Selenium FirefoxDriver ChromeDriver .Net | Notes

Note - Tips - Trick - .Net

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 02:21 21-10-2017 11.910 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Selenium FirefoxDriver ChromeDriver .Net | Notes

Để dùng được Selenium FirefoxDriver trên .Net cần các thư viện trong NugePackage:

- Selenium.Support

- Selenium.WebDriver

Lưu ý. Không add thừa thư viện nếu không muốn dính lỗi cả năm tìm không ra cách sửa.

 

Chạy Webbrowser cơ bản (khuyến khích sài cái này để rõ ràng)

IWebBrowser driver = new FirefoxDriver();
      
driver.Url = "https://www.howkteam.com/";
driver.Navigate();

hoặc

IWebBrowser driver = new FirefoxDriver();
      
driver.Navigate().GoToUrl("https://www.howkteam.com/");

 

Lấy source page hiện tại

driver.PageSource

 

Lấy địa chỉ URL hiện tại

driver.Url

 

Chuyển tới trang trước đó:

driver.Navigate().Back()

 

Chuyển tới trang sau đó:

driver.Navigate().Forwad()

 

F5(Refresh) lại trang:

driver.Navigate().Refresh()

 

Handle arlet:

IAlert a = driver.SwitchTo().Alert();
a.Accept();
a.Dismiss();

 

Chuyển đổi giữa các cửa sổ hoặc tab:

ReadOnlyCollection<string> windowHandles = driver.WindowHandles;
string firstTab = windowHandles.First();
string lastTab = windowHandles.Last();
driver.SwitchTo().Window(lastTab);

 

Maximize window:

this.driver.Manage().Window.Maximize();

 

Add cookies:

Cookie cookie = new OpenQA.Selenium.Cookie("key", "value");
this.driver.Manage().Cookies.AddCookie(cookie);

 

Get all cookies:

var cookies = this.driver.Manage().Cookies.AllCookies;

 

Delete cookie:

this.driver.Manage().Cookies.DeleteCookieNamed("CookieName");

 

Delete all cookies:

this.driver.Manage().Cookies.DeleteAllCookies();

 

Chụp màn hình:

Screenshot screenshot = ((ITakesScreenshot)driver).GetScreenshot();
screenshot.SaveAsFile(@"pathToImage", ImageFormat.Png);

@pathToImage là đường dẫn tới file hình sẽ lưu.

 

Đợi đến khi website load xong hết các đoạn javascript:

WebDriverWait wait = new WebDriverWait(this.driver, TimeSpan.FromSeconds(30));
wait.Until((x) =>
{
 return ((IJavaScriptExecutor)this.driver).ExecuteScript("return document.readyState").Equals("complete");
});

 

Chuyển đổi giữa các frames:

this.driver.SwitchTo().Frame(1);
this.driver.SwitchTo().Frame("frameName");
IWebElement element = this.driver.FindElement(By.Id("id"));
this.driver.SwitchTo().Frame(element);

 

Chuyển tới document mặc định:

this.driver.SwitchTo().DefaultContent();

 

Các locator mặc định(Lấy đối tượng):

this.driver.FindElement(By.ClassName("className"));
this.driver.FindElement(By.CssSelector("css"));
this.driver.FindElement(By.Id("id"));
this.driver.FindElement(By.LinkText("text"));
this.driver.FindElement(By.Name("name"));
this.driver.FindElement(By.PartialLinkText("pText"));
this.driver.FindElement(By.TagName("input"));
this.driver.FindElement(By.XPath("//*[@id='editor']"));

Để lấy XPath thì dùng Chrome chọn Kiểm tra phần tử → Nhấp phải vào source của phần tử chọn Coppy → Coppy XPath

Để lấy Css Selector thì dùng Firefox làm tương tự Chrome nhưng chọn Coppy Css Selector

 

Lấy all element theo điều kiện nào đó:

IReadOnlyCollection<IWebElement> anchors = this.driver.FindElements(By.TagName("a"));

 

Tìm 1 element trong 1 element khác:

var div = this.driver.FindElement(By.TagName("div")).FindElement(By.TagName("a"));

bản chất 1 element có hàm FindElement nên cứ dùng thêm locator là xong

 

Một số hàm tham khảo cơ bản:

