Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

LoginViewModel WPF LoginViewModel WPF LoginViewModel WPF LoginViewModel WPF LoginViewModel WPF 0/5 (13 reviews)

LoginViewModel WPF

Đã đăng 2017-12-23 05:35:54 bởi K9
0 bình luận 1731 lượt xem
LoginViewModel WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

LoginViewModel.cs

 public class LoginViewModel : BaseViewModel
  {
    #region Properties
    private string userName;

    public string UserName
    {
      get
      {
        return userName;
      }
      set
      {
        userName = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private string password;
    public string Password
    {
      get
      {
        return password;
      }
      set
      {
        password = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }
    #endregion

    #region Commands
    public ICommand CloseWindow_CMD { get; set; }
    #endregion

    public LoginViewModel()
    {
      CloseWindow_CMD = new RelayCommand<Window>((p)=>CloseWindow_CE(p),(p)=> CloseWindow_E(p));
    }

    #region Methods
    public bool CloseWindow_CE(Window loginWindow)
    {      
      return loginWindow == null? false : true;
    }

    public void CloseWindow_E(Window loginWindow)
    {
      if (loginWindow != null)
        loginWindow.Close();
    }
    
    #endregion

  }

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education