Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server

Sử dụng SQL server

5.0 (4 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:33 13-12-2019 115.957 lượt xem 17 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server

Dẫn nhập

Trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu các KHỞI TẠO DATABASE TRONG SQL và một số lưu ý liên quan trong quá trình sử dụng SQL MANAGEMENT STUDIO. Trong bài này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn thao tác TẠO, XÓA, SỬA TABLE TRONG SQL.

Nào! Chúng ta cùng bắt đầu!


Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

 • Table trong SQL.
 • Khởi tạo Table trong SQL Server.
 • Thao tác với Table trong SQL Server.

Table trong SQL (bảng)

Tại sao phải tạo Table?

Trong bài trước, chúng ta đã biết DATABASE ( Cơ sở dữ liệu) dùng để lưu trữ thông tin, truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Vậy làm sao để lưu trữ dữ liệu trong Database? Làm sao để truy xuất dữ liệu đã lưu?

Bài toán thực tế đặt ra: 

Khi muốn quản lý một trường học, bạn sẽ cần quản lý những gì? Danh sách giáo viên, danh sách học sinh, điểm thi, quá trình công tác, phòng ban…. Và khi truy vấn thì cần truy vấn như thể nào với các thông tin đó?

Vậy khi tất cả dữ liệu cùng nằm trong một Database thì cần có một cách tổ chức thể hiện các thông tin theo một hệ thống lưu trữ, đó chính là TABLE – Bảng.

Một Database bao gồm nhiều Table, giữa các Table có mối liên hệ với nhau thể hiện qua KHÓA CHÍNH & KHÓA NGOẠI


Vậy Table (Bảng) là gì?

Là đối tượng được Database sử dụng để tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

Mỗi Table trong Database có thể liên kết với một hoặc nhiều Table khác, ở một hoặc nhiều thuộc tính.

Mỗi Table bao gồm: 

 • Record: Là các dòng, hay còn gọi là các BẢN GHI. Biểu diễn cho một thực thể (ứng với một đối tượng)
  • Ví dụ: Bản ghi số 3 thể hiện mọi thông tin liên quan đối tượng Nguyễn Sơn Tùng như MaSV, TenSV, Khoa….
 • Column: Là các cột hay còn gọi là các TRƯỜNG THUỘC TÍNH. Biểu diễn cho một tính chất của thực thể.
  • Ví dụ: Trường TenSV lưu trữ tên của các sinh viên được lưu trữ trong Table SINHVIEN

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL


Khởi tạo Table trong SQL Server

Tạo Table bằng giao diện (UI)

Bước 1: Nhấp dấu (+) bên trái Database cần tạo Table > Tìm folder Table 

Bước 2: Nhấp chuột phải vào Table > New > Table… ( hoặc New Table)

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ TenPC.TenDatabase – dbo.Table_1

Lưu ý: Dấu * biểu thị cho bảng mới chưa được lưu tên.

Table_1 là tên lưu trữ mặc định tạm thời cho Table vừa tạo trong Database

Trong đó:

 • Column Name: Tên trường thuộc tính trong bảng.
 • Data Type: Kiểu dữ liệu của các trường thuộc tính ( sẽ giới thiệu trong bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL)
 • Allow Nulls: Trường thuộc tính có nhận giá trị Null (Rỗng) hay không.

Mũi tên bên trái thể hiện Record hiện hành mà bạn đang chỉnh sửa. Bảng Column Properties có chứa các yếu tố tương ứng mà bạn có thể chỉnh sửa riêng cho Record đó.

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

Bước 4:  Lưu Table vừa tạo bằng cách nhấn Biểu tượng SAVE hoặc phím tắt Ctrl + S.

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 • Cửa sổ Choose Name hiển thị. Nhập tên Table > Ok

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL


Tạo Table bằng code

Bước 1: Trong Query, bạn viết cú pháp khởi tạo Table sau > Bôi đen dòng lệnh > Excute ( phím tắt F5)

CREATE TABLE <Tên Table>

(

<Tên trường 1> <Kiểu dữ liệu>,

<Tên trường 2> <Kiểu dữ liệu>,

<Tên trường n> <Kiểu dữ liệu>

)

Lưu ý: Sau mỗi trường cần có dấu phẩy (,) để ngăn cách với thông tin trường tiếp theo.

