Lập trình game Flappy bird với unity3D

Lập trình game Flappy bird với unity3D

Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D 0/5 (27 reviews)

Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D

Đã đăng 2016-10-24 04:27:33 bởi HowKteam
2 bình luận 4338 lượt xem
Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D 0 /5 stars (0 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi nổi tiếng: Flappy bird.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#

Code BackGroundMove.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BirController : MonoBehaviour {

  public float flyPower = 100;

  public AudioClip flyClip;
  public AudioClip gameOverClip;

  private AudioSource audioSource;

  GameObject obj;
  GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    obj = gameObject;
    audioSource = obj.GetComponent<AudioSource>();
    audioSource.clip = flyClip;

    if (gameController == null)
    {
      gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
    }
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      audioSource.Play();
      obj.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, flyPower));
    }
	}

  void OnCollisionEnter2D(Collision2D other)
  {
    EndGame();
  }  

  void EndGame()
  {
    audioSource.clip = gameOverClip;
    audioSource.Play();
    gameController.GetComponent<GameController>().EndGame();
  }
}

Code BirdController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BirController : MonoBehaviour {

  public float flyPower = 100;

  GameObject obj;
  GameObject gameController;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    obj = gameObject;

    if (gameController == null)
    {
      gameController = GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
    }
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      obj.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, flyPower));
    }
	}

  void OnCollisionEnter2D(Collision2D other)
  {
    EndGame();
  }  

  void EndGame()
  {
    gameController.GetComponent<GameController>().EndGame();
  }
}

Code WallMove.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class WallMove : MonoBehaviour {

  public float moveSpeed;
  public float minY;
  public float maxY;

  public float oldPosition;
  private GameObject obj;
  // Use this for initialization
  void Start()
  {
    obj = gameObject;
    oldPosition = 10;
    moveSpeed = 5;
    minY = -1;
    maxY = 1;
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    obj.transform.Translate(new Vector3(-1 * Time.deltaTime * moveSpeed, 0, 0));    
  }

  void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
  {
    if (other.gameObject.tag.Equals("ResetWall"))
      obj.transform.position = new Vector3(oldPosition, Random.Range(minY, maxY + 1), 0);
  }
}

Code GameController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class GameController : MonoBehaviour {

  bool isEndGame;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    Time.timeScale = 0;
    isEndGame = false;
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
    if (isEndGame)
    {
      if (Input.GetMouseButtonDown(0))
      {
        SceneManager.LoadScene(0);
      }
    }    
    else
    {
      if (Input.GetMouseButtonDown(0))
      {
        Time.timeScale = 1;
      }
    } 
	}

  public void EndGame()
  {
    isEndGame = true;
    Time.timeScale = 0;
  }
}

 

File game Demo

File Assets

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Audio.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D
duymark42 2018-11-20 22:27:57

like

0 bình chọn
Reply
Giới thiệu cách để lấy dữ liệu từ đối tượng khác trong lập trình game với Unity3D
Thuan 2016-12-15 15:46:35
LIKE
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education