Lập trình từ điển nói với C# Winform

Serial tutorial hướng dẫn làm từ điển nói với C# Winform

Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện 5/5 (8 reviews)

Thiết kế giao diện

Đã đăng 2016-10-15 20:38:20 bởi HowKteam
1 bình luận 4689 lượt xem
Thiết kế giao diện 5 /5 stars (3 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với một ứng dụng thú vị: Từ điển nói.

Code file Form1.designer.cs

namespace SpeakDictionary
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.txbMeaning = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.txbExplaination = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.cbWord = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnSpeakEnglish = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.btnSpeakEnglish);
      this.panel1.Controls.Add(this.cbWord);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(154, 349);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.button2);
      this.panel2.Controls.Add(this.button1);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbExplaination);
      this.panel2.Controls.Add(this.txbMeaning);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(172, 12);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(391, 349);
      this.panel2.TabIndex = 1;
      // 
      // txbMeaning
      // 
      this.txbMeaning.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.txbMeaning.Name = "txbMeaning";
      this.txbMeaning.Size = new System.Drawing.Size(359, 20);
      this.txbMeaning.TabIndex = 0;
      // 
      // txbExplaination
      // 
      this.txbExplaination.Location = new System.Drawing.Point(3, 29);
      this.txbExplaination.Multiline = true;
      this.txbExplaination.Name = "txbExplaination";
      this.txbExplaination.Size = new System.Drawing.Size(359, 317);
      this.txbExplaination.TabIndex = 1;
      // 
      // cbWord
      // 
      this.cbWord.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbWord.FormattingEnabled = true;
      this.cbWord.Location = new System.Drawing.Point(12, 3);
      this.cbWord.Name = "cbWord";
      this.cbWord.Size = new System.Drawing.Size(112, 332);
      this.cbWord.TabIndex = 0;
      // 
      // btnSpeakEnglish
      // 
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.btnSpeakEnglish.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.btnSpeakEnglish.Location = new System.Drawing.Point(130, 3);
      this.btnSpeakEnglish.Name = "btnSpeakEnglish";
      this.btnSpeakEnglish.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.btnSpeakEnglish.TabIndex = 1;
      this.btnSpeakEnglish.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(368, 3);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.BackgroundImage = global::SpeakDictionary.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.button2.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(368, 323);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(20, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(575, 373);
      this.Controls.Add(this.panel2);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Anh - Việt | Dictionary";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSpeakEnglish;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbWord;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbExplaination;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbMeaning;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpeakDictionary
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát?" , "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

File ứng dụng demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo cấu trúc lưu trữ.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Thiết kế giao diện
thanhtamtainhan1068 2018-09-09 00:38:47

để cài phần mềm này mình làm như thế nào vậy ?

 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education