Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Sử dụng webBrowser C# Winform Sử dụng webBrowser C# Winform Sử dụng webBrowser C# Winform Sử dụng webBrowser C# Winform Sử dụng webBrowser C# Winform 0/5 (8 reviews)

Sử dụng webBrowser C# Winform

Đã đăng 2016-10-15 20:48:26 bởi HowKteam
0 bình luận 4604 lượt xem
Sử dụng webBrowser C# Winform 0 /5 stars (1 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace WebB
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnGo = new System.Windows.Forms.Button();
      this.txbAddress = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.pnlWeb = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnAdd
      // 
      this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.btnAdd.Name = "btnAdd";
      this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(108, 23);
      this.btnAdd.TabIndex = 0;
      this.btnAdd.Text = "Add WebBrowser";
      this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);
      // 
      // btnGo
      // 
      this.btnGo.Location = new System.Drawing.Point(126, 12);
      this.btnGo.Name = "btnGo";
      this.btnGo.Size = new System.Drawing.Size(42, 23);
      this.btnGo.TabIndex = 1;
      this.btnGo.Text = "Go";
      this.btnGo.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnGo.Click += new System.EventHandler(this.btnGo_Click);
      // 
      // txbAddress
      // 
      this.txbAddress.Location = new System.Drawing.Point(174, 15);
      this.txbAddress.Name = "txbAddress";
      this.txbAddress.Size = new System.Drawing.Size(701, 20);
      this.txbAddress.TabIndex = 2;
      // 
      // pnlWeb
      // 
      this.pnlWeb.Location = new System.Drawing.Point(12, 41);
      this.pnlWeb.Name = "pnlWeb";
      this.pnlWeb.Size = new System.Drawing.Size(863, 418);
      this.pnlWeb.TabIndex = 3;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(896, 471);
      this.Controls.Add(this.pnlWeb);
      this.Controls.Add(this.txbAddress);
      this.Controls.Add(this.btnGo);
      this.Controls.Add(this.btnAdd);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
    private System.Windows.Forms.Button btnGo;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbAddress;
    private System.Windows.Forms.Panel pnlWeb;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WebB
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    WebBrowser wb;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      wb = new WebBrowser();
      wb.Width = 900;
      wb.Height = 400;
      wb.DocumentCompleted += wb_DocumentCompleted;
      pnlWeb.Controls.Add(wb);
    }

    void wb_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Done");
    }

    private void btnGo_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string link = txbAddress.Text;
      wb.Navigate(link);
    }
  }
}

Code DictionaryData.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryData
  {
    private string key;

    public string Key
    {
      get { return key; }
      set { key = value; }
    }

    private string meaning;

    public string Meaning
    {
      get { return meaning; }
      set { meaning = value; }
    }

    private string explaination;

    public string Explaination
    {
      get { return explaination; }
      set { explaination = value; }
    }
  }
}

File ứng dụng demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chức năng nói cho từ điển.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education