Thread trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:19 03-08-2020 24.854 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Thread trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ThreadGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Thread thrd = new Thread(Demo);
      thrd.IsBackground = true;
      thrd.Start();
    }

    void Demo()
    {
      for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(textBox1.Text); i++)
      {
        label1.Text = i.ToString();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("www.HowKteam.com");
    }
    int speed = 100;
    void MovePictureBox()
    {
      new Thread(
        () =>
        {
          while (true)
          {
            if (checkBox1.Checked)
            {
              pictureBox1.Location = new Point(pictureBox1.Location.X - 1, pictureBox1.Location.Y);
            }
            else
            {
              pictureBox1.Location = new Point(pictureBox1.Location.X + 1, pictureBox1.Location.Y);
            }
            Thread.Sleep(speed);
          }
        }
        ) { IsBackground = true }.Start();      
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MovePictureBox();  
    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (int.TryParse(textBox2.Text, out speed))
      {

      }
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace ThreadGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.checkBox1 = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(90, 19);
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(119, 20);
      this.textBox1.TabIndex = 0;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(215, 19);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 1;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 15.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(72, 30);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "label1";
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(296, 19);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.Text = "button2";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // pictureBox1
      // 
      this.pictureBox1.BackgroundImage = global::ThreadGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.pictureBox1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom;
      this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(129, 141);
      this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
      this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(36, 39);
      this.pictureBox1.TabIndex = 4;
      this.pictureBox1.TabStop = false;
      // 
      // checkBox1
      // 
      this.checkBox1.AutoSize = true;
      this.checkBox1.Location = new System.Drawing.Point(17, 84);
      this.checkBox1.Name = "checkBox1";
      this.checkBox1.Size = new System.Drawing.Size(63, 17);
      this.checkBox1.TabIndex = 5;
      this.checkBox1.Text = "Qua trái";
      this.checkBox1.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button3
      // 
      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(90, 78);
      this.button3.Name = "button3";
      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button3.TabIndex = 6;
      this.button3.Text = "button3";
      this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
      // 
      // textBox2
      // 
      this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(171, 81);
      this.textBox2.Name = "textBox2";
      this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.textBox2.TabIndex = 7;
      this.textBox2.TextChanged += new System.EventHandler(this.textBox2_TextChanged);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(416, 371);
      this.Controls.Add(this.textBox2);
      this.Controls.Add(this.button3);
      this.Controls.Add(this.checkBox1);
      this.Controls.Add(this.pictureBox1);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Timer trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

AissNguyen đã đánh giá 15:57 22-07-2020

adhuy015 đã đánh giá 17:12 17-04-2020

Nhàn đã đánh giá 20:34 01-02-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
lvcan1998 đã bình luận 08:46 10-11-2018

Anh ơi, làm sao để nó hiện thư viện khi chưa khai báo giống như khi anh khởi tạo Thread thr v ạ?

Quang NV đã bình luận 14:00 02-03-2018

Đại ca ơi cái lỗi cuối là do textbox1 và textbox2 :) set event làm chi mệt vậy 

Không có video.