File and Directory in .NET | Notes

Note - Tips - Trick - .Net

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:34 06-10-2017 5.558 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

File and Directory in .NET | Notes

Thao tác trên file

Đọc dữ liệu từ file vào mảng byte[]

byte[] byteArr = File.ReadAllBytes("file path");

 

Đọc dữ liệu vào mảng string[]

string[] stringArr = File.ReadAllLines("file path");

 

Đọc toàn bộ dữ liệu từ file vào string

 string textInFile = File.ReadAllText("file path");

 

Đọc các dòng trong file thành danh sách IEnumerable (thằng này là cha của các danh sách nên cast thành list, collection thì ok. IEnumerable tốc độ truy vấn nhanh hơn  nhưng ít hàm hỗ trợ hơn khi cast qua các thằng con của nó. Nếu chỉ truy vấn thì nên dùng IEnum.)

IEnumerable<string> listLines = File.ReadLines("file path");

 

Ghi dữ liệu xuống file:

 File.WriteAllText("file path", "content");

 

Coppy file tới vị trí khác:

// coppy override
File.Copy("source", "des", true);

// coppy không override
File.Copy("source", "des", false);

 

Move file to (Cut then paste)

File.Move("source", "des");

 

Xóa file

File.Delete("file path");

 

Kiểm tra file có tồn tại:

 File.Exists("file path");

 

Thao tác trên folder

Các thao tác tương tự file nhưng thay chữ File thành Directory

Coppy folder:

 void CoppyDirectory(string STABLE_FOLDER, string UPDATE_FOLDER)
    {
      // Get our files (recursive and any of them, based on the 2nd param of the Directory.GetFiles() method
      string[] originalFiles = Directory.GetFiles(STABLE_FOLDER, "*", SearchOption.AllDirectories);

      // Dealing with a string array, so let's use the actionable Array.ForEach() with a anonymous method
      Array.ForEach(originalFiles, (originalFileLocation) =>
      {
        // Get the FileInfo for both of our files
        FileInfo originalFile = new FileInfo(originalFileLocation);
        FileInfo destFile = new FileInfo(originalFileLocation.Replace(STABLE_FOLDER, UPDATE_FOLDER));
        // ^^ We can fill the FileInfo() constructor with files that don't exist...

        // ... because we check it here
        if (destFile.Exists)
        {
          // Logic for files that exist applied here; if the original is larger, replace the updated files...
          if (originalFile.Length > destFile.Length)
          {
            originalFile.CopyTo(destFile.FullName, true);
          }
        }
        else // ... otherwise create any missing directories and copy the folder over
        {
          Directory.CreateDirectory(destFile.DirectoryName); // Does nothing on directories that already exist
          originalFile.CopyTo(destFile.FullName, false); // Copy but don't over-write 
        }

      });
    }

 

Lấy ra danh sách file trong một folder

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("directory path");
    
// Lấy ra danh sách file   
FileInfo[] listFile = dir.GetFiles();

// Lấy ra danh sách folder
DirectoryInfo[] listDir = dir.GetDirectories();

// Lấy ra danh sách file với đuôi
FileInfo[] listFile = dir.GetFiles(".jpg");

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
MinhNT đã bình luận 09:50 04-09-2019

Mình muốn copy từ listview các file trong ứng dụng ra ngoài desktop hoặc 1 folder bất kỳ, tức là khi nhấn copy thì nó sẽ đánh dấu lại,khi bạn chọn được folder đích rồi chọn paste (paste này là paste của windows) hi vọng bạn hiểu ý mình nói. thanks!

Không có video.