Tạo cấu trúc lưu trữ dữ liệu Từ điển nói C# Winform

Lập trình từ điển nói với C# Winform

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 20:44 15-10-2016 9.335 lượt xem 14 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo cấu trúc lưu trữ dữ liệu Từ điển nói C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace SpeakDictionary
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbMeaning = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.txbExplaination = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.cbWord = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnSpeakEnglish = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.btnSpeakEnglish);
      this.panel1.Controls.Add(this.cbWord);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(154, 349);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.button2);
      this.panel2.Controls.Add(this.button1);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbExplaination);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbMeaning);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(172, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(391, 349);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbMeaning
      // 
      this.txbMeaning.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbMeaning.Name = "txbMeaning";
      this.txbMeaning.Size = new System.Drawing.Size(359, 20);
      this.txbMeaning.TabIndex = 0;
      // 
      // txbExplaination
      // 
      this.txbExplaination.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.txbExplaination.Multiline = true;
      this.txbExplaination.Name = "txbExplaination";
      this.txbExplaination.Size = new System.Drawing.Size(359, 317);
      this.txbExplaination.TabIndex = 1;
      // 
      // cbWord
      // 
      this.cbWord.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbWord.FormattingEnabled = true;
      this.cbWord.Location = new System.Drawing.Point(0, 3);
      this.cbWord.Name = "cbWord";
      this.cbWord.Size = new System.Drawing.Size(124, 345);
      this.cbWord.TabIndex = 0;
      this.cbWord.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.cbWord_SelectedIndexChanged);
      // 
      // btnSpeakEnglish
      // 
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.btnSpeakEnglish.Location = new System.Drawing.Point(130, 3);
      this.btnSpeakEnglish.Name = "btnSpeakEnglish";
      this.btnSpeakEnglish.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.btnSpeakEnglish.TabIndex = 1;
      this.btnSpeakEnglish.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(368, 3);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button2.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(368, 323);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(575, 373);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Anh - Việt | Dictionary";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSpeakEnglish;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbWord;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbExplaination;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbMeaning;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpeakDictionary
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DictionaryManager dictionary;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      cbWord.DisplayMember = "Key";

      dictionary = new DictionaryManager();

      dictionary.LoadDataToCombobox(cbWord);
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát?" , "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
        return;
      }

      dictionary.Serialize();
    }

    private void cbWord_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ComboBox cb = sender as ComboBox;

      if (cb.DataSource == null)
        return;

      DictionaryData data = cb.SelectedItem as DictionaryData;

      txbMeaning.Text = data.Meaning;
      txbExplaination.Text = data.Explaination;
    }
  }
}

Code DictionaryData.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryData
  {
    private string key;

    public string Key
    {
      get { return key; }
      set { key = value; }
    }

    private string meaning;

    public string Meaning
    {
      get { return meaning; }
      set { meaning = value; }
    }

    private string explaination;

    public string Explaination
    {
      get { return explaination; }
      set { explaination = value; }
    }
  }
}

Code DictionaryItem.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  [Serializable]
  public class DictionaryItem
  {
    private List<DictionaryData> items;

    public List<DictionaryData> Items
    {
      get { return items; }
      set { items = value; }
    }
  }
}

Code DictionaryManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Serialization;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryManager
  {
    #region properties
    private string filePath = "data.xml";

    private DictionaryItem items;

    public DictionaryItem Items
    {
      get { return items; }
      set { items = value; }
    }
    #endregion

    #region methods
    public DictionaryManager()
    {
      items = (DictionaryItem)DeserializeFromXML(filePath);
    }

    public void LoadDataToCombobox(ComboBox combo)
    {
      combo.DataSource = items.Items;
    }


    public void Serialize()
    {
      SerializeToXML(Items, filePath);
    }

    private void SerializeToXML(object data, string filePath)
    {
      FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);

      XmlSerializer sr = new XmlSerializer(typeof(DictionaryItem));

      sr.Serialize(fs, data);

      fs.Close();
    }

    public object DeserializeFromXML(string filePath)
    {
      FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);

      XmlSerializer sr = new XmlSerializer(typeof(DictionaryItem));

      object obj = sr.Deserialize(fs);

      fs.Close();

      return obj;
    }

    #endregion
  }
}

Code data.xml

<?xml version="1.0"?>
<DictionaryItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Items>
  <DictionaryData>
   <Key>Hello</Key>
   <Meaning>Xin chào</Meaning>
   <Explaination>Từ mang ý nghĩa chào hỏi. Có thể dùng mỗi khi gặp một ai đó.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>Good bye</Key>
   <Meaning>Chào tạm biệt</Meaning>
   <Explaination>Từ mang ý nghĩa chào tạm biệt. Có thể dùng mỗi khi tạm biệt một ai đó.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>How Kteam</Key>
   <Meaning>How Kteam</Meaning>
   <Explaination>Một dự án chia sẽ kiến thức miễn phí</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>Kter</Key>
   <Meaning>Thành viên của Kteam</Meaning>
   <Explaination>Bất cứ ai mong muốn chia sẽ kiến thức miễn phí. Đều là Kter.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>HowKteam.com</Key>
   <Meaning>Website HowKteam.com</Meaning>
   <Explaination>Một website giáo dục, chia sẽ kiến thức hoàn toàn miễn phí. Xúc tích, dễ hiểu.</Explaination>
  </DictionaryData>
 </Items>
</DictionaryItem>

File ứng dụng demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng WebBrowser.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Đánh giá

nhatnam10a3 đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hoangquy_mt đã bình luận 11:08 02-02-2020

Bạn cho mình hỏi tại sao trong class DictionaryData, lúc khai báo key/meaning/explanation thì đều báo lỗi: CS0102 The type 'DicData' already contains a definition for 'key'

Cảm ơn bạn

KangKangKang đã bình luận 09:32 10-05-2019

object obj = sr.Deserialize(fs);
Em bị lỗi code khi chạy đến đoạn này trong class class DictionaryManager 

Ai biết giúp e vs ạ
 

duykhoi đã bình luận 21:02 04-05-2018

Lỗi này sửa sao ạ!

Error    1    Method must have a return type    C:\Users\win 8.1\Videos\Speakdictionary\Speakdictionary\dictionaryManager_2.cs    27    16    Speakdictionary
Error    4    The namespace 'SpeakDictionary' already contains a definition for 'DictionaryManager'    C:\Users\win 8.1\Videos\Speakdictionary\Speakdictionary\dictionaryManager_2.cs    12    18    Speakdictionary
 

2    Warning    Invalid search path 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VC98\lib' specified in 'LIB environment variable' -- 'The system cannot find the path specified. '    Speakdictionary
3    Warning    Invalid search path 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VC98\mfc\lib' specified in 'LIB environment variable' -- 'The system cannot find the path specified. '    Speakdictionary
1    Error    Method must have a return type    C:\Users\win 8.1\Videos\Speakdictionary\Speakdictionary\dictionaryManager_2.cs    27    16    Speakdictionary
4    Error    The namespace 'SpeakDictionary' already contains a definition for 'DictionaryManager'    C:\Users\win 8.1\Videos\Speakdictionary\Speakdictionary\dictionaryManager_2.cs    12    18    Speakdictionary
 

devill.tn đã bình luận 16:16 13-03-2018

Yêu cầu dùng bảng băm thì cấu trúc dữ liệu như nào a?

namlahs6a đã bình luận 16:40 15-12-2016
sao không có link tải cái data.xml vậy ?? :(
Không có video.