Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVV...

Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM 5/5 (20 reviews)

Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Đã đăng 2018-03-07 14:12:33 bởi Kteam
2 bình luận 4249 lượt xem
Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM 5 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

Nếu bạn đã từng rất thích thú với việc tự làm dự án thực tế qua serial hướng dẫn lập trình PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE bằng Winform thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục nâng cao kinh nghiệm cá nhân với serial lập trình Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM này. Không chỉ đề cập đến công nghệ WPF, serial còn kết hợp mô hình MVVM, entity framework, … và nhiều kỹ thuật khác.

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách THIẾT KẾ MÀN HÌNH THÊM, XÓA, SỬA TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO . Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu đến các bạn cách Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.


Nội dung 

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Đừng quên Like Facebook hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả.

 Để theo dõi tốt khóa học này, hãy đảm bảo bạn đã xem qua kiến thức về: 


Project tham khảo

Create database Query by hand.sql

create database QuanLyKhoKteam
go

use QuanlyKhoKteam
go

create table Unit
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max)
)
go

create table Suplier
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	Address nvarchar(max),
	Phone nvarchar(20),
	Email nvarchar(200),
	MoreInfo nvarchar(max),
	ContractDate DateTime
)
go

create table Customer
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	Address nvarchar(max),
	Phone nvarchar(20),
	Email nvarchar(200),
	MoreInfo nvarchar(max),
	ContractDate DateTime
)
go

create table Object
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	IdUnit int not null,
	IdSuplier int not null,
	QRCode nvarchar(max),
	BarCode nvarchar(max)

	foreign key(IdUnit) references Unit(Id),
	foreign key(IdSuplier) references Suplier(Id),
)
go

create table UserRole
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max)
)
go

insert into UserRole(DisplayName) values(N'Admin')
go
insert into UserRole(DisplayName) values(N'Nhân viên')
go

create table Users
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	UserName nvarchar(100),
	Password nvarchar(max),
	IdRole int not null

	foreign key (IdRole) references UserRole(Id)
)
go
insert into Users(DisplayName, Username, Password, IdRole) values(N'RongK9', N'admin', N'db69fc039dcbd2962cb4d28f5891aae1', 1)
go
insert into Users(DisplayName, Username, Password, IdRole) values(N'Nhân viên', N'staff', N'978aae9bb6bee8fb75de3e4830a1be46', 2)
go

create table Input
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DateInput DateTime
)
go

create table InputInfo
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	IdObject nvarchar(128) not null,
	IdInput nvarchar(128) not null,
	Count int,
	InputPrice float default 0,
	OutputPrice float default 0,
	Status nvarchar(max)


	foreign key (IdObject) references Object(Id),
	foreign key (IdInput) references Input(Id)
)
go

create table Output
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DateOutput DateTime
)
go

create table OutputInfo
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	IdObject nvarchar(128) not null,
	IdInputInfo nvarchar(128) not null,
	IdCustomer int not null,
	Count int,	
	Status nvarchar(max)

	foreign key (IdObject) references Object(Id),
	foreign key (IdInputInfo) references InputInfo(Id),
	foreign key (IdCustomer) references Customer(Id)
)
go

script auto generate.sql

USE [master]
GO
/****** Object: Database [QuanLyKhoKteam]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
CREATE DATABASE [QuanLyKhoKteam]
GO
USE [QuanLyKhoKteam]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Customer]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Customer](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[Address] [nvarchar](max) NULL,
	[Phone] [nvarchar](20) NULL,
	[Email] [nvarchar](200) NULL,
	[MoreInfo] [nvarchar](max) NULL,
	[ContractDate] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Input]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Input](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DateInput] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[InputInfo]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[InputInfo](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdObject] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdInput] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[Count] [int] NULL,
	[InputPrice] [float] NULL,
	[OutputPrice] [float] NULL,
	[Status] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Object]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Object](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[IdUnit] [int] NOT NULL,
	[IdSuplier] [int] NOT NULL,
	[QRCode] [nvarchar](max) NULL,
	[BarCode] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Output]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Output](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DateOutput] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[OutputInfo]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[OutputInfo](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdObject] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdInputInfo] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdCustomer] [int] NOT NULL,
	[Count] [int] NULL,
	[Status] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Suplier]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Suplier](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[Address] [nvarchar](max) NULL,
	[Phone] [nvarchar](20) NULL,
	[Email] [nvarchar](200) NULL,
	[MoreInfo] [nvarchar](max) NULL,
	[ContractDate] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Unit]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Unit](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[UserRole]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[UserRole](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Users]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Users](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[UserName] [nvarchar](100) NULL,
	[Password] [nvarchar](max) NULL,
	[IdRole] [int] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[UserRole] ON 

INSERT [dbo].[UserRole] ([Id], [DisplayName]) VALUES (1, N'Admin')
INSERT [dbo].[UserRole] ([Id], [DisplayName]) VALUES (2, N'Nhân viên')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[UserRole] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Users] ON 

INSERT [dbo].[Users] ([Id], [DisplayName], [UserName], [Password], [IdRole]) VALUES (1, N'RongK9', N'admin', N'db69fc039dcbd2962cb4d28f5891aae1', 1)
INSERT [dbo].[Users] ([Id], [DisplayName], [UserName], [Password], [IdRole]) VALUES (2, N'Nhân viên', N'staff', N'978aae9bb6bee8fb75de3e4830a1be46', 2)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Users] OFF
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] ADD DEFAULT ((0)) FOR [InputPrice]
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] ADD DEFAULT ((0)) FOR [OutputPrice]
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdInput])
REFERENCES [dbo].[Input] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdObject])
REFERENCES [dbo].[Object] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Object] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdUnit])
REFERENCES [dbo].[Unit] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Object] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdSuplier])
REFERENCES [dbo].[Suplier] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdCustomer])
REFERENCES [dbo].[Customer] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdInputInfo])
REFERENCES [dbo].[InputInfo] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdObject])
REFERENCES [dbo].[Object] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Users] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdRole])
REFERENCES [dbo].[UserRole] ([Id])
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [QuanLyKhoKteam] SET READ_WRITE 
GO

 


Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách phân tích đặc tả phần mềm quản lý kho.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn cách KẾT NỐI ENTITY FRAMEWORK VÀO PROJECT PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO WPF – MVVM.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM
nguyenphucnguyenvy 2018-04-26 23:24:36

Ad cho em hỏi nếu em tạo csdl để tạo ứng dụng order quán cafe có 4 bảng là :bill,billinfo,food,foodcategory thì em có thể bỏ dữ liệu từng món ăn vào lúc mình tạo bằng sql sever lun dk ko ??

0 bình chọn
Reply
Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM
tranquochuy_t2k3 2018-03-13 09:15:33

Bài tiếp theo bao giờ có vậy ADMIN

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education