Thêm xóa sửa Customer trong phần mềm Quản lý kho WPF - MVVM

Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 17:03 11-06-2018 10.479 lượt xem 33 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Thêm xóa sửa Customer trong phần mềm Quản lý kho WPF - MVVM

Dẫn nhập

Nếu bạn đã từng rất thích thú với việc tự làm dự án thực tế qua serial hướng dẫn lập trình PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE bằng Winform thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục nâng cao kinh nghiệm cá nhân với serial lập trình Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM này. Không chỉ đề cập đến công nghệ WPF, serial còn kết hợp mô hình MVVM, entity framework, … và nhiều kỹ thuật khác.

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về THÊM XÓA SỬA OBJECT TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO . Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu đến các bạn về Thêm xóa sửa Customer trong Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.


Nội dung 

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Đừng quên Like Facebook hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả.

 Để theo dõi tốt khóa học này, hãy đảm bảo bạn đã xem qua kiến thức về: 


Project tham khảo

App.xaml

<Application x:Class="QuanLyKho.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
       
       StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Light.xaml" />
        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Defaults.xaml" />
        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignColors;component/Themes/Recommended/Primary/MaterialDesignColor.DeepPurple.xaml" />
        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignColors;component/Themes/Recommended/Accent/MaterialDesignColor.Lime.xaml" />
        <ResourceDictionary Source="/ResourceXAML/MainResource.xaml"></ResourceDictionary>
      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>
</Application>

App.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for App.xaml
  /// </summary>
  public partial class App : Application
  {
  }
}

CustomerWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.CustomerWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
     DataContext="{StaticResource CustomerVM}"
    Title="Khách hàng" Height="500" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding DisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên khách hàng" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Address, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Địa chỉ" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Phone, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Điện thoại" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Email, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Email" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding MoreInfo, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Thông tin thêm" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <DatePicker VerticalAlignment="Center" SelectedDate="{Binding ContractDate, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Width="100" Margin="5 5 15 -7" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày hợp tác" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Id" DisplayMemberBinding="{Binding Id}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên khách hàng" DisplayMemberBinding="{Binding DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Địa chỉ" DisplayMemberBinding="{Binding Address}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Điện thoại" DisplayMemberBinding="{Binding Phone}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Email" DisplayMemberBinding="{Binding Email}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Thông tin thêm" DisplayMemberBinding="{Binding MoreInfo}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Ngày hợp tác" DisplayMemberBinding="{Binding ContractDate, StringFormat='dd/MM/yyyy'}"></GridViewColumn>

              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

CustomerWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for CustomerWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class CustomerWindow : Window
  {
    public CustomerWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

InputWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.InputWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
    
    Title="Khách hàng" Height="500" Width="700">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding ObjectDisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên vật tư" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <DatePicker VerticalAlignment="Center" SelectedDate="{Binding DateInput}" Width="100" Margin="5 5 15 -7" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày nhập" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
          <TextBox Text="{Binding Count, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Số lượng" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding PriceInput, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Giá nhập" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding PriceOutput, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Giá xuất" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />

          <TextBox Text="{Binding Status, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Trạng thái nhập" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Vật tư" DisplayMemberBinding="{Binding Object.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Ngày nhập" DisplayMemberBinding="{Binding Input.DateInput}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Số lượng" DisplayMemberBinding="{Binding Count}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Giá nhập" DisplayMemberBinding="{Binding InputPrice}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Giá xuất" DisplayMemberBinding="{Binding OutputPrice}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Trạng thái nhập" DisplayMemberBinding="{Binding Status}"></GridViewColumn>                
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

InputWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for InputWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class InputWindow : Window
  {
    public InputWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

LoginWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.LoginWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
     xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity"
    
    xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
     xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    
     DataContext="{StaticResource LoginVM}"
    Name="loginWindow"
    Title="Đăng nhập" Height="300" Width="400">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=loginWindow}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>
    <materialDesign:Card Grid.Row="1" Width="330" Height="150" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
      <Grid>
        <Grid.Resources>
          <Style TargetType="Grid">
            <Setter Property="Margin" Value="15 0 15 0"></Setter>
          </Style>
        </Grid.Resources>
        <Grid.RowDefinitions>
          <RowDefinition></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid Grid.Row="0">
          <TextBox materialDesign:HintAssist.Hint="Tên đăng nhập"
               Text="{Binding UserName}"
               Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </Grid>
        <Grid Grid.Row="1">
          <PasswordBox x:Name="FloatingPasswordBox"
                 materialDesign:HintAssist.Hint="Mật khẩu"
                 Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintPasswordBox}" >
            <i:Interaction.Triggers>
              <i:EventTrigger EventName="PasswordChanged">
                <i:InvokeCommandAction Command="{Binding PasswordChangedCommand}" 
                  CommandParameter="{Binding ElementName=FloatingPasswordBox}"/>
              </i:EventTrigger>
            </i:Interaction.Triggers>
          </PasswordBox>
        </Grid>
        <Grid Grid.Row="2">
          <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
          </Grid.ColumnDefinitions>
          
          <Button Grid.Column="0"  
              IsDefault="True"
              Style="{StaticResource MaterialDesignRaisedButton}"  
              Width="110" 
              Command="{Binding LoginCommand}"
              CommandParameter="{Binding ElementName=loginWindow}"
              ToolTip="Resource name: MaterialDesignRaisedButton" Content="Đăng nhập"></Button>
          <Button Grid.Column="1"  
              Style="{StaticResource MaterialDesignRaisedButton}"  
              Width="110"  
              Command="{Binding CloseCommand}"             
              CommandParameter="{Binding ElementName=loginWindow}"
              Background="OrangeRed"
              ToolTip="Resource name: MaterialDesignRaisedButton" Content="Thoát"></Button>
        </Grid>
      </Grid>
    </materialDesign:Card>
  </Grid>
</Window>

LoginWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for LoginWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class LoginWindow : Window
  {
    public LoginWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
     xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity"
    
    xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    
    Name="mainWindow"
    DataContext="{StaticResource MainVM}"
    Title="Phần mềm quản lý kho" Height="700" Width="725">
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="Loaded">
      <i:InvokeCommandAction Command="{Binding LoadedWindowCommand}" 
                  CommandParameter="{Binding ElementName=mainWindow}"/>
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=mainWindow}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--menu-->
      <Grid Grid.Row="0">
        <Grid HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" Background="Transparent">
          <Grid.Resources>
            <Style TargetType="Button">
              <Setter Property="Margin" Value="2 4 2 4"></Setter>
              <Setter Property="Background" Value="LightCyan"></Setter>
            </Style>
          </Grid.Resources>
          <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
          </Grid.ColumnDefinitions>
          <Button Command="{Binding InputCommand}" Grid.Column="0" ToolTip="Nhập kho">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Nhập kho" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon HorizontalAlignment="Center" Width="24" Height="24" Kind="ArrowDownBoldCircleOutline" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Command="{Binding OutputCommand}" Grid.Column="1" ToolTip="Xuất kho">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Xuất kho" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="ArrowUpBoldCircleOutline" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Command="{Binding ObjectCommand}" Grid.Column="2" ToolTip="Vật tư">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Vật tư" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="Dns" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Grid.Column="3" Command="{Binding UnitCommand}" ToolTip="Đơn vị đo">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Đơn vị đo" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="Altimeter" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Grid.Column="4" Command="{Binding SuplierCommand}" ToolTip="Nhà cung cấp">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Nhà cung cấp" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="Factory" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Grid.Column="5" Command="{Binding CustomerCommand}" ToolTip="Khách hàng">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Khách hàng" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="HumanHandsup" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
          <Button Grid.Column="6" Command="{Binding UserCommand}" ToolTip="Người dùng">
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0">
                <TextBlock Text="Người dùng" HorizontalAlignment="Center"></TextBlock>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <materialDesign:PackIcon Width="24" Height="24" HorizontalAlignment="Center" Kind="AccountMultiple" />
              </Grid>
            </Grid>
          </Button>
        </Grid>
      </Grid>

      <!--main-->
      <Grid Grid.Row="1">
        <Grid.RowDefinitions>
          <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
        </Grid.RowDefinitions>

        <!--Filter-->
        <Grid Grid.Row="0">
          <materialDesign:Card Margin="5">
            <Grid Grid.Row="0">
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
                <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
                <RowDefinition></RowDefinition>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid Grid.Row="0" Margin="5">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <Grid Grid.Column="0">
                  <DatePicker VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" Width="100" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày bắt đầu" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
                </Grid>
                <Grid Grid.Column="1">
                  <DatePicker VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" Width="100" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày kết thúc" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
                </Grid>
                <Grid Grid.Column="2">
                  <Button Style="{StaticResource MaterialDesignRaisedButton}" Margin="5"
                      Width="100"
                      Content="Lọc"
                      ToolTip="Resource name: MaterialDesignRaisedButton"></Button>
                </Grid>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="1">
                <Separator Margin="5"></Separator>
              </Grid>
              <Grid Grid.Row="2">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                  <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <Grid Grid.Column="0">
                  <materialDesign:Card Background="#03a9f4" Margin="5"
                             Foreground="{DynamicResource PrimaryHueDarkForegroundBrush}" 
                             Padding="0" Width="200">
                    <Grid>
                      <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                      </Grid.RowDefinitions>
                      <TextBlock Grid.Row="0" Margin="16 16 16 4"   
                            Text="Lượng nhập"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignHeadlineTextBlock}">
 
                      </TextBlock>
                      <Separator Grid.Row="1" Style="{StaticResource MaterialDesignLightSeparator}" />
                      <TextBlock Grid.Row="2" Margin="16 0 16 8" VerticalAlignment="Center" 
                            HorizontalAlignment="Left"   
                            Text="998568"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignDisplay1TextBlock}">
                      </TextBlock>                      
                        <materialDesign:PopupBox HorizontalAlignment="Right" Padding="2 0 2 0">
                          <StackPanel>    
                            <!--đưa gì vào thì đưa-->
                          </StackPanel>
                        </materialDesign:PopupBox>
                    </Grid>
                  </materialDesign:Card>                  
                </Grid>

                <Grid Grid.Column="1">                  
                  <materialDesign:Card Background="#03a9f4" Margin="5"
                             Foreground="{DynamicResource PrimaryHueDarkForegroundBrush}" 
                             Padding="0" Width="200">
                    <Grid>
                      <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                      </Grid.RowDefinitions>
                      <TextBlock Grid.Row="0" Margin="16 16 16 4"   
                            Text="Lượng xuất"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignHeadlineTextBlock}">

                      </TextBlock>
                      <Separator Grid.Row="1" Style="{StaticResource MaterialDesignLightSeparator}" />
                      <TextBlock Grid.Row="2" Margin="16 0 16 8" VerticalAlignment="Center" 
                            HorizontalAlignment="Left"   
                            Text="998568"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignDisplay1TextBlock}">
                      </TextBlock>
                      <materialDesign:PopupBox HorizontalAlignment="Right" Padding="2 0 2 0">
                        <StackPanel>
                          <!--đưa gì vào thì đưa-->
                        </StackPanel>
                      </materialDesign:PopupBox>
                    </Grid>
                  </materialDesign:Card>
                </Grid>

