List trong C#

Khóa học lập trình C# nâng cao

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 09:36 01-06-2018 52.662 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

List trong C#

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu vGENERIC TRONG C#. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về List trong C#.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • List là gì?
  • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong List.

List là gì?

List là 1 Generic Collections đưa ra như một sự thay thế ArrayList vì thế về khái niệm cũng như sử dụng nó hoàn toàn giống với ArrayList. (bạn có thể tham khảo chi tiết trong bài ARRAYLIST TRONG C#)

Ở đây mình chỉ trình bày lại một số ý để những bạn nào không theo dõi những bài trước vẫn có thể hiểu được.

List trong C# là một Generic Collections giúp lưu trữ và quản lý một danh sách các đối tượng theo kiểu mảng (truy cập các phần tử bên trong thông qua chỉ số index).

Để sử dụng các Collections trong .NET ta cần thêm thư viện System.Collections.Generic bằng câu lệnh:

using System.Collections.Generic;

Vì List là một lớp nên trước khi sử dụng ta cần khởi tạo vùng nhớ bằng toán tử new:

List<int> MyList = new List<int>(); // khởi tạo 1 List các số nguyên rỗng

Bạn cũng có chỉ định sức chứa (Capacity) ngay lúc khởi tạo bằng cách thông qua constructor được hỗ trợ sẵn:

// khởi tạo 1 List các số nguyên và chỉ định Capacity ban đầu là 5

List<int> MyList2 = new List<int>(5);

Ngoài ra bạn cũng có thể khởi tạo 1 List chứa các phần tử được sao chép từ một Generic Collections khác (lưu ý là có cùng kiểu dữ liệu truyền vào):

/*
 * Khởi tạo 1 List số nguyên có kích thước bằng với MyList2.
 * Sao chép toàn độ phần tử trong MyList2 vào MyList3.
 */
List<int> MyList3 = new List<int>(MyList2);

Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong List

Một số thuộc tính thông dụng trong List:

Một số phương thức thông dụng trong List:

Sử dụng List hoàn toàn tượng tự như sử dụng ArrayList. Một ví dụ đơn giản về sử dụng List:

/*
 * Tạo 1 List các kiểu string và thêm 2 phần tử vào List.
 */
List<string> MyList4 = new List<string>();
MyList4.Add("Free");
MyList4.Add("Education");

// In giá trị các phần tử trong List
Console.WriteLine(" List ban dau: ");
Console.WriteLine(" So luong phan tu trong List la: {0}", MyList4.Count);
foreach (string item in MyList4)
{
    Console.Write(" " + item);
}
Console.WriteLine();

// Chèn 1 phần tử vào đầu List.
MyList4.Insert(0, "HowKteam");

// In lại giá trị các phần tử trong List để xem đã chèn được hay chưa
Console.WriteLine(" List sau khi insert: ");
Console.WriteLine(" So luong phan tu trong List la: {0}", MyList4.Count);
foreach (string item in MyList4)
{
    Console.Write(" " + item);
}
Console.WriteLine();

// Kiểm tra 1 phần tử có tồn tại trong List hay không.
bool isExists = MyList4.Contains("Kteam");

if (isExists == false)
{
    Console.WriteLine(" Khong tim thay chuoi Kteam trong List");
}

 

Kết quả khi chạy đoạn chương trình trên là:


Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

  • List là gì?
  • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong List.

Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về DICTIONARY TRONG C#.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Tài liệu 

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học List trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả

Khóa học

Khóa học lập trình C# nâng cao

Khóa học lập trình C# nâng cao

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
jonnystak đã bình luận 14:34 26-12-2018

Co em hỏi, em  viết như duoi thì viết hàm xuất  ra  trong hàm trên thì phải làm thế nào?

List<Sach> DSSach = new List<Sach>();
        public void ThemSach()
        {
            Sach book = new Sach();
            Console.WriteLine("________THEM SACH VAO KHO________");

            Console.WriteLine("Ma sach la: {0}", book.MaSoSach = DSSach.Count + 1);// Count la Properties

            Console.Write("Ten sach moi: ");
            book.TenSach = Console.ReadLine();
           
            Console.Write("Ten tac gia cua sach: ");
            book.TacGia = Console.ReadLine();

            Console.Write("So luong(bao nhiêu cuon):  ");
            book.x = book.DemSach = int.Parse(Console.ReadLine());

            DSSach.Add(book);//Add la Methods

            Console.WriteLine("Them sach thanh cong");
        }

        public void XoaSach()
        {
            Sach book = new Sach();
            Console.Write("\nNhap ID cua sach can xoa : ");

            int Del = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (DSSach.Exists(x => x.MaSoSach == Del))
            {
                DSSach.RemoveAt(Del - 1);
                Console.WriteLine("Sach co so ID la: {0}  da bi xoa", Del);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("ID cua sach khong co trong kho");
            }
        }

Không có video.