Mảng 2 chiều trong C++ (Two-dimensional arrays)

Khóa học lập trình C++ căn bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:08 26-05-2020 47.133 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Mảng 2 chiều trong C++ (Two-dimensional arrays)

Dẫn nhập

Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG MỘT CHIỀU TRONG C++.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dạng khác của kiểu dữ liệu mảng, đó là Mảng 2 chiều (Two-dimensional arrays) trong C++.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Mảng 2 chiều là gì?
 • Khai báo và khởi tạo mảng 1 chiều
 • Xuất các phần tử mảng 2 chiều
 • Nhập các phần tử mảng 2 chiều

Mảng 2 chiều là gì?

Trong bài MẢNG MỘT CHIỀU TRONG C++ (Arrays), bạn đã biết được mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình định nghĩa, biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu.

Ví dụ:

int a[5] = { 6, 4, 3, 7, 2 };

Hình bên dưới mô tả 1 mảng tên là a có kiểu int gồm 5 phần tử (đã khởi tạo) nằm trong vùng nhớ RAM:

howkteam

Các phần tử trong một mảng, có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, và nó cũng có thể là kiểu dữ liệu mảng. Nếu các phần tử trong mảng có kiểu dữ liệu mảng, nó được gọi là mảng đa chiều.

Một mảng của một mảng được gọi là mảng đa chiều (multidimensional array).

Ví dụ mảng 2 chiều:

int a[2][3] =
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

Hình bên dưới mô tả mảng 2 chiều tên là a có kiểu int gồm 2 phần tử (đã khởi tạo), mỗi phần tử là mảng 1 chiều 3 phần tử (thường được gọi là 2 dòng 3 cột):

howkteam

Dù mảng a2 chiều hay nhiều chiều, nhưng bản chất khi lưu vào bộ nhớ RAM, nó vẫn là 1 vùng nhớ gồm những ô nhớ liên tiếp nhau.


Khai báo và khởi tạo mảng 2 chiều

Khai báo mảng 2 chiều

Cú pháp:

<kiểu dữ liệu> <tên biến mảng>[<số phần tử dòng>][<số phần tử cột>];

Lưu ý:

 • Phải xác định <số phần tử dòng> <số phần tử cột> cụ thể (hằng số) khi khai báo.
 • Nên sử dụng chỉ thị tiền xử lý #define để định nghĩa <số phần tử> mảng.
 • Tổng số phần tử = <số phần tử dòng> * <số phần tử cột>.
 • Bộ nhớ sử dụng = <tổng số phần tử> * sizeof(<kiểu cơ sở>).

Ví dụ:

int a[10][20], b[10][20];
int c[5][10];
int d[10][20];

Chú ý: Khi một mảng chưa khởi tạo, các phần tử của mảng sẽ mang giá trị rác.


Khởi tạo giá trị cho mảng 2 chiều

Cách 1: Khởi tạo giá trị cho mọi phần tử của mảng

int a[2][3] =
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

howkteam

Cách 2: Khởi tạo giá trị cho một số phần tử đầu mảng

int a[2][3] =
{
     { 6 },       // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

howkteam

Cách 3: Khởi tạo giá trị 0 cho mọi phần tử của mảng

int a[2][3] = {};

howkteam

Cách 4: Tự động xác định số lượng phần tử

int a[][3] =
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

howkteam

Không giống như mảng 1 chiều, mảng 2 chiều không cho phép khai báo bên dưới:

int a[][] =
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

Cách 5: Sử dụng khởi tạo đồng nhất (uniform initialization) trong C++11 (tương tự như những cách trên, nhưng bỏ đi dấu bằng “=”)

int a[2][3]
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

int b[2][3]
{
     { 6 },       // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

int c[2][3] {};

int d[][3]
{
     { 6, 4, 3 }, // row 1
     { 7, 2, 8 }  // row 2
};

Xuất các phần tử mảng 2 chiều

Để truy xuất giá trị của phần tử trong mảng, ta sử dụng cú pháp:

<tên biến mảng>[<chỉ số dòng thứ i>][<chỉ số cột thứ j>];

Ví dụ: Cho mảng như sau:

int a[2][3] // 2 dòng, 3 cột

howkteam

Các truy xuất:

 • Hợp lệ: a[0][0], a[0][1], …, a[1][1], a[1][2]
 • Không hợp lệ: a[-1][0], a[0][-1], a[2][3], … => cho kết quả không như mong muốn (có thể gây chết chương trình).

Chú ý: khi truy xuất một phần tử mảng, luôn đảm bảo chỉ số của phần tử đó là hợp lệ trong phạm vi của mảng.

Ví dụ chương trình khởi tạo và xuất các phần tử mảng:

#include <iostream>
using namespace std;

#define ROW 2 // Max row
#define COL 3 // Max column


int main()
{
	// khởi tạo mảng 2 dòng 3 cột
	int arr[ROW][COL]
	{
		{ 6, 4, 3 }, // row 1
		{ 7, 2, 8 } // row 2
	};

	// xuất giá trị các phần tử mảng
	for (int i = 0; i < ROW; i++)
	{
		for (int j = 0; j < COL; j++)
		{
			cout << "a[" << i << "]["<< j <<"] = " << arr[i][j] << endl;
		}
	}

	return 0;
}

Output:

howkteam

Chương trình trên sử dụng 2 vòng lặp for, 1 vòng lặp chạy từ 0 đến ROW – 1 để truy cập vào từng dòng, trên mỗi dòng sẽ có 1 vòng lặp chạy từ 0 đến COL – 1 để truy cập vào từng cột.