                <Grid Grid.Column="2">
                  <materialDesign:Card Background="#03a9f4" Margin="5"
                             Foreground="{DynamicResource PrimaryHueDarkForegroundBrush}" 
                             Padding="0" Width="200">
                    <Grid>
                      <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                        <RowDefinition Height="Auto" />
                      </Grid.RowDefinitions>
                      <TextBlock Grid.Row="0" Margin="16 16 16 4"   
                            Text="Tồn kho"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignHeadlineTextBlock}">

                      </TextBlock>
                      <Separator Grid.Row="1" Style="{StaticResource MaterialDesignLightSeparator}" />
                      <TextBlock Grid.Row="2" Margin="16 0 16 8" VerticalAlignment="Center" 
                            HorizontalAlignment="Left"   
                            Text="998568"
                            Style="{StaticResource MaterialDesignDisplay1TextBlock}">
                      </TextBlock>
                      <materialDesign:PopupBox HorizontalAlignment="Right" Padding="2 0 2 0">
                        <StackPanel>
                          <!--đưa gì vào thì đưa-->
                        </StackPanel>
                      </materialDesign:PopupBox>
                    </Grid>
                  </materialDesign:Card>
                </Grid>
              </Grid>
            </Grid>
          </materialDesign:Card>
        </Grid>
        
        <!--list-->
        <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
          <Grid >
            <Grid.RowDefinitions>
              <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
              <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
              <RowDefinition></RowDefinition>
            </Grid.RowDefinitions>

            <Grid Grid.Row="0" Margin="5">
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
                <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
              </Grid.ColumnDefinitions>

              <Grid Grid.Column="0">
                <DatePicker VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" Width="100" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày bắt đầu" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
              </Grid>
              <Grid Grid.Column="1">
                <DatePicker VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" Width="100" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày kết thúc" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
              </Grid>
              <Grid Grid.Column="2">
                <Button Style="{StaticResource MaterialDesignRaisedButton}" Margin="5"
                      Width="100"
                      Content="Lọc"
                      ToolTip="Resource name: MaterialDesignRaisedButton"></Button>
              </Grid>
            </Grid>

            <Grid Grid.Row="1">
              <Separator></Separator>
            </Grid>
            <Grid Grid.Row="2">
              <ListView ItemsSource="{Binding TonKhoList}">
                <ListView.View>
                  <GridView>
                    <GridViewColumn Header="STT" DisplayMemberBinding="{Binding STT}"></GridViewColumn>
                    <GridViewColumn Header="Tên vật tư" DisplayMemberBinding="{Binding Object.DisplayName}"></GridViewColumn>
                    <GridViewColumn Header="Số lượng tồn" DisplayMemberBinding="{Binding Count}"></GridViewColumn>
                  </GridView>
                </ListView.View>
              </ListView>
            </Grid>
          </Grid>
        </materialDesign:Card>
        
      </Grid>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    //http://materialdesigninxaml.net/home
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

ObjectWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.ObjectWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
     DataContext="{StaticResource ObjectVM}"
    Title="Khách hàng" Height="500" Width="700">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding DisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên vật tư" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <ComboBox Margin="5 5 15 5" DisplayMemberPath="DisplayName" ItemsSource="{Binding Unit}" SelectedItem="{Binding SelectedUnit, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" materialDesign:HintAssist.Hint="Đơn vị đo" IsEditable="True" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"></ComboBox>
          <ComboBox Margin="5 5 15 5" DisplayMemberPath="DisplayName" ItemsSource="{Binding Suplier}" SelectedItem="{Binding SelectedSuplier, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" materialDesign:HintAssist.Hint="Nhà cung cấp" IsEditable="True" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"></ComboBox>
          <TextBox Text="{Binding QRCode, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="QR code" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding BarCode, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Bar code" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Id" DisplayMemberBinding="{Binding Id}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên vật tư" DisplayMemberBinding="{Binding DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Đơn vị đo" DisplayMemberBinding="{Binding Unit.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Nhà cung cấp" DisplayMemberBinding="{Binding Suplier.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="QRCode" DisplayMemberBinding="{Binding QRCode}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="BarCode" DisplayMemberBinding="{Binding BarCode}"></GridViewColumn>              
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

ObjectWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for ObjectWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class ObjectWindow : Window
  {
    public ObjectWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

OutputWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.OutputWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
    
    Title="Khách hàng" Height="500" Width="700">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding ObjectDisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên vật tư" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <DatePicker VerticalAlignment="Center" SelectedDate="{Binding DateOnput}" Width="100" Margin="5 5 15 -7" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày xuất" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
          <TextBox Text="{Binding Count, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Số lượng" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding PriceOutput, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Giá xuất" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <ComboBox Margin="5 5 15 5" ItemsSource="{Binding Customer}" SelectedItem="{Binding SelectedCustomer, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" materialDesign:HintAssist.Hint="Khách hàng" IsEditable="True" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"></ComboBox>

          <TextBox Text="{Binding Status, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Trạng thái xuất" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Vật tư" DisplayMemberBinding="{Binding Object.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Ngày xuất" DisplayMemberBinding="{Binding Output.DateOnput}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Số lượng" DisplayMemberBinding="{Binding Count}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Giá xuất" DisplayMemberBinding="{Binding InputInfo.OutputPrice}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Khách hàng" DisplayMemberBinding="{Binding Customer.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Trạng thái xuất" DisplayMemberBinding="{Binding Status}"></GridViewColumn>                
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

OutputWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for OutputWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class OutputWindow : Window
  {
    public OutputWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

SuplierWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.SuplierWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
     DataContext="{StaticResource SuplierVM}"
    Title="Nhà cung cấp" Height="500" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding DisplayName}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên nhà cung cấp" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Address}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Địa chỉ" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Phone}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Điện thoại" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding Email}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Email" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <TextBox Text="{Binding MoreInfo}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Thông tin thêm" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <DatePicker VerticalAlignment="Center" SelectedDate="{Binding ContractDate, StringFormat='dd/MM/yyyy'}" Width="100" Margin="5 5 15 -7" materialDesign:HintAssist.Hint="Ngày hợp tác" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Id" DisplayMemberBinding="{Binding Id}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên nhà cung cấp" DisplayMemberBinding="{Binding DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Địa chỉ" DisplayMemberBinding="{Binding Address}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Điện thoại" DisplayMemberBinding="{Binding Phone}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Email" DisplayMemberBinding="{Binding Email}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Thông tin thêm" DisplayMemberBinding="{Binding MoreInfo}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Ngày hợp tác" DisplayMemberBinding="{Binding ContractDate, StringFormat='dd/MM/yyyy'}"></GridViewColumn>

              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

SuplierWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for SuplierWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class SuplierWindow : Window
  {
    public SuplierWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

UnitWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.UnitWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
     DataContext="{StaticResource UnitVM}"
    Title="Đơn vị đo" Height="500" Width="400">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <Grid>
          <TextBox Text="{Binding DisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged, Mode=TwoWay}" Margin="5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên đơn vị đo" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </Grid>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=TwoWay}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Id" DisplayMemberBinding="{Binding Id}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên đơn vị đo" DisplayMemberBinding="{Binding DisplayName}"></GridViewColumn>
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>        
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

UnitWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for UnitWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class UnitWindow : Window
  {
    public UnitWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

UserWindow.xaml

<Window x:Class="QuanLyKho.UserWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho"
    mc:Ignorable="d"
    
     xmlns:uc="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
   TextElement.FontWeight="Regular"
   TextElement.FontSize="13"
   TextOptions.TextFormattingMode="Ideal"
   TextOptions.TextRenderingMode="Auto"
   Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
   FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}"
    ResizeMode="NoResize"
    WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    x:Name="window"
    
    Title="Khách hàng" Height="500" Width="700">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid Grid.Row="0">
      <uc:ControlBarUC Tag="{Binding Title, ElementName=window}"></uc:ControlBarUC>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <!--các element binding từ selected item-->
      <materialDesign:Card Grid.Row="0" Margin="5">
        <WrapPanel Margin="0 0 0 10">
          <TextBox Text="{Binding UserName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên đăng nhập" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
          <ComboBox Margin="5 5 15 5" ItemsSource="{Binding Role}" SelectedItem="{Binding SelectedRole, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" materialDesign:HintAssist.Hint="Quyền" IsEditable="True" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}"></ComboBox>
          <TextBox Text="{Binding DisplayName, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="5 5 15 5" materialDesign:HintAssist.Hint="Tên hiển thị" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="1" Margin="5">
        <WrapPanel>
          <Button Command="{Binding AddCommand}" Content="Thêm" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding EditCommand}" Content="Sửa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding DeleteCommand}" Content="Xóa" Margin="5" Width="100"></Button>
          <Button Command="{Binding ChangePasswordCommand}" Content="Đổi pass" Margin="5" Width="100"></Button>
        </WrapPanel>
      </materialDesign:Card>

      <materialDesign:Card Grid.Row="2" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch">
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView ItemsSource="{Binding List}" SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=OneWayToSource}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Id" DisplayMemberBinding="{Binding Id}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên đăng nhập" DisplayMemberBinding="{Binding UserName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Chức vụ" DisplayMemberBinding="{Binding Role.DisplayName}"></GridViewColumn>
                <GridViewColumn Header="Tên hiển thị" DisplayMemberBinding="{Binding DisplayName}"></GridViewColumn>
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </ScrollViewer>
      </materialDesign:Card>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

UserWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for UserWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class UserWindow : Window
  {
    public UserWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

ResourceXAML

ResourceXAML\MainResource.xaml

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
          xmlns:viewmodel="clr-namespace:QuanLyKho.ViewModel"
          xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho.ResourceXAML">
  <viewmodel:MainViewModel x:Key="MainVM"></viewmodel:MainViewModel>
  <viewmodel:LoginViewModel x:Key="LoginVM"></viewmodel:LoginViewModel>
  <viewmodel:UnitViewModel x:Key="UnitVM"></viewmodel:UnitViewModel>
  <viewmodel:SuplierViewModel x:Key="SuplierVM"></viewmodel:SuplierViewModel>
  <viewmodel:ObjectViewModel x:Key="ObjectVM"></viewmodel:ObjectViewModel>
  <viewmodel:CustomerViewModel x:Key="CustomerVM"></viewmodel:CustomerViewModel>
</ResourceDictionary>

UserControlKteam

UserControlKteam\ControlBarUC.xaml

<UserControl x:Class="QuanLyKho.UserControlKteam.ControlBarUC"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       xmlns:local="clr-namespace:QuanLyKho.UserControlKteam"
       
       xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity"
       xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"       
       
