Lập trình Doge game với Unity3D

Lập trình Doge game với Unity3D

Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D 0/5 (21 reviews)

Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D

Đã đăng 2016-10-28 08:33:42 bởi HowKteam
3 bình luận 2381 lượt xem
Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D 0 /5 stars (2 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Doge game.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#

File SheepController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SheepController : MonoBehaviour {

  Vector3 mousePos;
  public float moveSpeed = 5;
  public float minX = -5.5f;
  public float maxX = 5.5f;
  public float minY = -3;
  public float maxY = 3;
  private GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    mousePos = transform.position;
    gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

      mousePos = new Vector3(Mathf.Clamp(mousePos.x, minX, maxX), Mathf.Clamp(mousePos.y, minY, maxY), 0);
    }
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, mousePos, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }

  void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
  {
    Destroy(other.gameObject);
    gameController.GetComponent<GameController>().EndGame();
  }
}

File WolfController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class WolfController : MonoBehaviour {

  public GameObject boom;
  public float minBoomTime = 2;
  public float maxBoomTime = 4;
  private float boomTime = 0;
  private float lastBoomTime = 0;
  public float throughBoomTime = 0.5f;
  private GameObject Sheep;
  private Animator anim;
  private GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    UpdateBoomTime();
    Sheep = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
    anim = gameObject.GetComponent<Animator>();
    anim.SetBool("isBoom", false);
    gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    if (Time.time >= lastBoomTime + boomTime - throughBoomTime)
    {
      anim.SetBool("isBoom", true);
    }
    if (Time.time >= lastBoomTime + boomTime)
    {
      ThroughBoom();
    }
	}

  void UpdateBoomTime()
  {
    lastBoomTime = Time.time;
    boomTime = Random.Range(minBoomTime, maxBoomTime + 1);
  }

  void ThroughBoom()
  {
    GameObject bom = Instantiate(boom, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;

    bom.GetComponent<BoomController>().target = Sheep.transform.position;

    UpdateBoomTime();
    anim.SetBool("isBoom", false);
    gameController.GetComponent<GameController>().GetPoint();    
  }
}

File BoomController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BoomController : MonoBehaviour {

  public Vector3 target;
  public float moveSpeed = 5;
  public float destroyTime = 2;
  public GameObject explor;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    Destroy(gameObject, destroyTime);
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    transform.Translate((transform.position - target) * moveSpeed * Time.deltaTime * -1);
  }

  void OnDestroy()
  {
    GameObject exp = Instantiate(explor, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
    Destroy(exp, 0.5f);
  }  
}

File GameController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class GameController : MonoBehaviour {
  public GameObject pnlEndGame;
  public Button btnRestart;
  public Sprite btnIdle;
  public Sprite btnHover;
  public Sprite btnClick;
  public Text txtPoint;
  private int gamePoint;
  AudioSource audio;

  // Use this for initialization
  void Start () {
    Time.timeScale = 1;
    pnlEndGame.SetActive(false);
    audio = gameObject.GetComponent<AudioSource>();
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	
	}

  public void GetPoint()
  {
    gamePoint++;
    txtPoint.text = "Point: " + gamePoint.ToString();
  }

  public void ButtonHover()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnHover;
  }
  public void ButtonIdle()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnIdle;
  }
  public void ButtonClick()
  {
    btnRestart.GetComponent<Image>().sprite = btnClick;
  }

  public void StartGame()
  {
    SceneManager.LoadScene(0);
  }

  public void EndGame()
  {
    audio.Play();
    Time.timeScale = 0;
    pnlEndGame.SetActive(true);
  }
}

File game Demo

File Assets

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Build game đa nền tảng.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D
antyty214 2018-03-19 00:25:46

Có lỗi này thông báo trên Unity: Some objects were not cleaned up when closing the scene. (Did you spawn new GameObjects from OnDestroy).

Liệu có cách nào khắc phục cái này ko ạ?

0 bình chọn
Reply
Xử lý âm thanh Doge game với Unity3D
Thuan 2016-12-16 07:41:50
Anh có thể giới thiệu em phần mêm tạo âm thành không. Cảm ơn.
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2016-12-16 12:14:42
tự tải về e ơi :3
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education