Thêm menu và Hotkey game Caro C# Winform

Lập trình game Caro với C# Winform

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 20:10 07-10-2016 8.146 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Thêm menu và Hotkey game Caro C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi huyền thoại: Game Caro.

Code file Form1.designer.cs

namespace GameCaro
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.pnlChessBoard = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.pctbAvatar = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnLAN = new System.Windows.Forms.Button();
      this.txbIP = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.pctbMark = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.prcbCoolDown = new System.Windows.Forms.ProgressBar();
      this.txbPlayerName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.tmCoolDown = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
      this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
      this.menuToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.newGameToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.undoToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.quitToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.panel2.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbAvatar)).BeginInit();
      this.panel3.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbMark)).BeginInit();
      this.menuStrip1.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // pnlChessBoard
      // 
      this.pnlChessBoard.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pnlChessBoard.Location = new System.Drawing.Point(12, 27);
      this.pnlChessBoard.Name = "pnlChessBoard";
      this.pnlChessBoard.Size = new System.Drawing.Size(594, 520);
      this.pnlChessBoard.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.panel2.Controls.Add(this.pctbAvatar);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(612, 27);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(269, 269);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // pctbAvatar
      // 
      this.pctbAvatar.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pctbAvatar.BackgroundImage = global::GameCaro.Properties.Resources.caro;
      this.pctbAvatar.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.pctbAvatar.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.pctbAvatar.Name = "pctbAvatar";
      this.pctbAvatar.Size = new System.Drawing.Size(263, 263);
      this.pctbAvatar.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      this.pctbAvatar.TabIndex = 0;
      this.pctbAvatar.TabStop = false;
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.panel3.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.panel3.Controls.Add(this.label1);
      this.panel3.Controls.Add(this.btnLAN);
      this.panel3.Controls.Add(this.txbIP);
      this.panel3.Controls.Add(this.pctbMark);
      this.panel3.Controls.Add(this.prcbCoolDown);
      this.panel3.Controls.Add(this.txbPlayerName);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(612, 302);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(269, 214);
      this.panel3.TabIndex = 2;
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Elephant", 20.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(3, 150);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(254, 35);
      this.label1.TabIndex = 5;
      this.label1.Text = "5 in a line to win";
      // 
      // btnLAN
      // 
      this.btnLAN.Location = new System.Drawing.Point(3, 84);
      this.btnLAN.Name = "btnLAN";
      this.btnLAN.Size = new System.Drawing.Size(140, 23);
      this.btnLAN.TabIndex = 4;
      this.btnLAN.Text = "LAN";
      this.btnLAN.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // txbIP
      // 
      this.txbIP.Location = new System.Drawing.Point(3, 58);
      this.txbIP.Name = "txbIP";
      this.txbIP.Size = new System.Drawing.Size(140, 20);
      this.txbIP.TabIndex = 3;
      this.txbIP.Text = "127.0.0.1";
      // 
      // pctbMark
      // 
      this.pctbMark.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.pctbMark.Location = new System.Drawing.Point(149, 3);
      this.pctbMark.Name = "pctbMark";
      this.pctbMark.Size = new System.Drawing.Size(117, 104);
      this.pctbMark.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      this.pctbMark.TabIndex = 2;
      this.pctbMark.TabStop = false;
      // 
      // prcbCoolDown
      // 
      this.prcbCoolDown.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.prcbCoolDown.Name = "prcbCoolDown";
      this.prcbCoolDown.Size = new System.Drawing.Size(140, 23);
      this.prcbCoolDown.TabIndex = 1;
      // 
      // txbPlayerName
      // 
      this.txbPlayerName.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbPlayerName.Name = "txbPlayerName";
      this.txbPlayerName.ReadOnly = true;
      this.txbPlayerName.Size = new System.Drawing.Size(140, 20);
      this.txbPlayerName.TabIndex = 0;
      // 
      // tmCoolDown
      // 
      this.tmCoolDown.Tick += new System.EventHandler(this.tmCoolDown_Tick);
      // 
      // menuStrip1
      // 
      this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.menuToolStripMenuItem});
      this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
      this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
      this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(893, 24);
      this.menuStrip1.TabIndex = 3;
      this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
      // 
      // menuToolStripMenuItem
      // 
      this.menuToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.newGameToolStripMenuItem,
      this.undoToolStripMenuItem,
      this.quitToolStripMenuItem});
      this.menuToolStripMenuItem.Name = "menuToolStripMenuItem";
      this.menuToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(50, 20);
      this.menuToolStripMenuItem.Text = "Menu";
      // 
      // newGameToolStripMenuItem
      // 
      this.newGameToolStripMenuItem.Name = "newGameToolStripMenuItem";
      this.newGameToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.N)));
      this.newGameToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.newGameToolStripMenuItem.Text = "New game";
      this.newGameToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.newGameToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // undoToolStripMenuItem
      // 
      this.undoToolStripMenuItem.Name = "undoToolStripMenuItem";
      this.undoToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.Z)));
      this.undoToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.undoToolStripMenuItem.Text = "Undo";
      this.undoToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.undoToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // quitToolStripMenuItem
      // 
      this.quitToolStripMenuItem.Name = "quitToolStripMenuItem";
      this.quitToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.Q)));
      this.quitToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.quitToolStripMenuItem.Text = "Quit";
      this.quitToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.quitToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(893, 557);
      this.Controls.Add(this.panel3);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.pnlChessBoard);
      this.Controls.Add(this.menuStrip1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Game Caro LAN";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbAvatar)).EndInit();
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.panel3.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pctbMark)).EndInit();
      this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
      this.menuStrip1.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel pnlChessBoard;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pctbAvatar;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.Button btnLAN;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbIP;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pctbMark;
    private System.Windows.Forms.ProgressBar prcbCoolDown;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbPlayerName;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Timer tmCoolDown;
    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem menuToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem newGameToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem undoToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem quitToolStripMenuItem;
  }
}

