Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

TextBlock - Inlines trong lập trình WPF TextBlock - Inlines trong lập trình WPF TextBlock - Inlines trong lập trình WPF TextBlock - Inlines trong lập trình WPF TextBlock - Inlines trong lập trình WPF 5/5 (56 reviews)

TextBlock - Inlines trong lập trình WPF

Đã đăng 2017-01-08 17:59:56 bởi HowKteam
2 bình luận 19177 lượt xem
TextBlock - Inlines trong lập trình WPF 5 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TextBlock_Inlines
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.Loaded += MainWindow_Loaded;
      
    }

    void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      //var a = (Hyperlink)txbl1.Inlines.ElementAt(0);
      txbl3.Inlines.Add(new Run("www.HowKteam.com") { FontSize = 30});
    }

    private void Hyperlink_RequestNavigate(object sender, RequestNavigateEventArgs e)
    {
      Process.Start(e.Uri.ToString());
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TextBlock_Inlines.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <TextBlock x:Name="txbl1" Foreground="Chocolate" VerticalAlignment="Top">
      <Hyperlink RequestNavigate="Hyperlink_RequestNavigate" NavigateUri="http://www.howkteam.com">www.HowKteam.com</Hyperlink> 
      - <Bold><Underline>Free Education</Underline></Bold>
      - <Bold><Italic>Share to be better</Italic></Bold>
      - <Span FontFamily="Arial" FontSize="20" Foreground="Purple">K9</Span>
    </TextBlock>
    <TextBlock x:Name="txbl2" VerticalAlignment="Bottom" TextTrimming="WordEllipsis">
      dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd99999999999
    </TextBlock>
    <TextBlock VerticalAlignment="Center" x:Name="txbl3"></TextBlock>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Button trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
TextBlock - Inlines trong lập trình WPF
Tòng Đặng 2017-01-10 23:45:54
test
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Kteam 2017-01-11 02:02:52
Căng quá @@
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education