Lập trình Doge game với Unity3D

Lập trình Doge game với Unity3D

Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D 5/5 (21 reviews)

Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D

Đã đăng 2016-10-28 08:25:51 bởi HowKteam
1 bình luận 2912 lượt xem
Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D 5 /5 stars (4 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Doge game.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#

File SheepController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SheepController : MonoBehaviour {

  Vector3 mousePos;
  public float moveSpeed = 5;
  public float minX = -5.5f;
  public float maxX = 5.5f;
  public float minY = -3;
  public float maxY = 3;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    mousePos = transform.position;
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

      mousePos = new Vector3(Mathf.Clamp(mousePos.x, minX, maxX), Mathf.Clamp(mousePos.y, minY, maxY), 0);
    }
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, mousePos, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }
}

File WolfController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class WolfController : MonoBehaviour {

  public GameObject boom;
  public float minBoomTime = 2;
  public float maxBoomTime = 4;
  private float boomTime = 0;
  private float lastBoomTime = 0;
  private GameObject Sheep;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    UpdateBoomTime();
    Sheep = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Time.time >= lastBoomTime + boomTime)
    {
      ThroughBoom();
    }
	}

  void UpdateBoomTime()
  {
    lastBoomTime = Time.time;
    boomTime = Random.Range(minBoomTime, maxBoomTime + 1);
  }

  void ThroughBoom()
  {
    GameObject bom = Instantiate(boom, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;

    bom.GetComponent<BoomController>().target = Sheep.transform.position;

    UpdateBoomTime();
  }
}

File BoomController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BoomController : MonoBehaviour {

  public Vector3 target;
  public float moveSpeed = 5;
	// Use this for initialization
	void Start () {
	
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    transform.Translate((transform.position - target) * moveSpeed * Time.deltaTime * -1);
  }
}

File game Demo

File Assets

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo hiệu ứng ném boom.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tạo boom tự di chuyển tới nhân vật trong Doge game với Unity3D
nghia1990_hl 2017-05-18 21:06:39

Mình thì lấy Sheep position ở boom script ở hàm start(), mình thấy có vẻ dễ hiểu hơn :

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class BoomController : MonoBehaviour {
  public GameObject Sheep;
  private Vector3 SheepPosition;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    Sheep = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
    SheepPosition = Sheep.transform.position;

  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    this.transform.Translate((SheepPosition - this.transform.position)*Time.deltaTime);
	}
}

 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education