Nhập các phần tử mảng 2 chiều

Để gán giá trị cho phần tử trong mảng, ta sử dụng cú pháp:

<tên biến mảng>[<chỉ số dòng thứ i>][<chỉ số cột thứ j>] = <giá trị>;

Ví dụ các phép gán hợp lệ:

int a[2][3];
a[0][0] = 6;
a[0][1] = 4;
a[0][2] = 3;
a[1][0] = 7;
a[1][1] = 2;
a[1][2] = 8;

Ví dụ các phép gán KHÔNG hợp lệ (gây chết chương trình):

int a[2][3];
a[-1][0] = 6;
a[0][-1] = 4;
a[2][3] = 3;

Chú ý: khi truy cập một phần tử mảng, luôn đảm bảo chỉ số của phần tử đó là hợp lệ trong phạm vi của mảng.

Ví dụ chương trình yêu cầu nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều, sau đó xuất ra màn hình:

#include <iostream>
using namespace std;

#define ROW 100 // Max row
#define COL 100 // Max column

int main()
{
	// khởi tạo mảng 2 dòng 3 cột
	int arr[ROW][COL];
	int row, col;

	// nhập số dòng, cột
	cout << "Nhap so dong: ";
	cin >> row;
	cout << "Nhap so cot: ";
	cin >> col;

	// nhập mảng 2 chiều
	cout << "Nhap mang:" << endl;
	for (int i = 0; i < row; i++)
	{
		for (int j = 0; j < col; j++)
		{
			cout << "a[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> arr[i][j];
		}
	}

	// xuất mảng 2 chiều
	for (int i = 0; i < row; i++)
	{
		for (int j = 0; j < col; j++)
		{
			cout << arr[i][j] << " ";
		}
		cout << endl;
	}

	return 0;
}

Output:

howkteam

Ví dụ chương trình phát sinh dữ liệu cho mảng 2 chiều, sau đó xuất ra màn hình:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

#define ROW 100 // Max row
#define COL 100 // Max column


int main()
{
	// khởi tạo mảng 2 dòng 3 cột
	int arr[ROW][COL];
	int row, col;

	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	// nhập số dòng, cột
	cout << "Nhap so dong: ";
	cin >> row;
	cout << "Nhap so cot: ";
	cin >> col;

	// nhập mảng 2 chiều
	for (int i = 0; i < row; i++)
	{
		for (int j = 0; j < col; j++)
		{
			arr[i][j] = rand();
		}
	}

	// xuất mảng 2 chiều
	for (int i = 0; i < row; i++)
	{
		for (int j = 0; j < col; j++)
		{
			cout << arr[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}

	return 0;
}

Output:

howkteam


Kết luận

Qua bài học này, bạn đã biết được khái niệm và cách sử Mảng 2 chiều (Two-dimensional arrays) trong C++. Mảng 2 chiều được sử dụng khá phổ biến trong lập trình, nó được ứng dụng vào các bài toán đồ thị, hoặc các trò chơi như game caro, cờ vua, …

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG 2 CHIỀU trong C++.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Mảng 2 chiều trong C++ (Two-dimensional arrays) dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C++ căn bản

Hiện nay, C++ đã là cái tên rất quen thuộc trong ngành lập trình. Mặc dù C++ là ngôn ngữ lập trình đã ra đời khá lâu, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu về nó.

Vì vậy, Kteam đã xây dựng lên khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN để cung cấp một lượng kiến thức về ngôn ngữ C++ nói riêng, và các khái niệm khác trong lập trình nói chung.

Nội dung khóa học sẽ được phân tách một cách chi tiết, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay. Serial dành cho những bạn chưa có bất kỳ kiến thức gì về lập trình, hoặc những bạn mất căn bản muốn lấy lại kiến thức nền tảng lập trình, cụ thể là C++.

Đánh giá

kute123_baby456 đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
dongho_heart2009 đã bình luận 14:18 13-07-2018

Chào ad ạ. Em là sinh viên chưa từng học C++ ạ. Em đang tự tìm hiểu và học. Em đã học hết các bài học trên này của ad.

Hiện tại em có 1 file text. Trong file 3 dòng đầu là chữ. Các dòng còn lại là số và có nhiều cột ạ. 

Em muốn input file text vào mảng 2 chiều. Em xóa 3 hàng đầu tiên để bỏ qua dòng chữ và xuất một mảng mới. Sau đó dùng lệnh for và if để lọc các giá trị từ a đến b của cột 1. Các giá trị được lọc từ cột 1 tương dương ở cột 2 sẽ được lấy ra để tính trung bình cộng. 

Em có xem nhưng video hướng dẫn trên Youtube. Nhưng em đang không biết cách input file vào mảng. Và các bước tiếp theo cũng chưa làm được ạ. 

Em mong nhận được sự giúp đỡ của ad ạ.

Em cảm ơn !!

Không có video.