 Sau trường cuối cùng không cần có dấu phẩy.

Ví dụ: Tạo Table SINHVIEN có các thuộc tính MASV, TENSV, KHOA

-- Tạo Table SINHVIEN có các thuộc tính MASV,TENSV,KHOA
CREATE TABLE SINHVIEN
(
            MASV NCHAR(10),
            TENSV NVARCHAR(100),
            KHOA NVARCHAR(100)
)

Hộp thoại Message xuất hiện báo lệnh khởi tạo thành công.

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL


Một số lưu ý trong khởi tạo Table

Tạo Table mới ở Database hiện hành

Cách 1: Nhận biết Database hiện hành tại ô đỏ trong hình, lựa chọn Database mong muốn trong danh sách xổ xuống trước khi thực thi lệnh khởi tạo Table

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

Cách 2: Trước khi khởi tạo Table, sử dụng cú pháp

USE <Tên Database>

 • Ví dụ: tạo table SINHVIEN trong database SQLDBUI
--Sử dụng Database SQLDBUI
USE SQLDBUI

--Tạo bảng SINHVIEN trong Database SQLDBUI
CREATE TABLE SINHVIEN
(
            MASV NCHAR(10),
            TENSV NVARCHAR(100),
            KHOA NVARCHAR(100)
)

Không tìm thấy Table vừa khởi tạo

Trong quá trình tạo Table bằng code, một số trường hợp bạn không nhìn thấy Table vừa tạo thì bạn nhấp chuột phải vào Table > Refresh để cập nhập danh sách Table.

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL


Mỗi Column chỉ có một tên duy nhất trong Table

Trong quá trình tạo bảng, bạn có thể gặp một trong các lỗi sau:

 • Khi tạo Table bằng giao diện

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 • Khi tạo Table bằng code.

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 

Hai lỗi này cùng thông báo có 2 column trùng lặp tên trong một Table > Cần thay đổi tên để đảm bảo tên mỗi Colummn là duy nhất trong Table.


Mỗi Table chỉ có một tên duy nhất trong Database

Trong quá trình tại bảng, bạn có thể gặp một trong các lỗi sau

 • Khi tạo Table bằng giao diện

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 • Khi tạo Table bằng code

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 

Hai lỗi này, cùng thông báo có 2 Table trùng tên trong một Database > Cần thay đổi tên để đảm bảo tên mỗi Table là duy nhất trong cùng Database.


Xóa Table trong SQL Server

Cách 1: Nhấp chuột phải vào Table cần xóa > Delete. Cửa sổ Delete Object > Ok

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

 

Cách 2: Trong Query bạn viết cú pháp xóa Table > Excute (phím tắt F5).

DROP TABLE <Tên Table>

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

Lưu ý: Nếu lệnh xóa được thực thi 2 lần hoặc xóa một Table không tồn tại trong Database, Message sẽ xuất hiện thông báo sau:

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL


Một số lệnh thao tác khác trong Table

Thêm/sửa đổi thuộc tính vào Table

Cách 1: Nhấp chuột phải vào Table cần thay đổi > Design. Tiến hành thay đổi các thuộc tính > SAVE (Ctrl + S)

kteam, SQLHowkteam, AlterTableSQL,DropTableSQL,CreateTableSQL, TableSQL, HowkteamSQL

Cách 2: Sử dụng cú pháp thêm/sửa > Excute (F5)

ALTER TABLE <Tên Table> ADD <Tên Column> <Kiểu dữ liệu> 

ALTER COLUMN <Tên Column> <Kiểu dữ liệu cần sửa> 

Ngoài thêm/ sửa column trong bảng, lệnh ALTER còn có thể thêm/ sửa khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc, hàm/thủ tục,… sẽ đề cập ở các bài sau trong khóa SỬ DỤNG SQL SERVER.

