Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với...

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0/5 (68 reviews)

Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Đã đăng 2016-11-30 06:27:11 bởi HowKteam
2 bình luận 9797 lượt xem
Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0 /5 stars (0 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code data.sql

CREATE DATABASE QuanLyQuanCafe
GO

USE QuanLyQuanCafe
GO

-- Food
-- Table
-- FoodCategory
-- Account
-- Bill
-- BillInfo

CREATE TABLE TableFood
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Bàn chưa có tên',
	status NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Trống'	-- Trống || Có người
)
GO

CREATE TABLE Account
(
	UserName NVARCHAR(100) PRIMARY KEY,	
	DisplayName NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Kter',
	PassWord NVARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 0,
	Type INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: admin && 0: staff
)
GO

CREATE TABLE FoodCategory
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên'
)
GO

CREATE TABLE Food
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên',
	idCategory INT NOT NULL,
	price FLOAT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idCategory) REFERENCES dbo.FoodCategory(id)
)
GO

CREATE TABLE Bill
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	DateCheckIn DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
	DateCheckOut DATE,
	idTable INT NOT NULL,
	status INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: đã thanh toán && 0: chưa thanh toán
	
	FOREIGN KEY (idTable) REFERENCES dbo.TableFood(id)
)
GO

CREATE TABLE BillInfo
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	idBill INT NOT NULL,
	idFood INT NOT NULL,
	count INT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idBill) REFERENCES dbo.Bill(id),
	FOREIGN KEY (idFood) REFERENCES dbo.Food(id)
)
GO

INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'K9' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'RongK9' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     1 -- Type - int
    )
INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'staff' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'staff' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     0 -- Type - int
    )
GO

CREATE PROC USP_GetAccountByUserName
@userName nvarchar(100)
AS 
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName
END
GO

EXEC dbo.USP_GetAccountByUserName @userName = N'k9' -- nvarchar(100)

GO

CREATE PROC USP_Login
@userName nvarchar(100), @passWord nvarchar(100)
AS
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName AND PassWord = @passWord
END
GO

-- thêm bàn
DECLARE @i INT = 0

WHILE @i <= 10
BEGIN
	INSERT dbo.TableFood ( name)VALUES ( N'Bàn ' + CAST(@i AS nvarchar(100)))
	SET @i = @i + 1
END
GO

CREATE PROC USP_GetTableList
AS SELECT * FROM dbo.TableFood
GO

UPDATE dbo.TableFood SET STATUS = N'Có người' WHERE id = 9

EXEC dbo.USP_GetTableList
GO

-- thêm category
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Hải sản' -- name - nvarchar(100)
     )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Nông sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Lâm sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Sản sản' )
INSERT dbo.FoodCategory
    ( name )
VALUES ( N'Nước' )

-- thêm món ăn
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Mực một nắng nước sa tế', -- name - nvarchar(100)
     1, -- idCategory - int
     120000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Nghêu hấp xả', 1, 50000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Dú dê nướng sữa', 2, 60000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Heo rừng nướng muối ớt', 3, 75000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Cơm chiên mushi', 4, 999999)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'7Up', 5, 15000)
INSERT dbo.Food
    ( name, idCategory, price )
VALUES ( N'Cafe', 5, 12000)

-- thêm bill
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     NULL , -- DateCheckOut - date
     3 , -- idTable - int
     0 -- status - int
    )
    
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     NULL , -- DateCheckOut - date
     4, -- idTable - int
     0 -- status - int
    )
INSERT	dbo.Bill
    ( DateCheckIn ,
     DateCheckOut ,
     idTable ,
     status
    )
VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
     GETDATE() , -- DateCheckOut - date
     5 , -- idTable - int
     1 -- status - int
    )

-- thêm bill info
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     1, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     3, -- idFood - int
     4 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 5, -- idBill - int
     5, -- idFood - int
     1 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 6, -- idBill - int
     1, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 6, -- idBill - int
     6, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )
INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
VALUES ( 7, -- idBill - int
     5, -- idFood - int
     2 -- count - int
     )     
     
GO

CREATE PROC USP_InsertBill
@idTable INT
AS
BEGIN
	INSERT dbo.Bill 
	    ( DateCheckIn ,
	     DateCheckOut ,
	     idTable ,
	     status,
	     discount
	    )
	VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
	     NULL , -- DateCheckOut - date
	     @idTable , -- idTable - int
	     0, -- status - int
	     0
	    )
END
GO

