Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

WPF Custorm Button không bị highligh khi hover WPF Custorm Button không bị highligh khi hover WPF Custorm Button không bị highligh khi hover WPF Custorm Button không bị highligh khi hover WPF Custorm Button không bị highligh khi hover 0/5 (13 reviews)

WPF Custorm Button không bị highligh khi hover

Đã đăng 2018-06-25 19:34:08 bởi K9
0 bình luận 852 lượt xem
WPF Custorm Button không bị highligh khi hover 0 /5 stars (0 reviews)
 

Các key resource

 <ImageBrush x:Key="btnLoginImgIdle" ImageSource="/Images/VN/bt_login.png"/>
  <ImageBrush x:Key="btnLoginImgHover" ImageSource="/Images/VN/bt_login_1.png"/>
  <ImageBrush x:Key="btnLoginImgClick" ImageSource="/Images/VN/bt_login_2.png"/>

Template button

<Style TargetType="Button" x:Key="btnLoginStyle">
    <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgIdle}"></Setter>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0"></Setter>
    <Setter Property="Cursor" Value="Hand" />
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Border Background="{TemplateBinding Background}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}">
            <ContentPresenter HorizontalAlignment="{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}" 
          Margin="{TemplateBinding Padding}" VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContentAlignment}" 
          SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" RecognizesAccessKey="True"/>
          </Border>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
              <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgHover}"/>      
            </Trigger>
            <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
              <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgClick}"/>
            </Trigger>
          </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>

Cách sài

 <Button Style="{StaticResource btnLoginStyle}" Height="60" 
        HorizontalAlignment="Left" 
        Margin="84,75,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="180" />

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education