       
       Name="ucControlBar"
       mc:Ignorable="d">
  
    <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="MouseLeftButtonDown">
      <i:InvokeCommandAction Command="{Binding MouseMoveWindowCommand}" CommandParameter="{Binding ElementName=ucControlBar}"/>
      </i:EventTrigger>
    </i:Interaction.Triggers>
  <Grid>
    <materialDesign:ColorZone Mode="PrimaryLight" >
      <DockPanel>        
        <StackPanel DockPanel.Dock="Right" Background="Transparent" Orientation="Horizontal">
          <StackPanel.Resources>
            <Style TargetType="Button">
              <Setter Property="Margin" Value="2 4 2 4"></Setter>
              <Setter Property="Width" Value="40"></Setter>
            </Style>            
          </StackPanel.Resources>
          <Button Command="{Binding MinimizeWindowCommand}" 
              CommandParameter="{Binding ElementName=ucControlBar}"
            ToolTip="Đóng" ToolBar.OverflowMode="AsNeeded" Background="ForestGreen">
            <materialDesign:PackIcon Kind="WindowMinimize" />
          </Button>
          <Button Command="{Binding MaximizeWindowCommand}" 
              CommandParameter="{Binding ElementName=ucControlBar}"
            ToolTip="Đóng" ToolBar.OverflowMode="AsNeeded" Background="ForestGreen">
            <materialDesign:PackIcon Kind="WindowMaximize" />
          </Button>
          <Button Command="{Binding CloseWindowCommand}" 
              CommandParameter="{Binding ElementName=ucControlBar}"
              ToolTip="Đóng" ToolBar.OverflowMode="AsNeeded" Background="OrangeRed">
            <materialDesign:PackIcon Kind="WindowClose" />
           </Button> 
        </StackPanel>
        
        <StackPanel DockPanel.Dock="Left" Orientation="Horizontal">
          <ToggleButton Style="{DynamicResource MaterialDesignHamburgerToggleButton}" />
          <TextBlock VerticalAlignment="Center" Margin="16 0 0 0" Text="{Binding Tag, ElementName=ucControlBar}"></TextBlock>
        </StackPanel>        
      </DockPanel>
    </materialDesign:ColorZone>
  </Grid>
</UserControl>

UserControlKteam\ControlBarUC.xaml.cs

using QuanLyKho.ViewModel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace QuanLyKho.UserControlKteam
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for ControlBarUC.xaml
  /// </summary>
  public partial class ControlBarUC : UserControl
  {
    public ControlBarViewModel Viewmodel { get; set; }

    public ControlBarUC()
    {
      InitializeComponent();
      this.DataContext = Viewmodel = new ControlBarViewModel();
    }
  }
}

ViewModel

ViewModel\BaseViewModel.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
  }
  class RelayCommand<T> : ICommand
  {
    private readonly Predicate<T> _canExecute;
    private readonly Action<T> _execute;

    public RelayCommand(Predicate<T> canExecute, Action<T> execute)
    {
      if (execute == null)
        throw new ArgumentNullException("execute");
      _canExecute = canExecute;
      _execute = execute;
    }

    public bool CanExecute(object parameter)
    {
      try
      {
        return _canExecute == null ? true : _canExecute((T)parameter);
      }
      catch
      {
        return true;
      }
    }

    public void Execute(object parameter)
    {
      _execute((T)parameter);
    }

    public event EventHandler CanExecuteChanged
    {
      add { CommandManager.RequerySuggested += value; }
      remove { CommandManager.RequerySuggested -= value; }
    }
  }
}

ViewModel\ ControlBarViewModel.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class ControlBarViewModel : BaseViewModel
  {
    #region commands
    public ICommand CloseWindowCommand { get; set; }
    public ICommand MaximizeWindowCommand { get; set; }
    public ICommand MinimizeWindowCommand { get; set; }
    public ICommand MouseMoveWindowCommand { get; set; }
    #endregion

    public ControlBarViewModel()
    {
      CloseWindowCommand = new RelayCommand<UserControl>((p)=> { return p == null? false : true; }, (p)=> {
        FrameworkElement window = GetWindowParent(p);
        var w = window as Window;
        if (w != null)
        {
          w.Close();
        }
        }
      );
      MaximizeWindowCommand = new RelayCommand<UserControl>((p) => { return p == null ? false : true; }, (p) =>
      {
        FrameworkElement window = GetWindowParent(p);
        var w = window as Window;
        if (w != null)
        {
          if (w.WindowState != WindowState.Maximized)
            w.WindowState = WindowState.Maximized;
          else
            w.WindowState = WindowState.Normal;
        }
      }
      );
      MinimizeWindowCommand = new RelayCommand<UserControl>((p) => { return p == null ? false : true; }, (p) =>
      {
        FrameworkElement window = GetWindowParent(p);
        var w = window as Window;
        if (w != null)
        {
          if (w.WindowState != WindowState.Minimized)
            w.WindowState = WindowState.Minimized;
          else
            w.WindowState = WindowState.Maximized;
        }
      }
      );
      MouseMoveWindowCommand = new RelayCommand<UserControl>((p) => { return p == null ? false : true; }, (p) =>
      {        
        FrameworkElement window = GetWindowParent(p);
        var w = window as Window;
        if (w != null)
        {
          w.DragMove();
        }
      }
      );
    }

    FrameworkElement GetWindowParent(UserControl p)
    {
      FrameworkElement parent = p;

      while (parent.Parent != null)
      {
        parent = parent.Parent as FrameworkElement;       
      }

      return parent;
    }
  }
}

ViewModel\CustomerViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class CustomerViewModel : BaseViewModel
  {
    private ObservableCollection<Customer> _List;
    public ObservableCollection<Customer> List { get => _List; set { _List = value; OnPropertyChanged(); } }

    private Customer _SelectedItem;
    public Customer SelectedItem
    {
      get => _SelectedItem;
      set
      {
        _SelectedItem = value;
        OnPropertyChanged();
        if (SelectedItem != null)
        {
          DisplayName = SelectedItem.DisplayName;
          Phone = SelectedItem.Phone;
          Email = SelectedItem.Email;
          Address = SelectedItem.Address;
          MoreInfo = SelectedItem.MoreInfo;
          ContractDate = SelectedItem.ContractDate;
        }
      }
    }

