Sử dụng webBrowser C# Winform

Lập trình từ điển nói với C# Winform

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 20:48 15-10-2016 9.852 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Sử dụng webBrowser C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace WebB
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnGo = new System.Windows.Forms.Button();
      this.txbAddress = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.pnlWeb = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnAdd
      // 
      this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.btnAdd.Name = "btnAdd";
      this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(108, 23);
      this.btnAdd.TabIndex = 0;
      this.btnAdd.Text = "Add WebBrowser";
      this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);
      // 
      // btnGo
      // 
      this.btnGo.Location = new System.Drawing.Point(126, 12);
      this.btnGo.Name = "btnGo";
      this.btnGo.Size = new System.Drawing.Size(42, 23);
      this.btnGo.TabIndex = 1;
      this.btnGo.Text = "Go";
      this.btnGo.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnGo.Click += new System.EventHandler(this.btnGo_Click);
      // 
      // txbAddress
      // 
      this.txbAddress.Location = new System.Drawing.Point(174, 15);
      this.txbAddress.Name = "txbAddress";
      this.txbAddress.Size = new System.Drawing.Size(701, 20);
      this.txbAddress.TabIndex = 2;
      // 
      // pnlWeb
      // 
      this.pnlWeb.Location = new System.Drawing.Point(12, 41);
      this.pnlWeb.Name = "pnlWeb";
      this.pnlWeb.Size = new System.Drawing.Size(863, 418);
      this.pnlWeb.TabIndex = 3;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(896, 471);
      this.Controls.Add(this.pnlWeb);
      this.Controls.Add(this.txbAddress);
      this.Controls.Add(this.btnGo);
      this.Controls.Add(this.btnAdd);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
    private System.Windows.Forms.Button btnGo;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbAddress;
    private System.Windows.Forms.Panel pnlWeb;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WebB
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    WebBrowser wb;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      wb = new WebBrowser();
      wb.Width = 900;
      wb.Height = 400;
      wb.DocumentCompleted += wb_DocumentCompleted;
      pnlWeb.Controls.Add(wb);
    }

    void wb_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Done");
    }

    private void btnGo_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string link = txbAddress.Text;
      wb.Navigate(link);
    }
  }
}

Code DictionaryData.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryData
  {
    private string key;

    public string Key
    {
      get { return key; }
      set { key = value; }
    }

    private string meaning;

    public string Meaning
    {
      get { return meaning; }
      set { meaning = value; }
    }

    private string explaination;

    public string Explaination
    {
      get { return explaination; }
      set { explaination = value; }
    }
  }
}

File ứng dụng demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chức năng nói cho từ điển.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.