Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D 0/5 (15 reviews)

Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D

Đã đăng 2016-11-06 00:38:09 bởi HowKteam
0 bình luận 3786 lượt xem
Hiệu ứng di chuyển Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D 0 /5 stars (1 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Zombie Hunter

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#
 • Xem qua hai serial game 2D với Unity3D: Flappy bird Doge game

Code RotateGun.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class RotateGun : MonoBehaviour {
  public Vector3 target;
	// Use this for initialization
	void Start () {
	
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {

    LookAtCursor();
	}

  void LookAtCursor()
  {
    Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;

    if (Physics.Raycast(ray, out hit))
    {
      target = hit.point;
    }

    transform.LookAt(target);
  }
}

Code MoveToPlayer.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class MoveToPlayer : MonoBehaviour {

  float moveSpeed;
  public float minMoveSpeed = 0.05f;
  public float maxMoveSpeed = 0.3f;
  GameObject player;
  GameObject lookAtTarget;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    player = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
    lookAtTarget = GameObject.FindGameObjectWithTag("LookTarget");
    UpdateMoveSpeed();
	}

  void UpdateMoveSpeed()
  {
    moveSpeed = Random.Range(minMoveSpeed, maxMoveSpeed);
  }
	
  void Move()
  {
    if (player == null || lookAtTarget == null)
      return;
    transform.LookAt(lookAtTarget.transform.position);
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, player.transform.position, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }

	// Update is called once per frame
	void Update () {
    Move();
	}
}

Code SpawnEnemy.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SpawnEnemy : MonoBehaviour {

  GameObject[] spawnPoint;
  public GameObject zombie;
  public PlayerPrefs z;
  public float minSpawnTime = 0.2f;
  public float maxSpawnTime = 1;
  private float lastSpawnTime = 0;
  private float spawnTime = 0;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    spawnPoint = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Respawn");
    UpdateSpawnTime();
	}

  void UpdateSpawnTime()
  {
    lastSpawnTime = Time.time;
    spawnTime = Random.Range(minSpawnTime, maxSpawnTime);
  }

  void Spawn()
  {
    int point = Random.Range(0, spawnPoint.Length);
    Instantiate(zombie, spawnPoint[point].transform.position, Quaternion.identity);    
    UpdateSpawnTime();
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Time.time >= lastSpawnTime + spawnTime)
    {
      Spawn();
    }
	}
}

Code PlayerController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class PlayerController : MonoBehaviour {

  public int damge = 1;

  public float fireTime = 0.3f;
  private float lastFireTime = 0;

	// Use this for initialization
	void Start () {
    UpdateFireTime();
	}

  void UpdateFireTime()
  {
    lastFireTime = Time.time;
  }
	
  void Fire()
  {
    if (Time.time >= lastFireTime + fireTime)
    {
      Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
      RaycastHit hit;

      if (Physics.Raycast(ray, out hit))
      {
        if (hit.transform.tag.Equals("Zombie"))
        {
          hit.transform.gameObject.GetComponent<ZombieController>().GetHit(damge);
        }
      }

      UpdateFireTime();
    }
  }

	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      Fire();
    }
	}
}

Code ZombieController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class ZombieController : MonoBehaviour {

  public int zombieHealth = 3;
  private Animator anim;
  private bool isShooten;
  public float shootTime = 0.5f;
  public bool IsShooten
  {
    get { return isShooten; }
    set
    {
      isShooten = value;
      ShootenAnim(isShooten);
      UpdateShootenTime();
    }
  }
  private float lastShootenTime = 0;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    anim = gameObject.GetComponent<Animator>();
    IsShooten = false;    
	}

  void UpdateShootenTime()
  {
    lastShootenTime = Time.time;
  }

  void ShootenAnim(bool isShooten)
  {
    anim.SetBool("isShooten", isShooten);
  }
	
  public void GetHit(int damge)
  {
    IsShooten = true;
    zombieHealth -= damge;    

    if (zombieHealth <= 0)
    {
      Dead();
    }
  }

  void Dead()
  {
    Destroy(gameObject);
  }

	// Update is called once per frame
	void Update () {
    if (IsShooten && Time.time >= lastShootenTime + shootTime)
    {
      IsShooten = false;
    }
  }
}

File game Demo

File Assets

project

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xử lý hiệu ứng bắn đạn.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education