    private string _DisplayName;
    public string DisplayName { get => _DisplayName; set { _DisplayName = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Phone;
    public string Phone { get => _Phone; set { _Phone = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Address;
    public string Address { get => _Address; set { _Address = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Email;
    public string Email { get => _Email; set { _Email = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _MoreInfo;
    public string MoreInfo { get => _MoreInfo; set { _MoreInfo = value; OnPropertyChanged(); } }


    private DateTime? _ContractDate;
    public DateTime? ContractDate { get => _ContractDate; set { _ContractDate = value; OnPropertyChanged(); } }


    public ICommand AddCommand { get; set; }
    public ICommand EditCommand { get; set; }

    public CustomerViewModel()
    {
      List = new ObservableCollection<Customer>(DataProvider.Ins.DB.Customers);

      AddCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        return true;

      }, (p) =>
      {
        var Customer = new Customer() { DisplayName = DisplayName, Phone = Phone, Address = Address, Email = Email, ContractDate = ContractDate, MoreInfo = MoreInfo };

        DataProvider.Ins.DB.Customers.Add(Customer);
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        List.Add(Customer);
      });

      EditCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        if (SelectedItem == null)
          return false;

        var displayList = DataProvider.Ins.DB.Customers.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id);
        if (displayList != null && displayList.Count() != 0)
          return true;

        return false;

      }, (p) =>
      {
        var Customer = DataProvider.Ins.DB.Customers.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id).SingleOrDefault();
        Customer.DisplayName = DisplayName;
        Customer.Phone = Phone;
        Customer.Address = Address;
        Customer.Email = Email;
        Customer.ContractDate = ContractDate;
        Customer.MoreInfo = MoreInfo;
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        SelectedItem.DisplayName = DisplayName;
      });
    }
  }
}

ViewModel\ LoginViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  class LoginViewModel : BaseViewModel
  {
    public bool IsLogin { get; set; }
    private string _UserName;
    public string UserName { get=>_UserName; set { _UserName = value;OnPropertyChanged(); } }
    private string _Password;
    public string Password { get => _Password; set { _Password = value; OnPropertyChanged(); } }

    public ICommand CloseCommand { get; set; }
    public ICommand LoginCommand { get; set; }
    public ICommand PasswordChangedCommand { get; set; }
    // mọi thứ xử lý sẽ nằm trong này
    public LoginViewModel()
    {
      IsLogin = false;
      Password = "";
      UserName = "";
      LoginCommand = new RelayCommand<Window>((p) => { return true; }, (p) => { Login(p); });
      CloseCommand = new RelayCommand<Window>((p) => { return true; }, (p) => { p.Close(); });
      PasswordChangedCommand = new RelayCommand<PasswordBox>((p) => { return true; }, (p) => { Password = p.Password; });
    }

    void Login(Window p)
    {
      if (p == null)
        return;

      /*
       admin
       admin

      staff
      staff
       */

      string passEncode = MD5Hash(Base64Encode(Password));
      var accCount = DataProvider.Ins.DB.Users.Where(x=>x.UserName == UserName && x.Password == passEncode).Count();

      if (accCount > 0)
      {
        IsLogin = true;

        p.Close();
      }
      else
      {
        IsLogin = false;
        MessageBox.Show("Sai tài khoản hoặc mật khẩu!");
      }
    }

    public static string Base64Encode(string plainText)
    {
      var plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
      return System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes);
    }    public static string MD5Hash(string input)
    {
      StringBuilder hash = new StringBuilder();
      MD5CryptoServiceProvider md5provider = new MD5CryptoServiceProvider();
      byte[] bytes = md5provider.ComputeHash(new UTF8Encoding().GetBytes(input));

      for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
      {
        hash.Append(bytes[i].ToString("x2"));
      }
      return hash.ToString();
    }


  }
}

ViewModel\MainViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class MainViewModel : BaseViewModel
  {
    private ObservableCollection<TonKho> _TonKhoList;
    public ObservableCollection<TonKho> TonKhoList { get=> _TonKhoList; set { _TonKhoList = value;OnPropertyChanged(); } }

    public bool Isloaded = false;
    public ICommand LoadedWindowCommand { get; set; }
    public ICommand UnitCommand { get; set; }
    public ICommand SuplierCommand { get; set; }
    public ICommand CustomerCommand { get; set; }
    public ICommand ObjectCommand { get; set; }
    public ICommand UserCommand { get; set; }
    public ICommand InputCommand { get; set; }
    public ICommand OutputCommand { get; set; }

    // mọi thứ xử lý sẽ nằm trong này
    public MainViewModel()
    {
      LoadedWindowCommand = new RelayCommand<Window>((p) => { return true; }, (p) => {
        Isloaded = true;
        if (p == null)
          return;
        p.Hide();
        LoginWindow loginWindow = new LoginWindow();
        loginWindow.ShowDialog();

        if (loginWindow.DataContext == null)
          return;
        var loginVM = loginWindow.DataContext as LoginViewModel;

        if (loginVM.IsLogin)
        {
          p.Show();
          LoadTonKhoData();
        }
        else
        {
          p.Close();
        }
      }
       );

      UnitCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { UnitWindow wd = new UnitWindow(); wd.ShowDialog(); });
      SuplierCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { SuplierWindow wd = new SuplierWindow(); wd.ShowDialog(); });
      CustomerCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { CustomerWindow wd = new CustomerWindow(); wd.ShowDialog(); });
      ObjectCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { ObjectWindow wd = new ObjectWindow(); wd.ShowDialog(); });
      UserCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { UserWindow wd = new UserWindow(); wd.ShowDialog(); });
      InputCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { InputWindow wd = new InputWindow(); wd.ShowDialog(); });
      OutputCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) => { OutputWindow wd = new OutputWindow(); wd.ShowDialog(); });
    }

    void LoadTonKhoData()
    {
      TonKhoList = new ObservableCollection<TonKho>();

      var objectList = DataProvider.Ins.DB.Objects;

      int i = 1;
      foreach (var item in objectList)
      {
        var inputList = DataProvider.Ins.DB.InputInfoes.Where(p => p.IdObject == item.Id);
        var outputList = DataProvider.Ins.DB.OutputInfoes.Where(p => p.IdObject == item.Id);

        int sumInput = 0;
        int sumOutput = 0;

        if (inputList != null && inputList.Count() > 0)
        {
          sumInput = (int)inputList.Sum(p=>p.Count);
        }
        if (outputList != null && outputList.Count() > 0)
        {
          sumOutput = (int)outputList.Sum(p => p.Count);
        }

        TonKho tonkho = new TonKho();
        tonkho.STT = i;
        tonkho.Count = sumInput - sumOutput;
        tonkho.Object = item;

        TonKhoList.Add(tonkho);

        i++;
      }
      
    }
  }
}

ViewModel\ObjectViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class ObjectViewModel : BaseViewModel
  {
    private ObservableCollection<Model.Object> _List;
    public ObservableCollection<Model.Object> List { get => _List; set { _List = value; OnPropertyChanged(); } }

    private ObservableCollection<Model.Unit> _Unit;
    public ObservableCollection<Model.Unit> Unit { get => _Unit; set { _Unit = value; OnPropertyChanged(); } }

    private ObservableCollection<Model.Suplier> _Suplier;
    public ObservableCollection<Model.Suplier> Suplier { get => _Suplier; set { _Suplier = value; OnPropertyChanged(); } }

    private Model.Object _SelectedItem;
    public Model.Object SelectedItem
    {
      get => _SelectedItem;
      set
      {
        _SelectedItem = value;
        OnPropertyChanged();
        if (SelectedItem != null)
        {
          DisplayName = SelectedItem.DisplayName;
          QRCode = SelectedItem.QRCode;
          BarCode = SelectedItem.BarCode;
          SelectedUnit = SelectedItem.Unit;
          SelectedSuplier = SelectedItem.Suplier;
        }
      }
    }

    private Model.Unit _SelectedUnit;
    public Model.Unit SelectedUnit
    {
      get => _SelectedUnit;
      set
      {
        _SelectedUnit = value;
        OnPropertyChanged();        
      }
    }

    private Model.Suplier _SelectedSuplier;
    public Model.Suplier SelectedSuplier
    {
      get => _SelectedSuplier;
      set
      {
        _SelectedSuplier = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private string _DisplayName;
    public string DisplayName { get => _DisplayName; set { _DisplayName = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _QRCode;
    public string QRCode { get => _QRCode; set { _QRCode = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _BarCode;
    public string BarCode { get => _BarCode; set { _BarCode = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Email;
    public string Email { get => _Email; set { _Email = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _MoreInfo;
    public string MoreInfo { get => _MoreInfo; set { _MoreInfo = value; OnPropertyChanged(); } }


    private DateTime? _ContractDate;
    public DateTime? ContractDate { get => _ContractDate; set { _ContractDate = value; OnPropertyChanged(); } }


    public ICommand AddCommand { get; set; }
    public ICommand EditCommand { get; set; }

    public ObjectViewModel()
    {
      List = new ObservableCollection<Model.Object>(DataProvider.Ins.DB.Objects);
      Unit = new ObservableCollection<Model.Unit>(DataProvider.Ins.DB.Units);
      Suplier = new ObservableCollection<Model.Suplier>(DataProvider.Ins.DB.Supliers);
      AddCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        if (SelectedSuplier == null || SelectedUnit == null)
          return false;
        return true;

      }, (p) =>
      {
        var Object = new Model.Object() { DisplayName = DisplayName, BarCode = BarCode, QRCode = QRCode, IdSuplier = SelectedSuplier.Id, IdUnit = SelectedUnit.Id, Id = Guid.NewGuid().ToString()};

        DataProvider.Ins.DB.Objects.Add(Object);
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        List.Add(Object);
      });

      EditCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        if (SelectedItem == null || SelectedSuplier == null || SelectedUnit == null)
          return false;

        var displayList = DataProvider.Ins.DB.Objects.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id);
        if (displayList != null && displayList.Count() != 0)
          return true;

        return false;

      }, (p) =>
      {
        var Object = DataProvider.Ins.DB.Objects.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id).SingleOrDefault();
        Object.DisplayName = DisplayName;
        Object.BarCode = BarCode;
        Object.QRCode = QRCode;
        Object.IdSuplier = SelectedSuplier.Id;
        Object.IdUnit = SelectedUnit.Id;
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        SelectedItem.DisplayName = DisplayName;
      });
    }
  }
}