Code file Cons.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class Cons
  {
    public static int CHESS_WIDTH = 30;
    public static int CHESS_HEIGHT = 30;

    public static int CHESS_BOARD_WIDTH = 20;
    public static int CHESS_BOARD_HEIGHT = 17;

    public static int COOL_DOWN_STEP = 100;
    public static int COOL_DOWN_TIME = 10000;
    public static int COOL_DOWN_INTERVAL = 100;
  }
}

Code ChessBoardManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GameCaro
{
  public class ChessBoardManager
  {

    #region Properties
    private Panel chessBoard;

    public Panel ChessBoard
    {
      get { return chessBoard; }
      set { chessBoard = value; }
    }

    private List<Player> player;

    public List<Player> Player
    {
      get { return player; }
      set { player = value; }
    }

    private int currentPlayer;

    public int CurrentPlayer
    {
      get { return currentPlayer; }
      set { currentPlayer = value; }
    }

    private TextBox playerName;

    public TextBox PlayerName
    {
      get { return playerName; }
      set { playerName = value; }
    }

    private PictureBox playerMark;

    public PictureBox PlayerMark
    {
      get { return playerMark; }
      set { playerMark = value; }
    }

    private List<List<Button>> matrix;

    public List<List<Button>> Matrix
    {
      get { return matrix; }
      set { matrix = value; }
    }

    private event EventHandler playerMarked;
    public event EventHandler PlayerMarked
    {
      add
      {
        playerMarked += value;
      }
      remove 
      {
        playerMarked -= value;
      }
    }

    private event EventHandler endedGame;
    public event EventHandler EndedGame
    {
      add
      {
        endedGame += value;
      }
      remove
      {
        endedGame -= value;
      }
    }
    #endregion

    #region Initialize
    public ChessBoardManager(Panel chessBoard, TextBox playerName, PictureBox mark)
    {
      this.ChessBoard = chessBoard;
      this.PlayerName = playerName;
      this.PlayerMark = mark;

      this.Player = new List<Player>() 
      { 
        new Player("HowKteam", Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\Resources\\P1.png")),
        new Player("Education", Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\Resources\\P2.png"))
      };      
    }
    #endregion

    #region Methods    
    public void DrawChessBoard()
    {
      ChessBoard.Enabled = true;
      ChessBoard.Controls.Clear();

      CurrentPlayer = 0;

      ChangePlayer();

      Matrix = new List<List<Button>>();

      Button oldButton = new Button() { Width = 0, Location = new Point(0, 0) };
      for (int i = 0; i < Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT; i++)
      {
        Matrix.Add(new List<Button>());

        for (int j = 0; j < Cons.CHESS_BOARD_WIDTH; j++)
        {
          Button btn = new Button()
          {
            Width = Cons.CHESS_WIDTH,
            Height = Cons.CHESS_HEIGHT,
            Location = new Point(oldButton.Location.X + oldButton.Width, oldButton.Location.Y),
            BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch,
            Tag = i.ToString()
          };

          btn.Click += btn_Click;

          ChessBoard.Controls.Add(btn);

          Matrix[i].Add(btn);

          oldButton = btn;
        }
        oldButton.Location = new Point(0, oldButton.Location.Y + Cons.CHESS_HEIGHT);
        oldButton.Width = 0;
        oldButton.Height = 0;
      }
    }

    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = sender as Button;

      if (btn.BackgroundImage != null)
        return;

      Mark(btn);

