Khóa học Selenium cơ bản đến nâng ca...

Khóa học Selenium cơ bản đến nâng cao

Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF 0/5 (15 reviews)

Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF

Đã đăng 2017-12-21 01:18:12 bởi Kteam
5 bình luận 5331 lượt xem
Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn TỔNG QUAN VỀ SELENIUM một thư viện tuyệt vời cho việc Auto Web Browser.

Ở bài này, Kteam sẽ giới thiệu tới bạn các Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau:

 • Tạo một Project import thư viện Selenium Firefox và Chrome Driver.
 • Navigate URL với Selenium.
 • Một số thuộc tính và phương thức cơ bản.
 • Get Element với Selenium.

Tạo một project import thư viện Selenium Firefox và Chrome Driver

Đầu tiên chúng ta mở Visual Studio và tạo một project mới

Chọn WPF App(.NET Framework) hoặc Windows Forms App nếu bạn không rành WPF. Đặt tên project và chọn đường dẫn lưu solution của bạn.

Tại màn hình ban đầu của project.

Bạn thêm đoạn code:

<Button Content="Start" Click="Button_Click"></Button>

Tạo Button ngay bên trong cặp thẻ bên dưới, để khi chúng ta nhấn vào Button đó sẽ cho chạy Selenium.

​​​​​​​<Grid>


</Grid>

Code hoàn chỉnh của MainWindow.xaml

<Window x:Class="Basic_Selenium_Firefox_Chrome.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Basic_Selenium_Firefox_Chrome"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Button Content="Start" Click="Button_Click"></Button>
  </Grid>
</Window>

Một lưu ý nhỏ, trong sự kiện Click mình đã tạo sẵn một Event Click theo cách nhắc lệnh mà Visual Studio hỗ trợ, đó là: 

Gõ Click=

Một New Event Handler sẽ hiện lên bạn chỉ cần nhấn Enter

Sẽ tự tạo một event ở code behind

Bạn nào đã có kiến thức WPF thì có thể bỏ qua. Bạn nào chưa biết có thể xem qua Serial LẬP TRÌNH WPF CƠ BẢN.

Chúng ta sẽ bắt đầu Import thư viện Selenium vào để dùng. Mình sẽ Import một lúc cả Firefox & Chrome nhé!

Cần 1 thư viện chính đó là IWebDriver còn lại tùy theo bạn dùng trình duyệt web nào mà chọn thư viện tương ứng.

Mở tab Solution Explore > Nhấp chuột phải vào References > Chọn Manage Nuget Packages.

Trong tab Nuget mở ra. Chọn Browse và gõ từ khóa Selenium vào thanh Search. Install Selenium.WebDriverSelenium.Chrome.WebDriver hoặc Selenium.Firefox.WebDriver tùy theo trình duyệt bạn dùng.

Sau đó, qua phần code Behind là file MainWindow.xaml.cs để bắt đầu với phần chính.


Navigate tới một URL với Selenium

Để thao tác với một trình duyệt thì mình phải thử vào trang web nào đó đúng không?

Vậy trước tiên mình sẽ khởi tạo trình duyệt đó đã! Ở đây mình sẽ chạy cùng lúc Firefox và Chrome cho các bạn thử nhé!

Selenium cũng là class như các class khác nên khởi tạo nó thì mình sẽ tạo một Instance của nó theo cách:

 • FirefoxDriver:
FirefoxDriver firefoxDriver = new FirefoxDriver();
 • ChromeDriver:
ChromeDriver chromeDriver = new ChromeDriver();

Các bạn thấy Visual báo lỗi ở FirefoxDriverChromeDriver vì các bạn chưa import thư viện vào. Cách làm nhanh là rê chuột vào tên class > chọn biểu tượng bóng đèn > Chọn Using OpenQA.Selenium.Firefox theo hình bên dưới (tương tự với Chrome nhé!): 

Tới đây, chúng ta chạy thử chương trình. Nhấn button Start và sẽ thấy hai cửa sổ CMD hiện lên, mỗi cái tương ứng với một WebBrowser và sau đó là hai trình duyệt Firefox & Chrome. Sau này, bạn chỉ cần chọn dùng một trong hai WebDriver thôi. Ở đây, mình ví dụ cho các bạn thấy nên dùng một lúc cả hai.

Từ đây, bạn thấy ngay sau khi bạn khởi tạo WebDriver thì chương trình đã gọi trình duyệt lên cho bạn rồi. Nhưng giờ chỉ mới là mở trình duyệt. Cùng tìm hiểu cách chuyển trang nhé!


