TreeView trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 00:31 03-02-2017 21.605 lượt xem 6 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

TreeView trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TreeViewGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string path = @"D:\";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //LoadTreeView();

      if (Directory.Exists(path))
      {
        TreeNode root = new TreeNode() { Text = path};
        tvShow.Nodes.Add(root);
        LoadExplorer(root);
      }
    }

    void LoadExplorer(TreeNode root)
    {
      if (root == null)
        return;
      try
      {


        var folderList = new DirectoryInfo(root.Text).GetDirectories();

        if (folderList.Count() == 0)
          return;

        foreach (DirectoryInfo item in folderList)
        {
          if (Directory.Exists(item.FullName))
          {
            TreeNode node = new TreeNode() { Text = item.FullName };
            root.Nodes.Add(node);
            LoadExplorer(node);
          }
        }
      }
      catch
      {
        return;
      }
    }

    void LoadTreeView()
    {
      tvShow.CheckBoxes = true;
      tvShow.NodeMouseClick += tvShow_NodeMouseClick;

      TreeNode root1 = new TreeNode();
      root1.Text = "Root nè";
      root1.ImageIndex = 0;

      TreeNode node1 = new TreeNode() { Text = "Node 1 nè"};
      root1.Nodes.Add(node1);
      node1.ImageIndex = 1;
      node1.Checked = true;

      TreeNode root2 = new TreeNode();
      root2.Text = "Ứ phải root đâu. à hi hí";
      root2.ImageIndex = 2;

      tvShow.Nodes.Add(root1);
      tvShow.Nodes.Add(root2);
    }

    void tvShow_NodeMouseClick(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)
    {
      e.Node.Checked = !e.Node.Checked;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace TreeViewGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.tvShow = new System.Windows.Forms.TreeView();
      this.imageList1 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
      this.SuspendLayout();
      // 
      // tvShow
      // 
      this.tvShow.ImageIndex = 0;
      this.tvShow.ImageList = this.imageList1;
      this.tvShow.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.tvShow.Name = "tvShow";
      this.tvShow.SelectedImageIndex = 0;
      this.tvShow.Size = new System.Drawing.Size(550, 409);
      this.tvShow.TabIndex = 0;
      // 
      // imageList1
      // 
      this.imageList1.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1.ImageStream")));
      this.imageList1.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
      this.imageList1.Images.SetKeyName(0, "banner - big.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "big_logo.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(2, "Kteam-vector copy 2.png");
      this.imageList1.Images.SetKeyName(3, "LogoApp.png");
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(574, 433);
      this.Controls.Add(this.tvShow);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TreeView tvShow;
    private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;

  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về MenuStrip trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

Nhàn đã đánh giá 20:39 31-01-2020

Nguyễn Văn Phước đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
boruto6677 đã bình luận 20:00 30-09-2019

sd

Nguyễn Công Hoàng đã bình luận 23:11 11-08-2017

KTeam có thể hướng dẫn thêm tạo control mới từ ListView kết hợp TreeView.

Không có video.