Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

Lập trình Python cơ bản

5.0 (4 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 00:06 03-08-2020 50.057 lượt xem 9 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn HÀM PRINT – một hàm giúp bạn xuất kết quả ra màn hình (Shell)

Ở bài này Kteam sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn việc NHẬP XUẤT TRONG PYTHON. Cụ thể là việc nhập!


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Bạn và Kteam sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây

 • Vì sao cần hàm input?
 • Tìm hiểu cách sử dụng hàm input
 • Hàm input Python 3.X và raw_input Python 2.X
 • Lưu ý giành cho hàm input Python 2.X

Vì sao cần hàm input

Tèo là một Kter “bờ rào” của Kteam. Hôm trước, Tèo có làm một chương trình đơn giản. Đó chính là in ra dòng chữ “Xin chào Tiên”. Và đây là code của Tèo.

name = 'Tien'
print('Xin chao', name)

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chương trình chạy đúng theo ý Tèo và cũng nhờ đó Tèo đã tạo được cảm tình với Tiên.

Thu thấy thế, cũng muốn Tèo viết cho một chương trình như Tiên và phải in ra dòng chữ “Xin chào Thu”.

Tèo lại mở code lên mà sửa lại:

name = 'Thu'
print('Xin chao', name)

Sau đó, một số bạn nữ khác cũng muốn Tèo viết cho mình một chương trình như Thu và Tiên bao gồm Quỳnh, Nhi, Giao, Như, Uyên, Hương, Loan, Trung, Nam,… Kể không xuể. Và bạn thấy vấn đề đã nảy sinh. Tèo phải sửa code hết lần này đến lần khác.

Có thể việc này không mất quá nhiều thời gian, vì Tèo vẫn có thể viết cho mỗi bạn một cái chương trình riêng hoặc là mỗi lần viết là Tèo viết cho một bạn và thay đổi mã nguồn.

Nhưng nếu dung lượng máy của Tèo có hạn, không thể chứa nhiều chương trình hoặc Tèo không có đủ thời gian để chỉnh sửa code hết lần này tới lần khác thì sao? Tèo muốn viết một mà lại có thể cho nhiều người.

Điều này đưa ra cho Tèo một yêu cầu, đó chính là biến name phải là một biến có dữ liệu được nhập mỗi khi chạy chương trình thay vì được đưa sẵn cho một giá trị.

Và nhờ một hàm có tên là input. Tèo đã giải quyết được vấn đề nan giải sau ba ngày ba đêm tìm kiếm trên GOOGLE.


Tìm hiểu cách sử dụng hàm input

Theo như Tèo tìm kiếm trong tài liệu trên trang chủ của Python, hàm input có cú pháp như sau

input(prompt=None)

Lưu ý: Có lúc bạn sẽ nhìn thấy cú pháp của nó là input(prompt=None, /). Cái phần thêm vào là kí tự / chỉ là một kí tự cho biết parameter prompt chỉ nhận giá trị dưới dạng positional argument. Nghĩa là khi bạn truyền vào cho hàm, bạn không được phép điền thêm chữ prompt.

>>> input('string') # hợp lệ
>>> input(prompt='string') # không hợp lệ
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: input() takes no keyword arguments

Parameter prompt là một parameter tùy chọn. Bạn có thể nhập hoặc không vì nó đã có giá trị mặc định là None.

Công dụng: Hàm này giúp chúng ta đọc một chuỗi từ standard input (hiểu nôm na là việc bạn nhập dữ liệu lên trên Shell) sau đó trả về cho chúng ta. Và vì nó là đọc một chuỗi, nên dù bạn có nhập cái gì đi  chăng nữa thì nó  vẫn là một chuỗi dù là số, list, tuple, set, dictionary,…

Việc nhập sẽ kết thúc sau khi bạn nhấn phím enter. Ở đây, khi bạn nhấn phím enter (phím return) thì cũng đồng nghĩa với việc bạn gửi vào một kí tự newline. Nhưng kí tự newline này sẽ bị bỏ đi.

