Radius textbox WPF with Text hint

Note - Tips - Trick - .Net

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 16:12 12-07-2018 3.385 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Radius textbox WPF with Text hint

<Style TargetType="TextBox" x:Key="txbHintRadiusStyle" xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
    <Style.Resources>
      <VisualBrush x:Key="CueBannerBrush" AlignmentX="Left" AlignmentY="Center" Stretch="None">
        <VisualBrush.Visual>
          <Label Content="Nhập tài khoản" Foreground="Gray" />
        </VisualBrush.Visual>
      </VisualBrush>
    </Style.Resources>
    <Setter Property="Template" Value="{DynamicResource TextBoxRadiusControlTemplate}"></Setter>
    <Style.Triggers>
      <Trigger Property="Text" Value="{x:Static sys:String.Empty}">
        <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="Text" Value="{x:Null}">
        <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="True">
        <Setter Property="Background" Value="White" />
      </Trigger>
    </Style.Triggers>
  </Style>
  <ControlTemplate x:Key="TextBoxRadiusControlTemplate" TargetType="{x:Type TextBoxBase}">
    <Border Background="{TemplateBinding Background}" 
        x:Name="Bd" BorderBrush="Black"
        BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Padding="5 2 0 0" CornerRadius="10">
      <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost"/>
    </Border>
    <ControlTemplate.Triggers>
      <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
        <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlBrushKey}}" TargetName="Bd"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.GrayTextBrushKey}}"/>
      </Trigger>
      <Trigger Property="Width" Value="Auto">
        <Setter Property="MinWidth" Value="100"/>
      </Trigger>
      <Trigger Property="Height" Value="Auto">
        <Setter Property="MinHeight" Value="20"/>
      </Trigger>
    </ControlTemplate.Triggers>
  </ControlTemplate>

 

Cách dùng

<TextBox Margin="5" Height="25" Style="{DynamicResource txbHintRadiusStyle}"></TextBox>

 

thành phẩm


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.