Lập trình ứng dụng Lập lịch với C# Winfo...

Serial tutorial lập trình ứng dụng Lập lịch với C# Winform

Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform 0/5 (11 reviews)

Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform

Đã đăng 2016-10-19 06:56:43 bởi HowKteam
2 bình luận 4115 lượt xem
Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform 0 /5 stars (0 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với ứng dụng: Lập lịch.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • Timer
 • NotifyIcon
 • Registry
 • Xử lý ngày tháng năm

Code Form1.Designer.cs

namespace Calender
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel6 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.nmNotify = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.ckbNotify = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.btnToDay = new System.Windows.Forms.Button();
      this.dtpkDate = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.pnlMatrix = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.btnNext = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnPreviours = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnSunday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnSaturday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnFriday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnThusday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnWednesday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnTuesday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnMonday = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel3.SuspendLayout();
      this.panel6.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmNotify)).BeginInit();
      this.panel2.SuspendLayout();
      this.panel4.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.panel3);
      this.panel1.Controls.Add(this.panel2);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(741, 356);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Controls.Add(this.panel6);
      this.panel3.Controls.Add(this.btnToDay);
      this.panel3.Controls.Add(this.dtpkDate);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(735, 28);
      this.panel3.TabIndex = 1;
      // 
      // panel6
      // 
      this.panel6.Controls.Add(this.nmNotify);
      this.panel6.Controls.Add(this.ckbNotify);
      this.panel6.Location = new System.Drawing.Point(7, 0);
      this.panel6.Name = "panel6";
      this.panel6.Size = new System.Drawing.Size(210, 28);
      this.panel6.TabIndex = 2;
      // 
      // nmNotify
      // 
      this.nmNotify.Location = new System.Drawing.Point(81, 3);
      this.nmNotify.Maximum = new decimal(new int[] {
      3600,
      0,
      0,
      0});
      this.nmNotify.Minimum = new decimal(new int[] {
      1,
      0,
      0,
      0});
      this.nmNotify.Name = "nmNotify";
      this.nmNotify.Size = new System.Drawing.Size(60, 20);
      this.nmNotify.TabIndex = 1;
      this.nmNotify.Value = new decimal(new int[] {
      1,
      0,
      0,
      0});
      // 
      // ckbNotify
      // 
      this.ckbNotify.AutoSize = true;
      this.ckbNotify.Location = new System.Drawing.Point(3, 4);
      this.ckbNotify.Name = "ckbNotify";
      this.ckbNotify.Size = new System.Drawing.Size(78, 17);
      this.ckbNotify.TabIndex = 0;
      this.ckbNotify.Text = "Thông báo";
      this.ckbNotify.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnToDay
      // 
      this.btnToDay.Location = new System.Drawing.Point(493, 0);
      this.btnToDay.Name = "btnToDay";
      this.btnToDay.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnToDay.TabIndex = 1;
      this.btnToDay.Text = "Hôm nay";
      this.btnToDay.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnToDay.Click += new System.EventHandler(this.btnToDay_Click);
      // 
      // dtpkDate
      // 
      this.dtpkDate.Location = new System.Drawing.Point(287, 3);
      this.dtpkDate.Name = "dtpkDate";
      this.dtpkDate.Size = new System.Drawing.Size(200, 20);
      this.dtpkDate.TabIndex = 0;
      this.dtpkDate.ValueChanged += new System.EventHandler(this.dtpkDate_ValueChanged);
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.pnlMatrix);
      this.panel2.Controls.Add(this.panel4);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(3, 37);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(735, 314);
      this.panel2.TabIndex = 0;
      // 
      // pnlMatrix
      // 
      this.pnlMatrix.Location = new System.Drawing.Point(88, 55);
      this.pnlMatrix.Name = "pnlMatrix";
      this.pnlMatrix.Size = new System.Drawing.Size(561, 254);
      this.pnlMatrix.TabIndex = 1;
      // 
      // panel4
      // 
      this.panel4.Controls.Add(this.btnNext);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnPreviours);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnSunday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnSaturday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnFriday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnThusday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnWednesday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnTuesday);
      this.panel4.Controls.Add(this.btnMonday);
