Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 06:27 30-11-2016 19.699 lượt xem 6 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code data.sql

CREATE DATABASE QuanLyQuanCafe
GO

USE QuanLyQuanCafe
GO

-- Food
-- Table
-- FoodCategory
-- Account
-- Bill
-- BillInfo

CREATE TABLE TableFood
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Bàn chưa có tên',
	status NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Trống'	-- Trống || Có người
)
GO

CREATE TABLE Account
(
	UserName NVARCHAR(100) PRIMARY KEY,	
	DisplayName NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Kter',
	PassWord NVARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 0,
	Type INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: admin && 0: staff
)
GO

CREATE TABLE FoodCategory
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên'
)
GO

CREATE TABLE Food
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên',
	idCategory INT NOT NULL,
	price FLOAT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idCategory) REFERENCES dbo.FoodCategory(id)
)
GO

CREATE TABLE Bill
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	DateCheckIn DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
	DateCheckOut DATE,
	idTable INT NOT NULL,
	status INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: đã thanh toán && 0: chưa thanh toán
	
	FOREIGN KEY (idTable) REFERENCES dbo.TableFood(id)
)
GO

CREATE TABLE BillInfo
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	idBill INT NOT NULL,
	idFood INT NOT NULL,
	count INT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idBill) REFERENCES dbo.Bill(id),
	FOREIGN KEY (idFood) REFERENCES dbo.Food(id)
)
GO

INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'K9' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'RongK9' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     1 -- Type - int
    )
INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'staff' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'staff' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     0 -- Type - int
    )
GO

CREATE PROC USP_GetAccountByUserName
@userName nvarchar(100)
AS 
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName
END
GO

EXEC dbo.USP_GetAccountByUserName @userName = N'k9' -- nvarchar(100)

GO

CREATE PROC USP_Login
@userName nvarchar(100), @passWord nvarchar(100)
AS
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName AND PassWord = @passWord
END
GO

-- thêm bàn
DECLARE @i INT = 0

WHILE @i <= 10
BEGIN
	INSERT dbo.TableFood ( name)VALUES ( N'Bàn ' + CAST(@i AS nvarchar(100)))
	SET @i = @i + 1
END
GO

CREATE PROC USP_GetTableList
AS SELECT * FROM dbo.TableFood
GO

UPDATE dbo.TableFood SET STATUS = N'Có người' WHERE id = 9

EXEC dbo.USP_GetTableList
GO

-- thêm category
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Hải sản' -- name - nvarchar(100)
     )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Nông sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Lâm sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Sản sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Nước' )

-- thêm món ăn
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Mực một nắng nước sa tế', -- name - nvarchar(100)
     1, -- idCategory - int
     120000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Nghêu hấp xả', 1, 50000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Dú dê nướng sữa', 2, 60000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Heo rừng nướng muối ớt', 3, 75000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Cơm chiên mushi', 4, 999999)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'7Up', 5, 15000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Cafe', 5, 12000)

-- thêm bill
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     NULL , -- DateCheckOut - date
     3 , -- idTable - int
     0 -- status - int
    )
    
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     NULL , -- DateCheckOut - date
     4, -- idTable - int
     0 -- status - int
    )
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     GETDATE() , -- DateCheckOut - date
     5 , -- idTable - int
     1 -- status - int
    )

-- thêm bill info
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     1, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     3, -- idFood - int
     4 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     5, -- idFood - int
     1 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 6, -- idBill - int
     1, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 6, -- idBill - int
     6, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 7, -- idBill - int
     5, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )     
     
GO

CREATE PROC USP_InsertBill
@idTable INT
AS
BEGIN
	INSERT dbo.Bill 
	    ( DateCheckIn ,
	     DateCheckOut ,
	     idTable ,
	     status,
	     discount
	    )
	VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
	     NULL , -- DateCheckOut - date
	     @idTable , -- idTable - int
	     0, -- status - int
	     0
	    )
END
GO

