Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x)

Machine Learning cơ bản với NumPy

5.0 (5 đánh giá)
Tạo bởi Huy Trịnh Cập nhật lần cuối 10:40 13-02-2020 7.075 lượt xem 10 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x)

Dẫn nhập

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về MA TRẬN VÀ VECTOR VỚI NUMPY.

Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu đến các bạn Linear Regression và hàm hθ(x).


Nội dung

Để theo dõi bài này tốt nhất bạn cần có kiến thức về:

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

 • Các kí hiệu cơ bản trong Machine Learning
 • Định nghĩa Linear Regression
 • Hàm hθ(x) trong Linear Regression
 • Nhập xuất data từ file với NumPy
 • Lập trình hàm hθ(x) để dự đoán với parameter có sẵn

Các kí hiệu cơ bản trong Machine Learning

Đối với Linear Regression, chúng ta sẽ dùng kinh nghiệm (E) là những training set với các cặp giả thiết - kết quả, Kteam đã nhắc đến trong bài GIỚI THIỆU MACHINE LEARNING.

Để làm việc dễ hơn với các thuật toán Machine Learning, chúng ta sẽ quy ước những kí hiệu với training set.

Giả sử ta có training set cho thuật toán dự đoán giá nhà như sau:

Trong đó:

 • m: Số mẫu train (số dòng)
 • n: Số feature (input), chính là số cột x.
 • x(i): Hàng i của các feature.
 • y(i): Hàng i của output.
 • xj(i): Feature j, hàng i.

Lưu ý: Indexing trong Python bắt đầu từ 0.

Ví dụ:

Ở training set trên thì:

 • m = 3. n = 2.
 • x(0) = [2104, 3]
 • y(2) = 376
 • x1(2) = 1

Linear Regression

Trong thuật toán Regression, chúng ta sẽ tìm 1 hàm số phù hợp với training set.

Chúng ta sẽ dựa vào hàm số này để dự đoán output, và vì thuật toán này thuộc nhóm Supervised Learning, chúng ta có thể hoàn toàn nắm được mối quan hệ giữa input output thông qua hàm số dự đoán: hθ(x).


Hàm hθ(x)

Hàm hθ(x) là hàm dùng để dự đoán output trong thuật toán regression. Có thể xem hθ(x) như một công thức đặc biệt dùng để “tính” ra output. Công thức này còn được gọi là model cho thuật toán Machine Learning của chúng ta.

Công thức của hàm hθ(x) cho 1 feature (univariate linear regression) là:

y = hθ(x) = θ0 + x1 * θ1

*Chú thích: Ký hiệu θ đọc là theta.

Và công thức cho nhiều feature (multivariate linear regression) là:

y = hθ(x) = θ0 + x1 * θ1 x2 * θ2 ­ + … +  xn * θn

Trong đó:

 • Các x1, x2, …, xn chính là các input của chúng ta.
 • Các θ1, θ2, …, θn là các parameter có tác dụng điều chỉnh hàm số cho phù hợp với training set. Ta có thể xem các Theta này là những hệ số quyết định xem input nào ảnh hưởng nhiều đến kết quả, input nào ít ảnh hưởng đến kết quả. Vì đây là hệ số nên trong quá trình debug, hãy nghĩ đây là những con số thực vì biến duy nhất trong hàm này là x, các Theta sẽ được “tính” trong những bài sau
 • y chính là kết quả dự đoán của chúng ta.

Ví dụ:

Ta có training set:


 

Với parameter θ0 = -1 θ1 = 1 thì hàm hθ(x) = -1 + x, hoàn toàn khớp với training set:

Ta cũng có thể dự đoán nếu x = 4 thì y = hθ(x) = -1 + 4 = 3.

Vectorize hθ(x)

Để hàm hθ(x) có tốc độ xử lí nhanh hơn, chúng ta không thể cứ thực hiện từng phép nhân cho từng feature, sau đó lại cộng lần lượt từng tích lại với nhau. Đây chính là lúc ta áp dụng kiến thức bài trước:PHÉP NHÂN MA TRẬN với khả năng thực hiện nhiều phép nhân cùng lúc và lấy tổng của các tích.

X sẽ là một ma trận gồm các input, ta sẽ có X(i) là một vector ngang (1 * n).

Theta là một vector chứa tất cả các giá trị θ1, θ2, …, θn.