      this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.panel4.Name = "panel4";
      this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(729, 46);
      this.panel4.TabIndex = 0;
      // 
      // btnNext
      // 
      this.btnNext.Location = new System.Drawing.Point(651, 3);
      this.btnNext.Name = "btnNext";
      this.btnNext.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnNext.TabIndex = 8;
      this.btnNext.Text = "Tháng sau";
      this.btnNext.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnNext.Click += new System.EventHandler(this.btnNext_Click);
      // 
      // btnPreviours
      // 
      this.btnPreviours.Location = new System.Drawing.Point(4, 3);
      this.btnPreviours.Name = "btnPreviours";
      this.btnPreviours.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnPreviours.TabIndex = 7;
      this.btnPreviours.Text = "Tháng trước";
      this.btnPreviours.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnPreviours.Click += new System.EventHandler(this.btnPreviours_Click);
      // 
      // btnSunday
      // 
      this.btnSunday.Location = new System.Drawing.Point(571, 3);
      this.btnSunday.Name = "btnSunday";
      this.btnSunday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnSunday.TabIndex = 6;
      this.btnSunday.Text = "Chủ nhật";
      this.btnSunday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnSaturday
      // 
      this.btnSaturday.Location = new System.Drawing.Point(490, 3);
      this.btnSaturday.Name = "btnSaturday";
      this.btnSaturday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnSaturday.TabIndex = 5;
      this.btnSaturday.Text = "Thứ 7";
      this.btnSaturday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnFriday
      // 
      this.btnFriday.Location = new System.Drawing.Point(409, 3);
      this.btnFriday.Name = "btnFriday";
      this.btnFriday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnFriday.TabIndex = 4;
      this.btnFriday.Text = "Thứ 6";
      this.btnFriday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnThusday
      // 
      this.btnThusday.Location = new System.Drawing.Point(328, 3);
      this.btnThusday.Name = "btnThusday";
      this.btnThusday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnThusday.TabIndex = 3;
      this.btnThusday.Text = "Thứ 5";
      this.btnThusday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnWednesday
      // 
      this.btnWednesday.Location = new System.Drawing.Point(247, 3);
      this.btnWednesday.Name = "btnWednesday";
      this.btnWednesday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnWednesday.TabIndex = 2;
      this.btnWednesday.Text = "Thứ 4";
      this.btnWednesday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnTuesday
      // 
      this.btnTuesday.Location = new System.Drawing.Point(166, 3);
      this.btnTuesday.Name = "btnTuesday";
      this.btnTuesday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnTuesday.TabIndex = 1;
      this.btnTuesday.Text = "Thứ 3";
      this.btnTuesday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnMonday
      // 
      this.btnMonday.Location = new System.Drawing.Point(85, 3);
      this.btnMonday.Name = "btnMonday";
      this.btnMonday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40);
      this.btnMonday.TabIndex = 0;
      this.btnMonday.Text = "Thứ 2";
      this.btnMonday.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(765, 370);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Lập lịch công việc";
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.panel6.ResumeLayout(false);
      this.panel6.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmNotify)).EndInit();
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel4.ResumeLayout(false);
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.Panel panel6;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown nmNotify;
    private System.Windows.Forms.CheckBox ckbNotify;
    private System.Windows.Forms.Button btnToDay;
    private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtpkDate;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.Panel pnlMatrix;
    private System.Windows.Forms.Panel panel4;
    private System.Windows.Forms.Button btnNext;
    private System.Windows.Forms.Button btnPreviours;
    private System.Windows.Forms.Button btnSunday;
    private System.Windows.Forms.Button btnSaturday;
    private System.Windows.Forms.Button btnFriday;
    private System.Windows.Forms.Button btnThusday;
    private System.Windows.Forms.Button btnWednesday;
    private System.Windows.Forms.Button btnTuesday;
    private System.Windows.Forms.Button btnMonday;
  }
}

Code Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Calender
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Peoperties
    private List<List<Button>> matrix;

    public List<List<Button>> Matrix
    {
      get { return matrix; }
      set { matrix = value; }
    }

    private List<string> dateOfWeek = new List<string>(){ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      LoadMatrix();
    }

    void LoadMatrix()
    {
      Matrix = new List<List<Button>>();

