Hiển thị quân cờ đối phương mạng LAN game Caro C# Winform

Lập trình game Caro với C# Winform

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 20:19 08-10-2016 9.547 lượt xem 22 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Hiển thị quân cờ đối phương mạng LAN game Caro C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi huyền thoại: Game Caro.

Code file Form1.designer.cs

namespace GameCaro
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.pnlChessBoard = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.pctbAvatar = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnLAN = new System.Windows.Forms.Button();
      this.txbIP = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.pctbMark = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.prcbCoolDown = new System.Windows.Forms.ProgressBar();
      this.txbPlayerName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.tmCoolDown = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
      this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
      this.menuToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.newGameToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.undoToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.quitToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.panel2.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbAvatar)).BeginInit();
      this.panel3.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbMark)).BeginInit();
      this.menuStrip1.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // pnlChessBoard
      // 
      this.pnlChessBoard.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pnlChessBoard.Location = new System.Drawing.Point(12, 27);
      this.pnlChessBoard.Name = "pnlChessBoard";
      this.pnlChessBoard.Size = new System.Drawing.Size(594, 520);
      this.pnlChessBoard.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.panel2.Controls.Add(this.pctbAvatar);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(612, 27);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(269, 269);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // pctbAvatar
      // 
      this.pctbAvatar.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pctbAvatar.BackgroundImage = global::GameCaro.Properties.Resources.caro;
      this.pctbAvatar.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.pctbAvatar.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.pctbAvatar.Name = "pctbAvatar";
      this.pctbAvatar.Size = new System.Drawing.Size(263, 263);
      this.pctbAvatar.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      this.pctbAvatar.TabIndex = 0;
      this.pctbAvatar.TabStop = false;
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.panel3.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.panel3.Controls.Add(this.label1);
      this.panel3.Controls.Add(this.btnLAN);
      this.panel3.Controls.Add(this.txbIP);
      this.panel3.Controls.Add(this.pctbMark);
      this.panel3.Controls.Add(this.prcbCoolDown);
      this.panel3.Controls.Add(this.txbPlayerName);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(612, 302);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(269, 214);
      this.panel3.TabIndex = 2;
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Elephant", 20.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(3, 150);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(254, 35);
      this.label1.TabIndex = 5;
      this.label1.Text = "5 in a line to win";
      // 
      // btnLAN
      // 
      this.btnLAN.Location = new System.Drawing.Point(3, 84);
      this.btnLAN.Name = "btnLAN";
      this.btnLAN.Size = new System.Drawing.Size(140, 23);
      this.btnLAN.TabIndex = 4;
      this.btnLAN.Text = "LAN";
      this.btnLAN.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnLAN.Click += new System.EventHandler(this.btnLAN_Click);
      // 
      // txbIP
      // 
      this.txbIP.Location = new System.Drawing.Point(3, 58);
      this.txbIP.Name = "txbIP";
      this.txbIP.Size = new System.Drawing.Size(140, 20);
      this.txbIP.TabIndex = 3;
      this.txbIP.Text = "127.0.0.1";
      // 
      // pctbMark
      // 
      this.pctbMark.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pctbMark.Location = new System.Drawing.Point(149, 3);
      this.pctbMark.Name = "pctbMark";
      this.pctbMark.Size = new System.Drawing.Size(117, 104);
      this.pctbMark.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      this.pctbMark.TabIndex = 2;
      this.pctbMark.TabStop = false;
      // 
      // prcbCoolDown
      // 
      this.prcbCoolDown.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.prcbCoolDown.Name = "prcbCoolDown";
      this.prcbCoolDown.Size = new System.Drawing.Size(140, 23);
      this.prcbCoolDown.TabIndex = 1;
      // 
      // txbPlayerName
      // 
      this.txbPlayerName.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbPlayerName.Name = "txbPlayerName";
      this.txbPlayerName.ReadOnly = true;
      this.txbPlayerName.Size = new System.Drawing.Size(140, 20);
      this.txbPlayerName.TabIndex = 0;
      // 
      // tmCoolDown
      // 
      this.tmCoolDown.Tick += new System.EventHandler(this.tmCoolDown_Tick);
      // 
      // menuStrip1
      // 
      this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.menuToolStripMenuItem});
      this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
      this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
      this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(893, 24);
      this.menuStrip1.TabIndex = 3;
      this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
      // 
      // menuToolStripMenuItem
      // 
      this.menuToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.newGameToolStripMenuItem,
      this.undoToolStripMenuItem,
      this.quitToolStripMenuItem});
      this.menuToolStripMenuItem.Name = "menuToolStripMenuItem";
      this.menuToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(50, 20);
      this.menuToolStripMenuItem.Text = "Menu";
      // 
      // newGameToolStripMenuItem
      // 
      this.newGameToolStripMenuItem.Name = "newGameToolStripMenuItem";
      this.newGameToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.N)));
      this.newGameToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.newGameToolStripMenuItem.Text = "New game";
      this.newGameToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.newGameToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // undoToolStripMenuItem
      // 
      this.undoToolStripMenuItem.Name = "undoToolStripMenuItem";
      this.undoToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.Z)));
      this.undoToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.undoToolStripMenuItem.Text = "Undo";
      this.undoToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.undoToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // quitToolStripMenuItem
      // 
      this.quitToolStripMenuItem.Name = "quitToolStripMenuItem";
      this.quitToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.Q)));
      this.quitToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.quitToolStripMenuItem.Text = "Quit";
      this.quitToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.quitToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(893, 557);
      this.Controls.Add(this.panel3);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.pnlChessBoard);
      this.Controls.Add(this.menuStrip1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Game Caro LAN";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.Shown += new System.EventHandler(this.Form1_Shown);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbAvatar)).EndInit();
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.panel3.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbMark)).EndInit();
      this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
      this.menuStrip1.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel pnlChessBoard;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pctbAvatar;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.Button btnLAN;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbIP;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pctbMark;
    private System.Windows.Forms.ProgressBar prcbCoolDown;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbPlayerName;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Timer tmCoolDown;
    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem menuToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem newGameToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem undoToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem quitToolStripMenuItem;
  }
}