Cách để Navigate tới một URL (Chrome và Firefox tương tự)

Cách 1 (nên dùng cho rõ ràng):

firefoxDriver.Url = "http://www.howkteam.com/";
firefoxDriver.Navigate();

chromeDriver.Url = "http://www.howkteam.com/";
chromeDriver.Navigate();

Cách 2:

firefoxDriver.Navigate().GoToUrl("http://www.howkteam.com/");

chromeDriver.Navigate().GoToUrl("http://www.howkteam.com/");

Khi chạy thử, bạn sẽ thấy lúc này 2 trình duyệt đã chuyển đến trang Howkteam.com

​​​​​​​


Một số thuộc tính và phương thức cơ bản trong Selenium

Kteam đã note khá nhiều thuộc tính và phương thức từ cơ bản đến nâng cao của Selenium trong bài ghi chú này:

Selenium FirefoxDriver ChromeDriver .Net | Notes

Qua đây, mình cũng tổng hợp lại cho các bạn dễ hình dung:

 • Lấy Source page hiện tại:
driver.PageSource
 • Lấy địa chỉ URL hiện tại:
driver.Url
 • Chuyển tới trang trước đó:
driver.Navigate().Back()
 • Chuyển tới trang sau đó:
driver.Navigate().Forwad()
 • F5 (Refresh) lại trang: 
driver.Navigate().Refresh()
 • Handle arlet:
IAlert a = driver.SwitchTo().Alert();

a.Accept();

a.Dismiss();
 • Chuyển đổi giữa các cửa sổ hoặc tab:
ReadOnlyCollection<string> windowHandles = driver.WindowHandles;

string firstTab = windowHandles.First();

string lastTab = windowHandles.Last();

driver.SwitchTo().Window(lastTab);
 • Maximize window:
this.driver.Manage().Window.Maximize();
 • Add cookies:
Cookie cookie = new OpenQA.Selenium.Cookie("key", "value");

this.driver.Manage().Cookies.AddCookie(cookie);
 • Get all cookies:
var cookies = this.driver.Manage().Cookies.AllCookies;
 • Delete cookie:
this.driver.Manage().Cookies.DeleteCookieNamed("CookieName");
 • Delete all cookies:
this.driver.Manage().Cookies.DeleteAllCookies();
 • Chụp màn hình:
Screenshot screenshot = ((ITakesScreenshot)driver).GetScreenshot();

screenshot.SaveAsFile(@"pathToImage", ImageFormat.Png);

@pathToImage là đường dẫn tới file hình sẽ lưu.

 • Đợi đến khi Website load xong hết các đoạn JavaScript:
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(this.driver, TimeSpan.FromSeconds(30));

wait.Until((x) =>

{

 return ((IJavaScriptExecutor)this.driver).ExecuteScript("return document.readyState").Equals("complete");

});
 • Chuyển đổi giữa các frames:
this.driver.SwitchTo().Frame(1);

this.driver.SwitchTo().Frame("frameName");

IWebElement element = this.driver.FindElement(By.Id("id"));

this.driver.SwitchTo().Frame(element);
 • Chuyển tới document mặc định:
this.driver.SwitchTo().DefaultContent();

Get Element với Selenium

Cách lấy WebElement cơ bản nhất của Selenium là theo: id, class name, name và tag.

Ở phần này, mình sẽ giới thiệu những cách cơ bản này. Ở những phần sau, mình sẽ giới thiệu tới các cách lấy nâng cao hơn, khi các thuộc tính này không tồn tại hoặc khó xác định ra đối tượng.

Có những phương thức lấy đối tượng ra từ Selenium như:

driver.FindElementById("ID của HTMl element mà bạn muốn tìm")

Hàm này tương ứng với:

driver.FindElement(By.Id("id"))

Ví dụ cụ thể: Ở website Howkteam.com, mình muốn điền giá trị tìm kiếm tự động vào thanh tìm kiếm có ID là searchUI. Mình sẽ tìm đối tượng này ra và gọi hàm SendKeys để điền giá trị mong muốn vào.

// tìm đối tượng theo ID
var searchBar = firefoxDriver.FindElementById("searchUI");

// gõ giá trị Selenium Kteam vào thanh tìm kiếm
searchBar.SendKeys("Selenium Kteam");

Tới đây code tổng thể của event Button_Click của chúng ta là:

 • Mình bỏ code của Chrome ra vì tương tự Firefox
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      #region FirefoxDriver
      // khởi tạo WebDriver
      FirefoxDriver firefoxDriver = new FirefoxDriver();

      // chuyển trang đến website howkteam.com
      firefoxDriver.Url = "http://www.howkteam.com/";
      firefoxDriver.Navigate();

      // tìm đối tượng theo ID
      var searchBar = firefoxDriver.FindElementById("searchUI");

      // gõ giá trị Selenium Kteam vào thanh tìm kiếm
      searchBar.SendKeys("Selenium Kteam");
      #endregion


      #region ChromeDriver
      //ChromeDriver chromeDriver = new ChromeDriver();
      //chromeDriver.Url = "http://www.howkteam.com/";
      //chromeDriver.Navigate();
      #endregion


    }

Cùng chạy thử chương trình và tận hưởng kết quả nào!