      Button oldBtn = new Button() { Width = 0, Height = 0, Location = new Point(-Cons.margin, 0) };
      for (int i = 0; i < Cons.DayOfColumn; i++)
      {
        Matrix.Add(new List<Button>());
        for (int j = 0; j < Cons.DayOfWeek; j++)
        {
          Button btn = new Button() { Width = Cons.dateButtonWidth, Height = Cons.dateButtonHeight};
          btn.Location = new Point(oldBtn.Location.X + oldBtn.Width + Cons.margin, oldBtn.Location.Y);

          pnlMatrix.Controls.Add(btn);
          Matrix[i].Add(btn);

          oldBtn = btn;
        }
        oldBtn = new Button() { Width = 0, Height = 0, Location = new Point(-Cons.margin, oldBtn.Location.Y + Cons.dateButtonHeight) };
      }

      SetDefaultDate();
    }

    int DayOfMonth(DateTime date)
    {
      switch(date.Month)
      {
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
          return 31;
        case 2:
          if ((date.Year % 4 == 0 && date.Year % 100 != 0) || date.Year % 400 == 0)
            return 29;
          else
            return 28;
        default:
          return 30;;
      }
    }

    void AddNumberIntoMatrixByDate(DateTime date)
    {
      ClearMatrix();
      DateTime useDate = new DateTime(date.Year, date.Month, 1);
      
      int line = 0;

      for (int i = 1; i <= DayOfMonth(date); i++)
      {
        int column = dateOfWeek.IndexOf(useDate.DayOfWeek.ToString());
        Button btn = Matrix[line][column];
        btn.Text = i.ToString();

        if (isEqualDate(useDate, DateTime.Now))
        {
          btn.BackColor = Color.Yellow;
        }

        if (isEqualDate(useDate, date))
        {
          btn.BackColor = Color.Aqua;
        }

        if (column >= 6)
          line++;

        useDate = useDate.AddDays(1);
      }
    }

    bool isEqualDate(DateTime dateA, DateTime dateB)
    {
      return dateA.Year == dateB.Year && dateA.Month == dateB.Month && dateA.Day == dateB.Day;
    }

    void ClearMatrix()
    {
      for (int i = 0; i < Matrix.Count; i++)
      {
        for (int j = 0; j < Matrix[i].Count; j++)
        {
          Button btn = Matrix[i][j];
          btn.Text = "";
          btn.BackColor = Color.WhiteSmoke;
        }
      }
    }

    void SetDefaultDate()
    {
      dtpkDate.Value = DateTime.Now;
    }

    private void dtpkDate_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      AddNumberIntoMatrixByDate((sender as DateTimePicker).Value);
    }

    private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtpkDate.Value = dtpkDate.Value.AddMonths(1);
    }

    private void btnPreviours_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtpkDate.Value = dtpkDate.Value.AddMonths(-1);
    }

    private void btnToDay_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SetDefaultDate();
    }
  }
}