ViewModel\SuplierViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class SuplierViewModel : BaseViewModel
  {
    private ObservableCollection<Suplier> _List;
    public ObservableCollection<Suplier> List { get => _List; set { _List = value; OnPropertyChanged(); } }

    private Suplier _SelectedItem;
    public Suplier SelectedItem
    {
      get => _SelectedItem;
      set
      {
        _SelectedItem = value;
        OnPropertyChanged();
        if (SelectedItem != null)
        {
          DisplayName = SelectedItem.DisplayName;
          Phone = SelectedItem.Phone;
          Email = SelectedItem.Email;
          Address = SelectedItem.Address;
          MoreInfo = SelectedItem.MoreInfo;
          ContractDate = SelectedItem.ContractDate;
        }
      }
    }

    private string _DisplayName;
    public string DisplayName { get => _DisplayName; set { _DisplayName = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Phone;
    public string Phone { get => _Phone; set { _Phone = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Address;
    public string Address { get => _Address; set { _Address = value; OnPropertyChanged(); } }


    private string _Email;
    public string Email { get => _Email; set { _Email = value; OnPropertyChanged(); } }
  

    private string _MoreInfo;
    public string MoreInfo { get => _MoreInfo; set { _MoreInfo = value; OnPropertyChanged(); } }


    private DateTime? _ContractDate;
    public DateTime? ContractDate { get => _ContractDate; set { _ContractDate = value; OnPropertyChanged(); } }


    public ICommand AddCommand { get; set; }
    public ICommand EditCommand { get; set; }

    public SuplierViewModel()
    {
      List = new ObservableCollection<Suplier>(DataProvider.Ins.DB.Supliers);

      AddCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        return true;

      }, (p) =>
      {
        var Suplier = new Suplier() { DisplayName = DisplayName, Phone = Phone, Address = Address, Email = Email, ContractDate = ContractDate, MoreInfo = MoreInfo };

        DataProvider.Ins.DB.Supliers.Add(Suplier);
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        List.Add(Suplier);
      });

      EditCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        if (SelectedItem == null)
          return false;

        var displayList = DataProvider.Ins.DB.Supliers.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id);
        if (displayList != null && displayList.Count() != 0)
          return true;

        return false;

      }, (p) =>
      {
        var Suplier = DataProvider.Ins.DB.Supliers.Where(x => x.Id == SelectedItem.Id).SingleOrDefault();
        Suplier.DisplayName = DisplayName;
        Suplier.Phone = Phone;
        Suplier.Address = Address;
        Suplier.Email = Email;
        Suplier.ContractDate = ContractDate;
        Suplier.MoreInfo = MoreInfo;
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        SelectedItem.DisplayName = DisplayName;
      });
    }
  }
}

ViewModel\UnitViewModel.cs

using QuanLyKho.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;

namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class UnitViewModel : BaseViewModel
  {
    private ObservableCollection<Unit> _List;
    public ObservableCollection<Unit> List { get=> _List; set { _List = value;OnPropertyChanged(); } }

    private Unit _SelectedItem;
    public Unit SelectedItem { get=> _SelectedItem;
      set
      {
        _SelectedItem = value;
        OnPropertyChanged();
        if (SelectedItem != null)
        {
          DisplayName = SelectedItem.DisplayName;
        }
      }
    }

    private string _DisplayName;
    public string DisplayName { get => _DisplayName; set { _DisplayName = value; OnPropertyChanged(); } }


    public ICommand AddCommand { get; set; }
    public ICommand EditCommand { get; set; }

    public UnitViewModel()
    {
      List = new ObservableCollection<Unit>(DataProvider.Ins.DB.Units);

      AddCommand = new RelayCommand<object>((p) => 
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(DisplayName))
          return false;

        var displayList = DataProvider.Ins.DB.Units.Where(x => x.DisplayName == DisplayName);
        if (displayList == null || displayList.Count() != 0)
          return false;

        return true;

      }, (p) => 
      {
        var unit = new Unit() { DisplayName = DisplayName };

        DataProvider.Ins.DB.Units.Add(unit);
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        List.Add(unit);
      });

      EditCommand = new RelayCommand<object>((p) =>
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(DisplayName) || SelectedItem == null)
          return false;

        var displayList = DataProvider.Ins.DB.Units.Where(x => x.DisplayName == DisplayName);
        if (displayList == null || displayList.Count() != 0)
          return false;

        return true;

      }, (p) =>
      {
        var unit = DataProvider.Ins.DB.Units.Where(x=>x.Id == SelectedItem.Id).SingleOrDefault();
        unit.DisplayName = DisplayName;
        DataProvider.Ins.DB.SaveChanges();

        SelectedItem.DisplayName = DisplayName;
      });
    }
  }
}

Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu về cách Thêm xóa sửa Customer trong Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn về cách THÊM XÓA SỬA PHIẾU XUẤT TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO WPF – MVVM.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Nếu bạn đã từng rất thích thú với việc tự làm dự án thực tế qua serial hướng dẫn lập trình PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE bằng Winform thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục nâng cao kinh nghiệm cá nhân với serial lập trình Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.

Serial Phần mềm quản lý kho sử dụng công nghệ WPF cùng với mô hình MVVM, sử dụng entity framework và theme giao diện của WPF Material design,... cùng rất nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm khác.

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với dự án thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm Quản lý kho WPF – MVVM.

Đánh giá

Phạm Nguyễn Tuấn Thông đã đánh giá 08:26 17-01-2020

Rất hay và hữu ích

huyvu169 đã đánh giá 21:52 03-07-2019

Làm tiếp series này đi ad, hay quá trời mà, em học được quá trời thứ mới luôn.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
dats2007 đã bình luận 17:53 03-05-2020

Hóng serial tiếp để có thể học hỏi được thêm từ bạn.

NgoHung đã bình luận 17:09 01-02-2020

Serial này rất hay mong rằng sớm nhận được những video tiếp theo.

Phạm Nguyễn Tuấn Thông đã bình luận 08:24 17-01-2020

Làm tiếp đi ad ơi

Dinhhuan121195 đã bình luận 18:25 12-11-2019

Làm tiếp phân Input với Output đi a ơi

DoanTc đã bình luận 16:07 23-10-2019

Anh K9 ơi. Nếu làm Phần Nhập kho với xuất kho. Làm như tnao ạ

Không có video.