CREATE PROC USP_InsertBillInfo
@idBill INT, @idFood INT, @count INT
AS
BEGIN

	DECLARE @isExitsBillInfo INT
	DECLARE @foodCount INT = 1
	
	SELECT @isExitsBillInfo = id, @foodCount = b.count 
	FROM dbo.BillInfo AS b 
	WHERE idBill = @idBill AND idFood = @idFood

	IF (@isExitsBillInfo > 0)
	BEGIN
		DECLARE @newCount INT = @foodCount + @count
		IF (@newCount > 0)
			UPDATE dbo.BillInfo	SET count = @foodCount + @count WHERE idFood = @idFood
		ELSE
			DELETE dbo.BillInfo WHERE idBill = @idBill AND idFood = @idFood
	END
	ELSE
	BEGIN
		INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
		VALUES ( @idBill, -- idBill - int
     @idFood, -- idFood - int
     @count -- count - int
     )
	END
END
GO

DELETE dbo.BillInfo

DELETE dbo.Bill

CREATE TRIGGER UTG_UpdateBillInfo
ON dbo.BillInfo FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @idBill INT
	
	SELECT @idBill = idBill FROM Inserted
	
	DECLARE @idTable INT
	
	SELECT @idTable = idTable FROM dbo.Bill WHERE id = @idBill AND status = 0	
	
	DECLARE @count INT
	SELECT @count = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idBill
	
	IF (@count > 0)
	BEGIN
	
		PRINT @idTable
		PRINT @idBill
		PRINT @count
		
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Có người' WHERE id = @idTable		
		
	END		
	ELSE
	BEGIN
	PRINT @idTable
		PRINT @idBill
		PRINT @count
	UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable	
	end
	
END
GO


CREATE TRIGGER UTG_UpdateBill
ON dbo.Bill FOR UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @idBill INT
	
	SELECT @idBill = id FROM Inserted	
	
	DECLARE @idTable INT
	
	SELECT @idTable = idTable FROM dbo.Bill WHERE id = @idBill
	
	DECLARE @count int = 0
	
	SELECT @count = COUNT(*) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable AND status = 0
	
	IF (@count = 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable
END
GO

ALTER TABLE dbo.Bill
ADD discount INT

UPDATE dbo.Bill SET discount = 0
GO


CREATE PROC USP_SwitchTabel
@idTable1 INT, @idTable2 int
AS BEGIN

	DECLARE @idFirstBill int
	DECLARE @idSeconrdBill INT
	
	DECLARE @isFirstTablEmty INT = 1
	DECLARE @isSecondTablEmty INT = 1
	
	
	SELECT @idSeconrdBill = id FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable2 AND status = 0
	SELECT @idFirstBill = id FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable1 AND status = 0
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'
	
	IF (@idFirstBill IS NULL)
	BEGIN
		PRINT '0000001'
		INSERT dbo.Bill
		    ( DateCheckIn ,
		     DateCheckOut ,
		     idTable ,
		     status
		    )
		VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
		     NULL , -- DateCheckOut - date
		     @idTable1 , -- idTable - int
		     0 -- status - int
		    )
		    
		SELECT @idFirstBill = MAX(id) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable1 AND status = 0
		
	END
	
	SELECT @isFirstTablEmty = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idFirstBill
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'
	
	IF (@idSeconrdBill IS NULL)
	BEGIN
		PRINT '0000002'
		INSERT dbo.Bill
		    ( DateCheckIn ,
		     DateCheckOut ,
		     idTable ,
		     status
		    )
		VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
		     NULL , -- DateCheckOut - date
		     @idTable2 , -- idTable - int
		     0 -- status - int
		    )
		SELECT @idSeconrdBill = MAX(id) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable2 AND status = 0
		
	END
	
	SELECT @isSecondTablEmty = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idSeconrdBill
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'

	SELECT id INTO IDBillInfoTable FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idSeconrdBill
	
	UPDATE dbo.BillInfo SET idBill = @idSeconrdBill WHERE idBill = @idFirstBill
	
	UPDATE dbo.BillInfo SET idBill = @idFirstBill WHERE id IN (SELECT * FROM IDBillInfoTable)
	