Ta sẽ có hàm hθ(x) “vectorized” mới:

y = hθ(x) = X * Theta

Nhưng để thực hiện phép nhân ma trận, ta cần có số cột của X phải bằng số hàng của Theta, với θ0 ta không x0 tương ứng, vì thế ta sẽ thêm x0 với giá trị luôn bằng 1 ở cột đầu của X.

Ví dụ:

Với training set:

Ta sẽ thêm x0:

Với bias đồng nghĩa với constant (hằng).

X(1) = [1, 2104, 3]

Theta = [θ0,

              θ1,

              θ2]

hθ(x) = X * Theta = 1* θ0 + 2104* θ1 + 3* θ2. Hoàn toàn giống với hàm hθ(x) cũ, nhưng với tốc độ nhanh hơn m lần khi thực hiện với toàn bộ training set (ma trận m*n).

Vậy từ giờ, để dự đoán output, ta chỉ cần thực hiện duy nhất 1 phép toán: X * Theta

Mở rộng: các hàm đa thức

Trong thực tế, dữ liệu của chúng ta chẳng bao giờ nằm trên một đường thẳng! Vì thế ta cũng có thể sử dụng những dạng hàm đa thức như hàm bậc 2, bậc 3…

Hàm mũ 2 (square function):

y = hθ(x) = θ0 + x * θ1 + x2 * θ2

 

Hàm căn bậc 2 (square root function):

y = hθ(x) = θ0 + x * θ1 + x* θ2

 

Tuy nhiên, khi sử dụng các hàm có bậc cao hơn, bạn nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ gặp vấn đề overfitting (Kteam sẽ giới thiệu trong các bài sau):

Như bạn thấy, tuy hàm đa thức của chúng ta rất khớp với training set, nhưng thực tế, giá đất không hề bất ổn như thế! Vì vậy, hãy hạn chế dùng các hàm có bậc quá cao hoặc sử dụng các phương pháp chọn bậc cho hàm hθ(x) Kteam sẽ giới thiệu trong các bài sắp tới.


Nhập xuất data với NumPy

Khi làm việc với Machine Learning, chúng ta phải tiếp xúc với lượng data rất lớn, vì thế không thể input data thông qua python prompt được. Ta có thể sử dụng các file dữ liệu để lưu trữ data cho Machine Learning.

Hàm loadtxt với NumPy

Hàm loadtxt dùng để load data từ file *.txt.

np.loadtxt(fname, dtype, delimiter)

Trong đó:

 • fname: tên file cần load data (nếu không cùng thư mục gốc với file *.py phải truyền toàn bộ đường dẫn tuyệt đối).
 • dtype: kiểu dữ liệu của các element trong file (mặc định là float).
 • delimiter: kí tự dùng để phân tách các cột trong file (mặc định là khoảng trắng).

Lưu ý: trừ fname, các parameter khác khi truyền vào phải có key_arg.

Ví dụ:

Bạn có thể download các file text tại:

Bài 3 - Resources

import numpy as np 
A = np.loadtxt(‘univariate.txt’, delimiter = ‘,’) #load univariate.txt to A
print(A[0:4,:]) #print first 4 rows of A

Hàm savetxt với NumPy

Hàm savetxt dùng để lưu ma trận vào file *.txt.

np.savetxt(fname, X, fmt, delimiter)

Trong đó:

 • fname: tên file để ghi vào.
 • X: ma trận cần ghi vào file.
 • fmt: chuỗi định dạng, trong Machine Learning thường dùng để quy định số chữ số thập phân.
 • delimiter: kí tự dùng để phân tách các cột.

Ví dụ:

import numpy as np 
A = [ [ 1, 2 ], [ 3, 4 ] ] #create a 2*2 matrix
np.savetxt(‘Saved_A.txt’, A, fmt = ‘%.2f’, delimiter = ‘,’) #save A to Saved_A.txt

File kết quả:


Lập trình hàm hθ(x) để dự đoán output với parameter có sẵn

Univariate problem

Để lập trình được hàm hθ(x) với NumPy, đầu tiên ta load ma trận X và vector Theta. Kteam đã chuẩn bị sẵn cho bạn 2 này trong Resources của bài viết.

