Upload file với C# dùng Http Request

Lập trình Http Request với C#

5.0 (4 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:52 14-06-2020 8.809 lượt xem 1 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Upload file với C# dùng Http Request

Dẫn nhập

Chào mừng các bạn đến với khóa học LẬP TRÌNH HTTP REQUEST VỚI C#, khóa học đầu tiên trong cụm khóa học về Auto C# của Howkteam. Mục đích hướng tới là các bạn có thể làm auto bằng C# mà không cần dùng tới các ngôn ngữ như AutoIT, C++,…

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách POST DATA LOGIN HOWKTEAM DÙNG HTTP REQUEST. Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách Upload file với C# dùng Http Request


Nội dung 

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Đừng quên Like Facebook hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả.

Để có đủ khả năng học hiểu các nội dung được đề cập đến trong khóa học. Bạn nên có tối thiểu kiến thức về các phần:

Ngoài ra, cũng nên trau dồi thêm kiến thức khác qua các project thực tế như:


Phần mềm sử dụng

Để việc thao tác theo hướng dẫn được tốt nhất bạn nên cài đặt các phần mềm


Project tham khảo

Form1.cs

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;

namespace HttpRequest_Bai1_GetDataFrom_HowKteam
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    #region Kteam code
    void AddCookie(HttpRequest http, string cookie)
    {
      var temp = cookie.Split(';');
      foreach (var item in temp)
      {
        var temp2 = item.Split('=');
        if (temp2.Count() > 1)
        {
          http.Cookies.Add(temp2[0], temp2[1]);
        }
      }
    }

    string GetData(string url, HttpRequest http = null, string userArgent = "", string cookie = null)
    {
      if (http == null)
      {
        http = new HttpRequest();
        http.Cookies = new CookieDictionary();
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(cookie))
      {
        AddCookie(http, cookie);
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(userArgent))
      {
        http.UserAgent = userArgent;
      }
      string html = http.Get(url).ToString();
      return html;
    }

    string GetLoginDataToken(string html)
    {
      string token = "";

      var res = Regex.Matches(html, @"(?<=__RequestVerificationToken"" type=""hidden"" value="").*?(?="")", RegexOptions.Singleline);

      if (res != null && res.Count > 0)
      {
        token = res[1].ToString();
      }

      return token;
    }

    string PostData(HttpRequest http, string url, string data = null, string contentType = null, string userArgent = "", string cookie = null)
    {
      if (http == null)
      {
        http = new HttpRequest();
        http.Cookies = new CookieDictionary();
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(cookie))
      {
        AddCookie(http, cookie);
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(userArgent))
      {
        http.UserAgent = userArgent;
      }

      string html = http.Post(url, data, contentType).ToString();
      return html;
    }

    string UploadData(HttpRequest http, string url, MultipartContent data = null, string contentType = null, string userArgent = "", string cookie = null)
    {
      if (http == null)
      {
        http = new HttpRequest();
        http.Cookies = new CookieDictionary();
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(cookie))
      {
        AddCookie(http, cookie);
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(userArgent))
      {
        http.UserAgent = userArgent;
      }

      string html = http.Post(url, data).ToString();
      return html;
    }

    /// <summary>
    /// https://uploadfiles.io
    /// https://up.uploadfiles.io/upload
    /// {"status":true,"id":2830220,"url":"https:\/\/ufile.io\/bzu2r","destination":"https:\/\/uploadfiles.io\/bzu2r","name":"baner.png","filename":"bzu2r-baner.png","slug":"bzu2r","size":"131.2 KB","type":"image","expiry":"4 Weeks","session_id":"0a474824369a95008b21c963ef90f62a3d9aee8c","timing":"1538645128-1538645128"}
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    void UploadFile(string path)
    {
      MultipartContent data = new MultipartContent() {
        { new StringContent("dzuuid"), "cf45eb6a-834d-44f0-af1e-c6056ae1cc47"},
        { new StringContent("dzchunkindex"), "0"},
        { new StringContent("dztotalfilesize"), "134355"},
        { new StringContent("dzchunksize"), "26143000"},
        { new StringContent("dztotalchunkcount"), "1"},
        { new StringContent("dzchunkbyteoffset"), "0"},
        { new FileContent(path), "file", Path.GetFileName(path)}
      };

      var html = UploadData(null, "https://up.uploadfiles.io/upload", data);

      var dataRes = JsonConvert.DeserializeObject<UploadFileModel>(html);

      Process.Start(dataRes.destination);
    }
    #endregion

    void UploadFile()
    {
      OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
      if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        UploadFile(dialog.FileName);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Crawl
      /*
       HttpClient
       HttpWebClient
       WebClient
       HttpWebRequest
       HttpRequest
       */

      var html = GetData("https://www.howkteam.com/");
      TestData(html);
    }

    void TestData(string html)
    {
      File.WriteAllText("res.html", html);
      Process.Start("res.html");
    }


    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string cookie = "";
      var html = GetData("https://www.howkteam.com/", null, null, cookie);
      TestData(html);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      http.Cookies = new CookieDictionary();
      string userArgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36";

      var html = GetData("https://www.howkteam.vn", http, userArgent);


      string token = GetLoginDataToken(html);

      string userName = "kteamts@gmail.com";
      string password = "Test123@";
      string data = "__RequestVerificationToken=" + token + "&Email=" + WebUtility.UrlEncode(userName) + "&Password=" + WebUtility.UrlEncode(password) + "&RememberMe=true&RememberMe=false";
      html = PostData(http, "https://www.howkteam.vn/account/login?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.howkteam.vn%2F", data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString();

      html = GetData("https://www.howkteam.vn", http, userArgent);

      File.WriteAllText("res.html", html);
      Process.Start("res.html");
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UploadFile();
    }
  }
  
  public class UploadFileModel
  {
    public bool status { get; set; }
    public int id { get; set; }
    public string url { get; set; }
    public string destination { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string filename { get; set; }
    public string slug { get; set; }
    public string size { get; set; }
    public string type { get; set; }
    public string expiry { get; set; }
    public string session_id { get; set; }
    public string timing { get; set; }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace HttpRequest_Bai1_GetDataFrom_HowKteam
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 0;
      this.button1.Text = "Get data";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(93, 12);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(122, 23);
      this.button2.TabIndex = 1;
      this.button2.Text = "Get data with cookie";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // button3
      // 
      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(221, 12);
      this.button3.Name = "button3";
      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(114, 23);
      this.button3.TabIndex = 2;
      this.button3.Text = "Post đăng nhập";
      this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
      // 
      // button4
      // 
      this.button4.Location = new System.Drawing.Point(341, 12);
      this.button4.Name = "button4";
      this.button4.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button4.TabIndex = 3;
      this.button4.Text = "Upload file";
      this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(432, 191);
      this.Controls.Add(this.button4);
      this.Controls.Add(this.button3);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.Button button4;
  }
}


Project tải xuống

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 

Phần mềm & Thư viện khác


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách Upload file với C# dùng Http Request

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn cách VƯỢT NORMAL CAPTCHA VTC VỚI C# DÙNG HTTP REQUEST

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Http Request với C#

Lập trình Http Request với C#

Đánh giá

Bê Thị Đê đã đánh giá 18:50 01-03-2021

ok

VI VĂN LỊCH đã đánh giá 19:26 15-04-2020

hay quas

Huỳnh Minh đã đánh giá 21:49 30-05-2019

Perfect!!

nvhoang8295 đã đánh giá 22:20 09-04-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
kyotvh đã bình luận 16:29 01-05-2020

Sai rồi a ơi. Chỗ new StringContent() sai hết

Không có video.