	DROP TABLE IDBillInfoTable
	
	IF (@isFirstTablEmty = 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable2
		
	IF (@isSecondTablEmty= 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable1
END
GO

ALTER TABLE dbo.Bill ADD totalPrice FLOAT

DELETE dbo.BillInfo
DELETE dbo.Bill

GO

CREATE PROC USP_GetListBillByDate
@checkIn date, @checkOut date
AS 
BEGIN
	SELECT t.name AS [Tên bàn], b.totalPrice AS [Tổng tiền], DateCheckIn AS [Ngày vào], DateCheckOut AS [Ngày ra], discount AS [Giảm giá]
	FROM dbo.Bill AS b,dbo.TableFood AS t
	WHERE DateCheckIn >= @checkIn AND DateCheckOut <= @checkOut AND b.status = 1
	AND t.id = b.idTable
END
GO

CREATE PROC USP_UpdateAccount
@userName NVARCHAR(100), @displayName NVARCHAR(100), @password NVARCHAR(100), @newPassword NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
	DECLARE @isRightPass INT = 0
	
	SELECT @isRightPass = COUNT(*) FROM dbo.Account WHERE USERName = @userName AND PassWord = @password
	
	IF (@isRightPass = 1)
	BEGIN
		IF (@newPassword = NULL OR @newPassword = '')
		BEGIN
			UPDATE dbo.Account SET DisplayName = @displayName WHERE UserName = @userName
		END		
		ELSE
			UPDATE dbo.Account SET DisplayName = @displayName, PassWord = @newPassword WHERE UserName = @userName
	end
END
GO

Code fTableManager.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fTableManager : Form
  {
    private Account loginAccount;

    public Account LoginAccount
    {
      get { return loginAccount; }
      set { loginAccount = value; ChangeAccount(loginAccount.Type); }
    }
    public fTableManager(Account acc)
    {
      InitializeComponent();

      this.LoginAccount = acc;

      LoadTable();
      LoadCategory();
      LoadComboboxTable(cbSwitchTable);
    }

    #region Method

    void ChangeAccount(int type)
    {
      adminToolStripMenuItem.Enabled = type == 1;
      thôngTinTàiKhoảnToolStripMenuItem.Text += " (" + LoginAccount.DisplayName + ")";
    }
    void LoadCategory()
    {
      List<Category> listCategory = CategoryDAO.Instance.GetListCategory();
      cbCategory.DataSource = listCategory;
      cbCategory.DisplayMember = "Name";
    }

    void LoadFoodListByCategoryID(int id)
    {
      List<Food> listFood = FoodDAO.Instance.GetFoodByCategoryID(id);
      cbFood.DataSource = listFood;
      cbFood.DisplayMember = "Name";
    }
    void LoadTable()
    {
      flpTable.Controls.Clear();
      
      List<Table> tableList = TableDAO.Instance.LoadTableList();

      foreach (Table item in tableList)
      {
        Button btn = new Button() { Width = TableDAO.TableWidth, Height = TableDAO.TableHeight};
        btn.Text = item.Name + Environment.NewLine + item.Status;
        btn.Click += btn_Click;
        btn.Tag = item;

        switch (item.Status)
        {
          case "Trống":
            btn.BackColor = Color.Aqua;
            break;
          default:
            btn.BackColor = Color.LightPink;
            break;
        }

        flpTable.Controls.Add(btn);
      }
    }

    void ShowBill(int id)
    {
      lsvBill.Items.Clear();
      List<QuanLyQuanCafe.DTO.Menu> listBillInfo = MenuDAO.Instance.GetListMenuByTable(id);
      float totalPrice = 0;
      foreach (QuanLyQuanCafe.DTO.Menu item in listBillInfo)
      {
        ListViewItem lsvItem = new ListViewItem(item.FoodName.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.Count.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.Price.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.TotalPrice.ToString());
        totalPrice += item.TotalPrice;
        lsvBill.Items.Add(lsvItem);
      }
      CultureInfo culture = new CultureInfo("vi-VN");

