Tạo chức năng đọc chữ từ điển nói C# Winform

Lập trình từ điển nói với C# Winform

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 20:50 15-10-2016 10.563 lượt xem 30 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo chức năng đọc chữ từ điển nói C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace SpeakDictionary
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbMeaning = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.txbExplaination = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.cbWord = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnSpeakEnglish = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.btnSpeakEnglish);
      this.panel1.Controls.Add(this.cbWord);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(154, 349);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.button2);
      this.panel2.Controls.Add(this.button1);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbExplaination);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbMeaning);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(172, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(391, 349);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbMeaning
      // 
      this.txbMeaning.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbMeaning.Name = "txbMeaning";
      this.txbMeaning.Size = new System.Drawing.Size(359, 20);
      this.txbMeaning.TabIndex = 0;
      // 
      // txbExplaination
      // 
      this.txbExplaination.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.txbExplaination.Multiline = true;
      this.txbExplaination.Name = "txbExplaination";
      this.txbExplaination.Size = new System.Drawing.Size(359, 317);
      this.txbExplaination.TabIndex = 1;
      // 
      // cbWord
      // 
      this.cbWord.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbWord.FormattingEnabled = true;
      this.cbWord.Location = new System.Drawing.Point(0, 3);
      this.cbWord.Name = "cbWord";
      this.cbWord.Size = new System.Drawing.Size(124, 345);
      this.cbWord.TabIndex = 0;
      this.cbWord.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.cbWord_SelectedIndexChanged);
      // 
      // btnSpeakEnglish
      // 
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.btnSpeakEnglish.Location = new System.Drawing.Point(130, 3);
      this.btnSpeakEnglish.Name = "btnSpeakEnglish";
      this.btnSpeakEnglish.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.btnSpeakEnglish.TabIndex = 1;
      this.btnSpeakEnglish.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnSpeakEnglish.Click += new System.EventHandler(this.btnSpeakEnglish_Click);
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(368, 3);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button2.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(368, 323);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(575, 373);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Anh - Việt | Dictionary";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSpeakEnglish;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbWord;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbExplaination;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbMeaning;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpeakDictionary
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DictionaryManager dictionary;
    SpeakText VietNam;
    SpeakText English;
    bool isLoading1 = true;
    bool isLoading2 = true;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      ChangeLoading();

      cbWord.DisplayMember = "Key";

      WebBrowser wbVN = new WebBrowser();
      wbVN.Width = 0;
      wbVN.Height = 0;
      wbVN.Visible = false;
      wbVN.ScriptErrorsSuppressed = true;
      wbVN.Navigate(Cons.VietNamLink);
      wbVN.DocumentCompleted += wbVN_DocumentCompleted;

      this.Controls.Add(wbVN);

      WebBrowser wbEn = new WebBrowser();
      wbEn.Width = 0;
      wbEn.Height = 0;
      wbEn.Visible = false;
      wbEn.ScriptErrorsSuppressed = true;
      wbEn.Navigate(Cons.EnglishLink);
      wbEn.DocumentCompleted += wbEn_DocumentCompleted;
      this.Controls.Add(wbEn);

      VietNam = new SpeakText(wbVN);
      English = new SpeakText(wbEn);

      dictionary = new DictionaryManager();

      dictionary.LoadDataToCombobox(cbWord);
    }

    void wbEn_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      isLoading1 = false;
      ChangeLoading();
    }

    void wbVN_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      isLoading2 = false;
      ChangeLoading();
    }

    void ChangeLoading()
    {
      this.Enabled = !(isLoading1 && isLoading2);
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát?" , "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
        return;
      }

      dictionary.Serialize();
    }

    private void cbWord_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ComboBox cb = sender as ComboBox;

      if (cb.DataSource == null)
        return;

      DictionaryData data = cb.SelectedItem as DictionaryData;

      txbMeaning.Text = data.Meaning;
      txbExplaination.Text = data.Explaination;
    }

    private void btnSpeakEnglish_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      English.Spreak((cbWord.SelectedItem as DictionaryData).Key);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      VietNam.Spreak(txbMeaning.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      VietNam.Spreak(txbExplaination.Text);
    }
  }
}

Code DictionaryData.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryData
  {
    private string key;

    public string Key
    {
      get { return key; }
      set { key = value; }
    }

    private string meaning;

    public string Meaning
    {
      get { return meaning; }
      set { meaning = value; }
    }

    private string explaination;

    public string Explaination
    {
      get { return explaination; }
      set { explaination = value; }
    }
  }
}

Code DictionaryItem.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  [Serializable]
  public class DictionaryItem
  {
    private List<DictionaryData> items;

    public List<DictionaryData> Items
    {
      get { return items; }
      set { items = value; }
    }
  }
}

