Dynamic Jscon - Json với key là số ngẫu nhiên

Note - Tips - Trick - .Net

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 00:47 11-04-2021 1.719 lượt xem 0 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Dynamic Jscon - Json với key là số ngẫu nhiên

Với đoạn json này thì cần dùng dynamic Json để xử lý



Đoạn class cần thiết

 public sealed class DynamicJsonConverter : JavaScriptConverter
  {
    public override object Deserialize(IDictionary<string, object> dictionary, Type type, JavaScriptSerializer serializer)
    {
      if (dictionary == null)
        throw new ArgumentNullException("dictionary");

      return type == typeof(object) ? new DynamicJsonObject(dictionary) : null;
    }

    public override IDictionary<string, object> Serialize(object obj, JavaScriptSerializer serializer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override IEnumerable<Type> SupportedTypes
    {
      get { return new ReadOnlyCollection<Type>(new List<Type>(new[] { typeof(object) })); }
    }

    #region Nested type: DynamicJsonObject

    public class DynamicJsonObject : DynamicObject
    {
      public IDictionary<string, object> _dictionary;

      public DynamicJsonObject(IDictionary<string, object> dictionary)
      {
        if (dictionary == null)
          throw new ArgumentNullException("dictionary");
        _dictionary = dictionary;
      }

      public override string ToString()
      {
        var sb = new StringBuilder("{");
        ToString(sb);
        return sb.ToString();
      }

      private void ToString(StringBuilder sb)
      {
        var firstInDictionary = true;
        foreach (var pair in _dictionary)
        {
          if (!firstInDictionary)
            sb.Append(",");
          firstInDictionary = false;
          var value = pair.Value;
          var name = pair.Key;
          if (value is string)
          {
            sb.AppendFormat("{0}:\"{1}\"", name, value);
          }
          else if (value is IDictionary<string, object>)
          {
            new DynamicJsonObject((IDictionary<string, object>)value).ToString(sb);
          }
          else if (value is ArrayList)
          {
            sb.Append(name + ":[");
            var firstInArray = true;
            foreach (var arrayValue in (ArrayList)value)
            {
              if (!firstInArray)
                sb.Append(",");
              firstInArray = false;
              if (arrayValue is IDictionary<string, object>)
                new DynamicJsonObject((IDictionary<string, object>)arrayValue).ToString(sb);
              else if (arrayValue is string)
                sb.AppendFormat("\"{0}\"", arrayValue);
              else
                sb.AppendFormat("{0}", arrayValue);

            }
            sb.Append("]");
          }
          else
          {
            sb.AppendFormat("{0}:{1}", name, value);
          }
        }
        sb.Append("}");
      }

      public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result)
      {
        if (!_dictionary.TryGetValue(binder.Name, out result))
        {
          // return null to avoid exception. caller can check for null this way...
          result = null;
          return true;
        }

        result = WrapResultObject(result);
        return true;
      }

      public override bool TryGetIndex(GetIndexBinder binder, object[] indexes, out object result)
      {
        if (indexes.Length == 1 && indexes[0] != null)
        {
          if (!_dictionary.TryGetValue(indexes[0].ToString(), out result))
          {
            // return null to avoid exception. caller can check for null this way...
            result = null;
            return true;
          }

          result = WrapResultObject(result);
          return true;
        }

        return base.TryGetIndex(binder, indexes, out result);
      }

      private static object WrapResultObject(object result)
      {
        var dictionary = result as IDictionary<string, object>;
        if (dictionary != null)
          return new DynamicJsonObject(dictionary);

        var arrayList = result as ArrayList;
        if (arrayList != null && arrayList.Count > 0)
        {
          return arrayList[0] is IDictionary<string, object>
            ? new List<object>(arrayList.Cast<IDictionary<string, object>>().Select(x => new DynamicJsonObject(x)))
            : new List<object>(arrayList.Cast<object>());
        }

        return result;
      }
    }

    #endregion
  }

Code xử dụng:

var json = File.ReadAllText("data.txt");

var serializer = new JavaScriptSerializer();
serializer.RegisterConverters(new[] { new DynamicJsonConverter() });
dynamic obj = serializer.Deserialize(json, typeof(object));

Code đầy đủ với json nằm trong file data.txt

g System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Dynamic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace ConsoleApp6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      var str = File.ReadAllText("data.txt");

      var regions = ConvertRegion(str);

      foreach (var item in regions)
      {
        Console.WriteLine($"{item.AreaName}");
        Console.WriteLine($"{string.Join("\n", item.Zone)}");
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadLine();
    }

    static List<Region> ConvertRegion(string json)
    {
      var serializer = new JavaScriptSerializer();
      serializer.RegisterConverters(new[] { new DynamicJsonConverter() });

      dynamic obj = serializer.Deserialize(json, typeof(object));