Code DailyPlan.Designer.cs

namespace Calender
{
  partial class DailyPlan
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.pnlJob = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.dtpkDate = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
      this.mnsMain = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
      this.mnsiAddJob = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.mnsiToDay = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.btnNextDay = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnPrevioursDay = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.mnsMain.SuspendLayout();
      this.panel3.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.panel3);
      this.panel1.Controls.Add(this.pnlJob);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 27);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(754, 484);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // pnlJob
      // 
      this.pnlJob.Location = new System.Drawing.Point(3, 32);
      this.pnlJob.Name = "pnlJob";
      this.pnlJob.Size = new System.Drawing.Size(748, 447);
      this.pnlJob.TabIndex = 0;
      // 
      // dtpkDate
      // 
      this.dtpkDate.Location = new System.Drawing.Point(265, 4);
      this.dtpkDate.Name = "dtpkDate";
      this.dtpkDate.Size = new System.Drawing.Size(200, 20);
      this.dtpkDate.TabIndex = 1;
      // 
      // mnsMain
      // 
      this.mnsMain.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.mnsiAddJob,
      this.mnsiToDay});
      this.mnsMain.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
      this.mnsMain.Name = "mnsMain";
      this.mnsMain.Size = new System.Drawing.Size(775, 24);
      this.mnsMain.TabIndex = 1;
      this.mnsMain.Text = "menuStrip1";
      // 
      // mnsiAddJob
      // 
      this.mnsiAddJob.Name = "mnsiAddJob";
      this.mnsiAddJob.Size = new System.Drawing.Size(74, 20);
      this.mnsiAddJob.Text = "Thêm việc";
      // 
      // mnsiToDay
      // 
      this.mnsiToDay.Name = "mnsiToDay";
      this.mnsiToDay.Size = new System.Drawing.Size(68, 20);
      this.mnsiToDay.Text = "Hôm nay";
      // 
      // panel3
      // 
      this.panel3.Controls.Add(this.btnPrevioursDay);
      this.panel3.Controls.Add(this.btnNextDay);
      this.panel3.Controls.Add(this.dtpkDate);
      this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.panel3.Name = "panel3";
      this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(748, 27);
      this.panel3.TabIndex = 1;
      // 
      // btnNextDay
      // 
      this.btnNextDay.Location = new System.Drawing.Point(670, 3);
      this.btnNextDay.Name = "btnNextDay";
      this.btnNextDay.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnNextDay.TabIndex = 2;
      this.btnNextDay.Text = "Ngày mai";
      this.btnNextDay.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnPrevioursDay
      // 
      this.btnPrevioursDay.Location = new System.Drawing.Point(3, 1);
      this.btnPrevioursDay.Name = "btnPrevioursDay";
      this.btnPrevioursDay.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnPrevioursDay.TabIndex = 3;
      this.btnPrevioursDay.Text = "Hôm qua";
      this.btnPrevioursDay.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // DailyPlan
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(775, 511);
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Controls.Add(this.mnsMain);
      this.MainMenuStrip = this.mnsMain;
      this.Name = "DailyPlan";
      this.Text = "Lịch trong ngày";
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.mnsMain.ResumeLayout(false);
      this.mnsMain.PerformLayout();
      this.panel3.ResumeLayout(false);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Panel panel3;
    private System.Windows.Forms.Button btnPrevioursDay;
    private System.Windows.Forms.Button btnNextDay;
    private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtpkDate;
    private System.Windows.Forms.Panel pnlJob;
    private System.Windows.Forms.MenuStrip mnsMain;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnsiAddJob;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnsiToDay;
  }
}

Code DailyPlan.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Calender
{
  public partial class DailyPlan : Form
  {
    public DailyPlan()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Code AJob.Designer.cs

namespace Calender
{
  partial class AJob
  {
    /// <summary> 
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary> 
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Component Designer generated code

