Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

TreeView trong lập trình C# Winform TreeView trong lập trình C# Winform TreeView trong lập trình C# Winform TreeView trong lập trình C# Winform TreeView trong lập trình C# Winform 3/5 (68 reviews)

TreeView trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-25 11:53:10 bởi HowKteam
4 bình luận 11206 lượt xem
TreeView trong lập trình C# Winform 3 /5 stars (3 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TreeViewGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string path = @"D:\";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //LoadTreeView();

      if (Directory.Exists(path))
      {
        TreeNode root = new TreeNode() { Text = path};
        tvShow.Nodes.Add(root);
        LoadExplorer(root);
      }
    }

    void LoadExplorer(TreeNode root)
    {
      if (root == null)
        return;
      try
      {


        var folderList = new DirectoryInfo(root.Text).GetDirectories();

        if (folderList.Count() == 0)
          return;

        foreach (DirectoryInfo item in folderList)
        {
          if (Directory.Exists(item.FullName))
          {
            TreeNode node = new TreeNode() { Text = item.FullName };
            root.Nodes.Add(node);
            LoadExplorer(node);
          }
        }
      }
      catch
      {
        return;
      }
    }

    void LoadTreeView()
    {
      tvShow.CheckBoxes = true;
      tvShow.NodeMouseClick += tvShow_NodeMouseClick;

      TreeNode root1 = new TreeNode();
      root1.Text = "Root nè";
      root1.ImageIndex = 0;

      TreeNode node1 = new TreeNode() { Text = "Node 1 nè"};
      root1.Nodes.Add(node1);
      node1.ImageIndex = 1;
      node1.Checked = true;

      TreeNode root2 = new TreeNode();
      root2.Text = "Ứ phải root đâu. à hi hí";
      root2.ImageIndex = 2;

      tvShow.Nodes.Add(root1);
      tvShow.Nodes.Add(root2);
    }

    void tvShow_NodeMouseClick(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)
    {
      e.Node.Checked = !e.Node.Checked;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace TreeViewGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.tvShow = new System.Windows.Forms.TreeView();
      this.imageList1 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
      this.SuspendLayout();
      // 
      // tvShow
      // 
      this.tvShow.ImageIndex = 0;
      this.tvShow.ImageList = this.imageList1;
      this.tvShow.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.tvShow.Name = "tvShow";
      this.tvShow.SelectedImageIndex = 0;
      this.tvShow.Size = new System.Drawing.Size(550, 409);
      this.tvShow.TabIndex = 0;
      // 
      // imageList1
      // 
      this.imageList1.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1.ImageStream")));
      this.imageList1.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
      this.imageList1.Images.SetKeyName(0, "banner - big.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "big_logo.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(2, "Kteam-vector copy 2.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(3, "LogoApp.png");
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(574, 433);
      this.Controls.Add(this.tvShow);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TreeView tvShow;
    private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;

  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về MenuStrip trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
TreeView trong lập trình C# Winform
Kter 2017-08-11 23:11:13

KTeam có thể hướng dẫn thêm tạo control mới từ ListView kết hợp TreeView.

0 bình chọn
Reply
TreeView trong lập trình C# Winform
DG 2016-12-26 11:25:35
0 bình chọn
Reply
TreeView trong lập trình C# Winform
DG 2016-12-26 11:23:12
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
DG 2016-12-26 11:25:12
<script>alert('123')</script>
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education