Code file Cons.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class Cons
  {
    public static int CHESS_WIDTH = 30;
    public static int CHESS_HEIGHT = 30;

    public static int CHESS_BOARD_WIDTH = 20;
    public static int CHESS_BOARD_HEIGHT = 17;

    public static int COOL_DOWN_STEP = 100;
    public static int COOL_DOWN_TIME = 10000;
    public static int COOL_DOWN_INTERVAL = 100;
  }
}

Code ChessBoardManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GameCaro
{
  public class ChessBoardManager
  {

    #region Properties
    private Panel chessBoard;

    public Panel ChessBoard
    {
      get { return chessBoard; }
      set { chessBoard = value; }
    }

    private List<Player> player;

    public List<Player> Player
    {
      get { return player; }
      set { player = value; }
    }

    private int currentPlayer;

    public int CurrentPlayer
    {
      get { return currentPlayer; }
      set { currentPlayer = value; }
    }

    private TextBox playerName;

    public TextBox PlayerName
    {
      get { return playerName; }
      set { playerName = value; }
    }

    private PictureBox playerMark;

    public PictureBox PlayerMark
    {
      get { return playerMark; }
      set { playerMark = value; }
    }

    private List<List<Button>> matrix;

    public List<List<Button>> Matrix
    {
      get { return matrix; }
      set { matrix = value; }
    }

    private event EventHandler<ButtonClickEvent> playerMarked;
    public event EventHandler<ButtonClickEvent> PlayerMarked
    {
      add
      {
        playerMarked += value;
      }
      remove 
      {
        playerMarked -= value;
      }
    }

    private event EventHandler endedGame;
    public event EventHandler EndedGame
    {
      add
      {
        endedGame += value;
      }
      remove
      {
        endedGame -= value;
      }
    }

    private Stack<PlayInfo> playTimeLine;

    public Stack<PlayInfo> PlayTimeLine
    {
      get { return playTimeLine; }
      set { playTimeLine = value; }
    }
    #endregion