    /// <summary> 
    /// Required method for Designer support - do not modify 
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.ckbDone = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.txbJob = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.nmFromHours = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.nmFromMinute = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.nmToMinute = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.nmToHours = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.cbStatus = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnEdit = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnDelete = new System.Windows.Forms.Button();
      this.panel1.SuspendLayout();
      this.panel2.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmFromHours)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmFromMinute)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmToMinute)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmToHours)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // panel1
      // 
      this.panel1.Controls.Add(this.btnDelete);
      this.panel1.Controls.Add(this.btnEdit);
      this.panel1.Controls.Add(this.cbStatus);
      this.panel1.Controls.Add(this.panel2);
      this.panel1.Controls.Add(this.txbJob);
      this.panel1.Controls.Add(this.ckbDone);
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(3, 0);
      this.panel1.Name = "panel1";
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(747, 30);
      this.panel1.TabIndex = 0;
      // 
      // ckbDone
      // 
      this.ckbDone.AutoSize = true;
      this.ckbDone.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.ckbDone.Name = "ckbDone";
      this.ckbDone.Size = new System.Drawing.Size(15, 14);
      this.ckbDone.TabIndex = 0;
      this.ckbDone.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // txbJob
      // 
      this.txbJob.Location = new System.Drawing.Point(24, 0);
      this.txbJob.Name = "txbJob";
      this.txbJob.Size = new System.Drawing.Size(308, 20);
      this.txbJob.TabIndex = 1;
      // 
      // panel2
      // 
      this.panel2.Controls.Add(this.nmToMinute);
      this.panel2.Controls.Add(this.nmToHours);
      this.panel2.Controls.Add(this.label1);
      this.panel2.Controls.Add(this.nmFromMinute);
      this.panel2.Controls.Add(this.nmFromHours);
      this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(338, 0);
      this.panel2.Name = "panel2";
      this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(200, 30);
      this.panel2.TabIndex = 2;
      // 
      // nmFromHours
      // 
      this.nmFromHours.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
      this.nmFromHours.Name = "nmFromHours";
      this.nmFromHours.Size = new System.Drawing.Size(37, 20);
      this.nmFromHours.TabIndex = 0;
      // 
      // nmFromMinute
      // 
      this.nmFromMinute.Location = new System.Drawing.Point(46, 3);
      this.nmFromMinute.Name = "nmFromMinute";
      this.nmFromMinute.Size = new System.Drawing.Size(37, 20);
      this.nmFromMinute.TabIndex = 1;
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(89, 5);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(27, 13);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "Đến";
      // 
      // nmToMinute
      // 
      this.nmToMinute.Location = new System.Drawing.Point(160, 3);
      this.nmToMinute.Name = "nmToMinute";
      this.nmToMinute.Size = new System.Drawing.Size(37, 20);
      this.nmToMinute.TabIndex = 4;
      // 
      // nmToHours
      // 
      this.nmToHours.Location = new System.Drawing.Point(117, 3);
      this.nmToHours.Name = "nmToHours";
      this.nmToHours.Size = new System.Drawing.Size(37, 20);
      this.nmToHours.TabIndex = 3;
      // 
      // cbStatus
      // 
      this.cbStatus.FormattingEnabled = true;
      this.cbStatus.Location = new System.Drawing.Point(541, 2);
      this.cbStatus.Name = "cbStatus";
      this.cbStatus.Size = new System.Drawing.Size(103, 21);
      this.cbStatus.TabIndex = 3;
      // 
      // btnEdit
      // 
      this.btnEdit.Location = new System.Drawing.Point(650, 0);
      this.btnEdit.Name = "btnEdit";
      this.btnEdit.Size = new System.Drawing.Size(45, 23);
      this.btnEdit.TabIndex = 4;
      this.btnEdit.Text = "Sửa";
      this.btnEdit.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // btnDelete
      // 
      this.btnDelete.Location = new System.Drawing.Point(699, 0);
      this.btnDelete.Name = "btnDelete";
      this.btnDelete.Size = new System.Drawing.Size(45, 23);
      this.btnDelete.TabIndex = 5;
      this.btnDelete.Text = "Xóa";
      this.btnDelete.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // AJob
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.Controls.Add(this.panel1);
      this.Name = "AJob";
      this.Size = new System.Drawing.Size(753, 33);
      this.panel1.ResumeLayout(false);
      this.panel1.PerformLayout();
      this.panel2.ResumeLayout(false);
      this.panel2.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmFromHours)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmFromMinute)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmToMinute)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nmToHours)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown nmFromHours;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbJob;
    private System.Windows.Forms.CheckBox ckbDone;
    private System.Windows.Forms.Button btnDelete;
    private System.Windows.Forms.Button btnEdit;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbStatus;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown nmToMinute;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown nmToHours;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown nmFromMinute;
  }
}

Code AJob.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Calender
{
  public partial class AJob : UserControl
  {
    public AJob()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Code Cons.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Calender
{
  class Cons
  {
    public static int DayOfWeek = 7;
    public static int DayOfColumn = 6;

    public static int dateButtonWidth = 75;
    public static int dateButtonHeight = 40;

    public static int margin = 6;
  }
}

File ứng dụng Demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo cấu trúc công việc.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform
sơn 2017-10-09 20:30:13

Em cảm ơn team đã ra seri hướng dẫn ạ,nhưng ở chỗ hiển thị ngày trên button e làm tại sao đến ngày thứ 4 nó k xác định được column số mấy ạ,lúc đó column nó bay ra -1,ngày thứ 1,2,3 thì nó xác định được,nhưng cứ sang ngày thứ 4 là column=-1.A có thể giải thích giúp e dc k ạ?E cảm ơn nhiều.

0 bình chọn
Reply
Hiển thị lịch theo ngày được chọn ứng dụng Lập lịch C# Winform
Quách Nhị 2016-10-24 08:40:55
Bài viết hay.Mình luôn theo dõi. Có serise hướng thêm phân add ngày âm lịch vào không add. Mình thấy nếu thêm tính năng đó nữa quá ok rồi.
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education