Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Thread trong lập trình C# Winform Thread trong lập trình C# Winform Thread trong lập trình C# Winform Thread trong lập trình C# Winform Thread trong lập trình C# Winform 0/5 (69 reviews)

Thread trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-30 21:33:59 bởi Kteam
3 bình luận 11225 lượt xem
Thread trong lập trình C# Winform 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ThreadGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Thread thrd = new Thread(Demo);
      thrd.IsBackground = true;
      thrd.Start();
    }

    void Demo()
    {
      for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(textBox1.Text); i++)
      {
        label1.Text = i.ToString();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("www.HowKteam.com");
    }
    int speed = 100;
    void MovePictureBox()
    {
      new Thread(
        () =>
        {
          while (true)
          {
            if (checkBox1.Checked)
            {
              pictureBox1.Location = new Point(pictureBox1.Location.X - 1, pictureBox1.Location.Y);
            }
            else
            {
              pictureBox1.Location = new Point(pictureBox1.Location.X + 1, pictureBox1.Location.Y);
            }
            Thread.Sleep(speed);
          }
        }
        ) { IsBackground = true }.Start();      
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MovePictureBox();  
    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (int.TryParse(textBox2.Text, out speed))
      {

      }
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace ThreadGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.checkBox1 = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(90, 19);
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(119, 20);
      this.textBox1.TabIndex = 0;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(215, 19);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 1;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 15.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(72, 30);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "label1";
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(296, 19);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.Text = "button2";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // pictureBox1
      // 
      this.pictureBox1.BackgroundImage = global::ThreadGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.pictureBox1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom;
      this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(129, 141);
      this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
      this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(36, 39);
      this.pictureBox1.TabIndex = 4;
      this.pictureBox1.TabStop = false;
      // 
      // checkBox1
      // 
      this.checkBox1.AutoSize = true;
      this.checkBox1.Location = new System.Drawing.Point(17, 84);
      this.checkBox1.Name = "checkBox1";
      this.checkBox1.Size = new System.Drawing.Size(63, 17);
      this.checkBox1.TabIndex = 5;
      this.checkBox1.Text = "Qua trái";
      this.checkBox1.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // button3
      // 
      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(90, 78);
      this.button3.Name = "button3";
      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button3.TabIndex = 6;
      this.button3.Text = "button3";
      this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
      // 
      // textBox2
      // 
      this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(171, 81);
      this.textBox2.Name = "textBox2";
      this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.textBox2.TabIndex = 7;
      this.textBox2.TextChanged += new System.EventHandler(this.textBox2_TextChanged);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(416, 371);
      this.Controls.Add(this.textBox2);
      this.Controls.Add(this.button3);
      this.Controls.Add(this.checkBox1);
      this.Controls.Add(this.pictureBox1);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Timer trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Thread trong lập trình C# Winform
lvcan1998 2018-11-10 08:46:36

Anh ơi, làm sao để nó hiện thư viện khi chưa khai báo giống như khi anh khởi tạo Thread thr v ạ?

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Nguyễn Long 2018-11-30 22:42:35
bạn cứ khai báo bình thường rồi nó báo lỗi có bóng đèn đó rồi ấn vào nó tự add thư viện Threading cho b
0 bình chọn
Reply
Thread trong lập trình C# Winform
QuangNguyễn 2018-03-02 14:00:10

Đại ca ơi cái lỗi cuối là do textbox1 và textbox2 :) set event làm chi mệt vậy 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education