      //Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;

      txbTotalPrice.Text = totalPrice.ToString("c", culture);

    }

    void LoadComboboxTable(ComboBox cb)
    {
      cb.DataSource = TableDAO.Instance.LoadTableList();
      cb.DisplayMember = "Name";
    }

    #endregion


    #region Events
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int tableID = ((sender as Button).Tag as Table).ID;
      lsvBill.Tag = (sender as Button).Tag;
      ShowBill(tableID);
    }
    private void đăngXuấtToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void thôngTinCáNhânToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fAccountProfile f = new fAccountProfile(LoginAccount);
      f.UpdateAccount += f_UpdateAccount;
      f.ShowDialog();
    }

    void f_UpdateAccount(object sender, AccountEvent e)
    {
      thôngTinTàiKhoảnToolStripMenuItem.Text = "Thông tin tài khoản (" + e.Acc.DisplayName + ")";
    }

    private void adminToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fAdmin f = new fAdmin();
      f.ShowDialog();
    }

    private void cbCategory_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int id = 0;

      ComboBox cb = sender as ComboBox;

      if (cb.SelectedItem == null)
        return;

      Category selected = cb.SelectedItem as Category;
      id = selected.ID;

      LoadFoodListByCategoryID(id);
    }

    private void btnAddFood_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Table table = lsvBill.Tag as Table;

      int idBill = BillDAO.Instance.GetUncheckBillIDByTableID(table.ID);
      int foodID = (cbFood.SelectedItem as Food).ID;
      int count = (int)nmFoodCount.Value;

      if (idBill == -1)
      {
        BillDAO.Instance.InsertBill(table.ID);
        BillInfoDAO.Instance.InsertBillInfo(BillDAO.Instance.GetMaxIDBill(), foodID , count);
      }
      else
      {
        BillInfoDAO.Instance.InsertBillInfo(idBill, foodID, count);
      }

      ShowBill(table.ID);

      LoadTable();
    }    
    private void btnCheckOut_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Table table = lsvBill.Tag as Table;

      int idBill = BillDAO.Instance.GetUncheckBillIDByTableID(table.ID);
      int discount = (int)nmDisCount.Value;

      double totalPrice = Convert.ToDouble(txbTotalPrice.Text.Split(',')[0]);
      double finalTotalPrice = totalPrice - (totalPrice/100)*discount;

      if (idBill != -1)
      {
        if (MessageBox.Show(string.Format("Bạn có chắc thanh toán hóa đơn cho bàn {0}\nTổng tiền - (Tổng tiền / 100) x Giảm giá\n=> {1} - ({1} / 100) x {2} = {3}",table.Name, totalPrice, discount, finalTotalPrice), "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          BillDAO.Instance.CheckOut(idBill, discount, (float)finalTotalPrice);
          ShowBill(table.ID);

          LoadTable();
        }
      }
    }
    private void btnSwitchTable_Click(object sender, EventArgs e)
    {      

      int id1 = (lsvBill.Tag as Table).ID;

      int id2 = (cbSwitchTable.SelectedItem as Table).ID;
      if (MessageBox.Show(string.Format("Bạn có thật sự muốn chuyển bàn {0} qua bàn {1}", (lsvBill.Tag as Table).Name, (cbSwitchTable.SelectedItem as Table).Name), "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        TableDAO.Instance.SwitchTable(id1, id2);