    #region Initialize
    public ChessBoardManager(Panel chessBoard, TextBox playerName, PictureBox mark)
    {
      this.ChessBoard = chessBoard;
      this.PlayerName = playerName;
      this.PlayerMark = mark;

      this.Player = new List<Player>() 
      { 
        new Player("HowKteam", Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\Resources\\P1.png")),
        new Player("Education", Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\Resources\\P2.png"))
      };

    }
    #endregion

    #region Methods    
    public void DrawChessBoard()
    {
      ChessBoard.Enabled = true;
      ChessBoard.Controls.Clear();

      PlayTimeLine = new Stack<PlayInfo>();

      CurrentPlayer = 0;

      ChangePlayer();

      Matrix = new List<List<Button>>();

      Button oldButton = new Button() { Width = 0, Location = new Point(0, 0) };
      for (int i = 0; i < Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT; i++)
      {
        Matrix.Add(new List<Button>());

        for (int j = 0; j < Cons.CHESS_BOARD_WIDTH; j++)
        {
          Button btn = new Button()
          {
            Width = Cons.CHESS_WIDTH,
            Height = Cons.CHESS_HEIGHT,
            Location = new Point(oldButton.Location.X + oldButton.Width, oldButton.Location.Y),
            BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch,
            Tag = i.ToString()
          };

          btn.Click += btn_Click;

          ChessBoard.Controls.Add(btn);

          Matrix[i].Add(btn);

          oldButton = btn;
        }
        oldButton.Location = new Point(0, oldButton.Location.Y + Cons.CHESS_HEIGHT);
        oldButton.Width = 0;
        oldButton.Height = 0;
      }
    }

    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = sender as Button;

      if (btn.BackgroundImage != null)
        return;

      Mark(btn);

      PlayTimeLine.Push(new PlayInfo(GetChessPoint(btn), CurrentPlayer));
      
      CurrentPlayer = CurrentPlayer == 1 ? 0 : 1;

      ChangePlayer();


      if (playerMarked != null)
        playerMarked(this, new ButtonClickEvent(GetChessPoint(btn)));

      if (isEndGame(btn))
      {
        EndGame();
      }
    }

    public void OtherPlayerMark(Point point)
    {
      Button btn = Matrix[point.Y][point.X];

      if (btn.BackgroundImage != null)
        return;

      Mark(btn);

      PlayTimeLine.Push(new PlayInfo(GetChessPoint(btn), CurrentPlayer));
      
      CurrentPlayer = CurrentPlayer == 1 ? 0 : 1;

      ChangePlayer();

      if (isEndGame(btn))
      {
        EndGame();
      }
    }

    public void EndGame()
    {
      if (endedGame != null)
        endedGame(this, new EventArgs());
    }

    public bool Undo()
    {
      if (PlayTimeLine.Count <= 0)
        return false;

      PlayInfo oldPoint = PlayTimeLine.Pop();
      Button btn = Matrix[oldPoint.Point.Y][oldPoint.Point.X];

      btn.BackgroundImage = null;

      if (PlayTimeLine.Count <= 0)      
      {
        CurrentPlayer = 0;
      }
      else
      {
        oldPoint = PlayTimeLine.Peek();
        CurrentPlayer = oldPoint.CurrentPlayer == 1 ? 0 : 1;
      }

      ChangePlayer();

      return true;
    }

    private bool isEndGame(Button btn)
    {
      return isEndHorizontal(btn) || isEndVertical(btn) || isEndPrimary(btn) || isEndSub(btn);
    }

    private Point GetChessPoint(Button btn)
    {     
      int vertical = Convert.ToInt32(btn.Tag);
      int horizontal = Matrix[vertical].IndexOf(btn);