Thanh tìm kiếm đã tự điền giá trị vào. WOW! Tự vỗ tay khen thưởng mình nào! Bạn đã đặt một chân vào con đường làm tool auto rồi đó! (ít nhất là còn đường kiểm thử tự động)

Khi đã nắm cách dùng của FindElementById thì các hàm tương tự khác cũng đơn giản với các bạn. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm các hàm này!

this.driver.FindElement(By.ClassName("className"));

this.driver.FindElement(By.CssSelector("css"));

this.driver.FindElement(By.Id("id"));

this.driver.FindElement(By.LinkText("text"));

this.driver.FindElement(By.Name("name"));

this.driver.FindElement(By.PartialLinkText("pText"));

this.driver.FindElement(By.TagName("input"));

Lưu ý: 

Có một lưu ý cho các bạn giữa hai hàm:

firefoxDriver.FindElementByClassName("");

firefoxDriver.FindElementsByClassName("");
 • Hai hàm này sẽ cho ra kết quả khác nhau. Ở trên sẽ cho ra kết quả tìm thấy class tương ứng đầu tiên. Ở dưới sẽ cho ra một danh sách các class tương ứng được tìm thấy.

Và một lưu ý thứ hai: các element này đang được tìm ở Window hoặc frame đang active.


Chúng ta tiếp tục với hàm Click.

Các bạn hoàn toàn có thể click vào một element nào đó sau khi tìm thấy nó bằng hàm Click()

Cùng nhau thử click vào Button Bắt đầu học nhé!

Button Bắt đầu học không có thuộc tính id, tag, name hay cả link. Nên chúng ta hiện chỉ có thể dựa vào thuộc tính class name. Và Button này có class name là: btn btn-primary

Code lấy element này ra:

// Lấy button Bắt đầu học ra

var startLearn = firefoxDriver.FindElementByClassName("btn btn-primary");

Khi chạy thử chương trình báo lỗi: Class name không hợp lệ. Hóa ra Selenium không hỗ trợ class name có khoảng trắng! @@. Cái này phải chấp nhận đau thương thôi!

Để đơn giản hơn chúng ta có thể thử một class viết liền. Nhưng mình sẽ để dành bài tập đó cho các bạn!

Mình có một element khác có ID và cũng dễ thử nghiệm hơn đó là Icon Search ở góc trên phải của website Howkteam.com. Khi nhấn vào icon đó thì một pop-up search sẽ hiện lên. Icon này có id là tagssearch. Mình sẽ thử nhấn vào nó:

// Lấy tagssearch ra
var tagssearch = firefoxDriver.FindElementById("tagssearch");

// click vào tagssearch
tagssearch.Click();

Như các bạn thấy search pop-up đã hiện lên một cách tự động

Bravo! À hi hí! Càng này càng thấy thích thú với cái này rồi đây! Đây là những thao tác cơ bản với Selenium mà bạn nên biết. Firefox và Chrome khá tương đồng nhau.

Đừng ngần ngại bật Website Howkteam.com lên mà thử nghiệm những thứ bạn đã học được nhé!


Project tham khảo

Nếu quá trình thực hành của bạn không diễn ra suôn sẻ như bài hướng dẫn thực hiện, bạn có thể tham khảo Project mẫu của Kteam trong link bên dưới hoặc để lại BÌNH LUẬN để được hỗ trợ nhé!

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Kết luận

Qua bài viết này, bạn đã nắm được các thao tác cơ bản trong Selenium.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn CÁCH EXECUTE MỘT ĐOẠN JAVASCRIPT trong Selenium.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 


Tài liệu 

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF
LyGia 2018-10-20 15:50:54

// browser firefox hiện vậy

Your connection is not secure

The owner of wwww.facebook.com has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

// cmd hiện thê này

1540024939290   mozrunner::runner       INFO    Running command: "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe" "-marionette" "-foreground" "-no-remote" "-profile" "C:\\Users\\HopeH\\AppData\\Local\\Temp\\rust_mozprofile.Ph5jGwJfiFIj"
//  và đoạn 

firefoxd.Navigate().GoToUrl("https://wwww.facebook.com");
 báo lỗi thế này System.InvalidOperationException: ' (InsecureCertificate)'

la thế nào mọi người nhỉ chrome thì chạy ok nhưng firefox thì báo vậy 

tra gg dich lỗi thì bao lỗi  chưng chỉ không an toàn hay gì ây nọi người chỉ giúp với

0 bình chọn
Reply
Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF
havanphuong.ft 2018-05-16 09:11:09

var giatri= firefoxDriver.FindElementById("id")

Cái này sẽ trả về giatri là 1 chuỗi string

vậy e muốn chuyển nó thành số nguyên int hoặc số thực float 

Thì em làm thế nào hả ad

 

 
0 bình chọn
Reply
Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF
havanphuong.ft 2018-05-16 06:41:01

ad ơi cho e hỏi 

Selenium có chạy được chương trình có vòng lặp hoặc điều kiện không ạ

 
0 bình chọn
Reply
Thao tác cơ bản với Selenium trong WPF
Fox 2017-12-21 20:46:45

Cho em hỏi là với phiên bản Firefox Quantum mới thì Selenium có hỗ trợ không ?

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Kteam 2017-12-22 22:48:24
nó nhận firefox bản mới nhất ak
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education