        LoadTable();
      }
    }

    #endregion    


  }
}

Code fAccountProfile.Designer.cs

namespace QuanLyQuanCafe
{
  partial class fAccountProfile
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbUserName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbDisplayName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbPassWord = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbNewPass = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel5 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbReEnterPass = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnUpdate = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnExti = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel3.SuspendLayout();
      this.panel4.SuspendLayout();
      this.panel5.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.txbUserName);
      this.panel2.Controls.Add(this.label1);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbUserName
      // 
      this.txbUserName.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbUserName.Name = "txbUserName";
      this.txbUserName.ReadOnly = true;
      this.txbUserName.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbUserName.TabIndex = 1;
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(130, 19);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Tên đăng nhập:";
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.txbDisplayName);
      this.panel1.Controls.Add(this.label2);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 62);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel1.TabIndex = 2;
      // 
      // txbDisplayName
      // 
      this.txbDisplayName.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbDisplayName.Name = "txbDisplayName";
      this.txbDisplayName.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbDisplayName.TabIndex = 1;
      // 
      // label2
      // 
      this.label2.AutoSize = true;
      this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label2.Name = "label2";
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(104, 19);
      this.label2.TabIndex = 0;
      this.label2.Text = "Tên hiển thị:";
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Controls.Add(this.txbPassWord);
      this.panel3.Controls.Add(this.label3);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(12, 112);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel3.TabIndex = 3;
      // 
      // txbPassWord
      // 
      this.txbPassWord.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbPassWord.Name = "txbPassWord";
      this.txbPassWord.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbPassWord.TabIndex = 1;
      this.txbPassWord.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label3
      // 
      this.label3.AutoSize = true;
      this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label3.Name = "label3";
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(84, 19);
      this.label3.TabIndex = 0;
      this.label3.Text = "Mật khẩu:";
      // 
      // panel4
      // 
      this.panel4.Controls.Add(this.txbNewPass);
      this.panel4.Controls.Add(this.label4);
      this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(12, 162);
      this.panel4.Name = "panel4";
      this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel4.TabIndex = 4;
      // 
      // txbNewPass
      // 
      this.txbNewPass.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbNewPass.Name = "txbNewPass";
      this.txbNewPass.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbNewPass.TabIndex = 1;
      this.txbNewPass.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label4
      // 
      this.label4.AutoSize = true;
      this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label4.Name = "label4";
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(117, 19);
      this.label4.TabIndex = 0;
      this.label4.Text = "Mật khẩu mới:";
      // 
      // panel5
      // 
      this.panel5.Controls.Add(this.txbReEnterPass);
      this.panel5.Controls.Add(this.label5);
      this.panel5.Location = new System.Drawing.Point(12, 212);
      this.panel5.Name = "panel5";
      this.panel5.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel5.TabIndex = 5;
      // 
      // txbReEnterPass
      // 
      this.txbReEnterPass.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbReEnterPass.Name = "txbReEnterPass";
      this.txbReEnterPass.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbReEnterPass.TabIndex = 1;
      this.txbReEnterPass.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label5
      // 
      this.label5.AutoSize = true;
      this.label5.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label5.Name = "label5";
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(77, 19);
      this.label5.TabIndex = 0;
      this.label5.Text = "Nhập lại:";
      // 
      // btnUpdate
      // 
      this.btnUpdate.Location = new System.Drawing.Point(247, 262);
      this.btnUpdate.Name = "btnUpdate";
      this.btnUpdate.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnUpdate.TabIndex = 6;
      this.btnUpdate.Text = "Cập nhật";
      this.btnUpdate.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnUpdate.Click += new System.EventHandler(this.btnUpdate_Click);
      // 
      // btnExti
      // 
      this.btnExti.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
      this.btnExti.Location = new System.Drawing.Point(328, 262);
      this.btnExti.Name = "btnExti";
      this.btnExti.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnExti.TabIndex = 7;
      this.btnExti.Text = "Thoát";
      this.btnExti.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnExti.Click += new System.EventHandler(this.btnExti_Click);
      // 
      // fAccountProfile
      // 
      this.AcceptButton = this.btnUpdate;
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.CancelButton = this.btnExti;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(423, 296);
      this.Controls.Add(this.btnExti);
      this.Controls.Add(this.btnUpdate);
      this.Controls.Add(this.panel5);
      this.Controls.Add(this.panel4);
      this.Controls.Add(this.panel3);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Name = "fAccountProfile";
      this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
      this.Text = "Thông tin cá nhân";
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel1.PerformLayout();
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.panel3.PerformLayout();
      this.panel4.ResumeLayout(false);
      this.panel4.PerformLayout();
      this.panel5.ResumeLayout(false);
      this.panel5.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbUserName;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbDisplayName;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbPassWord;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.Panel panel4;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbNewPass;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Panel panel5;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbReEnterPass;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Button btnUpdate;
    private System.Windows.Forms.Button btnExti;