CREATE PROC USP_InsertBillInfo
@idBill INT, @idFood INT, @count INT
AS
BEGIN

	DECLARE @isExitsBillInfo INT
	DECLARE @foodCount INT = 1
	
	SELECT @isExitsBillInfo = id, @foodCount = b.count 
	FROM dbo.BillInfo AS b 
	WHERE idBill = @idBill AND idFood = @idFood

	IF (@isExitsBillInfo > 0)
	BEGIN
		DECLARE @newCount INT = @foodCount + @count
		IF (@newCount > 0)
			UPDATE dbo.BillInfo	SET count = @foodCount + @count WHERE idFood = @idFood
		ELSE
			DELETE dbo.BillInfo WHERE idBill = @idBill AND idFood = @idFood
	END
	ELSE
	BEGIN
		INSERT	dbo.BillInfo
    ( idBill, idFood, count )
		VALUES ( @idBill, -- idBill - int
     @idFood, -- idFood - int
     @count -- count - int
     )
	END
END
GO

DELETE dbo.BillInfo

DELETE dbo.Bill

CREATE TRIGGER UTG_UpdateBillInfo
ON dbo.BillInfo FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @idBill INT
	
	SELECT @idBill = idBill FROM Inserted
	
	DECLARE @idTable INT
	
	SELECT @idTable = idTable FROM dbo.Bill WHERE id = @idBill AND status = 0	
	
	DECLARE @count INT
	SELECT @count = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idBill
	
	IF (@count > 0)
	BEGIN
	
		PRINT @idTable
		PRINT @idBill
		PRINT @count
		
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Có người' WHERE id = @idTable		
		
	END		
	ELSE
	BEGIN
	PRINT @idTable
		PRINT @idBill
		PRINT @count
	UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable	
	end
	
END
GO


CREATE TRIGGER UTG_UpdateBill
ON dbo.Bill FOR UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @idBill INT
	
	SELECT @idBill = id FROM Inserted	
	
	DECLARE @idTable INT
	
	SELECT @idTable = idTable FROM dbo.Bill WHERE id = @idBill
	
	DECLARE @count int = 0
	
	SELECT @count = COUNT(*) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable AND status = 0
	
	IF (@count = 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable
END
GO

ALTER TABLE dbo.Bill
ADD discount INT

UPDATE dbo.Bill SET discount = 0
GO


CREATE PROC USP_SwitchTabel
@idTable1 INT, @idTable2 int
AS BEGIN

	DECLARE @idFirstBill int
	DECLARE @idSeconrdBill INT
	
	DECLARE @isFirstTablEmty INT = 1
	DECLARE @isSecondTablEmty INT = 1
	
	
	SELECT @idSeconrdBill = id FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable2 AND status = 0
	SELECT @idFirstBill = id FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable1 AND status = 0
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'
	
	IF (@idFirstBill IS NULL)
	BEGIN
		PRINT '0000001'
		INSERT dbo.Bill
		    ( DateCheckIn ,
		     DateCheckOut ,
		     idTable ,
		     status
		    )
		VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
		     NULL , -- DateCheckOut - date
		     @idTable1 , -- idTable - int
		     0 -- status - int
		    )
		    
		SELECT @idFirstBill = MAX(id) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable1 AND status = 0
		
	END
	
	SELECT @isFirstTablEmty = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idFirstBill
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'
	
	IF (@idSeconrdBill IS NULL)
	BEGIN
		PRINT '0000002'
		INSERT dbo.Bill
		    ( DateCheckIn ,
		     DateCheckOut ,
		     idTable ,
		     status
		    )
		VALUES ( GETDATE() , -- DateCheckIn - date
		     NULL , -- DateCheckOut - date
		     @idTable2 , -- idTable - int
		     0 -- status - int
		    )
		SELECT @idSeconrdBill = MAX(id) FROM dbo.Bill WHERE idTable = @idTable2 AND status = 0
		
	END
	
	SELECT @isSecondTablEmty = COUNT(*) FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idSeconrdBill
	
	PRINT @idFirstBill
	PRINT @idSeconrdBill
	PRINT '-----------'

