Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

ListView Sorting trong Lập trình WPF ListView Sorting trong Lập trình WPF ListView Sorting trong Lập trình WPF ListView Sorting trong Lập trình WPF ListView Sorting trong Lập trình WPF 5/5 (56 reviews)

ListView Sorting trong Lập trình WPF

Đã đăng 2017-02-16 23:59:31 bởi Kteam
0 bình luận 42781 lượt xem
ListView Sorting trong Lập trình WPF 5 /5 stars (3 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace ListView_Sorting
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public bool IsSort;
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      IsSort = false;
      List<User> items = new List<User>();
      items.Add(new User() { Name = "HowKteam.com", Age = 42 });
      items.Add(new User() { Name = "Kteam", Age = 13 });
      items.Add(new User() { Name = "Free Education", Age = 39 });
      items.Add(new User() { Name = "Share to be better", Age = 13 });
      lvUsers.ItemsSource = items;

      //CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Age", ListSortDirection.Ascending));

      //CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Age", ListSortDirection.Ascending));
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Name", ListSortDirection.Ascending));
    }

    private void GridViewColumnHeader_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      GridViewColumnHeader header = sender as GridViewColumnHeader;
      CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      if (IsSort)
      {
        //view.SortDescriptions.Remove(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Descending));
        view.SortDescriptions.Clear();
        view.SortDescriptions.Add(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Ascending));
      }
      else
      {
        //view.SortDescriptions.Remove(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Ascending));
        view.SortDescriptions.Clear();
        view.SortDescriptions.Add(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Descending));
      }

      IsSort = !IsSort;
    }
  }

  public class User
  {
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="ListView_Sorting.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <ListView Name="lvUsers">
      <ListView.View>
        <GridView>
          <GridViewColumn Width="120" DisplayMemberBinding="{Binding Name}" >
            <GridViewColumnHeader Click="GridViewColumnHeader_Click">
              Name
            </GridViewColumnHeader>
          </GridViewColumn>
          <GridViewColumn Width="50" DisplayMemberBinding="{Binding Age}" >
            <GridViewColumnHeader Click="GridViewColumnHeader_Click">
              Age
            </GridViewColumnHeader>
          </GridViewColumn>
        </GridView>
      </ListView.View>
    </ListView>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ListView Filtering trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education