Build đa nền tảng Doge game với Unity3D

Lập trình Doge game với Unity3D

4.3 (3 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 08:35 28-10-2016 4.844 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Build đa nền tảng Doge game với Unity3D

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Doge game.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#

File SheepController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SheepController : MonoBehaviour {

  Vector3 mousePos;
  public float moveSpeed = 5;
  public float minX = -5.5f;
  public float maxX = 5.5f;
  public float minY = -3;
  public float maxY = 3;
  private GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    mousePos = transform.position;
    gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

      mousePos = new Vector3(Mathf.Clamp(mousePos.x, minX, maxX), Mathf.Clamp(mousePos.y, minY, maxY), 0);
    }
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, mousePos, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }

  void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
  {
    Destroy(other.gameObject);
    gameController.GetComponent<GameController>().EndGame();
  }
}

File WolfController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class WolfController : MonoBehaviour {

  public GameObject boom;
  public float minBoomTime = 2;
  public float maxBoomTime = 4;
  private float boomTime = 0;
  private float lastBoomTime = 0;
  public float throughBoomTime = 0.5f;
  private GameObject Sheep;
  private Animator anim;
  private GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    UpdateBoomTime();
    Sheep = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
    anim = gameObject.GetComponent<Animator>();
    anim.SetBool("isBoom", false);
    gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    if (Time.time >= lastBoomTime + boomTime - throughBoomTime)
    {
      anim.SetBool("isBoom", true);
    }
    if (Time.time >= lastBoomTime + boomTime)
    {
      ThroughBoom();
    }
	}

  void UpdateBoomTime()
  {
    lastBoomTime = Time.time;
    boomTime = Random.Range(minBoomTime, maxBoomTime + 1);
  }

  void ThroughBoom()
  {
    GameObject bom = Instantiate(boom, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;

    bom.GetComponent<BoomController>().target = Sheep.transform.position;

    UpdateBoomTime();
    anim.SetBool("isBoom", false);
    gameController.GetComponent<GameController>().GetPoint();    
  }
}

File BoomController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BoomController : MonoBehaviour {

  public Vector3 target;
  public float moveSpeed = 5;
  public float destroyTime = 2;
  public GameObject explor;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    Destroy(gameObject, destroyTime);
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    transform.Translate((transform.position - target) * moveSpeed * Time.deltaTime * -1);
  }

  void OnDestroy()
  {
    GameObject exp = Instantiate(explor, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
    Destroy(exp, 0.5f);
  }  
}

File GameController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class GameController : MonoBehaviour {
  public GameObject pnlEndGame;
  public Button btnRestart;
  public Sprite btnIdle;
  public Sprite btnHover;
  public Sprite btnClick;
  public Text txtPoint;
  private int gamePoint;
  AudioSource audio;

  // Use this for initialization
  void Start () {
    Time.timeScale = 1;
    pnlEndGame.SetActive(false);
    audio = gameObject.GetComponent<AudioSource>();
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	
	}

  public void GetPoint()
  {
    gamePoint++;
    txtPoint.text = "Point: " + gamePoint.ToString();
  }

  public void ButtonHover()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnHover;
  }
  public void ButtonIdle()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnIdle;
  }
  public void ButtonClick()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnClick;
  }

  public void StartGame()
  {
    SceneManager.LoadScene(0);
  }

  public void EndGame()
  {
    audio.Play();
    Time.timeScale = 0;
    pnlEndGame.SetActive(true);
  }
}

File game Demo

File Assets

Hãy khoe thành quả của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Doge game với Unity3D

Lập trình Doge game với Unity3D

Đánh giá

nguumaduong92 đã đánh giá 02:36 09-08-2019

Hy vọng những bài sau ad sẽ nói chậm và chi tiết hơn.Mình phải tua đi tua lại rất nhiều lần nhưng cũng có những dòng code không hiểu được.Ủng hộ Kteam ra thêm nhiều bài học giá trị nhé.Thanks Kteam rất nhiều.

K9 SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Kteam SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nguumaduong92 đã bình luận 02:40 09-08-2019

Đã học và viết xong DogeGame trong 20 giờ.hiểu được 70%,20% mơ hồ ,10% chấp nhận.Thanks Kteam.

Không có video.