  }
}

Code fAccountProfile.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fAccountProfile : Form
  {
    private Account loginAccount;

    public Account LoginAccount
    {
      get { return loginAccount; }
      set { loginAccount = value; ChangeAccount(loginAccount); }
    }
    public fAccountProfile(Account acc)
    {
      InitializeComponent();

      LoginAccount = acc;
    }

    void ChangeAccount(Account acc)
    {
      txbUserName.Text = LoginAccount.UserName;
      txbDisplayName.Text = LoginAccount.DisplayName;
    }

    void UpdateAccountInfo()
    {
      string displayName = txbDisplayName.Text;
      string password = txbPassWord.Text;
      string newpass = txbNewPass.Text;
      string reenterPass = txbReEnterPass.Text;
      string userName = txbUserName.Text;

      if (!newpass.Equals(reenterPass))
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập lại mật khẩu đúng với mật khẩu mới!");
      }
      else
      {
        if (AccountDAO.Instance.UpdateAccount(userName, displayName, password, newpass))
        {
          MessageBox.Show("Cập nhật thành công");
          if (updateAccount != null)
            updateAccount(this, new AccountEvent(AccountDAO.Instance.GetAccountByUserName(userName)));
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Vui lòng điền đúng mật khấu");
        }
      }
    }

    private event EventHandler<AccountEvent> updateAccount;
    public event EventHandler<AccountEvent> UpdateAccount
    {
      add { updateAccount += value; }
      remove { updateAccount -= value; }
    }

    private void btnExti_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UpdateAccountInfo();
    }
  }

  public class AccountEvent:EventArgs
  {
    private Account acc;

    public Account Acc
    {
      get { return acc; }
      set { acc = value; }
    }

    public AccountEvent(Account acc)
    {
      this.Acc = acc;
    }
  }
}

Code fLogin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fLogin : Form
  {
    public fLogin()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string userName = txbUserName.Text;
      string passWord = txbPassWord.Text;
      if (Login(userName, passWord))
      {
        Account loginAccount = AccountDAO.Instance.GetAccountByUserName(userName);
        fTableManager f = new fTableManager(loginAccount);
        this.Hide();
        f.ShowDialog();
        this.Show();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!");
      }
    }

    bool Login(string userName, string passWord)
    {
      return AccountDAO.Instance.Login(userName, passWord);
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void fLogin_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có thật sự muốn thoát chương trình?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

Code AccountDAO.cs

using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      string query = "USP_Login @userName , @passWord";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query, new object[]{userName, passWord});
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string userName, string displayName, string pass, string newPass)
    {
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery("exec USP_UpdateAccount @userName , @displayName , @password , @newPassword", new object[]{userName, displayName, pass, newPass});

      return result > 0;
    }

    public Account GetAccountByUserName(string userName)
    {
      DataTable data = DataProvider.Instance.ExecuteQuery("Select * from account where userName = '" + userName + "'");

      foreach (DataRow item in data.Rows)
      {
        return new Account(item);
      }

      return null;
    }
  }
}

Code Account.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DTO
{
  public class Account
  {
    public Account(string userName, string displayName, int type, string password = null)
    {
      this.UserName = userName;
      this.DisplayName = displayName;
      this.Type = type;
      this.Password = password;
    }

    public Account(DataRow row)
    {
      this.UserName = row["userName"].ToString();
      this.DisplayName = row["displayName"].ToString();
      this.Type = (int)row["type"];
      this.Password = row["password"].ToString();
    }

    private int type;

    public int Type
    {
      get { return type; }
      set { type = value; }
    }

    private string password;

    public string Password
    {
      get { return password; }
      set { password = value; }
    }

    private string displayName;

    public string DisplayName
    {
      get { return displayName; }
      set { displayName = value; }
    }

    private string userName;

    public string UserName
    {
      get { return userName; }
      set { userName = value; }
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách thức ăn.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Bạn đã học qua LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN? Xong nốt cả LẬP TRÌNH WINFORM lẫn SQL?