      Point point = new Point(horizontal, vertical);

      return point;
    }

    private bool isEndHorizontal(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countLeft = 0;
      for (int i = point.X; i >= 0; i--)
      {
        if (Matrix[point.Y][i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countLeft++;
        }
        else
          break;
      }

      int countRight = 0;
      for (int i = point.X + 1; i < Cons.CHESS_BOARD_WIDTH; i++)
      {
        if (Matrix[point.Y][i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countRight++;
        }
        else
          break;
      }

      return countLeft + countRight == 5;
    }
    private bool isEndVertical(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = point.Y; i >= 0; i--)
      {
        if (Matrix[i][point.X].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = point.Y + 1; i < Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT; i++)
      {
        if (Matrix[i][point.X].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }
    private bool isEndPrimary(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = 0; i <= point.X; i++)
      {
        if (point.X - i < 0 || point.Y - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y - i][point.X - i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = 1; i <= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH - point.X; i++)
      {
        if (point.Y + i >= Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT || point.X + i >= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH)
          break;

        if (Matrix[point.Y + i][point.X + i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }
    private bool isEndSub(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = 0; i <= point.X; i++)
      {
        if (point.X + i > Cons.CHESS_BOARD_WIDTH || point.Y - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y - i][point.X + i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = 1; i <= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH - point.X; i++)
      {
        if (point.Y + i >= Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT || point.X - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y + i][point.X - i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }

    private void Mark(Button btn)
    {
      btn.BackgroundImage = Player[CurrentPlayer].Mark;
    }

    private void ChangePlayer()
    {
      PlayerName.Text = Player[CurrentPlayer].Name;

      PlayerMark.Image = Player[CurrentPlayer].Mark;
    }
    #endregion
    
  }

  public class ButtonClickEvent : EventArgs
  {
    private Point clickedPoint;

    public Point ClickedPoint
    {
      get { return clickedPoint; }
      set { clickedPoint = value; }
    }

    public ButtonClickEvent(Point point)
    {
      this.ClickedPoint = point;
    }
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GameCaro
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Properties
    ChessBoardManager ChessBoard;

    SocketManager socket;
    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;

      ChessBoard = new ChessBoardManager(pnlChessBoard, txbPlayerName, pctbMark);
      ChessBoard.EndedGame += ChessBoard_EndedGame;
      ChessBoard.PlayerMarked += ChessBoard_PlayerMarked;

      prcbCoolDown.Step = Cons.COOL_DOWN_STEP;
      prcbCoolDown.Maximum = Cons.COOL_DOWN_TIME;
      prcbCoolDown.Value = 0;

      tmCoolDown.Interval = Cons.COOL_DOWN_INTERVAL;

      socket = new SocketManager();

      NewGame();
    }

    #region Methods

    void EndGame()
    {
      tmCoolDown.Stop();
      pnlChessBoard.Enabled = false;
      undoToolStripMenuItem.Enabled = false;
      MessageBox.Show("Kết thúc");
    }

    void NewGame()
    {
      prcbCoolDown.Value = 0;
      tmCoolDown.Stop();
      undoToolStripMenuItem.Enabled = true;
      ChessBoard.DrawChessBoard();
    }

    void Quit()
    {
      Application.Exit();
    }

    void Undo()
    {
      ChessBoard.Undo();
    }

    void ChessBoard_PlayerMarked(object sender, ButtonClickEvent e)
    {
      tmCoolDown.Start();
      pnlChessBoard.Enabled = false;
      prcbCoolDown.Value = 0;

      socket.Send(new SocketData((int)SocketCommand.SEND_POINT, "", e.ClickedPoint));