	SELECT id INTO IDBillInfoTable FROM dbo.BillInfo WHERE idBill = @idSeconrdBill
	
	UPDATE dbo.BillInfo SET idBill = @idSeconrdBill WHERE idBill = @idFirstBill
	
	UPDATE dbo.BillInfo SET idBill = @idFirstBill WHERE id IN (SELECT * FROM IDBillInfoTable)
	
	DROP TABLE IDBillInfoTable
	
	IF (@isFirstTablEmty = 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable2
		
	IF (@isSecondTablEmty= 0)
		UPDATE dbo.TableFood SET status = N'Trống' WHERE id = @idTable1
END
GO

ALTER TABLE dbo.Bill ADD totalPrice FLOAT

DELETE dbo.BillInfo
DELETE dbo.Bill

GO

CREATE PROC USP_GetListBillByDate
@checkIn date, @checkOut date
AS 
BEGIN
	SELECT t.name AS [Tên bàn], b.totalPrice AS [Tổng tiền], DateCheckIn AS [Ngày vào], DateCheckOut AS [Ngày ra], discount AS [Giảm giá]
	FROM dbo.Bill AS b,dbo.TableFood AS t
	WHERE DateCheckIn >= @checkIn AND DateCheckOut <= @checkOut AND b.status = 1
	AND t.id = b.idTable
END
GO

CREATE PROC USP_UpdateAccount
@userName NVARCHAR(100), @displayName NVARCHAR(100), @password NVARCHAR(100), @newPassword NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
	DECLARE @isRightPass INT = 0
	
	SELECT @isRightPass = COUNT(*) FROM dbo.Account WHERE USERName = @userName AND PassWord = @password
	
	IF (@isRightPass = 1)
	BEGIN
		IF (@newPassword = NULL OR @newPassword = '')
		BEGIN
			UPDATE dbo.Account SET DisplayName = @displayName WHERE UserName = @userName
		END		
		ELSE
			UPDATE dbo.Account SET DisplayName = @displayName, PassWord = @newPassword WHERE UserName = @userName
	end
END
GO

Code fTableManager.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fTableManager : Form
  {
    private Account loginAccount;

    public Account LoginAccount
    {
      get { return loginAccount; }
      set { loginAccount = value; ChangeAccount(loginAccount.Type); }
    }
    public fTableManager(Account acc)
    {
      InitializeComponent();

      this.LoginAccount = acc;

      LoadTable();
      LoadCategory();
      LoadComboboxTable(cbSwitchTable);
    }

    #region Method

    void ChangeAccount(int type)
    {
      adminToolStripMenuItem.Enabled = type == 1;
      thôngTinTàiKhoảnToolStripMenuItem.Text += " (" + LoginAccount.DisplayName + ")";
    }
    void LoadCategory()
    {
      List<Category> listCategory = CategoryDAO.Instance.GetListCategory();
      cbCategory.DataSource = listCategory;
      cbCategory.DisplayMember = "Name";
    }

    void LoadFoodListByCategoryID(int id)
    {
      List<Food> listFood = FoodDAO.Instance.GetFoodByCategoryID(id);
      cbFood.DataSource = listFood;
      cbFood.DisplayMember = "Name";
    }
    void LoadTable()
    {
      flpTable.Controls.Clear();
      
      List<Table> tableList = TableDAO.Instance.LoadTableList();

      foreach (Table item in tableList)
      {
        Button btn = new Button() { Width = TableDAO.TableWidth, Height = TableDAO.TableHeight};
        btn.Text = item.Name + Environment.NewLine + item.Status;
        btn.Click += btn_Click;
        btn.Tag = item;

        switch (item.Status)
        {
          case "Trống":
            btn.BackColor = Color.Aqua;
            break;
          default:
            btn.BackColor = Color.LightPink;
            break;
        }

        flpTable.Controls.Add(btn);
      }
    }

    void ShowBill(int id)
    {
      lsvBill.Items.Clear();
      List<QuanLyQuanCafe.DTO.Menu> listBillInfo = MenuDAO.Instance.GetListMenuByTable(id);
      float totalPrice = 0;
      foreach (QuanLyQuanCafe.DTO.Menu item in listBillInfo)
      {
        ListViewItem lsvItem = new ListViewItem(item.FoodName.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.Count.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.Price.ToString());
        lsvItem.SubItems.Add(item.TotalPrice.ToString());
        totalPrice += item.TotalPrice;
        lsvBill.Items.Add(lsvItem);
      }
      CultureInfo culture = new CultureInfo("vi-VN");