Code DictionaryManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Serialization;

namespace SpeakDictionary
{
  public class DictionaryManager
  {
    #region properties
    private string filePath = "data.xml";

    private DictionaryItem items;

    public DictionaryItem Items
    {
      get { return items; }
      set { items = value; }
    }
    #endregion

    #region methods
    public DictionaryManager()
    {
      items = (DictionaryItem)DeserializeFromXML(filePath);
    }

    public void LoadDataToCombobox(ComboBox combo)
    {
      combo.DataSource = items.Items;
    }


    public void Serialize()
    {
      SerializeToXML(Items, filePath);
    }

    private void SerializeToXML(object data, string filePath)
    {
      FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);

      XmlSerializer sr = new XmlSerializer(typeof(DictionaryItem));

      sr.Serialize(fs, data);

      fs.Close();
    }

    public object DeserializeFromXML(string filePath)
    {
      FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);

      XmlSerializer sr = new XmlSerializer(typeof(DictionaryItem));

      object obj = sr.Deserialize(fs);

      fs.Close();

      return obj;
    }

    #endregion
  }
}

Code data.xml

<?xml version="1.0"?>
<DictionaryItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Items>
  <DictionaryData>
   <Key>Hello</Key>
   <Meaning>Xin chào</Meaning>
   <Explaination>Từ mang ý nghĩa chào hỏi. Có thể dùng mỗi khi gặp một ai đó.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>Good bye</Key>
   <Meaning>Chào tạm biệt</Meaning>
   <Explaination>Từ mang ý nghĩa chào tạm biệt. Có thể dùng mỗi khi tạm biệt một ai đó.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>How Kteam</Key>
   <Meaning>How Kteam</Meaning>
   <Explaination>Một dự án chia sẽ kiến thức miễn phí</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>Kter</Key>
   <Meaning>Thành viên của Kteam</Meaning>
   <Explaination>Bất cứ ai mong muốn chia sẽ kiến thức miễn phí. Đều là Kter.</Explaination>
  </DictionaryData>
  <DictionaryData>
   <Key>HowKteam.com</Key>
   <Meaning>Website HowKteam.com</Meaning>
   <Explaination>Một website giáo dục, chia sẽ kiến thức hoàn toàn miễn phí. Xúc tích, dễ hiểu.</Explaination>
  </DictionaryData>
 </Items>
</DictionaryItem>

Code Cons.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpeakDictionary
{
  public class Cons
  {
    public static string VietNamLink = "http://responsivevoice.org/text-to-speech-languages/van-ban-de-noi-trong-tieng-viet/";
    public static string EnglishLink = "http://responsivevoice.org/text-to-speech-languages/us-english-text-to-speech/";
  }
}

Code SpeakText.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpeakDictionary
{
  public class SpeakText
  {
    private WebBrowser wbWeb;

    public WebBrowser WbWeb
    {
      get { return wbWeb; }
      set { wbWeb = value; }
    }

    public SpeakText(WebBrowser wb)
    {
      this.WbWeb = wb;
    }

    private void SetText(string data)
    {
      HtmlElement element = WbWeb.Document.GetElementById("text");
      element.SetAttribute("value", data);
    }

    private void Speak()
    {
      HtmlElement element = WbWeb.Document.GetElementById("playbutton");
      element.InvokeMember("click");
    }

    public void Spreak(string data)
    {
      //SetText("");
      SetText(data);
      Speak();
    }
  }
}

File ứng dụng demo

Hãy khoe thành quả của bạn ở phần comment nhé.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Đánh giá

chuong0410 đã đánh giá 01:12 21-04-2019

Kteam SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Hanh Nguyen đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
_Thinker đã bình luận 10:22 16-07-2019

cái này là mình tự đưa thư viện vào hả a, có thể translte như google dịch và xem phần phiên âm được ko a?

tcduc2106 đã bình luận 19:27 22-05-2019

Em thì hoàn hảo xong từ đầu đến cuối rồi, nhưng tại sao nó lại báo lỗi khi nhấn nút nói

haianhdu đã bình luận 18:09 22-12-2018

:V Hoàn hảo rồi, mỗi tội ko phát ra tiếng thôi -_- Why? ko có báo lỗi gì luôn

phamtienluat2 đã bình luận 18:32 12-04-2018

A có thể hướng dẫn thêm 1 thư viện có sẵn vào ko ạ?

nguyenbinhbo95 đã bình luận 16:24 13-12-2017

Chương trình của em chạy không làm sao. chỉ mỗi cái là nó không nói được thôi. Các anh giải thích giúp em với

Không có video.