      Listen();
    }

    void ChessBoard_EndedGame(object sender, EventArgs e)
    {
      EndGame();
    }

    private void tmCoolDown_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      prcbCoolDown.PerformStep();

      if (prcbCoolDown.Value >= prcbCoolDown.Maximum)
      {
        EndGame();        
      }
    }

    private void newGameToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      NewGame();
    }

    private void undoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Undo();
    }

    private void quitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Quit();      
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc muốn thoát", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        e.Cancel = true;
    }
    
    private void btnLAN_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      socket.IP = txbIP.Text;

      if (!socket.ConnectServer())
      {
        socket.isServer = true;
        pnlChessBoard.Enabled = true;
        socket.CreateServer();
      }
      else
      {
        socket.isServer = false;
        pnlChessBoard.Enabled = false;
        Listen();
      }

    }

    private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
    {
      txbIP.Text = socket.GetLocalIPv4(NetworkInterfaceType.Wireless80211);

      if (string.IsNullOrEmpty(txbIP.Text))
      {
        txbIP.Text = socket.GetLocalIPv4(NetworkInterfaceType.Ethernet);
      }
    }

    void Listen()
    {
      Thread listenThread = new Thread(() =>
      {
        try
        {
          SocketData data = (SocketData)socket.Receive();

          ProcessData(data);
        }
        catch (Exception e)
        {
        }
      });
      listenThread.IsBackground = true;
      listenThread.Start();
    }

    private void ProcessData(SocketData data)
    {
      switch(data.Command)
      {
        case (int)SocketCommand.NOTIFY:
            MessageBox.Show(data.Message);
          break;
        case (int)SocketCommand.NEW_GAME:
          break;
        case (int)SocketCommand.SEND_POINT:
          this.Invoke((MethodInvoker)(() =>
          {
            prcbCoolDown.Value = 0;
            pnlChessBoard.Enabled = true;
            tmCoolDown.Start();
            ChessBoard.OtherPlayerMark(data.Point);
          }));                       
          break;
        case (int)SocketCommand.UNDO:
          break;
        case (int)SocketCommand.END_GAME:
          break;
        case (int)SocketCommand.QUIT:
          break;
        default:
          break;
      }

      Listen();
    }

    #endregion
  }
}

Code Player.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class Player
  {
    private string name;  // Ctrl + R + E

    public string Name
    {
      get { return name; }
      set { name = value; }
    }

    private Image mark;

    public Image Mark
    {
      get { return mark; }
      set { mark = value; }
    }

    public Player(string name, Image mark)
    {
      this.Name = name;
      this.Mark = mark;
    }
  }
}

 

Code PlayInfo.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class PlayInfo
  {
    private Point point;

    public Point Point
    {
      get { return point; }
      set { point = value; }
    }

    private int currentPlayer;

    public int CurrentPlayer
    {
      get { return currentPlayer; }
      set { currentPlayer = value; }
    }

    public PlayInfo(Point point, int currentPlayer)
    {
      this.Point = point;
      this.CurrentPlayer = currentPlayer;
    }
  }
}

Code SocketManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Net.Sockets;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class SocketManager
  {
    #region Client
    Socket client;
    public bool ConnectServer()
    {
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), PORT);
      client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

      try
      {
        client.Connect(iep);
        return true;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }
    #endregion

    #region server

    Socket server;
    public void CreateServer()
    {
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), PORT);
      server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

      server.Bind(iep);
      server.Listen(10);

      Thread acceptClient = new Thread(() =>
      {
        client = server.Accept();
      });
      acceptClient.IsBackground = true;
      acceptClient.Start();
    }
    #endregion