Trong vấn đề univariate này chúng ta sẽ dự đoán lợi nhuận của một xe thức ăn từ dân số của thành phố. Cột đầu trong file là dân số, cột thứ hai là lợi nhuận.

import numpy as np 
#import toàn bộ file univariate.txt
X = np.loadtxt(‘univariate.txt’, delimiter = ‘,’)
#import Theta từ file univariate_theta.txt
Theta = np.loadtxt(‘univariate_theta.txt’)

Vì file univariate chứa cả cột y – kết quả dự đoán, chúng ta chưa cần đến cột này để dự đoán kết quả nên ta sẽ bỏ cột này.

Với X, ta cần phải thêm x0 luôn bằng 1 để thực hiện phép nhân ma trận. x0 được thêm vào cột đầu tiên của X.

#Lưu cột y
y = np.copy(X[:,-1])
#Chuyển cột đầu (x1) sang cột thứ 2
X[:,1] = X[:,0]
#Đổi cột đầu thành số 1
X[:,0] = 1

Sau khi đã load thành công X và Theta, ta dự đoán bằng cách nhân X với Theta:

#Tính lợi nhuận (đơn vị 10000$)
predict = X @ Theta
#Chuyển lợi nhuận về đơn vị $
predict = 10000 * predict
#in cặp dân số-lợi nhuận đầu tiên (đơn vị dân số: người)
print('%d người : %.2f$' %(X[0,1]*10000,predict[0]))

Ta cũng có thể lưu các kết quả dự đoán vào file mới:

#Lưu kết quả
np.savetxt(‘predicted_value.txt’,predict,fmt = ‘%.6f’)

Bonus: vẽ đường dự đoán so với kết quả thực tế

Để hiểu rõ hàm hθ(x) hơn, Kteam khuyến khích bạn vẽ hàm bằng thư viện matplotlib.

Đầu tiên, ta sẽ plot các giá trị thực tế:

#Import thư viện
import matplotlib.pyplot as plt
#Plot giá trị thực tế (không lấy cột bias 1 đầu)
#X[:,1:] là x-axis của biểu đồ, không lấy cột đầu; y là y-axis, rx là red x, plot dữ liệu bằng dấu x màu đỏ
plt.plot(X[:,1:],y,’rx’)

Sau đó plot đường dự đoán:

#Plot dự đoán
plt.plot(X[:,1:],predict/10000,’-b’)#ta dùng đơn vị gốc là 10000$, -b là đường thẳng màu xanh
#show kết quả
plt.show()

Toàn bộ source code

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#import toàn bộ file univariate.txt
X = np.loadtxt('univariate.txt', delimiter = ',')
#import Theta từ file univariate_theta.txt
Theta = np.loadtxt('univariate_theta.txt')
#Lưu y
y = np.copy(X[:,-1])
#Chuyển cột đầu (x1) sang cột thứ 2
X[:,1] = X[:,0]
#Đổi cột đầu thành số 1
X[:,0] = 1
#Tính lợi nhuận (đơn vị 10000$)
predict = X @ Theta
#Chuyển lợi nhuận về đơn vị $
predict = 10000 * predict
#in cặp dân số-lợi nhuận đầu tiên (đơn vị dân số: người)
print('%d người : %.2f$' %(X[0,1]*10000,predict[0]))

#Plot giá trị thực tế (không lấy cột bias 1 đầu)
#X[:,1:] là x-axis của biểu đồ, không lấy cột đầu; y là y-axis, rx là red x, plot dữ liệu bằng dấu x màu đỏ
plt.plot(X[:,1:],y,’rx’)
#Plot dự đoán
plt.plot(X[:,1:],predict/10000,’-b’)#ta dùng đơn vị gốc là 10000$, -b là đường thẳng màu xanh
#show kết quả
plt.show()
#Lưu kết quả
np.savetxt('predicted_value.txt',predict,fmt = '%.6f')

Multivariate problem

Ở vấn đề multivariate, chúng ta sẽ dự đoán giá nhà ($) từ kích thước (feet-vuông) và số phong ngủ. Ta sẽ có file multivariate.txt gồm những mẫu thử kích thước-số phòng-giá thực tế. File multivariate_theta.txt sẽ chứa các parameter Theta, giúp ta có thể dự đoán giá.

Đầu tiên, chúng ta sẽ load cả 2 file:

import numpy as np 
#import toàn bộ file multivariate.txt
_X = np.loadtxt('multivariate.txt', delimiter = ',')
#import Theta từ file multivariate_theta.txt
Theta = np.loadtxt('multivariate_theta.txt')

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ xóa cột kết quả thực tế và thêm cột x0 = 1 vào đầu.