Nếu trong lúc nhập bạn nhấn EOF

*nix: Ctrl + D, Windows: Ctrl + Z > Return (Enter) hoặc Ctrl + C

thì sẽ sinh lỗi EOFError.

Nếu prompt khác None, có nghĩa là bạn gửi cho prompt một giá trị. Thì giá trị này sẽ được in ra mà không có kí tự newline đi kèm trước khi đọc giá trị nhập vào.

Chúng ta đến với ví dụ. Hãy tạo một file có nội dung như sau

value = input() # prompt để None
print('first value is =>', value)
next_value = input('please enter one more value: ')
print('The second value is =>', next_value)

Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

Đây là hình ảnh khi chạy chương trình trên. Trong đó:

 • Những dòng có mũi tên màu đỏ là những dòng thực  hiện hàm input.
 • Những chữ gạch chân màu vàng chính là giá trị nhập vào.

Đầu tiên, ta sẽ được yêu cầu nhập dữ liệu vào cho biến value. Ở đây, Kteam nhập vào giá trị là Kteam.

Và điều đó được kiểm chứng bằng việc ở dòng tiếp theo, giá trị Kteam được in ra màn hình.

Tiếp đế, chúng ta tiếp tục được yêu cầu nhập dữ liệu. Bạn có thể thấy khác so với lần chúng  ta sử dụng hàm input khi không truyền giá trị vào cho parameter prompt. Giờ đây, chúng ta có một dòng ghi chú yêu cầu nhập dữ liệu. Và với giá trị nhập vào là Free Education, giá trị đó đã được in ra ở dòng cuối cùng.

Kteam xin được lưu ý thêm một lần nữa đó là bạn nhập cái gì thì giá trị trả về LUÔN LUÔN LÀ CHUỖI.

Hãy thử đoạn code sau:

# reading input
int_num = input('Enter an integer: ')
float_num = input('Enter a float: ')
lst = input('Enter a list: ')
tup = input('Enter a tuple: ')
set_ = input('Enter a set: ')
dict_ = input('Enter a dict: ')

# print out output
print('Type of int_num', type(int_num))
print('Type of float_num', type(float_num))
print('Type of lst', type(lst))
print('Type of tup', type(tup))
print('Type of set_', type(set_))
print('Type of dict_', type(dict_))

Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

Như bạn thấy, tất cả đều thuộc lớp chuỗi. Kteam sẽ tiếp tục thêm một số ví dụ với hàm input.

value = input('Enter something => ')
print('You just entered', value)
print('__repr__ method: %r' %value)

Lần này, Kteam sẽ chỉ nhấn phím Enter.

Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

Khi bạn không nhập thứ gì và nhấn phím Enter. Chuỗi bạn nhân được từ hàm input là một chuỗi rỗng (số kí tự trong chuỗi bằng 0).

Tiếp tục với đoạn code trên, lần này Kteam sẽ nhấn EOF.

Nhập xuất trong Python - Hàm nhập

 • Lỗi EOFError hiện lên. Chương trình kết thúc ngay lập tức.

Hàm input Python 3.X và raw_input Python 2.X

Hàm raw_input không tồn tại trong Python 3.X, nó đã được đổi tên thành input ở phiên bản Python 3.X. 


Lưu ý: giành cho hàm input Python 2.X

Trong Python 2.X, còn một hàm nữa cũng gần giống với hàm raw_input (chính là hàm input ở Python 3.X) là hàm input.

Cú pháp của hàm này hoàn toàn tương tự với hàm input trong Python 3.X. Nó cũng sẽ nhận vào một chuỗi như hàm input Python 3.X (raw_input Python 2.X). Tuy nhiên, chuỗi đó sẽ được truyền vào hàm eval.

Do đó input Python 2.X có cú pháp

input(prompt=None)

Sẽ tương tự

eval(raw_input(prompt=None))

Và tương đương ở Python 3.X sẽ

eval(input(prompt=None))

Hàm eval có khả năng thực thi một expression với expression đưa vào dưới dạng chuỗi.