    #region Both
    public string IP = "127.0.0.1";
    public int PORT = 9999;
    public const int BUFFER = 1024;
    public bool isServer = true;

    public bool Send(object data)
    {
      byte[] sendData = SerializeData(data);
      
      return SendData(client, sendData);
    }

    public object Receive()
    {
      byte[] receiveData = new byte[BUFFER];
      bool isOk = ReceiveData(client, receiveData);

      return DeserializeData(receiveData);
    }

    private bool SendData(Socket target, byte[] data)
    {
      return target.Send(data) == 1 ? true : false;
    }


    private bool ReceiveData(Socket target, byte[] data)
    {
      return target.Receive(data) == 1 ? true : false;
    }
    /// <summary>
    /// Nén đối tượng thành mảng byte[]
    /// </summary>
    /// <param name="o"></param>
    /// <returns></returns>
    public byte[] SerializeData(Object o)
    {
      MemoryStream ms = new MemoryStream();
      BinaryFormatter bf1 = new BinaryFormatter();
      bf1.Serialize(ms, o);
      return ms.ToArray();
    }

    /// <summary>
    /// Giải nén mảng byte[] thành đối tượng object
    /// </summary>
    /// <param name="theByteArray"></param>
    /// <returns></returns>
    public object DeserializeData(byte[] theByteArray)
    {
      MemoryStream ms = new MemoryStream(theByteArray);
      BinaryFormatter bf1 = new BinaryFormatter();
      ms.Position = 0;
      return bf1.Deserialize(ms);
    }

    /// <summary>
    /// Lấy ra IP V4 của card mạng đang dùng
    /// </summary>
    /// <param name="_type"></param>
    /// <returns></returns>
    public string GetLocalIPv4(NetworkInterfaceType _type)
    {
      string output = "";
      foreach (NetworkInterface item in NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces())
      {
        if (item.NetworkInterfaceType == _type && item.OperationalStatus == OperationalStatus.Up)
        {
          foreach (UnicastIPAddressInformation ip in item.GetIPProperties().UnicastAddresses)
          {
            if (ip.Address.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
            {
              output = ip.Address.ToString();
            }
          }
        }
      }
      return output;
    }

    #endregion
  }
}

Code SocketData.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  [Serializable]
  public class SocketData
  {
    private int command;

    public int Command
    {
      get { return command; }
      set { command = value; }
    }

    private Point point;

    public Point Point
    {
      get { return point; }
      set { point = value; }
    }

    private string message;

    public string Message
    {
      get { return message; }
      set { message = value; }
    }

    public SocketData(int command, string message, Point point)
    {
      this.Command = command;
      this.Point = point;
      this.Message = message;
    }
  }

  public enum SocketCommand
  {
    SEND_POINT,
    NOTIFY,
    NEW_GAME,
    UNDO,
    END_GAME,
    QUIT
  }
}

File game Demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chức năng cho menu trong mạng LAN.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình game Caro với C# Winform

Serial hướng dẫn lập trình game Caro với C# Winform

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Khánh Ly đã bình luận 17:15 09-11-2018

Trong class System.Net.Sockets.Socket có nạp chồng 8 phương thức Send, trong đó ko có cái nào cho truyền tham số kiểu object mà toàn là byte[] etc., sao trong video anh truyền new SocketData lại truyền được vậy??

Dinh Tona đã bình luận 22:55 09-08-2018

Long Ka !

Sao cái ProcessData của em nó lại không được chạy, trong khi nếu messageBOx.Show(data.Message); ngay trước khi gọi thì nó vẫn nhận dc data là SocketData, tới đây nó không chạy đúng như kỳ vọng, cũng không báo lỗi gì cả, cho e hướng fix dùm với !
Long Ka !!!

DungC# đã bình luận 16:12 03-07-2017

Bây giờ nó ko nhận truyền nữa rồi bấm bên server rồi sang bấm client thì chessboard bị khóa lại . Ko truyền gì được luôn !

 

DungC# đã bình luận 18:53 02-07-2017

Mình truyền đúng mà mà nó ko nhận mới ác !

DungC# đã bình luận 08:57 02-07-2017

Mình bị lỗi No overload for "Chessboard_PlayerMark" matches delegata System<EventHandler<GameCaro.ChessBoardManager.ButtonClickEvent > . Xin khắc phục

Không có video.