      //Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;

      txbTotalPrice.Text = totalPrice.ToString("c", culture);

    }

    void LoadComboboxTable(ComboBox cb)
    {
      cb.DataSource = TableDAO.Instance.LoadTableList();
      cb.DisplayMember = "Name";
    }

    #endregion


    #region Events
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int tableID = ((sender as Button).Tag as Table).ID;
      lsvBill.Tag = (sender as Button).Tag;
      ShowBill(tableID);
    }
    private void đăngXuấtToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void thôngTinCáNhânToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fAccountProfile f = new fAccountProfile(LoginAccount);
      f.UpdateAccount += f_UpdateAccount;
      f.ShowDialog();
    }

    void f_UpdateAccount(object sender, AccountEvent e)
    {
      thôngTinTàiKhoảnToolStripMenuItem.Text = "Thông tin tài khoản (" + e.Acc.DisplayName + ")";
    }

    private void adminToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fAdmin f = new fAdmin();
      f.ShowDialog();
    }

    private void cbCategory_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int id = 0;

      ComboBox cb = sender as ComboBox;

      if (cb.SelectedItem == null)
        return;

      Category selected = cb.SelectedItem as Category;
      id = selected.ID;

      LoadFoodListByCategoryID(id);
    }

    private void btnAddFood_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Table table = lsvBill.Tag as Table;

      int idBill = BillDAO.Instance.GetUncheckBillIDByTableID(table.ID);
      int foodID = (cbFood.SelectedItem as Food).ID;
      int count = (int)nmFoodCount.Value;

      if (idBill == -1)
      {
        BillDAO.Instance.InsertBill(table.ID);
        BillInfoDAO.Instance.InsertBillInfo(BillDAO.Instance.GetMaxIDBill(), foodID , count);
      }
      else
      {
        BillInfoDAO.Instance.InsertBillInfo(idBill, foodID, count);
      }

      ShowBill(table.ID);

      LoadTable();
    }    
    private void btnCheckOut_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Table table = lsvBill.Tag as Table;

      int idBill = BillDAO.Instance.GetUncheckBillIDByTableID(table.ID);
      int discount = (int)nmDisCount.Value;

      double totalPrice = Convert.ToDouble(txbTotalPrice.Text.Split(',')[0]);
      double finalTotalPrice = totalPrice - (totalPrice/100)*discount;

      if (idBill != -1)
      {
        if (MessageBox.Show(string.Format("Bạn có chắc thanh toán hóa đơn cho bàn {0}\nTổng tiền - (Tổng tiền / 100) x Giảm giá\n=> {1} - ({1} / 100) x {2} = {3}",table.Name, totalPrice, discount, finalTotalPrice), "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          BillDAO.Instance.CheckOut(idBill, discount, (float)finalTotalPrice);
          ShowBill(table.ID);

          LoadTable();
        }
      }
    }
    private void btnSwitchTable_Click(object sender, EventArgs e)
    {      

      int id1 = (lsvBill.Tag as Table).ID;

      int id2 = (cbSwitchTable.SelectedItem as Table).ID;
      if (MessageBox.Show(string.Format("Bạn có thật sự muốn chuyển bàn {0} qua bàn {1}", (lsvBill.Tag as Table).Name, (cbSwitchTable.SelectedItem as Table).Name), "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        TableDAO.Instance.SwitchTable(id1, id2);