Bạn đã chán các bài tập căn bản, muốn thực hành các kiến thức đã học vào một dự án thực tế?

Hay đơn giản bạn là chủ quán café, mong muốn tự tạo nên phần mềm dành cho chính mình sử dụng?

Vậy còn chần chừ gì không tham gia ngay khóa học LẬP TRÌNH PHẦN MỀM QUÁN CAFÉ VỚI C# WINFORM?

Đánh giá

lquiitfuture đã đánh giá 10:27 11-02-2020

cảm ơn!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hthecong đã bình luận 16:30 13-02-2020

Phần truyền dữ liệu giữa 2 form, Kteam làm rối quá! Không cần tạo Event gì cả. Chỉ cần tạo một đối tượng Delegate là được. (Bản chất của Event là đóng gói Delegate kèm theo 2 bộ Add và Remove)

Nên làm như sau:

* Để truyền dữ liệu giữa 2 Form: (từ form con sang form chính, fAccountProfile sang fTableManager

1. Ở form chính tạo một hàm làm nhiệm vụ thay đổi dữ liệu: đổi text hiển thị của menuStrip

void ChangeAccountInfo(string info)
    {
      thToolStripMenuItem.Text = "Thông tin tài khoản (" + info + ")";
    }

2. Vì ở form con, không thể gọi trực tiếp hàm đã tạo ở form chính, nên phải gọi thông qua delegate. Ta tạo một thể hiện của delegate Action<string>.

public Action<string> ChangeInfo;

3. Trước khi show form fAccountProfile từ form chính, ta gán giá trị cho delegate ChangeInfo:

private void tsmiAccountInfo_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fAccountProfile fAccount = new fAccountProfile(loginAccount);
      fAccount.ChangeInfo = ChangeAccountInfo;
      fAccount.ShowDialog();
    }

4. Khi update thành công Account, ta gọi delegate ChangeInfo để thực thi hàm ChangeAccountInfo(string info) từ form con:

void UpdateAccount()
    {
      string userName = txtUserName.Text;
      string displayName = txtDisplayName.Text;
      string passWord = txtPassword.Text;
      string newPass = txtNewPass.Text;
      string reEnterPass = txtReEnterPass.Text;

      if (!newPass.Equals(reEnterPass))
      {
        MessageBox.Show("Mật khẩu mới và mật khẩu nhập lại không khớp nhau!", "Thông báo");
      }
      else if(AccountDAO.Instance.UpdateAccount(userName, displayName, passWord, newPass))
      {
        MessageBox.Show("Cập nhật thành công!");

        ChangeInfo.Invoke(displayName); --Thực thi delegate, để gọi hàm đã tạo ở form fTableManager
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền đúng mật khẩu!");
      }
    }

 

lamtruyen đã bình luận 15:56 12-11-2019

Add oi tìm bài học event mãi mà ko thấy

Phạm Tú đã bình luận 17:32 07-05-2019

Em bị lỗi CS0051 thì sửa như nào ạ

public fAccountProfile(Accont acc)

{

...

}

tienchungit đã bình luận 12:01 31-03-2018

Event mà anh bảo cần xem trước ở đâu ạ? Em tìm mãi mà không thấy

ducanh.dongduongpla đã bình luận 11:44 26-12-2017

mình làm thì lại bị lỗi  sau 

Exception thrown: 'System.NullReferenceException' in QLKhoDongDuong.exe

Additional information: Object reference not set to an instance of an object.

 

ở dòng  :

adminToolStripMenuItem.Enabled = type == 1; 

Không có video.