      List<Region> region = new List<Region>();

      foreach (var item in obj.regions)
      {
        Region area = new Region();
        foreach (var it in item._dictionary)
        {
          area.Zone = new List<string>();
          foreach (var ite in it.Value)
          {
            if(ite.Key == "name")
            {
              area.AreaName = ite.Value;
            }
            if (ite.Key == "area")
            {
              foreach (var i in ite.Value)
              {
                foreach (var j in i)
                {
                  area.Zone.Add(j.Value);
                }
              }
              
            }
          }
        }
        region.Add(area);
      }

      return region;
    }
  }

  public sealed class DynamicJsonConverter : JavaScriptConverter
  {
    public override object Deserialize(IDictionary<string, object> dictionary, Type type, JavaScriptSerializer serializer)
    {
      if (dictionary == null)
        throw new ArgumentNullException("dictionary");

      return type == typeof(object) ? new DynamicJsonObject(dictionary) : null;
    }

    public override IDictionary<string, object> Serialize(object obj, JavaScriptSerializer serializer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override IEnumerable<Type> SupportedTypes
    {
      get { return new ReadOnlyCollection<Type>(new List<Type>(new[] { typeof(object) })); }
    }

    #region Nested type: DynamicJsonObject

    public class DynamicJsonObject : DynamicObject
    {
      public IDictionary<string, object> _dictionary;

      public DynamicJsonObject(IDictionary<string, object> dictionary)
      {
        if (dictionary == null)
          throw new ArgumentNullException("dictionary");
        _dictionary = dictionary;
      }

      public override string ToString()
      {
        var sb = new StringBuilder("{");
        ToString(sb);
        return sb.ToString();
      }

      private void ToString(StringBuilder sb)
      {
        var firstInDictionary = true;
        foreach (var pair in _dictionary)
        {
          if (!firstInDictionary)
            sb.Append(",");
          firstInDictionary = false;
          var value = pair.Value;
          var name = pair.Key;
          if (value is string)
          {
            sb.AppendFormat("{0}:\"{1}\"", name, value);
          }
          else if (value is IDictionary<string, object>)
          {
            new DynamicJsonObject((IDictionary<string, object>)value).ToString(sb);
          }
          else if (value is ArrayList)
          {
            sb.Append(name + ":[");
            var firstInArray = true;
            foreach (var arrayValue in (ArrayList)value)
            {
              if (!firstInArray)
                sb.Append(",");
              firstInArray = false;
              if (arrayValue is IDictionary<string, object>)
                new DynamicJsonObject((IDictionary<string, object>)arrayValue).ToString(sb);
              else if (arrayValue is string)
                sb.AppendFormat("\"{0}\"", arrayValue);
              else
                sb.AppendFormat("{0}", arrayValue);

            }
            sb.Append("]");
          }
          else
          {
            sb.AppendFormat("{0}:{1}", name, value);
          }
        }
        sb.Append("}");
      }

      public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result)
      {
        if (!_dictionary.TryGetValue(binder.Name, out result))
        {
          // return null to avoid exception. caller can check for null this way...
          result = null;
          return true;
        }

        result = WrapResultObject(result);
        return true;
      }

      public override bool TryGetIndex(GetIndexBinder binder, object[] indexes, out object result)
      {
        if (indexes.Length == 1 && indexes[0] != null)
        {
          if (!_dictionary.TryGetValue(indexes[0].ToString(), out result))
          {
            // return null to avoid exception. caller can check for null this way...
            result = null;
            return true;
          }

          result = WrapResultObject(result);
          return true;
        }

        return base.TryGetIndex(binder, indexes, out result);
      }

      private static object WrapResultObject(object result)
      {
        var dictionary = result as IDictionary<string, object>;
        if (dictionary != null)
          return new DynamicJsonObject(dictionary);

        var arrayList = result as ArrayList;
        if (arrayList != null && arrayList.Count > 0)
        {
          return arrayList[0] is IDictionary<string, object>
            ? new List<object>(arrayList.Cast<IDictionary<string, object>>().Select(x => new DynamicJsonObject(x)))
            : new List<object>(arrayList.Cast<object>());
        }

        return result;
      }
    }

    #endregion
  }

  public class Region
  {
    public string AreaName { get; set; }
    public List<string> Zone { get; set; }
  }
}

Đừng quên Luyện tập - Thử thách - Không ngại khó


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Dynamic Jscon - Json với key là số ngẫu nhiên dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!

Phần mềm & Thư viện khác


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.