Thiết kế giao diện

Lập trình từ điển nói với C# Winform

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 08:48 25-09-2017 9.118 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Thiết kế giao diện

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace SpeakDictionary
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbMeaning = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.txbExplaination = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.cbWord = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnSpeakEnglish = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.btnSpeakEnglish);
      this.panel1.Controls.Add(this.cbWord);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(154, 349);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.button2);
      this.panel2.Controls.Add(this.button1);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbExplaination);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbMeaning);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(172, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(391, 349);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbMeaning
      // 
      this.txbMeaning.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbMeaning.Name = "txbMeaning";
      this.txbMeaning.Size = new System.Drawing.Size(359, 20);
      this.txbMeaning.TabIndex = 0;
      // 
      // txbExplaination
      // 
      this.txbExplaination.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.txbExplaination.Multiline = true;
      this.txbExplaination.Name = "txbExplaination";
      this.txbExplaination.Size = new System.Drawing.Size(359, 317);
      this.txbExplaination.TabIndex = 1;
      // 
      // cbWord
      // 
      this.cbWord.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbWord.FormattingEnabled = true;
      this.cbWord.Location = new System.Drawing.Point(12, 3);
      this.cbWord.Name = "cbWord";
      this.cbWord.Size = new System.Drawing.Size(112, 332);
      this.cbWord.TabIndex = 0;
      // 
      // btnSpeakEnglish
      // 
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.btnSpeakEnglish.Location = new System.Drawing.Point(130, 3);
      this.btnSpeakEnglish.Name = "btnSpeakEnglish";
      this.btnSpeakEnglish.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.btnSpeakEnglish.TabIndex = 1;
      this.btnSpeakEnglish.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(368, 3);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button2.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(368, 323);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(575, 373);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Anh - Việt | Dictionary";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSpeakEnglish;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbWord;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbExplaination;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbMeaning;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpeakDictionary
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát?" , "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

File ứng dụng demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo cấu trúc lưu trữ.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
thanhtamtainhan1068 đã bình luận 00:38 09-09-2018

để cài phần mềm này mình làm như thế nào vậy ?

 

Không có video.