IWebElement element = driver.FindElement(By.Id("id"));
element.Click();
element.SendKeys("someText");
element.Clear();
element.Submit();
string innerText = element.Text;
bool isEnabled = element.Enabled;
bool isDisplayed = element.Displayed;
bool isSelected = element.Selected;
IWebElement element = driver.FindElement(By.Id("id"));
SelectElement select = new SelectElement(element);
select.SelectByIndex(1);
select.SelectByText("Ford");
select.SelectByValue("ford");
select.DeselectAll();
select.DeselectByIndex(1);
select.DeselectByText("Ford");
select.DeselectByValue("ford");
IWebElement selectedOption = select.SelectedOption;
IList<IWebElement> allSelected = select.AllSelectedOptions;
bool isMultipleSelect = select.IsMultiple;

 

Một số hàm tham khảo nâng cao:

// Drag and Drop
IWebElement element =
driver.FindElement(By.XPath("//*[@id='project']/p[1]/div/div[2]"));
Actions move = new Actions(driver);
move.DragAndDropToOffset(element, 30, 0).Perform();
// How to check if an element is visible
Assert.IsTrue(driver.FindElement(By.XPath("//*[@id='tve_editor']/div")).Displayed);
// Upload a file
IWebElement element = driver.FindElement(By.Id("RadUpload1file0"));
String filePath = @"D:WebDriver.Series.TestsWebDriver.xml";
element.SendKeys(filePath);
// Scroll focus to control
IWebElement link = driver.FindElement(By.PartialLinkText("Previous post"));
string js = string.Format("window.scroll(0, {0});", link.Location.Y);
((IJavaScriptExecutor)driver).ExecuteScript(js);
link.Click();
// Taking an element screenshot
IWebElement element = driver.FindElement(By.XPath("//*[@id='tve_editor']/div"));
var cropArea = new Rectangle(element.Location, element.Size);
var bitmap = bmpScreen.Clone(cropArea, bmpScreen.PixelFormat);
bitmap.Save(fileName);
// Focus on a control
IWebElement link = driver.FindElement(By.PartialLinkText("Previous post"));
// Wait for visibility of an element
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(30));
wait.Until(ExpectedConditions.VisibilityOfAllElementsLocatedBy(
By.XPath("//*[@id='tve_editor']/div[2]/div[2]/div/div")));

 

Chụp hình một element

    public static Bitmap GetElementScreenShort(IWebDriver driver, IWebElement element)
    {
      string js = string.Format("window.scroll(0, {0});", element.Location.Y);
      ((IJavaScriptExecutor)driver).ExecuteScript(js);
      element.Click();

      Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(2));
      Screenshot sc = ((ITakesScreenshot)driver).GetScreenshot();
      var img = Image.FromStream(new MemoryStream(sc.AsByteArray)) as Bitmap;
      //string imagePath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Image\\Image.jpg";
      //img.Save(imagePath);
      return img.Clone(new Rectangle(new Point(element.Location.X, element.Location.Y -50), element.Size), img.PixelFormat);
    }

 

Thực hiện JavaScript với FireFox:

((IJavaScriptExecutor)driver).ExecuteScript("chuỗi code js");

 

Thực hiện JavaScript với Chrome:

driver.ExecuteScript("Chuỗi code js");

 

Code Configuration tham khảo:

