Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với...

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0/5 (68 reviews)

Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Đã đăng 2016-12-02 21:02:01 bởi HowKteam
0 bình luận 9087 lượt xem
Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0 /5 stars (1 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code AccountDAO.cs

using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      byte[] temp = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(passWord);
      byte[] hasData = new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(temp);

      string hasPass = "";

      foreach (byte item in hasData)
      {
        hasPass += item;
      }
      //var list = hasData.ToString();
      //list.Reverse();

      string query = "USP_Login @userName , @passWord";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query, new object[] { userName, hasPass /*list*/});
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string userName, string displayName, string pass, string newPass)
    {
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery("exec USP_UpdateAccount @userName , @displayName , @password , @newPassword", new object[]{userName, displayName, pass, newPass});

      return result > 0;
    }

    public DataTable GetListAccount()
    {
      return DataProvider.Instance.ExecuteQuery("SELECT UserName, DisplayName, Type FROM dbo.Account");
    }

    public Account GetAccountByUserName(string userName)
    {
      DataTable data = DataProvider.Instance.ExecuteQuery("Select * from account where userName = '" + userName + "'");

      foreach (DataRow item in data.Rows)
      {
        return new Account(item);
      }

      return null;
    }

    public bool InsertAccount(string name, string displayName, int type)
    {
      string query = string.Format("INSERT dbo.Account ( UserName, DisplayName, Type, password )VALUES ( N'{0}', N'{1}', {2}, N'{3}')", name, displayName, type, "1962026656160185351301320480154111117132155");
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string name, string displayName, int type)
    {
      string query = string.Format("UPDATE dbo.Account SET DisplayName = N'{1}', Type = {2} WHERE UserName = N'{0}'", name, displayName, type);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool DeleteAccount(string name)
    {
      string query = string.Format("Delete Account where UserName = N'{0}'", name);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool ResetPassword(string name)
    {
      string query = string.Format("update account set password = N'1962026656160185351301320480154111117132155' where UserName = N'{0}'", name);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo phím tắt.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education