      ChangePlayer();


      if (playerMarked != null)
        playerMarked(this, new EventArgs());

      if (isEndGame(btn))
      {
        EndGame();
      }
    }

    public void EndGame()
    {
      if (endedGame != null)
        endedGame(this, new EventArgs());
    }

    private bool isEndGame(Button btn)
    {
      return isEndHorizontal(btn) || isEndVertical(btn) || isEndPrimary(btn) || isEndSub(btn);
    }

    private Point GetChessPoint(Button btn)
    {     
      int vertical = Convert.ToInt32(btn.Tag);
      int horizontal = Matrix[vertical].IndexOf(btn);

      Point point = new Point(horizontal, vertical);

      return point;
    }

    private bool isEndHorizontal(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countLeft = 0;
      for (int i = point.X; i >= 0; i--)
      {
        if (Matrix[point.Y][i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countLeft++;
        }
        else
          break;
      }

      int countRight = 0;
      for (int i = point.X + 1; i < Cons.CHESS_BOARD_WIDTH; i++)
      {
        if (Matrix[point.Y][i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countRight++;
        }
        else
          break;
      }

      return countLeft + countRight == 5;
    }
    private bool isEndVertical(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = point.Y; i >= 0; i--)
      {
        if (Matrix[i][point.X].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = point.Y + 1; i < Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT; i++)
      {
        if (Matrix[i][point.X].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }
    private bool isEndPrimary(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = 0; i <= point.X; i++)
      {
        if (point.X - i < 0 || point.Y - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y - i][point.X - i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = 1; i <= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH - point.X; i++)
      {
        if (point.Y + i >= Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT || point.X + i >= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH)
          break;

        if (Matrix[point.Y + i][point.X + i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }
    private bool isEndSub(Button btn)
    {
      Point point = GetChessPoint(btn);

      int countTop = 0;
      for (int i = 0; i <= point.X; i++)
      {
        if (point.X + i > Cons.CHESS_BOARD_WIDTH || point.Y - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y - i][point.X + i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countTop++;
        }
        else
          break;
      }

      int countBottom = 0;
      for (int i = 1; i <= Cons.CHESS_BOARD_WIDTH - point.X; i++)
      {
        if (point.Y + i >= Cons.CHESS_BOARD_HEIGHT || point.X - i < 0)
          break;

        if (Matrix[point.Y + i][point.X - i].BackgroundImage == btn.BackgroundImage)
        {
          countBottom++;
        }
        else
          break;
      }

      return countTop + countBottom == 5;
    }

    private void Mark(Button btn)
    {
      btn.BackgroundImage = Player[CurrentPlayer].Mark;

      CurrentPlayer = CurrentPlayer == 1 ? 0 : 1;
    }

    private void ChangePlayer()
    {
      PlayerName.Text = Player[CurrentPlayer].Name;

      PlayerMark.Image = Player[CurrentPlayer].Mark;
    }
    #endregion
    
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GameCaro
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Properties
    ChessBoardManager ChessBoard;
    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      ChessBoard = new ChessBoardManager(pnlChessBoard, txbPlayerName, pctbMark);
      ChessBoard.EndedGame += ChessBoard_EndedGame;
      ChessBoard.PlayerMarked += ChessBoard_PlayerMarked;

      prcbCoolDown.Step = Cons.COOL_DOWN_STEP;
      prcbCoolDown.Maximum = Cons.COOL_DOWN_TIME;
      prcbCoolDown.Value = 0;

      tmCoolDown.Interval = Cons.COOL_DOWN_INTERVAL;

      NewGame();
    }

    #region Methods

    void EndGame()
    {
      tmCoolDown.Stop();
      pnlChessBoard.Enabled = false;
      MessageBox.Show("Kết thúc");
    }

    void NewGame()
    {
      prcbCoolDown.Value = 0;
      tmCoolDown.Stop();

      ChessBoard.DrawChessBoard();
    }

    void Quit()
    {
      Application.Exit();
    }

    void Undo()
    {

    }

    void ChessBoard_PlayerMarked(object sender, EventArgs e)
    {
      tmCoolDown.Start();
      prcbCoolDown.Value = 0;
    }

    void ChessBoard_EndedGame(object sender, EventArgs e)
    {
      EndGame();
    }

    private void tmCoolDown_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      prcbCoolDown.PerformStep();

      if (prcbCoolDown.Value >= prcbCoolDown.Maximum)
      {
        EndGame();        
      }
    }

    private void newGameToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      NewGame();
    }

    private void undoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Undo();
    }

    private void quitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Quit();      
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc muốn thoát", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        e.Cancel = true;
    }

    #endregion
  }
}

Code Player.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCaro
{
  public class Player
  {
    private string name;  // Ctrl + R + E

    public string Name
    {
      get { return name; }
      set { name = value; }
    }

    private Image mark;

    public Image Mark
    {
      get { return mark; }
      set { mark = value; }
    }

    public Player(string name, Image mark)
    {
      this.Name = name;
      this.Mark = mark;
    }
  }
}

File game Demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chức năng Undo.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình game Caro với C# Winform

Serial hướng dẫn lập trình game Caro với C# Winform

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.