#Tạo ma trận X bằng kích thước của _X
X = np.zeros((np.size(_X,0),np.size(_X,1)))
#Thêm cột đầu bằng 1
X[:,0] = 1
#Thêm các cột x1 -> xn
n = np.size(_X,1) - 1
X[:,1:] = _X[:,0:n]

Các bước sau như dự đoán kết quả, in kết quả, lưu kết quả hoàn toàn giống với univariate problem.

#Tính giá nhà (đơn vị $)
predict = X @ Theta
#in bộ diện tích-số phòng-giá đầu tiên
print('%.2f feet-vuông, %d phòng ngủ : %.1f$' %(X[0,1], X[0,2], predict[0]))

#Lưu kết quả
np.savetxt('predicted_value.txt',predict,fmt = '%.2f')

Resources

Các bạn có thể download các file text được sử dụng trong bài viết tại:

Bài 3 - Resources


Kết luận

Chúc mừng bạn! Qua bài này Kteam đã giúp bạn nắm rõ nguyên lí hoạt động của thuật toán Linear Regression và cách để dự đoán khi đã có sẵn parameter Theta.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu về HÀM J(θ) CHO LINEAR REGRESSION – hàm giúp chúng ta biết được P – độ chính xác của hàm hθ(x).

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Chào các bạn!! Mình là Huy - một cậu bé đam mê lập trình :D Trong một mùa hè rảnh rỗi trước năm cuối cấp đầy cam go, sau khi đã cày hết 7749 bộ anime thì mình muốn làm một việc gì đó "có ích cho đời" hơn. Từ đó mình đã thành 1 Kter :)))

Liên hệ: huytrinhm@gmail.com

Khóa học

Machine Learning cơ bản với NumPy

Với mục đích giới thiệu đến mọi người về Machine Learning cũng như tạo điểm khởi đầu cho các bạn mới, muốn tham gia và tìm hiểu ban đầu về lĩnh vực khá hot này. Cùng Kteam tìm hiểu về Machine Learning cơ bản với ngôn ngữ Python.

Thông qua khóa học MACHINE LEARNING VỚI NUMPY, Kteam sẽ hướng dẫn các kiến thức cơ bản của thuật toán Machine Learning để các bạn có thể tạo ra những sản phẩm Machine Learning của riêng mình.

Đánh giá

mrdolphin đã đánh giá 00:06 08-07-2020

niito69 đã đánh giá 01:57 16-06-2020

thanhlai1996 đã đánh giá 19:26 22-03-2020

Duy Thành đã đánh giá 11:05 13-02-2020

Rất hay và hữu ích! Cảm ơn bạn!

Huy Trịnh Author đã đánh giá 09:43 13-02-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
trang3105 đã bình luận 21:09 25-06-2020

#Lưu y

y = np.copy(X[:,-1]) ở phần univariate

Chào bạn , bạn có thể giải thích giúp mình sao bạn lại lấy -1 thay vì 1 được không. Vì mình thấy giá trị nó như nhau .

Nhưng mình không biết bạn sử dụng -1 là có ý gì không? 

Cảm ơn bạn

HuyenLe đã bình luận 06:00 07-05-2020

Chào bạn!

Bạn vui lòng cho mình hỏi làm thế nào để xác định được các giá trị của Theta ạ?
Xin cảm ơn!

Minh Nguyễn đã bình luận 22:51 13-03-2020

em xin ad cho tài liệu tải về được không ạ. Đôi lúc quên một số kiến thức lên đọc bất tiện quá. cảm ơn ad

 

hbt2409 đã bình luận 10:55 09-03-2020

Bài học này khá bổ ích đối với mình. Các bạn nên có kiến thức toán tương đối ổn, ít nhất là biết vẽ các đồ thị. Khi xem các bạn cứ ngẫm, sử dụng ghi chép để lưu trữ câu hỏi cho bản thân. Chúc các bạn có được kiến thức bổ ích.

nguyencaonhan2712 đã bình luận 19:32 16-02-2020

Cho em hỏi ở thao tác plot em gặp ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (97, 1) and (96, 2) dù chép lại source từ website. Chỗ này em cần fix như thế nào ạ? Em cảm ơn ad

Không có video.