Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml 0/5 (13 reviews)

Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml

Đã đăng 2017-12-23 05:37:04 bởi K9
0 bình luận 1583 lượt xem
Binding dữ liệu để sẵn trong App.xaml 0 /5 stars (0 reviews)
 

App.xaml

 

 

<Application x:Class="KPlus.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:local="clr-namespace:KPlus"
       xmlns:viewmodel="clr-namespace:KPlus.ViewModel"
       StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>
    <viewmodel:LoginViewModel x:Key="LoginVM"></viewmodel:LoginViewModel>
  </Application.Resources>
</Application>

 

Login.xaml

<Window x:Class="KPlus.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:KPlus"
    mc:Ignorable="d"
    xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity" 
    Title="" Height="580" Width="750" 
    WindowStartupLocation="CenterScreen"   
    DataContext="{StaticResource LoginVM}"
    MouseLeftButtonDown="Window_MouseLeftButtonDown"
    ResizeMode="NoResize" WindowStyle="None">
</Window>

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education