​​​​​

Lưu ý:

 • Các bạn nhớ đây là đối tượng kiểu StringBuilder nên thao tác với chuỗi như gán, nối chuỗi, . . . phải thông qua các phương thức chứ không thể thực hiện trực tiếp được.
 • Giữa String StringBuilder đều có cái hay riêng của nó. Tuỳ vào từng yêu cầu của bài toán mà nên sử dụng cho hợp lý, tránh lạm dụng quá nhiều 1 kiểu:
  •  Thông thường đối với các bài toán đòi hỏi thao tác nhiều với chuỗi gốc như cộng chuỗi, chèn chuỗi, xoá bỏ một số ký tự, . . . thì nên sử dụng StringBuilder để tối ưu bộ nhớ.
  •  Còn lại thì nên sử dụng String để việc thao tác thuận tiện hơn.

Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

 • Lớp String trong C#.
 • Ứng dụng lớp String vào xử lý chuỗi.
 • Lớp StringBuilder trong C#.

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về STRUCT TRONG C#.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Lớp String trong Lập trình C# căn bản dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C# căn bản

Bạn mới bắt đầu học lập trình? Bạn đang muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới? C# là lựa chọn hoàn hảo để đáp ứng các nhu cầu trên.

Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ ngôn ngữ Java, C, C++ cũng như khắc phục được những hạn chế của các ngôn ngữ này. C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

Khoá học lần này sẽ mang đến toàn bộ những kiến thức cơ bản về C#. Chào mừng các bạn đã đến với khoá học LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN của Kteam.

Đánh giá

nambmstu đã đánh giá 00:45 01-11-2019

Đặng Gia Khánh Editor, Author đã đánh giá 18:23 01-10-2019

Vũ Công Đức đã đánh giá 21:07 30-03-2019

DG SuperAdmin, Author đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
truckhang_ đã bình luận 17:11 26-08-2020

Dạ cho em hỏi, nếu trường hợp không phải Space mà Tab thì mình xử lí như thế nào vậy mọi người?

Thanks all <3

Nguyễn Hoàng Anh đã bình luận 23:15 18-10-2019

xin hỏi các Ad một chút. 

mình muốn chuyển in hoa chữ cái đầu chuỗi và sau dấu chấm thì làm như thế nào vậy.

Ví dụ tôi nhập vào textbox: hôm nay là thứ hai. chúng tôi phải chào cờ

thì sau khi chuyển sang textbox khác thì nó tự động chuyển thành

Hôm nay là thứ hai. Chúng tôi phải chào cờ

Hiếu đã bình luận 23:47 10-08-2019

Mình tra thử nhưng vẫn chưa hiểu tại sao khi dùng tab lại không xóa được. Ai giải thích và giúp mình sửa với. Thanks

Minh Kỳ đã bình luận 13:55 12-06-2019
string fullName;
      string Result = "";
      Console.WriteLine(">> Module Processing Infomation <<");
      do
      {
        Console.Write("Nhap ten: "); fullName = Console.ReadLine();
      } while (String.IsNullOrEmpty(fullName) == true);

      fullName = fullName.Trim();

      while(fullName.IndexOf(" ") != -1)
      {
        fullName = fullName.Replace(" ", " ");
      }
      string[] getString = fullName.Split(' ');
      for (int i = 0; i < getString.Length ; i++)
      {
        Result += getString[i].Substring(0, 1).ToUpper() + getString[i].Substring(1).ToLower() + " ";
      }
      Console.WriteLine("KET QUA: {0}", Result);

 

Vũ Minh Công đã bình luận 15:40 19-11-2018
using System;

namespace Desktop
{
  class Program
  {
		static void ProcessingFullName(ref string strName)
		{
			//Cắt khoảng trắng đầu cuối
			strName = strName.Trim().ToLower();
			
			//Cắt khoảng trắng thừa ở giữa
			while(strName.IndexOf(" ") != -1)
			{
				strName = strName.Replace(" ", " ");
			}
			
			//In hoa chữ cái đầu
			string[] listStrName = strName.Split(' ');
			strName = "";
			foreach(string str in listStrName)
			{
				string firstStr = str[0].ToString().ToUpper();
				string secondStr = str.Substring(1, str.Length - 1);
				strName += firstStr + secondStr + " ";
			}
			strName = strName.Trim();
		}
    static void Main(string[] args)
    {
			string strName = "";
			strName = Console.ReadLine();
			ProcessingFullName(ref strName);
			
			Console.WriteLine(strName);
    }
  }
}

 

Không có video.