Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

BaseViewModel .net BaseViewModel .net BaseViewModel .net BaseViewModel .net BaseViewModel .net 0/5 (13 reviews)

BaseViewModel .net

Đã đăng 2017-12-23 05:34:36 bởi K9
0 bình luận 1650 lượt xem
BaseViewModel .net 0 /5 stars (0 reviews)
 

BaseViewModel.cs

 

public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
  {    
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
      if (handler != null)
        handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
  }

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education