 • Ví dụ: Thêm cột NGAYSINH có kiểu dữ liệu DATA vào bảng GIANGVIEN
--Thêm column NGAYSINH có kiểu dữ liệu DATE vào Table dbo.GiangVien

ALTER TABLE dbo.GiangVien ADD NGAYSINH DATE
GO

--Chỉnh sửa kiểu dữ liệu của column MASV trong Table dbo.GiangVien
ALTER TABLE dbo.GiangVien
            ALTER COLUMN  MASV CHAR(5)
GO

Xóa toàn bộ dữ liệu trong Table

Để xóa toàn bộ dữ liệu trong table mà không xóa đi table đó trong Database bạn sử dụng cú pháp > Excute (F5)

TRUNCATE TABLE <tên Table>


Ngăn cách các khối lệnh

Trong quá trình tạo bảng bằng code, nếu bạn tạo một database mới, đồng thời tạo một lần nhiều table trong database đó dễ dẫn đến việc database chưa khởi tạo nên không tồn tại thêm bảng.

Từ bản SQL Server 2014 trở đi, lỗi trên đã được khắc phục, Tuy nhiên, Kteam vẫn khuyến khích sử dụng lệnh GO sau mỗi khối lệnh để giảm thiểu lỗi khi thực thi đồng loạt hoặc toàn bộ Query

 • Ví dụ: 
--Khởi tạo Database TRUONG
CREATE DATABASE TRUONG
GO

--Sử dụng Database TRUONG
USE TRUONG
GO

--Khởi tạo Table SinhVien
CREATE TABLE SinhVien
(
            MASV NCHAR(10),
            TENSV NVARCHAR(100),
            KHOA NVARCHAR(100)
)
GO

--Khởi tạo Table GiangVien
CREATE TABLE GiangVien
(
            MAGV NCHAR(10),
            TENGV NVARCHAR(100),
            KHOA NVARCHAR(100)
)
GO


Kết

Trong bài này, chúng ta đã biết cách KHỞI TẠO TABLE trong SQL Server.

Bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó” 


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Sử dụng SQL server

Với hệ thống nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bằng file để khi tắt ứng dụng dữ liệu chúng ta vẫn còn được lưu giữ. Nhưng với hệ thống lớn, truy vấn tìm kiếm, thao tác với dữ liệu trên file không còn dễ dàng và hiệu quả nữa. Và SQL ra đời để giải quyết vấn đề đó.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về SQL và SQL Server thông qua serial HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SQL SERVER nhé!

Đánh giá

Pham Huong đã đánh giá 23:22 06-04-2020

tienvt đã đánh giá 11:02 11-02-2020

hữu ích!

the_rain99 đã đánh giá 14:29 29-09-2019

Huynh Thao đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Nguyen Trang đã bình luận 11:36 09-04-2020

Ad ơi cho mình hỏi chút, mình muốn bật  tính năng gợi ý cú pháp trong SQL Management Studio thì làm như nào nhỉ?

Giống như Ad gõ 1 từ là nó ra 1 đống luôn ý.

tienvt đã bình luận 11:01 11-02-2020

cảm ơn Howkteam nhiều!

 

Nguyễn Văn Quyết đã bình luận 11:16 30-12-2019

AD ơi,cho em hỏi chút với ạ, em thực hiện lệnh

DROP TABLE HocSinh

bị báo lỗi như này là sao ạ

Msg 1801, Level 16, State 3, Line 2
Database 'SQLDBQuery' already exists. Choose a different database name.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 6
There is already an object named 'GiaoVien' in the database.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 12
There is already an object named 'HocSinh' in the database.

 

huynhkhanhduy đã bình luận 18:54 29-12-2019

Hi all,

Mình sửa thuộc tính của cột, nhưng không cho lưu. Báo lỗi "Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created....."

Lỗi này chỉnh ở đâu vậy mọi người.

Thank!

dungcoyg đã bình luận 17:13 20-05-2019

Cảm ơn ad vì bài giảng.

Em muốn hỏi một chút về tạo lập bảng mà phải sắp xếp tthuộc tính ngày giờ theo thứ tự tăng dần. Có thể làm điều đó được không ạ. Em cảm ơn!

Không có video.