Một expression là một giá trị nào đó như một con số, một chuỗi, một list.

Sau đây là một vài ví dụ về hàm eval:

>>> eval('123')
123
>>> eval('[1, 2, 3]')
[1, 2, 3]
>>> x = 1
>>> eval('x + 2')
3
>>> eval('print("This is exec by eval fucntion")') # hàm print là một expression với giá trị là None
This is exec by eval fucntion
>>> eval('a = 3') # đây là một statement. Không phải expression.
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "<string>", line 1
  a = 3
   ^
SyntaxError: invalid syntax

Lưu ý: Ở đây, Kteam có một lưu ý với các bạn đó là không nên sử dụng hàm eval trừ khi thực sự rất cần thiết.

Có một số lí do để bạn nên tránh sử dụng hàm eval:

 • Khiến việc debug khó khăn
 • Làm chậm chương trình
 • Luôn có cách tốt hơn thay thế
 • Rất nguy hiểm và không an toàn.

Nếu bạn thắc mắc tại sao lại nguy hiểm. Thì Kteam có thể đưa ra một số ví dụ đơn giản.

Ví dụ: bạn cho phép người dùng sử dụng chương trình của bạn. Bạn yêu cầu họ nhập một số thứ nhưng lại sử dụng hàm eval bọc lên hàm input. Thế nên, họ có thể sử dụng nó để phá chương trình của bạn.

Giả sử bạn có một ứng dụng web. Nếu một kẻ xấu nào đó nhập vào với nội dung dạng thế này thì coi như ứng dụng của bạn toi.

Enter something: __import__('shutil').rmtree('/root')

Câu lệnh dưới, có thể xóa sạch cây thư mục của bạn. Đó là một dạng của command injection. Điều này rất nguy hiểm cho hệ thống của bạn.

>>> __import__('shutil').rmtree('/root')

Do đó, việc sử dụng eval phải được cân nhắc. Đương nhiên sẽ có trường hợp eval không nguy hiểm như trên, hoặc là bạn phải dùng tới nó. Nhưng hãy hạn chế!


Kết luận

Qua bài viết này, Bạn đã biết về việc yêu cầu người dùng NHẬP NỘI DUNG từ bàn phím trong Python.

Ở bài viết sau. Kteam sẽ nói về KIỂU DỮ LIỆU BOOLEAN TRONG PYTHON.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Nhập xuất trong Python - Hàm nhập dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Python cơ bản

Lập trình Python cơ bản - Con shi tồ

Đánh giá

FerrumIV đã đánh giá 16:55 14-05-2020

Tuyệt quá Kteam uiiii

Trần Trọng Nhân đã đánh giá 10:55 28-03-2020

meomuop132 đã đánh giá 15:25 05-08-2019

Phạm Văn Vũ đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HgPhDt đã bình luận 12:09 12-04-2020

https://www.youtube.com/watch?v=2DKArbsBdgs

Em xem và làm thử như video trên, hoàn toàn có thể sử dụng SublimeREPL để chạy toàn bộ các câu lệnh thay vì sử dụng CMD ạ.

minhtuan1709 đã bình luận 19:12 01-07-2019

Cho em hỏi giá trị  input() của biến value có thay đổi được không ? Nếu được thì tại sao lại phải tạo biến next_value ? Em thấy việc đưa giá trị vào input() chẳng khác gì gán giá trị cho biến , em chưa hiểu rõ lắm.

conghao.cha2009 đã bình luận 09:44 17-10-2018

Cho em hỏi, nếu viết hàm input trong sublime text 3 thì chúng ta không thể chạy được nó hiện lỗi EOF when reading a line vậy làm sao chúng ta sửa lỗi này ạ?

 
K9 SuperAdmin đã bình luận 06:41 22-01-2018

d

longhieu4820001 đã bình luận 18:50 12-12-2017

dạ cho em hỏi khóa học python cơ bản này có bao nhiêu bài hết vậy anh

Không có video.