Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với...

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 5/5 (68 reviews)

Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Đã đăng 2016-11-24 21:24:36 bởi HowKteam
1 bình luận 14673 lượt xem
Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 5 /5 stars (2 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code fAdmin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fAdmin : Form
  {
    public fAdmin()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Code fLogin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fLogin : Form
  {
    public fLogin()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string userName = txbUserName.Text;
      string passWord = txbPassWord.Text;
      if (Login(userName, passWord))
      {
        fTableManager f = new fTableManager();
        this.Hide();
        f.ShowDialog();
        this.Show();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!");
      }
    }

    bool Login(string userName, string passWord)
    {
      return AccountDAO.Instance.Login(userName, passWord);
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void fLogin_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có thật sự muốn thoát chương trình?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

Code DataProvider.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class DataProvider
  {
    private static DataProvider instance; // Ctrl + R + E

    public static DataProvider Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new DataProvider(); return DataProvider.instance; }
      private set { DataProvider.instance = value; }
    }

    private DataProvider(){}

    private string connectionSTR = "Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=QuanLyQuanCafe;Integrated Security=True";

    public DataTable ExecuteQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      DataTable data = new DataTable();

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
        
        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }
        
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command);

        adapter.Fill(data);

        connection.Close();
      }

      return data;
    }

    public int ExecuteNonQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      int data = 0;

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteNonQuery();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }

    public object ExecuteScalar(string query, object[] parameter = null)
    {
      object data = 0;

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteScalar();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }
  }
}

Code AccountDAO.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      string query = "SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = N'" + userName + "' AND PassWord = N'" + passWord +"' ";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query);
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hạn chế lỗi SQL Injection nhé.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tạo chức năng đăng nhập cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
Froz 2018-03-07 08:33:01

ad chỉ mình cách fix Default parameter specifiers are not permitted

public object ExecuteScalar(string query, object[] parameter = null)

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education