        LoadTable();
      }
    }

    #endregion    


  }
}

Code fAccountProfile.Designer.cs

namespace QuanLyQuanCafe
{
  partial class fAccountProfile
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbUserName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbDisplayName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbPassWord = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbNewPass = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.panel5 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbReEnterPass = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnUpdate = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnExti = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel3.SuspendLayout();
      this.panel4.SuspendLayout();
      this.panel5.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.txbUserName);
      this.panel2.Controls.Add(this.label1);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbUserName
      // 
      this.txbUserName.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbUserName.Name = "txbUserName";
      this.txbUserName.ReadOnly = true;
      this.txbUserName.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbUserName.TabIndex = 1;
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(130, 19);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Tên đăng nhập:";
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.txbDisplayName);
      this.panel1.Controls.Add(this.label2);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 62);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel1.TabIndex = 2;
      // 
      // txbDisplayName
      // 
      this.txbDisplayName.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbDisplayName.Name = "txbDisplayName";
      this.txbDisplayName.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbDisplayName.TabIndex = 1;
      // 
      // label2
      // 
      this.label2.AutoSize = true;
      this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label2.Name = "label2";
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(104, 19);
      this.label2.TabIndex = 0;
      this.label2.Text = "Tên hiển thị:";
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Controls.Add(this.txbPassWord);
      this.panel3.Controls.Add(this.label3);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(12, 112);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel3.TabIndex = 3;
      // 
      // txbPassWord
      // 
      this.txbPassWord.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbPassWord.Name = "txbPassWord";
      this.txbPassWord.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbPassWord.TabIndex = 1;
      this.txbPassWord.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label3
      // 
      this.label3.AutoSize = true;
      this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label3.Name = "label3";
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(84, 19);
      this.label3.TabIndex = 0;
      this.label3.Text = "Mật khẩu:";
      // 
      // panel4
      // 
      this.panel4.Controls.Add(this.txbNewPass);
      this.panel4.Controls.Add(this.label4);
      this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(12, 162);
      this.panel4.Name = "panel4";
      this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel4.TabIndex = 4;
      // 
      // txbNewPass
      // 
      this.txbNewPass.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbNewPass.Name = "txbNewPass";
      this.txbNewPass.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbNewPass.TabIndex = 1;
      this.txbNewPass.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label4
      // 
      this.label4.AutoSize = true;
      this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label4.Name = "label4";
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(117, 19);
      this.label4.TabIndex = 0;
      this.label4.Text = "Mật khẩu mới:";
      // 
      // panel5
      // 
      this.panel5.Controls.Add(this.txbReEnterPass);
      this.panel5.Controls.Add(this.label5);
      this.panel5.Location = new System.Drawing.Point(12, 212);
      this.panel5.Name = "panel5";
      this.panel5.Size = new System.Drawing.Size(394, 44);
      this.panel5.TabIndex = 5;
      // 
      // txbReEnterPass
      // 
      this.txbReEnterPass.Location = new System.Drawing.Point(139, 10);
      this.txbReEnterPass.Name = "txbReEnterPass";
      this.txbReEnterPass.Size = new System.Drawing.Size(252, 20);
      this.txbReEnterPass.TabIndex = 1;
      this.txbReEnterPass.UseSystemPasswordChar = true;
      // 
      // label5
      // 
      this.label5.AutoSize = true;
      this.label5.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(3, 9);
      this.label5.Name = "label5";
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(77, 19);
      this.label5.TabIndex = 0;
      this.label5.Text = "Nhập lại:";
      // 
      // btnUpdate
      // 
      this.btnUpdate.Location = new System.Drawing.Point(247, 262);
      this.btnUpdate.Name = "btnUpdate";
      this.btnUpdate.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnUpdate.TabIndex = 6;
      this.btnUpdate.Text = "Cập nhật";
      this.btnUpdate.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnUpdate.Click += new System.EventHandler(this.btnUpdate_Click);
      // 
      // btnExti
      // 
      this.btnExti.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
      this.btnExti.Location = new System.Drawing.Point(328, 262);
      this.btnExti.Name = "btnExti";
      this.btnExti.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnExti.TabIndex = 7;
      this.btnExti.Text = "Thoát";
      this.btnExti.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnExti.Click += new System.EventHandler(this.btnExti_Click);
      // 
      // fAccountProfile
      // 
      this.AcceptButton = this.btnUpdate;
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.CancelButton = this.btnExti;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(423, 296);
      this.Controls.Add(this.btnExti);
      this.Controls.Add(this.btnUpdate);
      this.Controls.Add(this.panel5);
      this.Controls.Add(this.panel4);
      this.Controls.Add(this.panel3);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Name = "fAccountProfile";
      this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
      this.Text = "Thông tin cá nhân";
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel1.PerformLayout();
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.panel3.PerformLayout();
      this.panel4.ResumeLayout(false);
      this.panel4.PerformLayout();
      this.panel5.ResumeLayout(false);
      this.panel5.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbUserName;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbDisplayName;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbPassWord;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.Panel panel4;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbNewPass;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Panel panel5;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbReEnterPass;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Button btnUpdate;
    private System.Windows.Forms.Button btnExti;