// Use a specific Firefox profile
FirefoxProfileManager profileManager = new FirefoxProfileManager();
FirefoxProfile profile = profileManager.GetProfile("HARDDISKUSER");
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);
// Set a HTTP proxy Firefox
FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile();
firefoxProfile.SetPreference("network.proxy.type", 1);
firefoxProfile.SetPreference("network.proxy.http", "myproxy.com");
firefoxProfile.SetPreference("network.proxy.http_port", 3239);
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(firefoxProfile);
// Set a HTTP proxy Chrome
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
var proxy = new Proxy();
proxy.Kind = ProxyKind.Manual;
proxy.IsAutoDetect = false;
proxy.HttpProxy =
proxy.SslProxy = "127.0.0.1:3239";
options.Proxy = proxy;
options.AddArgument("ignore-certificate-errors");
IWebDriver driver = new ChromeDriver(options);
// Accept all certificates Firefox 
FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile();
firefoxProfile.AcceptUntrustedCertificates = true;
firefoxProfile.AssumeUntrustedCertificateIssuer = false;
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(firefoxProfile);
// Accept all certificates Chrome 
DesiredCapabilities capability = DesiredCapabilities.Chrome();
Environment.SetEnvironmentVariable("webdriver.chrome.driver", "C:PathToChromeDriver.exe");
capability.SetCapability(CapabilityType.AcceptSslCertificates, true);
IWebDriver driver = new RemoteWebDriver(capability);
// Set Chrome options.
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
DesiredCapabilities dc = DesiredCapabilities.Chrome();
dc.SetCapability(ChromeOptions.Capability, options);
IWebDriver driver = new RemoteWebDriver(dc);
// Turn off the JavaScript Firefox
FirefoxProfileManager profileManager = new FirefoxProfileManager();
FirefoxProfile profile = profileManager.GetProfile("HARDDISKUSER");
profile.SetPreference("javascript.enabled", false);
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);
// Set the default page load timeout
driver.Manage().Timeouts().SetPageLoadTimeout(new TimeSpan(10));
// Start Firefox with plugins
FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
profile.AddExtension(@"C:extensionsLocationextension.xpi");
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);
// Start Chrome with an unpacked extension
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.AddArguments("load-extension=/pathTo/extension");
DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();
capabilities.SetCapability(ChromeOptions.Capability, options);
DesiredCapabilities dc = DesiredCapabilities.Chrome();
dc.SetCapability(ChromeOptions.Capability, options);
IWebDriver driver = new RemoteWebDriver(dc);
// Start Chrome with a packed extension
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.AddExtension(Path.GetFullPath("localpathto/extension.crx"));
DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();
capabilities.SetCapability(ChromeOptions.Capability, options);
DesiredCapabilities dc = DesiredCapabilities.Chrome();
dc.SetCapability(ChromeOptions.Capability, options);
IWebDriver driver = new RemoteWebDriver(dc);
// Change the default files’ save location
String downloadFolderPath = @"c:temp";
FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
profile.SetPreference("browser.download.folderList", 2);
profile.SetPreference("browser.download.dir", downloadFolderPath);
profile.SetPreference("browser.download.manager.alertOnEXEOpen", false);
profile.SetPreference("browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk",
"application/msword, application/binary, application/ris, text/csv, image/png, application/pdf,
text/html, text/plain, application/zip, application/x-zip, application/x-zip-compressed, application/download,
application/octet-stream");
this.driver = new FirefoxDriver(profile);

 

 

Cài đặt profile cho firefox:


// Nằm ngoài hàm. Là biến global (Biến cục bộ)
private IWebDriver driver;

string pathToCurrentUserProfiles = Environment.ExpandEnvironmentVariables("%APPDATA%") + @"\Mozilla\Firefox\Profiles\";
string[] pathsToProfiles = Directory.GetDirectories(pathToCurrentUserProfiles, "*.default", SearchOption.TopDirectoryOnly);

if (pathsToProfiles.Length != 0)
{
    FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile(pathsToProfiles[0]);
    profile.SetPreference("browser.tabs.loadInBackground", false); // set preferences you need
    driver = new FirefoxDriver(profile);
}
else
{
    driver = new FirefoxDriver();
}

 

Upload file:(Kết hợp auto IT)

AutoItX3 autoIT = new AutoItX3();

// đưa title của cửa sổ File upload vào chuỗi
autoIT.WinActivate("File Upload");

autoIT.Send("Đường dẫn đến file cần đưa lên");
Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(1));
autoIT.Send("{ENTER}");

 

Add references là file AutoITX3 hoặc  X3_64 vào. thường là X3 thôi

Đường dẫn tải library

Nếu có lỗi thì thử:

 1. Unlock file AutoITX3(nhấp phải chọn Properties → Unlock → ok)
 2. Theo các step này (k dc thì từ giã)
 3. 2. After download completes, Copy & paste it in c:\autoit\PASTE HERE (c:\autoit\AutoItX3.dll)

  3. Open Command Prompt as an ‘Adminstrator’

  4. In Command Prompt>cd c:\windows\systems32 [Press Enter]

  5. c:\windows\systems32>regsvr32 c:\autoit\AutoItX3.dll [Press Enter]

  6. Prompt will appear with message “registration Succeeded”

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

hihihaha đã đánh giá 08:57 06-04-2020

.

K9 SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phạm Tấn Thành Moderator đã bình luận 00:05 16-07-2018

Để dùng được Selenium FirefoxDriver trên .Net cần các thư viện trong NugePackage:

- Selenium.Support

- Selenium.WebDriver

Lưu ý. Không add thừa thư viện nếu không muốn dính lỗi cả năm tìm không ra cách sửa.

sea max đã bình luận 21:29 27-02-2018

hay

Không có video.