  }
}

Code fAccountProfile.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fAccountProfile : Form
  {
    private Account loginAccount;

    public Account LoginAccount
    {
      get { return loginAccount; }
      set { loginAccount = value; ChangeAccount(loginAccount); }
    }
    public fAccountProfile(Account acc)
    {
      InitializeComponent();

      LoginAccount = acc;
    }

    void ChangeAccount(Account acc)
    {
      txbUserName.Text = LoginAccount.UserName;
      txbDisplayName.Text = LoginAccount.DisplayName;
    }

    void UpdateAccountInfo()
    {
      string displayName = txbDisplayName.Text;
      string password = txbPassWord.Text;
      string newpass = txbNewPass.Text;
      string reenterPass = txbReEnterPass.Text;
      string userName = txbUserName.Text;

      if (!newpass.Equals(reenterPass))
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập lại mật khẩu đúng với mật khẩu mới!");
      }
      else
      {
        if (AccountDAO.Instance.UpdateAccount(userName, displayName, password, newpass))
        {
          MessageBox.Show("Cập nhật thành công");
          if (updateAccount != null)
            updateAccount(this, new AccountEvent(AccountDAO.Instance.GetAccountByUserName(userName)));
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Vui lòng điền đúng mật khấu");
        }
      }
    }

    private event EventHandler<AccountEvent> updateAccount;
    public event EventHandler<AccountEvent> UpdateAccount
    {
      add { updateAccount += value; }
      remove { updateAccount -= value; }
    }

    private void btnExti_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UpdateAccountInfo();
    }
  }

  public class AccountEvent:EventArgs
  {
    private Account acc;

    public Account Acc
    {
      get { return acc; }
      set { acc = value; }
    }

    public AccountEvent(Account acc)
    {
      this.Acc = acc;
    }
  }
}

Code fLogin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;
using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyQuanCafe
{
  public partial class fLogin : Form
  {
    public fLogin()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string userName = txbUserName.Text;
      string passWord = txbPassWord.Text;
      if (Login(userName, passWord))
      {
        Account loginAccount = AccountDAO.Instance.GetAccountByUserName(userName);
        fTableManager f = new fTableManager(loginAccount);
        this.Hide();
        f.ShowDialog();
        this.Show();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!");
      }
    }

    bool Login(string userName, string passWord)
    {
      return AccountDAO.Instance.Login(userName, passWord);
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void fLogin_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có thật sự muốn thoát chương trình?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

Code AccountDAO.cs

using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      string query = "USP_Login @userName , @passWord";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query, new object[]{userName, passWord});
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string userName, string displayName, string pass, string newPass)
    {
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery("exec USP_UpdateAccount @userName , @displayName , @password , @newPassword", new object[]{userName, displayName, pass, newPass});

      return result > 0;
    }

    public Account GetAccountByUserName(string userName)
    {
      DataTable data = DataProvider.Instance.ExecuteQuery("Select * from account where userName = '" + userName + "'");

      foreach (DataRow item in data.Rows)
      {
        return new Account(item);
      }

      return null;
    }
  }
}

Code Account.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DTO
{
  public class Account
  {
    public Account(string userName, string displayName, int type, string password = null)
    {
      this.UserName = userName;
      this.DisplayName = displayName;
      this.Type = type;
      this.Password = password;
    }

    public Account(DataRow row)
    {
      this.UserName = row["userName"].ToString();
      this.DisplayName = row["displayName"].ToString();
      this.Type = (int)row["type"];
      this.Password = row["password"].ToString();
    }

    private int type;

    public int Type
    {
      get { return type; }
      set { type = value; }
    }

    private string password;

    public string Password
    {
      get { return password; }
      set { password = value; }
    }

    private string displayName;

    public string DisplayName
    {
      get { return displayName; }
      set { displayName = value; }
    }

    private string userName;

    public string UserName
    {
      get { return userName; }
      set { userName = value; }
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách thức ăn.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
tienchungit 2018-03-31 12:01:37

Event mà anh bảo cần xem trước ở đâu ạ? Em tìm mãi mà không thấy

0 bình chọn
Reply
Thay đổi thông tin cá nhân trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
ducanh.dongduongpla 2017-12-26 11:44:46

mình làm thì lại bị lỗi  sau 

Exception thrown: 'System.NullReferenceException' in QLKhoDongDuong.exe

Additional information: Object reference not set to an instance of an object.

 

ở dòng  :

adminToolStripMenuItem.Enabled = type == 1; 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education